רטסקינא ןד /ץוח תדובע

2000 ראוני

תואיצמה חרוכ איה םויכו תימיטיגל איה ץוח תדובע

ןייצנ ,םלוכ תא טרפנ אל .תובר םה ץוח ידבוע יובירמ האצותכ תורצונה תויעבה
תוחוכמ ןקורתהל םילולע שרוד לכל וזה היצפואה תא וחתפש םיצוביקהש קר
.תוגיהנמו תומזי ,לוהינ

םיאשונב ןויווש רסוח רוציל ידכ תילאיצנטופ תוחפל וב שי ץוח ידבוע יוביר
.(ץוביקב לטנה תקולח ,היפילחת וא היסנפ ,בכר) םינוש

ןה "התיבה" ותרזחו היסנפל ץוחה דבוע לש האיציה םע תויעב רצוול םג תולוכי
.'וכו "םיאנתה תערה" ןהו הדובע םוקמ תאיצמב רושקה לכב

הביחרמו תועצקמתה תרשפאמ ,הסנרפ רוקמ הווהמ ץוח תדובע ינש דצמ ךא
.ץוביקב הקוסעתה ןווגמ תא

ץוח תדובע רשפאל שיו וטועימב ער הב תוארל שי הלש םינפה יתש ללגב
:םיאבה םיאנתב:וידיקפתש ץוח ידבוע קית קיזחמ קשמב היהי

.רכשה יאנת לכ לע מ"ומב רבחה תא תוולל

.הצובקה תודסומל רבחה ןיב רשקמה תויהל

אשי ץוביקהו ,ץוביקה תושרל דמעוי (ןהנימל תונרקה ללוכ וטורב) רכשה לכ
.ל"שאה תואצוהב

.הדובעה תועש ירחא תויתרבח תולטמ ומצע לע חקיי ץוח דבוע לכש ףואשל שי

.ץוביקה י"ע (ךרוצה תדימב) ןתניי בכרהש יוצר

לש ןווגמו בחר עציה רוצילו תוסנל ץוביקה לע ,ץוחה תדובע תא םצמצל תנמ לע
תומזי חתפלו דדועל וילע ךכ םשל .ץוביקה לש תורגסמה ךותב הדובע תומוקמ
תרגסמב ףא ילוא ומצע ץוביקה ךותב םיישפוח תועוצקמ לש תוליעפו
לש תורגסמ ךותב היעטו יוסינ לש תוטישב תאז לכ ,םיצוביק ןיב תויופתוש
.םיריבס ןמזו תולע


[םימושייה לכ - םירודמה לכ - תוקלחמה לכ :םיצוביקה רתא תפמ לא]