יפותישה ץוביקב שונא יבאשמ תדיחי

ביבר ליג ,םערב תינעמ

2000 ראוניןה רזגנ יצוביקה בחרמב שונא-יבאשמ תדיחי לש הדוקפיתו המוקימ
תישונא ,תינויערה הסיפתהמ ןהו ,םיילסרבינוא םייעוצקמה םינכתהמ
.ץוביקה לש תילכלכו

ןהו ,ןוגריאה ,תכרעמה תא ןה תרשל האב שונא-יבאשמ תדיחי ללככ
.ותוא םיביכרמה (דוחל דחא לכ) םידיחיה תאטרפה תחוורל םג םנמא תגאודה ,ץוביקל ץוחמ שונא-יבאשמ תדיחימ לידבהל
תדיחי ,ןוגראה לש דוקפיתהו תוליעיה לולכשל יעצמאכ דימת ךא ,ומודיקו
םג איה ותוחתפתהלו וחופיטל ,טרפל הגאדהש ךכב תידוחיי ץוביקב שונא-יבאשמ
תדיחי לש םיעצמאהו םיכרדה םג ויהי ךכ ךותמ .יעצמא קר אלו המצע ינפב הרטמ
תדיחי לכ תושרל םידמועה ולאמ םינוש םילכו םישגד ילעב תיצוביקה שונא-יבאשמ
.תרחא שונא יבאשמ

שונא-יבאשמ תדיחי לש הדועייו התבוחמ דירוהל אב הז לכ ןיאש שיגדהל בושח
.ישונאה באשמל עגונש המ לכב תכרעמה לועייו לולכשל גואדל תיארחאכ

םיאשונ הכותב תללוכ ץוביקב שונא-יבאשמ תדיחי יכ הסיפתה ךותמ
,םייצוביקה הסיפתהו הביבסהמ םיעפשומה םימוחת םג ומכ םיילסרבינוא-םייעוצקמ
.התלועפב התוא םינווכמה םידבר השולשל הדיחיה לש היתולועפ תא ונדרפה:םייעוצקמ םיאשונ .א

יתקוסעת יופימ ,םיקוסיע חותינ ,םידיקפת תרדגה :הכותב תללוכה עדימ תכרעמ
.דועו םיישיא םינותנ יופימ ,(םינקת תרדגה ללוכ)

.םודיק ילולסמ תיינב

.םדא חוכ ןונכתו רותיא

ןיב םאתמה רופיש ,הדובע תומוקמ לועיי :ומכ תופטוש תולועפו יוויל ,המשה
.דועו םיתווצ תדובע ,םידבוע ןוימו הטילק ,םישרדנ םירושיכ ןיבל םידיקפתה

,םידבוע חותיפ ,םילהנמ חותיפ :ללוכ הכרדהו לוהינ תויונמוימ חותיפ
.דועו תויעוצקמ תויומלתשה

.'וכו הכרדהו הלכשה תודסומ ,םיתימע םע ץוח ירשק

:תבתכומ הדובע תביבס .ב

תויצקנס ,םדא חוכ תועונת ,הדובע תובוח יולימל תוירחא :ב תוכמסה תולובג
.(הזיאו ללכב םא)

.םיילכלכ םינוירטירקל תופיפכ

.(םיפנעה םע םיסחי תוכרעמ ללוכ) ינוגראה בחרמב שונא-יבאשמ םוקימ:(בוציעב תוברועמ) העפשהל תנתינש הדובע תביבס .ג

םיינוגראו םיינבמ םייוניש

ןיינעה ,הלכשהה ןווגמ תא תומאותה תודובע חופיט :ללוכ תוקוסעת ןווגמ
תושרודהו ,תוירחאו לוהינ ,המזוי תורשפאמה תוקוסעת דודיע ,תילכלכה תויאדכהו
.('וכו תויומזי ,םישדח םיפנע) הלכשה תשיכר

.םידבוע תענה

.יעצמאכ קר אלו דעיכ הלכשה

.םיפנעל שונא-יבאשמ ןיב םיסחי תכרעמ

.ץוביקב היישעה לגעמל הרזחל לאיצנטופכ ץוח ידבוע


[םימושייה לכ - םירודמה לכ - תוקלחמה לכ :םיצוביקה רתא תפמ לא]