אשונב תווצה תדובעל םיחנמ םיווק
הסנרפו הדובע

17/9/99תועפותה .1:יוטיב ידיל אבה ,ץוביקב הדובעה רטשמ תופפורתה

.הדובעה-תועש תסכמ יולימ לע הדפקה-יאב .א

.םידבועש ןמזב םג ברמה תא תתל תקפסמ אל היצביטומ לש תועפות .ב

.ול תועצומה הדובעה תומוקמ ןוויגמ טרפה לש ןוצר תועיבש-יא .ג

תולת ריבגמ ץוביקב הדובעה-םוקמו ץוביקהמ תולת קתנל טרפה לש ןוצרה .ד
.ותשוחת יפל תוחפל ,וז

םישכור התוא ,הלכשהה ןווגמ תא םלוה וניא הדובעה תומוקמ ןווגמ .ה
.ץוביקל םיפרטצמה

הדירי שי ,יצוביקה קשמב תואלקחה לש הקלח לש הלולת הדירי רואל .ו
לע ףיסומה רבד ,םיפרטצמה םיריעצל תואלקחה-יפנע לש תויביטקרטאב
.הדובעה-תומוקמ עציה ןווגמ לש תויתייעבה

.ךוניחה ליגב הדובעל ךוניחב ןויפר .ז

םהלש ילאודיבידניאה ץמאמה תמר ןיב רישי רשק םישיגרמ םניא םירבחה .ח
.םהייח תמר ןיבל הדובעמ

תויוליעפה תויחוור לש ןוכנ בושיחו הדובעה רוחמית אשונב םיישק םנשי .ט
תוטלחה לבקל ישוק שיש הארנ ונממו לקשמ לעב אוה הדובעה ביכרמ ןהב
.תוילכלכ:דדומתהל ונילע ןתיאש תולאשה .2תופתושל םורתל םיטרפה לש היצביטומה תא ריבגהל ידכ תושעל ונילע המ .א
.טרפב הדובעה םוחתבו הדובעה םוחתב ללכב םימוחתה לכבתונלצנ לש תוטלוב תועפותב לפטל ידכ ץוביקה תושרל םידמוע םילכ הזיא .ב
.ללכה תא טרפהלש ילכלכה לוהינה לע לקהל ידכ הדובעה רוחמית םוחתב תונורתפה םהמ .ג
.תיצוביקה תופתושהלש םתחוור ןיבל ץוביקה לש תויחוורה תמר ןיב רשק רוציל יוצרו ןתינ םאה .ד
.וב םיטרפהיוטיב וא (םויק תואצוה) ףטוש יוטיב ידיל אובל ךירצ הזה רשקה םאה .ה
.(תוינכרצ תועקשה) דחוימןתינ דציכו הדובעה רטשמ לע הרימשב רוביצה תעד לש הדיקפת המ .ו
.יוטיב ידיל האיבהל,םיישפוחה תועוצקמל תומיאתמה תודובע ןווגמ רוציל ןתינ ןהב םיכרדה .ז
.תורצונ רבכ ןה רשאכ הלא תויוליעפ לע הרקבואיה םאו ,אל וא העפותה תא דדועל םאה - ץוביקב ץוח תדובע לש המוקמ .ח
שלושמב םיסחיה ךרעמ תא דסמל יוצר/ןתינ דציכ ,םוקמ תספות
.תוילאיצנטופ תוצרפ םותסל ידכ ,ץוביק--דיבעמ--דבועתוקוסעתה םוחתב ,יתיישעתה רוציה םוחתב - םיצוביק לש תויופתוש .ט
.רתוי תומכחותמה.שידג בקעי :י"ע םכוס