?הנתשנ המ
2.5.2002 ,"ץוביקה" ,ןרוק זועמ
"ץוביקה" תכרעמל ל"אוד
"תונותיע" רודמל
ידממ לע םיינכדעה םינותנה ןוחטיבה תשרב "םירוח"ה תא ףשח יפותישה םרזהש ףא
יוניש םיצור .תכשמנ המגמה יכ ,םידמלמ םיצוביקב םייונישה

רכשה ךילהת לש םייניב םוכיס אשונב קסעש ,ןויע-םוי ןורחאה ישש םויב היה תרניכ תצובקב
רנזור םחנמ 'פורפ .ץראה ןופצו ןדריה-קמע יצוביקמ םירבח 100-כ ופתתשה סנכב .ץוביקב ילאיצנרפידה
ץוביקל קוש יכרע תסנכה ,רקחמה יפ-לע .םיצוביקב ילאיצנרפידה רכשה רחא בקעש ,רקחמ תואצות גיצה
םיפוגל הרקש יפכ ,ולוכ ףותישה קוריפ תא רשבמ ,רנזור יפ-לע ,ןמתסמה ןוויכה .יתוכיא יונישל המרג
,םיצוביקה יוסימ אשונ תא הקדבש ,ילארשי הדירפ תדעו רבח ,לג לאכימ .הנידמב םירחא םייביטרפואוק
רבכ םנשיש ,חוויד םג לג .ץוביקה לש ילאטוט יוניש רשיב ילאיצנרפיד רכשל רבעמה יכ ,אוה ףא רמא
.יתרוסמה ץוביקב גוהנכ ,עצוממ ןפואב אלו יאמצע ןפואב םיסוממ םהירבחש ,םיילאיצנרפיד םיצוביק
בקעי-תודשא ורבעש ,םייונישה תא רקס ,דוחיא בקעי-תודשא לש אבה הליהקה להנמ ,רתלא ןתנוי
תונורסח םוש האור וניא יכ ,ןייצ הז ךילהתב ץמחוה םג והשמ םאה רתלא לאשנשכ .םירחא םיצוביקו
ילאיצנרפידה רכשה איבה ךוניחה םוחתב תוחפל יכ ,הנייצ (השימחה-הלעמ) לטירפ הנוי .שדחה ץוביקב
ןיא םייונישה אשונב יכ ,רמא (יפותישה םרזה זכרמ ,קמעה-רמשמ) ןור ירמא .הגיסנלו תורדרדיהל
,םידיקפתה ילעבל קר אל תונפומש ,תולאשלו םירקחמל סחייתהל שי אלא ,ןותיעב םירמאמל קר סחייתהל
תא דחאל דחא הנמו ןוחטיבה תשר תא ףקת ןור .הרושהמ םירבחל אלא ,םייביטקייבוא דימת םניאש
,םיבר םיצוביקו תולעייתה חיטבהל ידכ ,ילאיצנרפיד רכשב חרכה לכ ןיא ,ןור יפ-לע .היתונורסח
יאוול תועפות ןנשי יכ ,עבק (ןוליא) זר ירמוע .רבשמהמ וצלחנ יפותיש ןורתפב ורחבו םידובא ובשחנש
,ילאיצנרפידה רכשה תגהנה ינפל תאז תעדל ץוביקב םירבחה לעו ילאיצנרפידה רכשב תורושקה תושק
קר ושענ הדסמב םייונישה יכ ,ןייצ (הדסמ ריכזמ) ינועבג ארויג .ץוביקה יאולחתל ןורתפכ גצומש
.םירבחה ןוצרל םאתהב רתוי דוע קמעויש ,בלושמ ביצקת לש ירונימ יוניש תגהנה ךות ,תואיצמה חרוככ
דורשל וצלאנש םיצוביקב יכ ,ןייצ אוה םג (תיצוביקה העונתב יתרבח הוולמ ,ןיפור-רפכ) רינל לקיימ
לגעמה םעטמ היה ןויעה םוי .ץוביקל ץוביקמ הנוש יונישה ריחמו יונישל תכלל אלא ,הרירב התייה אל
.לעפמ-ץוביק יסחיב קוסעי אוה .13.6-ב טפושה-ןיעב םייקתהל יופצ ףסונ ןויע םוי .יפותישה

הסנרפו תואמצע רתוי
הנשה ףוסב ולבקתהש םיאצממל .םיצוביקב םייונישה יכילהת תא רוקחל ךישממ (חתפי) שיבג והיעשי
הטרפהה תמגמש ,םיארמ םה .2002 לש םינושארה םישדוחה תעבראמ םישדח םיאצממ תעכ ופסונ הרבעש
לש םרפסמו הלע "ןוחטיבה תשר" לדומ תא וצמיאש ,םיצוביקה לש םרפסמ .קזחתהל הכישממ םיצוביקב
לא םימדקתמו םיכלוה יוניש לש םינוש םייניב יבלשב םיאצמנש םיצוביק םג .תחפ םייפותישה םיצוביקה
.האלמה הטרפהה רבע

לש םרפסמ .2001 תנש ףוסב ולאכ םיצוביק72 תמועל םייפותיש םיצוביק 65 םויכ שי תואצותה יפ-לע
הקידבב בלשה ותואב ואצמנש ,53 תמועל 49-ל דרי יוניש יכילהת לע םינוידב םיאצמנה םיצוביקה
42 תמועל ('וכו תויונרות ,םיסויג) הדובעה ילושב םולשת לש סוטטסב םיאצמנ םיצוביק 38 .תמדוקה
"ןוחטיבה תשר" לדומ לא .49-ל 44-מ הלע בלושמ לדומ גהנוה םהב םיצוביק לש םרפסמ .ןכל םדוק
.90-ל 87-מ הלע ללוכה םרפסמו םיצוביק השולש דוע ופרטצה

הקידב יתווצ םויכ םימיקמ םייפותיש רבעב ויהש ,םיצוביק רתוי" יכ ,תואצותה לע רמוא שיבג
סנרפתהלו םייאמצע תויהל ןוצרהו השקה ילכלכה בצמה :יתעדל ,םימרוג ינשמ עבונ הז .םייונישל
שיש ,תוארל רשפא "ןוחטיבה תשר" לדומל ורבעש םיצוביקב םג יכ ,שיבג שיגדמ ,תאז םע ."הדובעהמ
.ץוביק לש תרגסמ לעו ףותיש לש םייסיסב תונורקע לע רומשל תושקעתה

ץוביק ,ךילע םיינוריע
תומישמה לע םינוידל הנצינב רבעש עובשה ףוסב ושגפנ ,ךוניחב רקיעב תוקסועה ,תויתמישמה תוצובקה
ראשו ןווגמ ,לארשי-תיב ,זומתמ םידליו םירבח 130-כ וסנכתה טפושה-ןיעב .השקה תואיצמה חכונל
םמלועמ עיפשהלו העונתה לש תויוליעפו תודסומל ףרטצהל םהל ארק קשרמ לאוי .תויפותישה תוצובקה
תוכוסה גחב תולעל דמוע ,תוחפשמ 60-כל ןנכותמה ,יגולוקא ץוביק :המישמ דועו .ינחורהו יתוברתה
ליחתי לייא םייח ינוגראה ץעויה .תוחפשמ 20-ל "ינמז הנחמ" םקוי הליחתב .עובלגה לע תובשייתהל
,תירוזאה הצעומה ףותישב תישענ הדובעה .תודסומה הנבמו ףותישה תמר לע הצובקה םע הדובעב עובשה
.העונתה תוריכזמב ןוידל אשונה אבוי בורקב .ןוכישה דרשמו הלשממה שאר דרשמ

תוגרד אלל הקלחמ
תומישמה ףגא יליעפ לכ םילבקמ ,העונתה יליעפל ילאיצנרפידה רכשה םולשת לחה זא ,ראוני שדוחמ לחה
רכשה תומר לע םינוידה ומייקתה רשאכ .(הכומנהו הנורחאה) תיעיברה הגרדה לע בצייתמש ,הווש רכש
.תוגרד שולשב ,םדיקפת יפ-לע םרכש ולבקי ףגאה יליעפ יכ ,עבקנ ,ראוני-רבמטפס םישדוחב ,תונושה
וטילחה העונתה תוריכזמ רושיאב .תויוליעפל אלו רכש תואצוהל הצקוי ביצקתה בורש ,וניבה ףגאב
.ח"ש 103,680 לש םוכס ףגאה ידיב ריתוה תואצוהב הז ןוכסיח .הווש רכש לבקלו ךישמהל ףגאה ידבוע
.ףגאה תויוליעפ תא ןמממ הז םוכס

ילאוטקא םורופ - תובוגת
[עדימה לכ] [םימושייה לכ] [תוקלחמה לכ] רתאה תפמ לא
ה ס פ ד ה ל
םדוקה ךסמל הרזח