רבשנ ונחוכ רכשל רכשמ
ץוביקה ,הפיח תטיסרבינוא ,ץוביקה רקחל ןוכמה ,ןתיול לאירוא
ילאוטקא םורופ - תובוגתל
"ץוביקה" תכרעמל לאוד
"תונותיע" רודמל
לש הכישמה חוכ תא קזחמ ונניא "ילאיצנרפיד רכש"
םרוג אקווד אוה יכ ,םיארמ םינותנה .וירבחל ץוביקה
תודבועה ןלהל .םיבזועה רועישב היילעל

םיאשונה דחאל הנורחאל וכפה םירבחה ביצקתב ילאיצנרפיד ביכרמ תללכה לש םינוש םירדסה
,רירשו יגלפ) ץוביקה רקחל ןוכמה לש ןורחאה רקסה יפ-לע .םיבר םיצוביקב רתויב "םימחה"
םיליעפמ םיצוביק האמכ םינוש םינדמוא יפ-לעו םירבחה ללכמ תיצחמכ ךכב םיכמות (2001
ןאכ קוסעא אל .תונורחאה םייתנשה זאמ םבור ,ילאיצנרפידה ןוויכב רחא וא הזכ רדסה םויכ
.ויתואצות תא ןוחבל יוארש ,יל הארנ לבא ,םיילאיצנרפידה םילומגתב אטובמה יכרעה רשקהב
ןפוצ דיתעה המו תואיצמה לש הנוכנ העידי לע תוססובמ םיצוביקה תוטלחה זא הנייהת תוחפל
ביצקתב ילאיצנרפיד ביכרמ תללכה העיפשמ דציכ ןאכ ןחוב ינא תאז תילכת תבוטל .םהל
.םיצוביקב הביזעה ירועיש לע םירבחה

.הביזעה םוצמצ לש ןוויכב תויהל הכירצ "ילאיצנרפידה ביכרמה" תעפשהש הארנ ,דחא דצמ
לש תויזכרמה תורהצומה תוילכתהמ תחא הניה וירבחל ץוביקה לש הכישמה חוכ קוזיח ירה
,וניה יולגה ןועיטה .הז ןוויכב םיכלוהה םיצוביקב ילאיצנרפיד רכש/ביצקת ירדסה ץומיא
רשוכה ילעב םירבחל רשפאת םירבחה ביצקתב עוצקמו דיקפת יפ-לע ילאיצנרפיד ביכרמ תללכהש
לש הכישמה חוכ רבגי ךכו םתדובעב רתוי הבר (תיפסכ) הכרב תוארל רתוי םיברה תולוכיהו
.רתויב םיבוטה אקווד ץוביקה תא ובזעי אל ,םינימאמ ,ךכ .םהיבגל ץוביקה ייח

תירמוחה החוורה םהב םיצוביק םתואב אקווד יכ ,םיארמה םירקחמ יאצממ םידמוע ,ינש דצמ
יפ-לע תשחרתמ הביזעה - םייכרעו םייתרבח םימוחת לע םשומה שגדל תיסחי ,בר שגד תלבקמ
ליחתמ רשאכ .הנושאר םיבזוע "רתוי םיבוט"ה אקווד ,רמולכ ."תילילש תוניימתה" לש יאוות
ישנא לש הביזע-ףחס םיווח ,'א הגיל ישנא לכ םדוק םיבזוע "תילילש תוניימתה" לש ךילהת
לומגת לש תכרעמ םע דקפתמה ץוביקב יכ ,רורב ירה .'וגו 'ג הגיל םהירחאלו 'ב הגיל
םניה תירמוח החוורב תונקל לוכי אוהש המו ףסכה אשונ םירבחה ביצקתב ביכרמכ ילאיצנרפיד
תמגמ היהת ןאכש ,הפצמ תייה ,ךכ םא .יומסב םאו יולגב םא םיקסוע וב רתויב יזכרמ ןיינע
ןוויכ .לכה ךסב רתוי םיהובג םירועישב ןהו תילילש תוניימתה לש יאוות יפל ןה הביזעה
הז ןיינע ןוחבל בושח ,םידגונמה םינוויכה ינשב תוענכשמ תוארנ תויטרואיתה תובושתהש
.יריפמא ןפואב

םילוקיש יפ-לע ביצקתה תקולח תטיש תא ץמאל םיצוביק ולחה תונורחאה םינשב קר ,רמאנכ
םיצמאמה םיצוביקה רפסמ .רבחה לש עוצקמו דיקפת תמר םע ותוא םירשקמה םיילאיצנרפיד
רתויב טעומ רקיעב .טעומ ןיידע היה םרפסמ 1999 תנשב לבא ,ךלוהו לדג הז ןוויכב תוטיש
רבכ 1999 ינותנ ,ןכ יפ לע ףא .אשונב "םיצולח"ה וליפא והוצמיאש ,םינשה רפסמ היה
וב רקחמב .תורתוס תובושת יתש הל שי יכ ,הארנ רשא ,הלאשל הבושתה תודוא והשמ םידמלמ
לש רדסהה לעופ ןהב םינשה רפסמ ןיב יטסיטטס רשק - רתיה ןיב - יתשפיח תעכ קסוע ינא
לש יתנשה ןולאשל םיריכזמ תובושת יפ-לע) "םירבחה ביצקתב ילאיצנרפיד ביכרמ" תללכה
ןיבל (2001 ץג – םצוביקב םיצמואמה םיינבמ םייוניש אשונב ץוביקה רקחל ןוכמה
(א"הבקה לשו ם"קתה לש םייפרגומדה םינותנשהמ םינותנ יפ-לע) םירבח לש הביזעה ירועיש
.1999 תנשל תאז לכו

:רתויב הטושפ םיאצממה לש םתועמשמ
יביצקתב ילאיצנרפיד ביכרמ תללכה לש רדסהב רתוי תובר םינש יוצמ ץוביקהש לככ .1
רדסה (?ןיידע) 1999-ב ןיא םהב םיצוביקב .וירבח ןיבמ הביזעה רועיש הלוע ןכ םירבחה
םייק אוה (1999-ב) םהב םיצוביקבו 3.81% היה עצוממה הביזעה רועיש (205 ךותמ 186) הזכ
םיצוביקבו (5.24%) רתוי הובג 37%-ב היה הביזעה רועיש (םיצוביק 12) הנשכ רבכ
םיבזועה רועיש (םיצוביק 7) רתוי וא םייתנש רבכ ףקותב ילאיצנרפידה רדסהה םהב (1999)
.(8.26%) הנושארה הצובקבש הזמ השולש יפ טעמכ היה 1999 תנשב

ונניא םירבחה ביצקתב ילאיצנרפידה ביכרמה רדסה לש ותלעפה :רמול לכונ הטעמה ןושלב .2
ותלעפה :םיאצממל רתוי בורק תאז םכסל הצרנ םא .וירבחל ץוביקה לש הכישמה חוכ תא קזחמ
.ץוביקה תא םיבזועה רועישב היילעל איבמ ביצקתב ילאיצנרפיד רדסה לש

ביכרמ לולכ םהב םיצוביקב יכ ,םיכסנ םא .אובמה תואקספב יתסרפש ,םילוקישל הרזחבו .3
החנה יהוז) ףסכו תירמוח החוור יאשונב קוסיעה לע רתוי בר שגד שי ביצקתב ילאיצנרפיד
הברה הביזעה יכ ,רעשל רתומ ירה (ךכל הרישי תודע יל ןיא - םיינויע םילוקיש ךמס לע
רתוי ברה לאיצנטופה ילעבו רתוי םיבוטה - תילילש תוניימתהל יוטיב םג הניה םהב רתוי
םיבזוע םגו רתוי םיבר םיבזוע םג - הלופכ "החלצהה" ,ונייהד .םיבזועה ןיב םילולכ
.רתוי םירשכומה
?םמע םישוע המ !םיאצממה ולא
.תודבועמ לבלבתהל ונלצא םיטונ אל ינויסינ יפ-לע
ילאוטקא םורופ - תובוגת
םימושייה לכ - תוקלחמה לכ - םיצוביקה רתא תפמ לא