:תיעיברה הכפהמה

,ימצע לוהינכ הדובע
תומזיו תישיא המזייול רימע

1999ותוא רחאנ לבל וילא ףרטצהלו רהמל ונילעו וניניע דגנל תוריהמב הנתשמ הדובעה םלוע
תדיריל םימרוג עדימהו תרושקתה יעצמא .ןטק רפכ השענו חתפנ םלועה .(בושו) .בוש
לכמ לועפל לוכי ןטק םזי .עבוק אל רבכ לדוגה םג .םוקמה לשו קחרמה לש ותובישח
םירצומ .רתויב בושחה באשמל םיכפוה עדימהו עדיה .םוקמ לכל קוושלו םוקמ
תונשדח ,תומזיו המזוי .קחשמה םש םה ,תולודג תורדס אלו ,םיגתומו םיידוחיי
םירטפמ ,םהלש הנבמה תא םיחטשמ םינוגרא .שדחה קחשמה םש םה תושימגו
.וינפ תא הנשמ לוהינה עוצקמ .ומצע לש להנמו ןלבק ,םזיל דבוע לכ םיכפוהו םילהנמ
לוהינ ."םילהנמ לש לוהינ" אלא חוקיפו הנווכהל םיקוקזה םידבוע לש לוהינ דוע אל
."לודג שאר"ל ונתפשב וא ,ןלבק וא םזיל ,להנמל ןוגראב דחא לכ תכיפה ודועייש
תורבח .הטמל המזויהו תוירחאה ,תוכמס הלדגו ,םינטק םייזכרמה הנווכההו חוקיפה
קנע תורבח .םירלוד ינוילימ תואמב תורכמנו םשגה ירחא תוירטפ ומכ תוצצ פאטראטס
לע תולעהל ןתינש םוחת לכב ,םייאמצע םימזי לש תונטק תודיחי לש תשרכ ןמצע תונוב
םיתווצ .לדגו ךלוה םוקמ םיספות וסיכו וביל לע תורחתהו חוקלה תורש ביכרמ .תעדה
לש תוליהק םירצוי ,טנרטניאה ךרד הלועפ ףותישב םילעופה ,םיילאוטריו םינוגראו
.תולובג אלב םימזיאקווד ואל אוה קחשמה םש .קספהל לוכי קטייה תוישעתל רובעל ץוביקה לע ץחלה
.ירשפאו חותפ לכה ןכש ,ירשפא םוחת לכב לודג שארו ימצע לוהינ ,תומזי אלא קטייה
לש תומולח תמשגהב הוולמה תיקסעה החלצהה אלא ,ףסכנ אשומ דוע הניא תרוכשמה
םירצומ לע םייונבה ,ץוביקה ומכ םינוגרא .םינתייוול לש קר אלו תוצובקו םדיחי
םהב דוחייהו עדיה ביכרמש ,םיתורישו םירצומו ,םיעובק םיפנע ,םיינומהו םיטושפ
לע םייקל ןתינ היהי אל םיהובג םייח תמרו םייח תוכיא ,ןכ לע רתי .ודרשי אל ,ןטק
.ונילע ןורתי םירחאל שי םהב םימוחתו םיפנעב אל יאדו .הדובע רכשמ תוסנכה סיסב
תועקשה תריתע תומזי וא ,הלעמלמ תנגרואמ המזוי קר םשוריפ ןיא ימצע לוהינו תומזי
תילכלכה ותיתשתו ץוביקה תיינב רקיעבו םג , אלא ,דסממה ידי לע תנגרואמה םיפתושו
ןלבקכ ומצע תא תוארל בייח רבח לכ .דחא לכ תוירחאבו ,דחא לכ ידי לע ,הטמלמ
וכפהי תלוכיה שילשב םילצונמה תוריש יפנע .החלצהל ומצע לש להנמכ ,םזיכ ,יאמצע
דועיס ,הדעסה לש תויצראו תוירוזא תותשר וחתפי םימזי .ץוח תוחוקל םע םיקסעל
לש םרות הז .םהינכש םע םירוביחו תויופתוש ומזי םיפנע יזכר .ןוימדה דיכ דועו
.ץוביקה דודיעב קסעל םמולח תא וכפהיש ,ישיאה ןוזחהו םולחה ילעב םיריעצה
תישונאה תלוכיה הז דימת ראשייש המ .עבטה ךרד יהוזו םילפונו םימק םיפנעו םיקסע
.שדחמ ליחתהלו דרפיהל םינכומו םישימג תויהל ,שדח אשונל רובעל שדחמ דומללםניא ימצע לוהינו תומזי .תויאזורפ תוביסמ אקווד ץוביק ירבחל השק תאזה הכפהמה
התייה אל םולבנזור הנינפ .רקובב הדובע תועש עבש וא הנומשב עצבתהל םילוכי
.)תוינקו םירודיסל תוקספה םע( הדובע תועש עבשב העיגהש ןאל עיגהל םלועל החילצמ
אל ,יצוביק בג הל היה אל .ןוכנה אוה ךפהה .ץוביקה תורבח לע ןורתי לכ הל היה אל
תושיחנו םולח הל היהש ללגב קר החילצה איה .יצוביק ןומימ אלו תמייק תיתשת
תועש לע לומגתו תועש תסכמ םירידגמה הדובע ינונקת .ונל ץוחנש המ הז .ומישגהל
הלא תאו םימזיה תא הז למגתל ךירצ םא .השדחה תואיצמה תא םימאות םניא תופסונ
רכשל רבעמ ףסומ ךרע ןתמלו ונלבקל ,תומזיל םעוצקמ וא םתדובע םוקמ תא םיכפוהה
תוטלחה תלבק יכילהתל ,ךמות םילקאל םיקוקז המזויו תומזי ,ימצע לוהינ .הדובעה
הביזעב הרושק תיצוביקה הידגרטה .תויתריציו תונשדח ןוכיס דודיעל ,םיריהמ

לע ,ץוביקהש טושפה םעטהמ ,תומזיו ימצע לוהינ ירושיכ ילעב םיריעצ לש תיביסאמ
םדדועל ךרד אצמ אל ולש םילקאהו תוטלחה תלבק יכילהת ,ולש יטרקורויבה הנבמה
.םמולח שומימב.תומזיו ימצע לוהינל ריעצ ליגמ ךוניח :רגתאמו ןיינעמ דיקפת דעונ ךוניחה תכרעמל
,תויתריציו תונשדח ,קסע לוהינ ,לוהינ ומכ םיאשונב רפסה תיבב םיניכמ םידומיל
המרב ןה תומזיבו ימצע לוהינב תוסנתהה .םיינויח םה םיקסעהו הדובעה םלוע תרכה
ובלושי םירענה .תיבב ךוניחה תכרעמ ידי לע ושעי תיתצובקה המרב ןהו תישיאה
םמצעב וחתפי םה .דיתעה םלועל םמצע ןיכהל ידכ ,תומזי יתווצ תובישיב ,תולהנהב
םירחא םימזי םע םירוביחו תותשר תונבל ודמלי םה .םנויסינמ ודמליו תויומזי
ולדגי םה .םיינרדומה תרושקתהו עדימה תוכרעמ תועצמאב ,םלועבו ץראב ,ץוביקב
.םהיניב הדירפמ הקיטילופהו םישנא תרבחמ הלכלכה ובש םלועב

תוכפהמ .ברחנ דוסיה דע אל ןשי םלוע .וליא תא וליא תואיצומ ןניא תויתרבח תוכפהמ
הכפהמה .ירקיע אל יכ םא ףסונ ןייפאמכ ,יטרפ הרקמכ תונשיה תא תוללוכ תושדח
םיגשיהל עיגהל ןוצרהו תוריסמה ,תוצירחה ןורקיע תא הכותב הליכמ השדחה
,תויעוצקמה תובישח תא הכותב הליכמ איה .הנושארה הכפהמהמ חוקלה ,םיימלוע
תוירחאה ןויער תא הליכמ םג איה .הינשה הכפהמהמ םיחוקלה עדיהו הדימלה
תא הביחרמ איה םלוא .תישילשה הכפהמהמ חוקלה ותסנרפ לע דיחיה לש תישיאה
.שדחה הדובעה םלוע תא םימאותה ,םיבושחו םיפסונ םינוויכל העיריה


,הנותנ ןיידע תושרה .אל ןיידעש שיו השדחה השיפתה תמנפהב וליחתהש םיצוביק שי
.בר ןמזל אל ךאיול רימע