ןייבשיפ ירמע / הדובע םושיר

2000 ראוניבקעמ" דיקפתו דחא דצמ "יריחמת" דיקפת ץוביקב הדובעה םושירל
רקיעב סחייתא וז הטויטב .ינש דצמ "תישיא הבוח יולימ רחא
ביכרמה לש ותובישחמ עורגל ילבמ הדובעה םושיר לש ינשה ביכרמל
.ןושארהםיבורמ שפנ ירושיכ יוטיבל האיבמ הניאש הדובע "ןושארה גוסה ןמ הדובע"
.דבועה לש "תללכושמ" יתלב תירוטומ הלעפה לע רקיעב תססובמוןהו םייסיפ ןה םירושיכ ןווגמ יוטיבל האיבמש הדובע - "ינשה גוסה ןמ הדובע"
העגהו תדמתמ תוחתפתה ,הריצי ,ימצע יוטיב תרשפאמש םיילאוטקלטניא
.תולקב הפלחהל ןתינ אלש "רידנ" ביכרמל דבועה תא תכפוהש תוניוצמל

ןקלחו "תוחתופמ" ןה תודובעהמ קלח .דאמ ןווגמ אוה ץוביקב הדובעה םוחת
ובש דימתמ ךילהת םינורחאה םירושעב םייקתמ םיצוביקב .רתוי תוטושפ
.רתוי "תוחתופמ" תושענו תוכלוה תודובעהןהב עיקשהל הייטנ דבועל שיו דבועה לע "תוטלתשמ" ינשה גוסהמ תודובע כ"דב
קוסיעה םצעמ הנהנ דבועה .לבוקמה תועשה ןקתל רבעמ הברה תובר תועש
הניאו ישפנ סמוע הווהמ הניא תובר תועש העוציבל תושרדנש הדבועהו הדובעב
.ךפהה םאכ דבועה תא החודםצעו תוניינעמו תומיענכ תוספתנ ןניא םיבר םירקמב ןושארה גוסהמ תודובע
םירקמבו לטובמ אל ישפנ סמוע הווהמ הלא תודובעב "ןקת" תועש יולימ
.דאמ השק ףא םימיוסמיתלב תודובע םג רומאכ תוללוכ ץוביקה םויק תא תורשפאמה תויוליעפה
םירבח .החלצהב ץוביקה תא םייקל עגרכ תורשפא ןיא ןהידעלבש תוחתופמ
אל רומאכ ןהו) הלאכ תודובעב בלתשהל (םרובע הביטנרטלא רדעיהב) םיצלאנש
עוציבל יחרכה יאנת אוהש "תוחכונ ןקת" םייקל םיבייחו םיכירצ (תוטעמ
.הדובעה

תוחכונ ןקת םייקתהל בייח ,"ץוביקב םיילכלכה םייחה" לש הז בלשב ךכל יא
.רשפאה לככ ורידסהל שיו תודובע טעמ אל רובע תילאמינימ:עוציבל תועצה

ילהנ .ץוביקה לש שונא יבאשמ תווצ יארחא הדובעה ילהנו הדובעה םושיר לע
הדובעה ירזגמ לכל ןורקעב םידיחא ,זכורמב םימושר תויהל םיכירצ הדובעה
יוצר) תוחכונה ןקת .תעל תעמ ןכדעתהל םיכירצ הדובעה ילהנ .רבח לכל םישיגנו
ץוביקה לש הדובעה ילהנמ קלח היהי הייסולכואה יגוס לכל (יעובש סיסב לע
יללכ םויקו לוהינל סיסב הווהי הדובע ילהונ ץבוק .םירבחה לכל רכומ היהיו
.תעל תעמ רומאכ ןכדעתו ץוביקב הדובעתוחכונל שדוח לכב תומגרותמ תויעובש תועש יפל אוה ףדעומה תוחכונה ןקת
ףקיהב בשחוממ תוחכונ םושיר םייקתיש יוצר .(ךשמהב 'ר) תרזגנה תישדוחה
,םוכיסהו םושירה תלועפל רזע ילכ הווהמ בשחוממה םושירה .רשפאה לככ בחר
םירבחה תדימע רחא בקעמ ילכ הווהמו םושירה תוכיא תודוא ןומא ריבגמ
.םהיתובוחבםירבחה לכ לע בשחוממה םושירה תבוח תא ליחהל ךירצ הילפא עונמל תנמ לע
.םתדובעלו םדיקפתל רשק אלל בשחוממ םושיר ילכל תושיגנ םהל שיש
,ןקתל רבעמ תובר תועש הב םיעיקשמשו ינשה גוסהמ םתדובעש םירבח
םע תוהדזה ךותמו הווחמכ הדובעה םושירב אלמ ןפואב תאז לכב ופתתשי
.תישיא אמגוד םג ווהי םה ךכב .המיענו תכשומ תוחפ םתדובעש םירחא םירבח

תרגסמה .שדוח לכל םאתהב בשוחיו יעובש סיסב לע היהי תוחכונה ןקת
םע ישדוח סיסב לע היהת תוחכונה ןקתב הדימע .תישדוח הייהת תבייחמה
המכסהל םאתהב (תוחפ וא) םימי השימח לש הדובע עובש תרדסה לש תורשפא
.הדובעה םוקמ םעתתחפהלו ינשה גוסהמ תודובע רתויש המכ תריציל ץוביקה רותחי ללככ

.רשפאה לככ ןושארה גוסהמ תודובעה

.ינשה גוסהמ תודובעב םיברועמש םירבחל םומינימ הווהי תוחכונה ןקת
ןקתל רבעמ ומרתש תועשה רובע "תופסונ תועש"ב וכזי אל הלא םירבח
רבעמ הב עיקשהל שיש תועשהש המישמ יולימל בשחית םתדובע .םומינימה
."הליבחה" מ קלח ןה ןקתלגוסהמ תודובעב םידבוע רובע (הנגה ןיעמ) םומיסכאמ םג הווהי תוחכונה ןקת
םירקמב .הלא תודובע גוסב תופסונ תושירד םהל וגצוי אלש תנמ לע ןושארה
.דחוימב תומיענ יתלב תודובעב תחפומ תוחכונ ןקת לוקשל ןתינ םידחוימ

,יתחפשמ ץועיי ,יכוניח ץועיי ,תוינק ןוגכ םינוש םייתחפשמ/םיישיא םירודיס
(המודכו תורפס ,הקיטמסוק) םיישיא םילופיט ,החפשמ ינבל הרזע ,ישפנ ץועיי
תנמ לע םיאנתל וכזי הלא תולועפל םישרדנש םירבח .הדובע תועשכ ומשריי אל
ןניגב ורסחוהש הדובעה תועש תא ריזחהל םיבייח ויהי לבא ,ןתוא עצבל ולכויש
.ישדוחה תוחכונה ןקתב דומעל תנמ לע

הדובעה םוקמב תוחכונה תבוחב הדימעל ףסונב ושעייש תודחוימ תורמשמ
הדובעה םוקמב תישדוחה תוחכונ תבוחב הדימע יא .שפוח תועשב וכוזי ירקיעה
לכויש ךכ ךורע היהי הדובעה םושיר .םיאתמה ףקיהב שפוחכ בשחיהל הכירצ
.ל"נה עדימה תא להנל.םינוקיתו תורעהל רבח לכל בשחוממה םושירה ספוט רבעוי שדוחה ףוסב
.ויתורעה תא וילע ףיסוהל לכויש ףנעה זכר ךרד שונא יבאשמל רזחוי ספוטה
.דיתעב תויוסחייתה ךרוצל עדימה ןסחואי ל"נה בבסה רמגב21/1/2000 -ב .פ ירמוע גיצהש הדמעה ריינ לע תווצה ךרעש ןוידב
:םכוס:תועצה םוכיס הדובע םושיר

תא ץוביקל תתל טרפה לש תיסיסבה הבוחה תא יוטיב ידיל איבמ הדובעה םושיר
.וצוביקב םיגוהנה םיללכל םאתהב הב בח אוהש הדובעה תסכמ

.היולימל גואדל וילעו טרפה לע תלטומ וז הבוח סיסבב

רוחמית רשפאל תנמ לע םירבחה לש הדובעה םושיר לע דיפקהלו ךישמהל שי
תיסיסבה הבוחה יולימ לע רדוסמ דועית היהישו אסיג דחמ תויוליעפה לש ןוכנ
תולגתמש תויעבב לופיטל םינונגנמ קיפסמ שי ץוביק לכב .אסיג ךדיאמ ל"נה
שונא יבאשמ תדיחיש יוצר .םתבוח תא אלמל םיכירצ הלא םינונגנמ ,הז םוחתב
.הז םוחתב םג הדיקפת תא רידגת

היוצרה הטישה תא רחביי ץוביק לכו הדובע םושיר לש תונוש תוטיש תוגוהנ
.ול המיאתמהו

רשא "תונבשחתהל" הז םוחתב השילגמ רמשיהל ךירצ יפותישה םרזב ץוביק
ותמורת רשא רבחב יסיסבה ןומאב העיגפ ידי לע ,הדובעל היצביטומב עגפת
תא אצומ אוה וב קוסיעב ולש תופתושה תשוחתמ עובנל הכירצ הדובעל
.ותסנרפ


[םימושייה לכ - םירודמה לכ - תוקלחמה לכ :םיצוביקה רתא תפמ לא]