ספאמ םיתוריש

1999 - ימולד ארזע.ץוביקה ומכ םיצעויו םיתורישב ךכ לכ הסומעה הרבח ןיא
.םמצעב םירבחה ורדתסי ילוא ,ןהילא תונפל תובותכ תוחפ ויהי םאםיקיפמה .ןיינעמ ןויסינ היזיוולטב "קטובלוכ" תינכות התשע םינומשה תונשב והשיתמ
תישילשהו ןופצל תחא ,חרזמל התנפ תחא ,םולש לדגמ לש וגג לע תומלצמ שולש וביצה
,למשחה תכירצ יהמ לאשו למשחה תרבחל רשקתה ראפ לאינד החנמה .םורדל םינפה םע
תוקד המכ רובעכ .םהיתבב תורואה לכ תא תובכל ןד שוגב םיפוצה לכמ שקיב םרטב
תרבחל רשקתה בושו .םיצוחנ שממש הלא תא קר לבא ,תורואה תא קילדהל םהמ שקיב
.שילשב התחפ הכירצה :אלפ הז הארו "?וישכע הכירצה תמר יהמ" לאשו למשחהםניא בורלש ,ץוביקב שיש םיתורישה סמוע לע םינוידה דחאב עוריאה לע יתבשח
זכרמ ,שונא יבאשמ זכר ,רבזג ,צ"שמ ,קשמ זכרמ ,(םינש וא) ריכזמ .ולדוגל םירושק
תווצ ,טרפ תווצ ,החוור תווצ ,בכר ןרדס ,ךוניח זכר ,(תויונרות וא) הדובע זכר ,תוינק
ןיאש המדנ .ולש תרוסמבו ץוביקב יולת ,דוע שי יאדובו םידבוע השולש םינש םע וב-לכ
קוח ןאכ לעופ בורל .ןוגראו לוהינ ,ץועיי ,תוריש ישנא הברה ךכ לכב הסומעה הרבח
היצרופורפה ילוא .םירבחהמ 20% לש םהיתויעבב לופיטל שדקומ ןמזהמ 80% .וטראפ
.ןורקיעה הז לבא ,תקיודמ אלתא קזחלו רבגתל שי ךכ ,תויעב דועו דוע םירצוי םירבחהש לככ :ילסקודאראפ בצמ רצונ
םיישונאה םיילושהש לככ :הלופכ איה הכמה ,ינרציה טביהב .םילפטמה םיתווצה
.םהב לפטל ידכ שרדנה ,ללכ ךרדב יתוכיאה ,םדאה חוכ (קחשנו) חפות ךכ ,םילדג
.ןכשה לש הניגב ןברח בלכה !תושפוטמ המכ ,יוא .תושפוטמ םיתיעל ןה ,עודיכ ,תויעבהו
צ"שמל ,ריכזמל םיצר וזכ הייגוס לכ לע .רמגנ לכואה .רחיא תיבה גהנ .זירבה ןרותה
.םירגובמ םישנאל םידלי ןג .תונעט חוטשלו רוריב םייקל ידכ םירבח תדעולוןניינע .וזל וז תורושקו הדוקנ התואמ תואצויה ,לגעמה תא ץורפל םיכרד יתש שי
.תוניצרו תוירחא :םילימ יתשב םכתסמםה .םינעייסו םילפטמ הברה ךכ לכל םיקוקז אל תוירחא םיחקולה םייניצר םישנא
םילוכי

.יעבטה ןלדוג יפ לע ןהילא סחייתהל וא םמצעב הלאה תויעבה תא רותפל

םג הרירב היהת אל ,ןהילא תונפל תובותכ הברה ךכ לכ ויהי אל םא ילוא ,ןיפוליחל
םא ומצעב תכלל רחאי קונית .םמצעב רדתסהל אלא ,םייניצר אלו םייארחא אל םישנאל
ןמאתהל םידקיש לככ ,רתוי יאמצע היהי קונית .םיידיה לע ןמזה לכ ותוא בחסת אמיאה
.ודבל דועצל

עדיש המ לכ תא לטבל טילחהש ,טראקד הנר ףוסוליפה לש והשעמב רהרהמ ינא םיתיעל
ןיבל ,םדוק וב ןימאהו בשחש המ ןיב אצמש תוברה תוריתסה תובקעב םלועה לע
,"םייק ינא - בשוח ינא"ה דלונ ךכ ."ספאמ בושחל" ליחתהו לכה קחמ טראקד .תואיצמה
.השדח היפוסוליפ התנבנ וילעשםתונבל ליחתהלו םייקה לכ תא לטבל .המוד ךילהתל םיקוקז ץוביקב םיתורישהש ןכתיי
.םייקה לע םיאלט תפסוה אל .ץוחנ תמאבש המ יפ לע קר ,יתטישו יטיא ןפואב :ספאמ
,יטקאפמוק ,ןטק רתוי הברה היהי םוקיש המו םדבל עוספל טא טא ולגרתי םירבח
.תלוכילו םיכרצל םיאתמו