ץוביקב הליהקו קשמ יסחי תרדסה

2000 ראוני - לאומשש ןג ,םשל קחצי

רשאכ רצונש ץוליאמ עבונ הליהקהו קשמה יסחי תרדסהב ךרוצה
תואצוה תכרעמ תא להנלו ךישמהל רשפא יאש וניבה םיצוביקה
.ךכל תורוקמל רשק לכ אלל םויקה

יעוצקמ לוהינב ךרוצהו עדימה תוכרעמ תונימזב דימתמה רופישה
לוהינב תויביטקפאו תוליעי ,תוילנויצר תוטלחה תלבקל איביש
תואצוה תושרל םידמועה ,(ללכ ךרדב םימצמוצמה) םיבאשמה
.תוכרעמה לש שדחמ ןוגרא ובייח ,היחמהתורשה תוליעפמ קלחלו םיצוביקהמ קלחל תויביטנרטלא וחתפנ הנורחאל
ןיב דירפהל ךרוצ שי תוילנויצרב ןוחבל תנמ לע .ץוביקה ירבחל תונתינה
תליחתו 80 -ה תונש ףוסל דע ויהש לוהינהו תונשיה עדימה תוכרעמ .תוכרעמה
הנומת לבקל רשפיא אלש תואצוה ינימ לכ לש "לודג טלס" ורצי 90 -ה תונש
ביצקתל "העונתה" תוצלמה ,םויק תואצוהל תונושה תויוליעפה לש תרדוסמ
ןוהה לוליד ךות םיפסכ תרבעהל ומרג ,ץוביקה תולוכימ קתונמ ,םויק תואצוה
ףוסאל תרשפאמ הליהקהמ קשמה תדרפה .תילכלכ תלוכיו הקדצה אלל ,ימצעה
רשפא יאש איה תפסונ החנה .רדס וב תושעלו ויביכרמל "טלסה" יטירפ תא
םיקסעו םיפנע לש תוידרופס תויתנש תואצות ןיב רושקללבא ,םייחה תמר תא תולעהל דואמ לק .רצקה חווטב םויקה תואצוה ןיבל
.רצקה חווטב רחא וא הז ףנעב רבשמ שי רשאכ התוא ץצקל ירשפא יתליב טעמכ
.'וכו םיחוור תרבעה ןיבל ,היחמל רכש תרבעה ןיב דירפהל ךירצ ןכלרשפאתש תיללכה תכרעמהמ קלחכ תילאוטריו לוהינ תכרעמ רוציל אוה ןויערה
תונובשח לע רבודמ אל .תודרפנ תוכרעמ להנל ,דבלב ,תיריחמתה חווידה תמרב
.'וכו םידרפנ קנב

רסוח תשוחתלו רוכינל המורת שי רבעב 'וכו סמ יכרצל בוט ילוא היהש "טלס"ל
לש ומויק םצע תא ןכסמ הז בצמ .םירבחה לש תוברועמו תומזי רסוח ,הטילש
.דיתעה יבגל ןוחטבה תשוחתב עגופש ךכב ץוביקהתלדגה י"ע ץוביקה לש תוילכלכה תואצותב יתועמשמ רופיש רשפאת הדרפהה
תילוהינה תלוכיה רופישו תודרפומה תודיחיב לוהינב לועימ האצותכ תורוקמה
.תומרה לכב

.םיאנת רפסמ םייקתהל םיכירצ ומייקתי הלא לכש תנמ לע.היחמל םישומישל תורוקמה ןיב ןוזיא

.ףטושה םויקל ירקעה רוקמה איה םירבחה תדובע

.םיאתמ ינוגרא הנבמםיביצקתל םייטרפה םיביצקתה ןיב ןוזיא לע שגד ךות ולהוני םויקה תואצוה
.רתי תוירחאבו האלמ תופיקשב השעי םיירוביצה םיביצקתה לוהינ .םיירוביצהילובקת , תוסנכה יללוחמ קשמה יפנעב הדובע תוסנכה היהי הייחמל רוקמה
ןהש תודובעו םידיקפתל רשאב .'וכו תויסנפ ,תואלמג ,תואבצק ,ימואל חוטיב
.ולצא םילבוקמה םיגהונה יפ לע ץוביק לכ טילחי הסנכה יללוחמ ןחבמב תוילובג
תא ריבעהל ןתינ ,תולע יזכרמכ יריחמת סיסב לע ולהוני םיתורשהו רזעה יפנע
.תורשה תולע ןיגב םינושה םינכרצה תא בייחלו הרומתב הדובעכ הדובעה ימי

םינוש תומוקמב תיסנניפ תורזופמה היחמה תואצוה לכ תא וללכי תואצוהה
חוטיבו הנונרא ימולשת ,תומלתשה תואצוה ,תוילאפיצינומ תואצוה .תכרעמב
תועקשה ,ןוכיש תואוולה ןוערפ ,היסנפל תודקפהמ שילש ימולשת ,ימואל
.'וכו ןוכישה היחמה ימוחתב

תא ןכסל ילבמ ,םיחוור ריבעהל היהי ןתינ תובוט םינש ירחאש ענמנה ןמ אל
יוצר הזכ הרקמב . םויקה תואצוה םוחתב םיטקיורפ םודיק ךרוצל ,םיקסעה
ןהב םינשב תיסחי "תולקב" ןהילע רתוול רשפאש תואצוהל ובתוני תופסותהש
.היהי אל הז רוקמןפואב רשאכ ץוביק לכב תוגוהנה לוהינה יכרצל םיאתהל ךירצ ינוגראה הנבמה
תואצוה ביצקת .ץוביקה ייח ירק "הליהקה" לוהינל תיארחא תוריכזמה יתוהמ
תולהנמ תוילכלכה תודעוה דועב תיתרבחה תוינידמה לוהינל עורז שמשמ םויקה
רכש תרבעהב הייהת תוכרעמה ןיב הפיפחה .תיסנניפהו תיקסעה תכרעמה תא
.תולהנמה תודעוב םירבח בוליש ןבומכו הדובע

היאר ךות ,תודסומו תודעו םיפנעה לש תילוהינ הימונוטא רשפאי ינוגראה הנבמה
.ליעל רומאכ תורוקמה תא תמאותה תיביטרגטיאו תללוכהדובע םוי ריחמ בשוחי היחמל רכש תרבעה ךרוצלש ןייצל רתוימ
.ליעלד הדובע רוחמת אשונב ריינל ףופכ דיחא


[םימושייה לכ - םירודמה לכ - תוקלחמה לכ :םיצוביקה רתא תפמ לא]