ןיבל ץוביקה לש םייחה תמר ןיב רשק
רציימ אוהש תורוקמה

2000 ראוני ,שידג בקעי

ףא לוכי תמיייוסמ הדימבו םשל קיציא לש ריינל המ תדימב ףפוח הז ריינ השעמל
.תיביטנרטלא השיג לע עיבצהל

רידגמה םיפתתשמ תבר תופתוש וניה ילכלכ ןוגריא לש תואר תדוקנמ ץוביק הכלהל
"החוור תנידמ" אוה ץוביקהש רמול ףא ןתינ .טרפה לש תויוכזהו תובוחה תא
םילסה לש םקלח .הכירצ ילס קלחמו סמכ "וירבח תוסנכה" לכ תא הבוגה תינוציק
ללכ ךרדב) ךרצנה לש םיישיאה ויכרצ תא םיאטבמ םקלחו ינכמ ןויוושב םיקלוחמ
.(תיתרבח םימכסומ ףא םהו הלא םיכרצ תוהזל ןתינ רשאכםיקסעה רוזחממ תעבונה תויתדונתל הנותנ םירבדה עבטמ הסנכה תרציימה תכרעמ
תוכופהתל הנותנ םג איה ןניקסע תואלקחב םאו ,ףנעהו הנידמה לש יטרפהו יללכה
.ויתונויגשו עבטה

ןכרצהש ןמדירפ ןוטלימ לש הכירצה תרות אקווד הז אשונב ונילע תלבוקמ ךדיאמ
ויתוסנכה לש םייארקא םיעוריא יפל אקווד ואל ולש הכירצה תואצוה תא םיאתמ
.תיטננמרפה ותסנכה יפ לע אלא

םיכרצה ןיב תורוקמה תקולחל םגד תווהל הלוכיש תוגהנתה לש המיכס גצות ןלהל
.םינושה?הקולחל םידמועה תורוקמה םה המ .א

.תיקסעה תוליעפהמ (סמ ינפל) וטורב חוורה

.ןזאמב םושרה תחפה

(1) ץוח תורוקממ סיגל לוכי/הצור ץוביקהש תואוולהה.םירבח תדובע תואצוהכ ןזאמב תומושרה םויקה תואצוה

תויומלתשה םימו היגרנא תוילפיצינומכ ןזאמב תורזופמה הכירצל תואצוהה

.המודכו תירוביצ הלועפ

לוכי ץוביקהש תורוקמה ה"ס תא הווהמה וטורב םוכס לבקתמ ךכמ האצותכ
.םינכרצה לכל הקולחה תושרל דימעהל.םומינימל תואוולהה לש עטקה תא וניטקי םמצעל תושרהל םילוכיש םיקשמ (1)תא בשחל עצומ ןמדירפ .מ לש הכירצה תרותל הזה ףיעסה תא ףפוכל תנמ לע
תנשל לשמל .םינש שולש לש ענ עצוממכ תננכותמה ביצקתה תנש ןיגב תורוקמה
2000 1999 = 2001תנשל .2000 תינכתו 1999 ,1998 םינשה ןובשחב וחקליי 2000
.האלה ןכו 2001:האבה ךרדב תורוקמה תקולחל לועפל ץלמומ

'א בלש

ינתשמ םניאש הבוחה ימולשת תא ןייצל שי הקולחל םיישפוח תורוקמל עיגהל ידכ
.ץוביקה לש הטלחה

.הסנכה סמ

.(תואירב סמ ללוכ) ימואל חוטיב ימולשת

.העונת יסימ

.הבוח הנונרא

.(ןרק) תופטוש תויולח - תואוולה רזחהןוחטב תיינקל שרפומ ףסכ המכ הטלחה לבקל הז בלשב רבכ ןתינ תילנויצפוא
תמועל תידיתע הכירצ אוהש ןוכסיחל הנפוי ףסכ המכ תורחא םילימ וא ילאיצוס
.םייידיימ םישומישל ףסכ

הזה בלשב םג תולוכי םהיקסע לש ידילוס לוהינ לע רומשל תוצורש תוכרעמ
תיבירה ובש ןדיעב בושח רבדה) םהלש רזוחה ןוהה יכרצב לודיגל םוכס תוצקהל
.(תוליעפה לש ןוהל האושתהמ ההובג קשמב'ב בלש

:םיישפוחה תורוקמה תקולח

.םויק תואצוה

.הסנכה תוללוחמ תועקשה

.החוור תוללוחמ תועקשהםויק תואצוה

:תוטיש יתשב גוהנל רשפא

הילע תמגמ םע העובק האצוה איה םויקל האצוהה ןמדירפ תסיפתל דומצב (א)
.התוא סנרפל תורוקמה תלוכיל םאתהב.תומר יתשל וקלחתי םויקה תואצוה .ב

העובק תיסיסב האצוה .1

תכרעמה לש החלצה יא / החלצה לש היצקנופכ (הווש) קלוחיש (סונוב) תפסות .2
החלצהה יא וא החלצהה רישי יוטיב ידיל האב ךכב .תמייוסמ הנשב תיקשמה
.תיקשמה(תוינרצי) הסנכה תוללוחמ תועקשה

תכרעמל בישהל (רוציה תכרעמ לש היצזילבינק תושעל םיצור אל םא) דיפקהל שי
םא .(םיילכלכ םינוירטירק יפל ןבומכ) יתנשה ילכלכה תחפה תא תוחפל תינרציה
םג ךא ץוח תורוקמב םג רזעהל שיש חינהל ריבס הלודג השדח העקשה ינפב םידמוע
.תוליעפב היהיש םיצורש ימצעה ןוהה רועיש לע טילחהל שי זא(תוינכרצ) החוור תוללוחמ תועקשה

ץוביקב ךא .תוינכרצ תועקשה ןיבל םויק תואצוה ןיב הרבעה תויהל הלוכיש ןבומ
,םיירוביצה םיתורישהו םיירוביצה םיכרצה תא םג ןובשחב תחקל שי יפותיש
לש םיכרצלו תואירבלו ךוניחל הגאדה תא ,םיפתושמה םיתורישה תא םיללוכה
.םהל גואדל שיש 'וכו םימדקתמה םיאליגה

תרגסמש איה הקולח לע תוטלחההמ תדרפנ היהת 'א בלשב הטלחההש תובישחה
.התוא סנרפל ץוביקה תלוכיל לעמ ץרפית אל (הנידמל המודב) ביצקתה


[םימושייה לכ - םירודמה לכ - תוקלחמה לכ :םיצוביקה רתא תפמ לא]