םיקסעו תודעו ,םיפנע ילהנמל 2004 תיתנש תינכת תנכה


:ץוביקל ףועמ
064-269064 :ןופלט
mario_t@nir.org.il :ל"אוד

:ינוגרא ץועיל ןוכמה
52960 לעפא תמר ,"לעפא רנימס"
03-5301367 :סקפ 03-5301366 :ןופלט
yeutztak@takam.co.il :לאוד

םיקסעו תודעו ,םיפנע ילהנמל 2004 תיתנש תינכת תנכה תארקל םישגפמ‏
:דעי להק
.תודעו יזכרו תוריש יפנע יזכר ,רוציי יפנע יזכר
:תורטמ
.ףנעל תיתפוקת תינכת תנכהל הדותמ תיינקה .1
.תיתנש תינכת אשונב םיגשומ תודיחא .2
.םיפנע ילהנמ ברקב ןונכתל תוביוחמ תריצי .3
.םיפנע ילהנמ ברקב תיקסע הבישח תעמטה .4
.ביצקתבו םידעיב הדימעל תויוליעפ יזכר תוביוחמ תרבגה .5

:הקופת
.ףנעה לש תיקסעה הביבסל תסחייתמה (קסע ,הדעו ,ףנע) תוליעפ לכל תיתנש תינכת
.יתנש ביצקתו עוציב ידדמ ,םידעי ,תורטמ ,קסעה תוהמ ,דועיי :תללוכ ףנעה תינכת

:םישגפמה יאשונ
:ןושאר שגפמ
.ץוביקה תלהנהו תויוליעפה יזכר לש לוהינה תסיפת ,לוהינה תמגידרפ שוביג

:ינש שגפמ
.ףנעה לוהינל ילכלכ עדימב שומישו תוחוקל יכרצ רותיא

:ישילש שגפמ
ותביבס עקר לע ףנעה לש ימינפ חותינ ,"קסעה" בצמ חותינו תיקסע הביבס חותינ
.(SWOT תזילנא) תינוציחה

:יעיבר שגפמ
.םיתורישמ םירבח ןוצר תועיבש ירקס ,עוציב ידדמ ,םידעי תורטמ תבצה

:ישימח שגפמ
.(םישומישו תורוקמ ,בוצקת תוטיש) הדעוו םיתוריש ףנע ,ינרצי ףנע :תוליעפל ביצקת תנכה

:ישש שגפמ
.הדעו/ףנעה לש תינכתב ןוידל םיפנעהמ דחא לכ םע םישגפמ

:יעיבש שגפמ
.םיפנע יזכר י"ע תוינכתה תגצה

.הכרדה יטרס ונרקוי םישגפמב

:םיחנמ
יעוצקמ החנמו ץוביק ריכזמ ,הליהק להנמ ,קשמ זכר ,הלהנה ר"וי י"ע םישגפמה תייחנה
.ינוגרא ץועייל ןוכמהמ

יתשו תונויאר םוי ןובשחב תחקל שי ףנע לכ לש תינכתב ןוידו הדימלה ישגפמל ףסונב
.ץוביקה תלהנה םע הנכה תושיגפ

:-ל תונפל אנ - םירורבל
052-72096 :םודא הרש ר"ד
064-269064 :ביוט וירמ