תווצ םוכיס / הליהקהמ קשמה תדרפה וא בוליש

2000 ראוני

הרואכל רשא הדובע תוריינ ינש וחנוה הסנרפו הדובע תווצ ינפב
םיילכלכה םיסחיה תכרעמ תייארל תונוש תושיג יתש םיגיצמ
תובושתכ הלאה תוריינה ינש תא תוארל םג רשפאו ,םיצוביקב
השיג גיצמ שידג לש ריינה .םיצוביקה םיאצמנ םהב םינוש םיבצמל
םיצוביקל המיאתמה השיג ,ץוביק ארקנש ןגרואה לש תיביטרגטניא
.הליחתכלמ השיג ,רמולכ ,ןהינימל תוטרפהו תודרפה ועציב םרטש
הליהקל קשמה ןיב הדרפה הנשיש הדבועה םע םילשמ םשל לש ריינה
.םהיניב םיסחיה תכרעמ תא תיצוביק רידסהל הסנמוולש יתליהקה קלחהו ץוביקה לש יקשמה קלחה ןיב םיסחיה םיכרעמ תלאש
םיריהצמ םיבר םיצוביקו ,םייפותישה םיצוביקב םג םויה רדס לע תעכ תדמוע
ויתסמ ץוביקה רקחל ןוכמה לש םייונישה רקס .הליהקל קשמה ןיב הדרפה לע
.תאזכ הדרפה לש העוציב לע םיחוודמ םיצוביקהמ 50% יכ ךכ לע עיבצמ 1999
.31% 1997בו 39% קר םידירפמה רועיש היה -1998בתורוצ אצמנ םיצוביקבו יעמשמ דח ונניא הדרפהה גשומ יכ עודי ,תאז םע דחי
אשונב ןד תווצה .תרתוכ התוא תחת םירזגמה ינש ןיב םיסחיה לוהינ לש תונוש
לכ לש תיקסעה תכרעמה ןיב םיסחיה ורדסוי הבש ךרדל תובישח הארש ןוויכ הז
ךרד לע תוגילפמה תוכלשההו ולש תיתליהק-תיתרבחה תכרעמהו ץוביק
תא םיגיצמ ונא ןלהל .ךכמ האצותכ (ודיתע לע וליפא) ץוביק לש ותולהנתה
.אשונב וניתוצלמהתא ןה וכותב ליכמה לולכמכ ץוביקה תייאר וניה יוצרה בצמה
בולישו תודחא .תיתליהק/תיתרבחה תכרעמה תא ןהו תיקשמ/תיקסעה תכרעמה
תוכרעמה וב (םיצילממ ונא וילע) בצמ םירתוס םניא תוכרעמה לש םייתוהמ
- תואנובשח םג ךרוצה תדימבו - ריחמת תוכרעמ תולהנמ ץוביקב תונושה
תכרעמ לכ בצמ לע עדימ תולדל ןתינ תעו תע לכבש ךכ ,דרפנ ףטוש ילכלכ בקעמו
.יאמצע ןפואב

:םיאבה םיקומינה לשב רקיעב תעבונ תיביטרגטניאה הייארה תובישחתתמ תחא לכ ינפ לע (יקשמ יתרבח) יצוביקה לולכמה תובישח תא השיגדמ איה
תתמ תחא תעצבמ וב בצמ רצוויי אלש רמולכ .ולש תוילכלכה תוכרעמה
ןובשח לע ,הל "תויאדכ"ש תולועפ - ןלוכ וא - ץוביקה לש תוילכלכה תודיחיה
.ללככ ץוביקה ידעיםורתל םתונוכנו תיקשמה תכרעמב םירבחה ללכ לש תוברועמל דודיעה רמשנ
תיפיצפסה הדובעה תרגסמב ןניאש וליפא תוילכלכ תויוליעפ לש םידעיה תגשהל
תונוכנ ,תדחוימ תוסייגתה ,םירחא םיפנעל המורת :לשמל) םירבחה םתוא לש
.(העובק וא תיתנוע תיתקוסעת תודיינלתוכרעמב האור םירחא םייתרבח םיפוגו תודעוו תיתרבחה תידסומה תכרעמה
,םתוליעפ ידעימ קלחכ םיספתנ םהידעי ןכ לעו ,"ץוביקה"מ קלח תויקשמה
ךותמ םדא חוכ תוצקהל ךירצ רשאכ ,לשמל) םהלש םילוקישה ןובשחב םיאבומו
.(תיקשמה תכרעמב דחוימ ךרוצל תיתרבח תכרעמםינושה םיפנעב תוגשומה תולעות ןיב תוושהל ןתינ םינושה םישומישה לע ןוידב
זובזב וניה ומצעלשכ אוהש ,תורוקמ תאצקהב תוויע ענמנ ךכבו ,םתוא םסקמלו
.םיבאשמןיב טקילפנוקו רוכינ היתובקעב איבהל הלולע הליהקה ןיבל קשמה ןיב הדרפהה
.םהב םיקסועה םירבחהו תוכרעמה

תורחתב םיצוביקל שיש יזכרמה ןורתיב עוגפל הלולע תוכרעמה יתש ןיב הדרפה
ןורתי .ץוביקה ירבח םיפתוש-םידבועה לש יתוכיאה ןורתיה קושב תילכלכה
תולעבה תשוחתו תפתשמ תיצוביק תילוהינ תכרעמב קר יוטיב ידיל אובל לוכיש
.םירבחה רוביצל תונקהל שיש תללוכהןיב םיסחיל רשקהב ןוידב םילעומה םיאשונ השולשל סחיתנ ולא םיקומינ רואל
.עדיו עדימ ;לוהינ יכרד ;םישומישו תורוקמ :הליהקל קשמהםישומישו תורוקמ .1

אוצמל ךירצ יכ השוחתה איה אשונב קוסעל םיצוביק איבמה יזכרמה ןיינעה
םישומישהש רמולכ .ובוח תלדגהמ אלו אוה ויתורוקממ ץוביק היחי ויפ לע רדסה
םייפסכה תורוקמה ידי לע תרשפאתמש המרב ויהי החוורהו הכירצה םוחתב
תכרעמה ןיב תיתוהמ הדרפה םיעיצמה שי הז דעי גישהל ידכ .םיימצעה
יזכרמ הז ןיינע תויה לשב .תיתליהקה תכרעמה ןיבל ץוביקה לש תיקסע/תיקשמה
.וננוידב ןמז ול ונשדקה ונא םג

עבנ םויק תואצוה לש הדיחא תיתעונת העיבק ירחאמ דמעש ןויערה :הרעה
וא הז ץוביק לש ילכלכה ובצמשו םלוכ בלב המעיפש תידדה תוברע תשוחתמ
.תובשייתהה רתא לע תויתעונת תוטלחהמ ראשה ןיב עבנ רחא

תכרעמה ןיב היצרגטניא אוה הליחתכלמ יוצרה בצמהש העדב תווצה
ךכב ,ולש תיתליהק/תיתרבחה תכרעמה ןיבל ץוביקה לש תיקשמ/תיקסעה
ילבמ ,ןוכנל אצמי ץוביקהש תויופידע רדס יפל שגדה תא תתל תעל תעמ רשפאל
יתש םיעיצמ ונא .תרחא תכרעמל תורוקמ "הצקת" תחא תכרעמ שארמש
תושיגדמ ןהיתש .םישומישו תורוקמ ןיב רשקה תרדסהל תוירשפא תוביטנרטלא
לוכי התואש המרל רבעמ ץרפית אל םינושה םידעיל ביצקתה תרגסמש דעיה תא
.סנרפל ץוביקה

.שידג לש ריינב תגצומה ךרדה

הניה תיקשמה תכרעמה .ליעל ונייצ ותוא יוצרה בצמל רתויב הבורק וז ךרד
הז רבד .דובכב סנרפתהל הבוחה תא םג םיללוכה הרבחה ידעי תגשהל יעצמא
,ךוראה חווטל תיקשמה תכרעמה חופיטב שיש תובישחל תועדומ בייחמ
תועמשמה ."ןרקה תליכא יא" תוחפלו םימיאתמ םיבאשמ תאצקה תועצמאב
ןעמל תאז ,ולש ילאירה תחפה הבוגב תוחפל ,קשמב העקשה איה ךכל תילכלכה
.םינשה ךרואל ץוביקה תסנרפל ביצי רוקמ תווהל ךישמי

.םיבר םיצוביקב םויכ תלבוקמ איהו םשל לש ריינב תגצומ הביטנרטלאה .ב

:תודוקנ יתשב אוה תושיגה יתש ןיב ירקיעה לדבהה

תדובעל הרומתה רקיעב םה הליהקל םירבעומה םיבאשמה םשל תטישב
לכ ךס םה ץוביקה טילחמ םהילע םיבאשמה ,תאז תמועל , שידג לצא .םירבחה
םירבחה תדובע וניה ירקיעה רוקמה םא .תיקסעה תוליעפהמ הייונפה הסנכהה
תדובע םשל תטישב .םירבחה תדובע ריחמל יוטיב תתל ךרוצה ררועתהל ללוע
םירחא םיצוביקבש הנכס שי ךא ,ןוכנ הזו דיחא ריחמב תבשוחמ םנמא םירבחה
הז רשקהב הארו) םייביטנרטלא קוש יריחמב הדובע בושיחל השילג דימ היהת
.(הדובע רוחמית אשונב ונתדמע תא

,(הדובעה רכשל רבעמ) היונפה הסנכהה תרתיב םישומישה םיעבקנ םשל תטישב
.(תיקשמה תכרעמל וא הליהקה ןוויכל ונפוי םאה) תיקשמה תכרעמה ידי לע
ידעי לע התוללכב תיצוביקה תכרעמה העירכמ ,תאז תמועל ,שידג תטישב
םויק ךשמהל םישורדה םיבאשמה ושרפוהש רחאל) היונפה הסנכהה לש האצקהה
הסיפת ,השעמל ,םיאטבמ ולא םילדבה .(תיקשמה תכרעמה לש יואר דוקפיתו
םדוק הטילחמ תיקשמה תכרעמה םאה :"?ףסכה תא רפוס ימ" הלאשה יבגל הנוש
(הנממ קלח קשמהש) תיצוביק ללכה תכרעמה וא (םיירלוקיטרפה) הידעי יפ לע לכ
.(רתוי םייללכה) הידעי יפ לע הטילחמ

ץוביק לש ותוהמ תודוא ונתסיפתל רתוי המיאתמ "שידג" תשיג וניניעבש תורמל
"ושלג" רבכש םיצוביק םתואב ןקתמ ךרוצ הארנכ איה "םשל" תשיג ירה ,יפותיש
דעצ ,ילוא ,והז .םהלש םיינכרצה םישומישל םהיתורוקמ ןיב המאתה יא רבעל
שיש ןורתפכ "שידג" תשיג תא תוארל יוצר ןיידע .ןוקית לש ןוויכב יחרכה ןושאר
.וילא ףואשללוהינ יכרד .2

יפ לע ץוביקה לש תויקשמה תוכרעמה לוהינב הנוילע תובישח םיאור ונא
תיללכה תיכרעה ונתסיפת לשב קר אל תאז .ףתשמ יצוביק לוהינ לש תונורקע
הזכ לוהינ קרש ןוויכ םג אלא ,ץוביקל םיאתמהו יוארה לוהינה וניה הזכ לוהינש
תונורתיה אלמ תא קיפמ אוה יכ :תויצוביק תוכרעמל תילכלכ החלצה רשפאמ
ונא וננובאדל) .וירבח םהו - ץוביקה ידיבש םייתוכיאה םיישונאה םיבאשמהמ
לע תויונבה ,םיצוביקב תומשוימ רשא תורחא לוהינ תושיגל םויכ םידע
רוכינה תא םצמצמו תוברועמ חפטמ םג הזכ לוהינ .(םירבחה לש "םהיתונורסח"
דעי וניה םידבוע לש רוכינה תעינמ ,ונרובע ,ןכא .םתדובעב םידבוע לש
היצביטומ אטבל םידבוע תונוכנל יאנת םג אוה לבא ,ומצעלשכ יגולואידיא
תוליעפה ידעי תגשהל תיתועמשמ המורת ךכמו םתדובע םוקמל תובייוחמו
אל רשאכ רתוי לקו רתוי טושפ ףתשמ יצוביק לוהינ .םתדובע םוקמב תילכלכה
.תיתליהקהו תיקשמה תכרעמה ןיב הדרפה תמייק

ומשייו "הליהקל קשמה ןיב הדרפה" ועציבש םיבר םיצוביקב יכ םיאור ונא ,ןכא
(לכ וא) רכינ קלח לע (יקשמה קלחב) הרתיוו רשא תילהנמ תכרעמ ידי לע התוא
הליעפ תוברועמ ךות םילהנמ תוצעומ ומקוה ,ףתשמה יצוביקה לוהינה יביכרמ
תפיסא ןוגכ רתוי םיירוביצ תודסומ לע רותיו ךות םימעפל ,ץוחבמ םימרוג לש
לש םיינורקעהו םייזכרמה םיאשונב תוכמס ילעבכ ,םירבחה תפיסא וא ,םידבועה
תפולחת לש ןורקע לוטיב לש :תועפות תוארל םילוכי ונא .םיקסעב תוטלחהה
לע םירחבנ אלו םילהנמה תוצעומ ידי לע םינוממ םילהנמ ,םילהנמ

םיימינפה םיפוגהו תודעווהמ רכינ קלח לש תויוכמסה לוטיב לש ;רוביצה ידי
וכפה קסעה ךותב שממל ןתינש הליהקה לש םייתרבח םידעי ;"קסעה" ךותב
,םיגירח וא םילבגומ תקוסעת ,לשמל) ללכב םא תינשמ תופידע ילעב תויהל
ןכתי דאמ .(המודכו םהיתופיאשו םירבחה יכרוצל םימיאתמ הדובע תומוקמ

רבשמהמ תאצל םיצוביקה תלוכי יאל םייזכרמה םימרוגהמ םניה ולא םיכילהתש
.הצחמו רושע רבכ םייוצמ םה וב ילכלכה.םירבחה ללכ לצא ילכלכ עדיו עדימ לש םתואיצמ תובישח

ףותיש אוה תיתימא תפתשמ תיצוביק לוהינ תכרעמ םויקל יחרכהה יאנתה
םייארחאו םיליעפ םיפתוש תויהל םילוכי םניא םה .תוטלחה תלבקב םירבחה
ןוויכ .םצוביק לש תילכלכה תכרעמב הרוק המ םיעדוי םניא םא תוטלחה תלבקל
םהיניע דגנל ומישי םיצוביק יכ םיצילממ ונא ,ידמ םיבר םיצוביקב בצמה והזש
:םידעי ינשםיגשומה םלוע תודוא םירבחה לצא םייטנוולר עדימו עדי תריציו חופיט
,םיילכלכ םיחוויד לש האירק תלוכי ,םיגשומ :ןוגכ) םניינעל עגונה ילכלכה
לכשומ ןפואב סחייתהל ולכויש ךכ ,(םיילכלכ םיחוויד טופישל םינוירטירק
םיפתוש תויהל ולכויו םיילכלכ םיחווידלו תוינורקע תוילכלכ תויעבו תולאשל
.תוטלחה תלבק יכילהתב םייתימא

םיאשונב יטנוולרה עדימה יביכרמ לכב םירבחה רובע תיברימ תופיקש תריצי
םיינכרצה םישומישל םיילכלכה תורוקמה רוצייב םיעגונה ולאב רקיעב ,םיילכלכה
.םינושה

לש המויקל יחרכה יאנת םה ןוכנו םלש עדימ לש ותצפהו עדי ילכ לש םתואיצמ
ךכל יחרכה יאנת םג והז ךא .הלש תילכלכה תכרעמה לע הליהקה תטילש
תוירחאהו תונוכנהמ ברימה תא יבויח ןפואב קיפהל לכות תילכלכה תכרעמהש
קר ןכתת הז דעי תגשה .הידעי תגשהל םהלש המורתהו םיפתושה םירבחה לש
תכרעמהו תילכלכה תכרעמה ןיב םייתוהמ בולישו תודחא שי וב בצמב
.תיתליהקהםירבחל םיאתמה עדימה תרבעה יכרדו עדיה חופיט .3

תשוחת םהב תעטל ידכו םירבחל ךייש ויתוליעפ לכ לע ץוביקהש הדבועלש ידכ
ינש םישורד ךכ םשל .הרבחבו קשמב השענה לכב םתוא ףתשל ךירצ תולעב
:םייסיסב םירבד

.עדימ טולקל וצריי םירבחהש ךכל םורגל

רוביצל וב םיקיזחמה הלאמ עדימה תרבעהל תובייחמו תולולס םיכרד הנייהתש
.םירבחה?םירבחה דצמ ןיינע חפטל דציכ .4

ואביו ןיינע ולגייש םירבחה רפסמב קר דדמיהל הלוכי אל החלצהה ;שארמ רמאיי
תא רישכהל שי ךכ םשל .ףיצר ןפואב עדימ רוסמלו ךישמהל הבוח אלא , עומשל
עוצקמ ישנאו םידיקפתה ילעב לע .םייטנוולר עדיו עדימ תטילקל בחרה רוביצה
םיאשונב תוקד 20-10 לש תונטק תונמב םילק "םיסרוק" בחרה רוביצל ריבעהל
:ןוגכ םייסיסב םיילכלכ

.(דבלב םירבדה ירקיע) ןזאמ תאירק

.םיפנע לש יריחמת ח"וד

,תיתומכ הלוכסא לע ולדג ץוביקה ירבח) תילכלכ החלצה לש התועמשמ המ
תוקופתב וא ,הרפל בלחה תומכב ,םנודל לובי ג"קב תדדמנ החלצה רמולכ
.('וכו םיקסעה רוזחמ ןוגכ תויפסכ

.הנידמב תרחא היסולכוא םע התאוושהו םייח תמר תדידמ

.'וכו תילכלכ תוליעי לש התועמשמ המ

,יפסכ חוד וא ןזאמה לע רבסהל המדקהכ םירבעומ תויהל םילוכי הלאכ "םיסרוק"
וא (דקפתמ ןיידע הזכ דסומש ןכיה) םירבח תפיסא/תחיש לש תמרב
.םיצוביקה הצופנה תינורטקלא-הידמב

.תעל תעמ "םיסרוק"ה לע רוזחל שי

לע םירבחה םידבוע וב ףנעה תמרב תיפיצפס םירבעומ תויהל םג םיכירצ םירבדה
.םמצע םהלש עוציבה רחא בקעמ ילכ היהיש תנמילכלכ עדימ תרבעה יכרד דוסימ .5

ולוכ קשמה תמרב

תחא תוחפל חוודי (קשמה זכרמ ללכ ךרדב) תיקשמה תולועפה לע יארחאה
,ןוילעה ילכלכה דסומב ךרעיי ןוידהו חווידה .ולוכ קשמה בצמ לע ןועברל
.תינורטקלאה הידמבו ץוביק תחישב ולוכ רוביצל ח"וד רוסמל שי ויתובקעבו

דיספהל תולקב ןתינ .דבלב יטנוולרה עדימ רסמיי בחרה רוביצלש דיפקהל שי
.תומרגאידו תוחול ,םינותנ ידמ רתויב םיפיצמ םא ,עדימב רוביצה ןיינע תא

,החלצה דודמל ןתינ םהיפלש םירטמרפ לש םצמוצמ רפסמב זכרתהל שי
.יתנשה ח"ודל ןמז רתוי שידקהל שי ןבומכ .ןולשיכו הגיסנ ,תומדקתה

שולש תוחפל לש תורדס תוארהל שי רמולכ ,יתאוושה תויהל ךירצ עדימה לכ
.םימאותמ םיכרעבו םינש

לש גולאיד חתפל ךירצ והשלכ םוקמבש ךכ תולאש לואשל רוביצל רשפאל ךירצ
.תינורטקלאה הידמב בכרומ רתויו תופיסאו תוחישב לק רבדה .םיבישמו םילאוש

םיפנעה תמרב

םיקיסעמה םיפנעב רקיעב ףנעה בצמ לע ישדוח חווידל םיכרד אוצמל ךירצ
.םירחא םידבועו םירבח לש בר רפסמ

.ןולשיכו החלצה םידדומה םייטנוולר םירטמרפ רפסמ חתפל שי ףנעה תמרב םג

דחא ןכלו ףסכ חיוורהל רתויב הטושפ איה םיילכלכה םיפנעה תרטמש רוכזל שי
.יוטיב ידיל הז ןותנ איבהל ךירצ ,תוחפל םירטמרפה

ףנעה לש "םינמוזמה םירזת" ןכלו הפוקל עיגה ףסכהש ותועמשמ ףסכ חיוורהל
.וז השירד לע ונעייש םילכ תונבל ןתינ .וילע רתוול ןתינ אלש בושח רטמרפ אוה


[םימושייה לכ - םירודמה לכ - תוקלחמה לכ :םיצוביקה רתא תפמ לא]