ןתיוול ירוא / הדובעב היצביטומ

2000 ראוניתיטסיצילבופ המרב היצביטומ אשונב רמוח .אםינווכמהו םיבר םיצוביקב םויכ םילבוקמה םיישונאה םיבאשמה לוהינ תונורקע
עדיה תיזח רחא בר רוגיפב םינייפאתמ ,םידבוע לש היצביטומו תובייוחמ תריציל
תרבגהל איבמה יזכרמה חוכה יכ החנהה םסיסבב .םלועב ילוהינה
ישנא םע תורחתהו ירמוח לומגת רחא שופיחה וניה הדובעב היצביטומ
םיבאשמ לש לוהינה תרותב רתויב תומדקתמה תושיגל דוגינב תאז .ךלש תווצה
םיכרצ לש םקופיסב אקווד וניה יזכרמ עינמ חוכ ךפיהה קוידב תוסרוגה םיישונא
יוטיבה תורשפאב ,םינימאמ םהב םיכרע לש םתמשגהב ,םידבוע לש םייגולוכיספ
.הדובע יתווצ ךותב הלועפ ףותישבו םידבועל שיש םיימצעה םייומידל תנתינההשעמלו תירוקמ הנניאש) תיצוביקה העונתב םילהנמ לש תאז תיעטומ השיג
רבכ (תיחכונה האמה לש תמדוקה תיצחמב וחתופש לוהינה תונורקע תא תאטבמ
םיצוביקה לש ילכלכה דוקפיתב דואמ הרומח הדירי םהבש ירקיעה .תונברוק העבת
העובק הניה תאז הדירי .תילכלכ החלצה ידעיל םירבחה לש תובייוחמה תמרבו
םניאש םינשיה לוהינה תונורקע תא םשייל ץמאמ השענ וב ןורחאה רושעה לכ ךשמב
.רבודמ הב הייסולכואל אלו יחכונה ןמזל אל םימיאתמרתויב םימיאתמה ולא םג םה רתויב םיינרדומה לוהינה תונורקע יכ ררבתמ
:ןלהלדכ הינייפאממ המכ לשב תאז .םויהד הדובעה יליגב תיצוביקה הייסולכואל
םיסחיימש תובישחה ,תווצ תדובעל התונכומו התלוכי ,ההובגה התלכשה תמר
ינוגריא-ילוהינה עקרה ,הדובעל היצביטומ לש רשקהב יכרעה דמימה יוצימל הירבח
ןורקע לש ותלעפהל יוטיבכ) םינוש לוהינ ידיקפתב םעקר ןיגב הירבחמ םיברל שיש
.(לוהינ ידיקפתב היצטורהץמאלו םינשוימה לוהינה תונורקע תא חונזל ,הז אשונב ןוויכ תונשל תעה העיגה
תיצוביקה העונתב יפותישה םרזה םעטמ תווצ .םיינכדעו םיינרדומ לוהינ תונורקע
הרבחל םתמאתהו םישדח לוהינ תונורקע חותיפו רורב לע םינורחאה תועובשב דבע
:ויתוצלמה ירקיע ולא בר רוציקב .רתויב ןכדועמה עדיה סיסב לע תאז לכו תיצוביקהידיל אובת רבח אוה וב ןוגריאל טרפה ןיב המילהה םא רבגת הדובעל היצביטומ
:ןכות ידמימ השולש ךותמ רתוי וא דחאב יוטיב

המילה) הדובעה ןוגריא ידי לע ולא םיכרצ קופיס תמר ןיבל םדאה יכרצ ןיב המילה
ןכו ללכב תיסחיה ותוליעי יא לשב עצומ ונניא ףסכב שומיש] .(םקופיס/םיכרצ ןיב
.[טרפב תיצוביקה תונורקעה תכרעמל ותמאתה יא לשב

ןיב המאתה) רבח אוה וב ןוגריאה ידעיו תורטמ ןיבל םדאה יכרע ןיב המילה
.(םידעי/םיכרע

אוה וב ןוגריאב ול םיעצומה םידיקפתה ןיבל םדאל שיש ימצעה יומידה ןיב המילה
םידמימהמ דחא לכב המילהה קוזיח.(םידיקפת תרדגה/ימצע יומד ןיב תויבקע) רבח
,ויכרצב יוניש ידי לע) טרפה תואר תדוקנמ םא (א) :(תיטרואת) תירשפא ולאה
יוניש ידי לע) הדובעה ןוגריא תואר תדוקנמ םא (ב) ,(ולש ימצעה יומידבו ויכרעב
תרדגהל ,םיכרעל םידעיהו תורטמה תמאתהל ,םיכרצה קופיסל עיצמ אוהש המב
תרבגה .תחאכ תוארה תודוקנ יתשמ וא ,(ימצעה יומידל ומיאתיש ךכ םידיקפתה
.היצביטומה לש הקוזיחל תפסונ המורת איבת ולאה םידמימהמ דחא לכב המילהה
רחא המילה רוקממ תעבונה היצביטומל המורתב הייולת יתלב הניהש המורת
ןוגריאה ידעי ןוויכב הניה המילהה תרבגהש יאנתה םייקתהל ךירצ ,לבא .השולשהמ
.םמע רשק אלל וא םדגנכ אלוםירוביצב ,ןאכ בותכה סיסב לע ,תיתרשכה הלועפב תאצל ןווכתמ תווצה
. :תואבה םיכרדבו םייטנוולרה

יזכר :ןוגכ םיצוביקב םיריכבה םילהנמה ללכל חלשי רשא בותכ רמוח תועצמאב
.שונא יבאשמ ישנא ,םיריכזמ ,םילעפמ ילהנמ ,קשמ

.תיצוביקה העונתה לש טנרטניאה רתאב הצפה תועצמאבםתוירחאב ןכ לעו) םישנא םילהנמה םידיקפתה יאשונל השענש ןויע ימי תועצמאב
תונורתפ תאלעה ןעמל לצננ םג ולא ןויע ימי תא .(הדובעל היצביטומה תיינב
לע השענ תאז .םיפתתשמה לש הדובע תומוקמב ןנשיש תוידוחיי תויעבל םייטרקנוק
תועצהה םגרתל ןדיקפתש תומצמוצמ ןויד תוצובקל ןויעה םוי ןמזמ קלח תשדקה ידי
.םייטרקנוק םיוטיבל רתוי תויללכה

םיילוהינ םידיקפת יאשונ תוצובקו םיצוביקל תישיא הכרדהו הייחנה תועצמאב
.ךכב םינינועמה םכותב

,םיילהנמ םידיקפת יאשונ ,םילהנמ :םינוש םילהקל הדובע תינכות .ב
ילעפמ) םהב תודיחי תתו םיצוביק ,םיצוביקב שונאה יבאשמ ישנא
.(תוריש יפנעו רוציי םיפנע ,היישעתטוריפב ךכ לע רזוח ינאו םדוקה ףדה לש ופוסב רכזומ תאזה תינכותה לש הרקיע)
.(המ

ילהנמ ,קשמ יזכר :ןוגכ םיצוביקב םיריכבה םילהנמה ללכל חלשי בותכ רמוח
םירמאמ לולכי הז רמוח .םייתעונת םיוולמ ,שונא יבאשמ ישנא ,םיריכזמ ,םילעפמ
.תיצוביק תואר תדוקנמ אשונב םירמאמ יריצקת וא/ו

ידיקפת יאשונ ,םילהנמ :לשמל) םדוקה להקה לש םירזגמ תתל םאתומ רמוח חלשי
ץוביקה לש טנרטניאב רתא חתפי (םיצוביקב שונא יבאשמ ילהנמ-יזכר ,יתרבח לוהינ
איבנ הז רתאב .(טרופפר לארשי לש ךכל הרזעבו הלועפה ףותישב חוטב ינא) יצראה
תונויער ,םידמלמ עוריא-ירקמ ,םיריצקת ,םירמאמ :םוסרפל יוארה לכ םוסרפ ללכל
.המודכו ,םיסנכל הנמזה ,ונלש תונויערה םושייל תויטרקנוק תואמגודו םיישעמלעו) םישנא םילהנמה םידיקפתה יאשונל ןויע ימי םייקנ םהל םיבורקו ולא םיאשונב
ןויעה םוי .שונא יבאשמ ילהנמ-יזכרל ןכו (הדובעל היצביטומה תיינב םתוירחאב ןכ
(1) גיצנ וב .םיצוביקב "שדחה לוהינה תונורקעל" לנויצרה תיינב לע דקומי ןושארה
(2) ,("היצביטומ"ה תווצב ןוידהו תוריינה סיסב לע) היצביטומ תרבגהל תונורקעה תא
וב םיינש וא דחא עוריא הרקמ (3) ,ולא םיאשונב םיירקחמה םיאצממה תא
ןיינועמה ץוביקב תוברעתה תינכות תונורקע (3) ,םיצוביקב ולא תונורקע םימשיימ
האר :טוריפ) וירבח לש הדובעל היצביטומהו תוביוחמה תרבגה יכרד תא רפשל
םייטרקנוק תונורתפ תאלעה ןעמל לצננ םג והזה ןויעה םוי תא .(האבה הדוקנב
תשדקה ידי לע השענ תאז .םיפתתשמה לש הדובע תומוקמב ןנשיש תוידוחיי תויעבל
תויללכה תועצהה םגרתל ןדיקפתש תומצמוצמ ןויד תוצובקל ןויעה םוי ןמזמ קלח
.םייטרקנוק םיוטיבל רתויםיילהנמ םידיקפת יאשונ תייחנה התרטמש הלועפ עצבנ ךכב םינינועמה םיצוביקב
תלועפב םיירקיעה םיבלשה ויהי ולא .ץוביקל םימיאתמה "שדח לוהינ תונורקעב"
:תאזכ תוברעתה

לש ןוויכב לועפל םיריכבה םידיקפתה יאשונ דצמ תונוכנו תיתשת תריצי
ךות תאזו ץוביקב םירבח לש היצביטומהו תובייוחמה תדימ תרבגה
.םייצוביק-םייפותיש-לוהינ תונורקעב הז דעי בלשל ץמאמתובייוחמו היצביטומ לש המויק תדימ תא תוהזל ותרטמש םירבחה ללכ ןיב רקס
,תווצל וירבח האור םדא לכש יפכ ,ומצע האור םדא לכש יפכ) םירבחה לש הדובעב
.(ץוביקה ירבח ללכ תא האור םדא לכש יפכ:רקסב וקדבי ןכ ומכ

וייח ידי לעו ותדובע םוקמ ידי לע םקופיס תדימו בישמ לכל שיש םיכרצה (1)
.וצוביקב

.ותדובע םוקמבו ץוביקב םתמשגה תדימו בישמ לכל שיש םיכרעה (2)

הדובעה םוקמ ידעי תגשהל םייטנוולרה םיטביהב םדאל שיש ימצעה יומידה (3)
.ול יבקע יוטיבל תויונמדזה בישמל תועצומש הדימהו ץוביקהווא ,רבחה תואר תדוקנמ רסח םהב םימוחתה לש יוהיז השעי הז רקס סיסב לע
.תפתושמה תוארה תדוקנמ וא ץוביקה תואר תדוקנמ

דחא לכ החנוי זאו ץוביקב םילהנמה יתווצ םע הדובע השעת הז רקס תונקסמ םע
.דיקפתב אשונ אוה וב ןוגריאה תת ךותב "הטמ םורזל" םהמ

.ץוחבמ החמומ ידי לע הוולי הז ךילהת

בושמ תוקידב ריכזמ /שונא יבאשמ/קשמ זכר ץוביק לכב תיארחאה תבותכה
.(הנש הנש יצח) המיאתמ הפוקת רחאל הנשעת תוברעתהה תוליעיל

.ליעל וגצוהש תורוצב םיצוביקה ןיב וצפוי ולא תודובעמ תויללכ תונקסמ


[םימושייה לכ - םירודמה לכ - תוקלחמה לכ :םיצוביקה רתא תפמ לא]