2002 ץרמל 5 'ג םויב ןואריב סנכה םוכיס
יפותישה לגעמהו םיזכרה ףגא
יפותישה םרזה רתאל
:םויה רדס תרוכזתל

רבחל ןודעומב לק דוביכו סוניכ 08:00 – 08:30
.יחה םגאו ףונ תלייט ,הנפד תרשכה רתאב רויסו ץוביקה תגצה 08:30 - 09:30
קשמה זכרמ ירדוס ןונמא – יקסיע ליפורפ ןוארי 09:30 - 10:00
הקספה 10:00 – 10:15
ןוחטבה תסיפתו יתנשה סונובה תטיש תגצה ,הליהקה יביצקת לוהינ
תירבזגה גרבננורק הפיו ץוביקה תריכזמ רואנ הרטע ילאיצוסה
10:15 – 11:15
אריפש עשילא :חתופ .היגטרטסא תמועל היצרנא ,תויפותיש :ןויד 11:15 – 12:30

:ןוארי "תטיש" לע ורפיס ןוארימ םידיקפתה יאלממ
.ימצע ןוהמ תועקשה ,רושע טעמכ הזמ תושדח תואוולה תחיקל יא .ימזי ךא ריהז ילכלכ לוהינ .1

ימינפה ריחמתהו ןזאמה ינותנ יפל תבשוחמ תיתנש תילכלכ החלצה ,תיסחי ךומנ ישיא ביצקת .2
40% ,הליהקה תועקשה וא\ו תוליעפל 10% ,םירבחל הקולח 50% :יפל קלוחמה יתנש סונובל תמגרותמו
ןורקעב םירבחל הקולחה .הנשל ח"שמ -2ל 1 ןיב היה סונובה לש 100% לדוג רדס .ינויסנפ ןוכסיחל
זכר קיניובח יגדל רבעוה סונובה תטיש ןונקת .הדובע ימי תסכמ יולימ לש ןוירטירק יפל ךא תינויווש
.(םישקבמל וריבעי אוה ,050-7677924 דיינב הנוע) יפותישה לגעמה


.םירבח תדובעמ תוסנכה בושיח יפל םויק תואצוה תנכה ,ץוביקה םג לבא ,ותסנרפל יארחא רבחה .3

.ץוח ידבוע 60 םכותמ םירבח 150 ןואריב .4

היגטרטסא לומ היצרנא תויפותיש - ןוידה תא החנהו חתפ אריפש עשילא
ךות ןמז ךרואל ותחלצה תא םיצעהלו רמשל הרטמב הפוצרו העובק היגרנא תעקשהב בייח ישונא ןוגרא לכ
תעדל .ךועדל ולחה קיפסמה ץמאמה תא ועיקשה אלש םינוגרא .הבילה יכרעו דוסיה תורטמ לע הרימש
םרמשל בר םעט שיו םיחכומ םיילכלכו םייתרבח תונורתי ונתפוקתב שי םייצוביקה הבילה יכרעל עשילא
הלא םיצוביקב .הבילה יכרע רומישב רוזח לעה תדוקנ תא ורבעש םיצוביק םנשי עשילא תעדל .היגטרטסאכ
ןתינ רוזח לעה תדוקנ תא ורבע אל ןיידעש ,םיצוביקב .תילאיצנרפיד אלה תויפותישל רוזחל דואמ השקי
ךות תילכלכו תיתרבח החלצהל םורגל לכות תורדגומ תורטמ םע תננכותמ תיביסנטניא הדובעש ןימאהל
קר אלו םירבחה בור לש יתימא ןוצר אוה ךכל םייזכרמה םימרוגה דחא .תיצוביקה תויפותישה לע הרימש
.ץוביקב תוגיהנמה לש התדמעו הנוצר

.םיצוביק -14מ םירבח 30 ופתתשה שגפמב :תופתתשה
ץ"כ השמ :םוכיסה םשר
ילאוטקא םורופ - תובוגתל
םימושייה לכ - םירודמה לכ - םיצוביקה רתא תפמ לא
ה ס פ ד ה ל