2000 רבמצד


תוימונוטוא תודיחיו ינוגרא הנבמ

םירינ ,רביירש הירא


הלעהו תושדח תובשחמ ררוע ,וב הנותנ תיצוביקה תכרעמהש ,ילכלכה רבשמה
.ץוביקב תוילכלכה תוכרעמה לש ינוגראה דוקפתה יונישל םיירוקמ תונויער
לש תילוהינה הטישהש ,התייה םישדחה תונורתפהמ לודג קלח לש דוסיה תחנה
תדרפה אוה ליעי ילכלכ דוקפתל ןוכנה ןורתפהו הלשכנ יצוביקה קשמה תלעפה
קוש תלכלכ לש לדומ ליעפהל הרומא הדרפהה לש הקינכטה .הליהקהמ קשמה
תאצקה תא רידסהל ןויסינה .םהימודו חוור יזכרמ :ימוקמה גנלסב וא
תינורקע הקידב בייחמ קוש תלכלכ תועצמאב ,הדובע ללוכ ,ץוביקב םיבאשמה
.ץוביקב דובעל לוכיו ץוביקל םיאתמ הזכ ןונגנמ םאה - תיניינע הניחבוהרידסמה "המלענ די" תועצמאב םילעופ קושה תוחוכש ,החינמ קושה תלכלכ
םיבאשמ לש הנוכנ האצקהל תמרוגו שוקיבו עציה ןיב שרדנה לקשמה יוויש תא
.הריבס תויחוור תמרו ילכלכ גושגשל
יטסילטיפקה םלועב וחתופש ,םינונגנמו תוקינכט תועצמאב תלעופ קושה תלכלכ
איה ונינפב תדמועה תירקיעה הלאשה .ןמז ךרואל הליעי הרוצב הרואכל םילעופו
םע םיבלתשמ םניא ולאו םליעפהל בושחו ץוביקב םימישי ולא תונורקעמ ולא
םייחה תמקר תא שבשל לולעה רז עטנ אלא ,םניאו תיצוביקה תרגסמה
.תדחוימה תיצוביקה

לע םיאנובשח םיחוויד לש תרדוסמ תכרעמ םושיי ןיינעב תיללכ המכסה תמייק
רוצייה תדיחי תמר ללוכ ,תומרה לכב ,לוהינה .תוינוציח תורבחב לבוקמה יפ
הדיחיה לדוגו ךרוצה יפ לע - דספהו חוור ,יריחמת חוויד לע ססבתי ,תימונוטואה
.תינוציחה תכרעמה תשירד יפ לע ינוציח וא ימינפ ךרוצל ינזאמ ח"וד תכירע םגו -
תילכלכ תוליעפ להנל תורשפא ןיאו םייחרכה םה הלא לוהינ ילכש ,קפס ןיא
.שרדנכ יאנובשח בקעמו תרוקיב אלל הליעי

דציכו םידבועל הרוק המ ,םיילכלכ םיישקב הנותנה תכרעמל הרוק המ הלאשה
ןיד רזג ןתינ תינוציח תכרעמב !"המלענה דיה" תועצמאב םירבדה םירדתסמ
רבוע ,םישונל רכמנ ,תמדוקה ותנוכתמב םייקתהל לדח אוה :דיספמ קסעל יפוס
.'וכו םקשמל ,קרפמל ,םיסכנ סנוכל

םע ביצי סנרפממ ,דבועה לש יתרבחהו ילכלכה ודמעמ יוניש - תידיימה האצותה
ילואו שדח עוצקמב ,שדח םוקמב ליחתמ דבוע וא לטבומל ןוחטיבו םייח תמר
לש שדחמ האצקה תועצמאב לעופ "קושה תרדסה" ךילהת .םישדח םייחב
תכרעמב .הרבחב רשועו ינוע לש הנוש תוגלפתהל םרוגו םדאה ינב ןיב הסנכהה
םילעופ הלא םינונגנמ .ל"נה םיכילהתל המילבו ןוזיא ינונגנמ שי תינוציחה
םינונגנמ .'וכו הלטבא ימד ,ןירוטיפ ייוציפ ,הדובע ימכסה ,םידבוע ידעו תועצמאב
תכרעמב .קוריפה ךילהת תא ,תמיוסמ הדימב ,םינזאמו םימלב םירצוי הלא
.יתרבחהו יטילופה בצמה וא קושה בצמ יפל םיוסמ לקשמ יוויש רתונ תאזכ

ץוביקב םייחה ךותל ,הקלחב םאו התומלשב םא ,תאזכ תכרעמ סינכהל ןויסינה
החדי קזח ףוג :המוד תויהל הלולע האצותהו יח ףוגב הרז המקר תלתשהכ הומכ
ותוהז תא דבאל וא וצק תא אוצמל לולע שלח ףוג וליאו רזה לתשה תא
,ךילהת :יוניש לש תואמגוד רפסמ לע עיבצהל רשפא םויה רבכ .תיצוביקה
קוריפ הפוסש ,ךרדל ץוביקה תא ליבוהו ינוגרא יונישב הרואכל ליחתהש
,הנוש הרבחל ץוביקה תכיפהו םירבחה ןיב תידדהה תוברעה םוצמצ ,תופתושה
.ץוביק הניאש

לכ ול ןיא תינוציחה תכרעמה לש תנוכתמב קוש ינונגנמ ץוביקב רוציל ןויסינה
שדחמ ןוגרא .יתרבחו ילכלכ ןולשיכ ,לוכסת ופוסו ץוביקב םייחה תומרונב הזיחא
לועיי ךילהת היהי אל וידעלבו יחרכה אוה רוצייה תכרעמב ילכלכה לוהינה לש
.תילכלכה תכרעמה לש חותיפו

ללוחל ןתוירחאבו ןחוכבש ,תוימונוטוא רוציי תודיחי לש תכרעמ רוציל יחרכה
קשמב ונביבס ללוחתמ המוד ךילהת .ץוביקב רוצייה תוכרעמב המזויו היצביטומ
.םיינרדומ לוהינ יסופדו תינשדח היגולונכטב תומדקתמ תורבחב רקיעב ,ינוציחה
תא ןחבאל ךירצ .ישעמ וניא םתומלשב םיינוציח לוהינ יסופד קיתעהל ןויסינה
תמאות תכרעמ תונבלו םתוא ץמאל ,ל"נה תוכרעמה לש םיירקיעה םיטנמלאה
.תיצוביקה הרבחל םימיאתמה לוהינ יסופדו םיחוויד לש

תכרעמב םושייל המיאתמ תוימונוטוא רוציי תודיחי תועצמאב לוהינה תטיש
לש סיסב לע תולהנתמה תויאמצע תודיחיב לוהינ תסרוג וז הטיש .תיצוביקה
םירטמרפ ,םיינכדע םיחוויד םיללוכה םירורב םיילכלכ תונורקע ,רואנ לוהינ
ףטוש חרואב תילכלכה תוליעפה תואצות לש הדידמו דבועה תובוח לש םירדגומ
.ידיימו

.תיצוביקה תכרעמב ומשייל ןתינש ,ילוהינ ילכ םישמתשמה ידיב תנתונ תכרעמה
הדיחיה תמרב םינותנ דוביע תכרעמ תריצי :הטישה תלעפהל יחרכה יאנת
יזכרמ יאנת .ותושרבש םינותנב ןוכנ שומיש תושעל הדיחיה להנמ לש תלוכיהו
.הדיחיה לש תינוגראהו תילכלכה הימונוטואה תמר לש הרורב הרדגה :ףסונ


םיצוביקה רתא תפמ לא
םימושייה לכ - םירודמה לכ - תוקלחמה לכ