ןייבשיפ ירמע / ץוביקב הקוסעת ןוויג

2000 ראוניתוצלמהו תועצהיפותישה םרזה הסנרפו הדובע - הבישח תווצ תרגסמב

:יללכ טבמו המדקהותוליעפ תרגסמב ,ויפ לעש ןפוד אצוי ללכ םייקמה ילכלכ ןוגרא אוה ץוביקה
ןויוושל יעבט ךשמהכ הדובעל הרומתב ןויווש וירבח ןיב םייקתמ ,תילכלכה
יתלב" ל בשחנ הדובעל הרומתב ןויוושה .םדא ינב ןיב םייקתהל ךירצש תויוכז
תוחתפתהבו תויגשיהב עגופ אוהש איה תיללכה העדהו ,תיברעמה הרבחב "ישעמ
תילארשיה הרבחל ץוביקה לש תדחוימה המורתה .תורחת לע םיססבמה תילכלכ
,יואר ישונא ללכ קר אל אוה "הדובעל הרומתב ןויווש" ש המגדהה תויהל היושע
םייתועמשמ םיילכלכ םיגשיהל ףונמ תווהל לוכי םיאתמ לוהינבש ישונא ללכ םאכ
.ןמז ךרואל הביציו ההובג םייח תמר תרימשו

םינווגמ םילכב שומיש השועש רתויב תיתורחת הביבס םע דדומתהל ץוביקה לע
,היפכ ,יותיפ ןוגכ "םיילילש" םילכ םג םהיניב) םיקוושב תודמע רופיש ךרוצל
המוד שומיש תושעל לוכי וניא ולש יחכונה הנבמב ץוביקה .('וכו ינוע לוצינ
םייבויח םיעצמאב שומיש תושעל בייח ועבט םצעמו "םיילילש" םיעצמאב
לע ('וכו תעמשמ ,תוצירח ,תוביוחמ ,תוסייגתה ,הלועפ ףותיש ,תויתריצי ,ןורשכ)
.םיקוושב הובג דמעמ לע רומשל תנמ

הלוכי םהלש םיילכלכה םיקוסיעה ןיבל םירבחה תויטנו תונורשכ ןיב המאתה
דאמ םינוש םה םירבחהש ןוויכמ .םיילכלכ םיגשיהל העגהל יתועמשמ רזע תווהל
ןיבל םניב הבוט המאתהש חינהל שי ,םיישפנה םהיכרוצו םהירושיכ תניחבמ
.םיקוסיע ןווגמ השוריפ םהלש קוסיעהדקמתהל ץוביקה לע ,(דיתעב הנתשיש ןכתיי) עגרכ םיארנ םירבדהש יפכ ,ןאכמ
ולש היגולואידיאב יזכרמ ביכרמכ ,תנווגמ הסנכה תללוחמ תילכלכ תוליעפב
רשפאה לככ ענמיהלו ,(ןוגראה לש תויטנוולרל יאנת םה םיילכלכ םיגשיה)
.ףיקע ןפואב ןהו רישי ןפואב ןה ,הכומנ תילכלכה ןתמורתש תויוליעפמ:םיעצמאו םילכינפב בשחיהל הלוכי הלכשה םימיוסמ םינבומבש הדבועל רבעמ הלכשה
תודובעב בלתשהל םירבח לש רתוי בר רפסמל תרשפאמ םג איה ,דעיל המצע
,העפשה) םהלש םיישיאה םירושיכה תא יוטיבל איבהל דחא דצמ ולכוי ןהבש
ינש דצמו ,("םייזנירטניא םיכרצ קופיס" המודכו ןורשכ ,הריצי ,תויעב ןורתפ
.םתדובעל רתוי ההובג תילכלכ הרומת איבהל

ןוגכ תויוליעפ לע שגד תמיש .םימייקה םיקוסיעהו םיפנעה חותיפ ךשמה
,בושחמ ,םיפסכ ,לוהינ ,קוויש ,(םיכילהתו םירצומ) חותיפ ,רקחמ ,הסדנה
.םיתואינ הדובע יאנתו תונשדחתורפ לוצינ ךות םימייקה םיפנעה תרגסמב תויומזיו תוממח תמקה
.תויאמצע תושדח תויוליעפכ ןהו םימייקה םיפנעה תבוטל ןה ןהלש תוליעפה
תרוק ,תרושקת ,דרשמ יתורש ,לוהינה יבאשמ תא לצנל תוכירצ הלא תויוליעפ
לע ומייאי אלש ןונימבו ףקיהב תאז לכ ,םימייקה םיפנעה לש המודכו גגה
.םהיעוציבתועוצקמ ביבס ("םינופנע") "םיישיא םיפנע" לש חופיטו המקה
םהיעוציב רחא בקעמל םינוירטירקו (םיכמות) םילכ תריציו (םירחאו) םיישפוח
הלא תויוליעפמ םומיסכאמה תקפה ךרוצל .הלאה םיפנעה לש םיילכלכה
וכייתשי םיישיא םיפנעש יוצר (ןטוקל ןורסיחמ לובסל תולולע יסיסב ןפואבש)
לוהינ ומכ םימוחתב ףתושמב לועפל םהל רשפאתש תפתושמ תרגסמל
יאנובשח להנימ יוביר תעינמ לשמל) המודכו קוויש ,םוסרפ ,ןומימ ,תונובשח
.('וכוםירבחל הדובע תומוקמכ םהלש הכישמה לאיצנטופש תויוליעפ םוצמצ
ךומנ םהב דובעל שוקיבהש םיתורישה םוחתב תויוליעפ םוצמצ טרפב .ךומנ אוה
ןיאש יאנתב תאז לכ .ץוביקל הבר תילכלכ תועמשמ ןיא םתוליעפ ףקיה יונישלשו
ייחל םיינויחכ ץוביקה ירבח י"ע םיספתנש הרבח ירדסו םייח תוחרואב העיגפ ךכב
.(ץוביקל ץוביקמ הנוש) ץוביקהםירבח תוכשומ ןניאש תובושח תוילכלכ תויוליעפל סחיב
תולעהל ורשפאיש הדובע יאנתו בושחמ ,היצאמוטוא ,ןוכימ חופיט הדובעל
לכב םהב וארי םירבח רתויש תנמ לע ,הלא םיקוסיעב תוחונהו ןיינעה תמר תא
.םהב דובעל (ךירצ לע ףסונב) יוצרש תומוקמ תאזםירחא םיצוביק םע הלועפ יפותיש תרגסמב ןה ץוביקל ץוחמ הדובע
םוקמ ןיבל םימיוסמ םירבח לש םהיכרוצ ןיב רתוי ההובג המאתה תרגסמב ןהו
.(הסנרפו הדובע תווצ - ץוח ידבוע" הדובע ריינב טוריפ 'ר) םהלש הדובעהרשפאל םילוכי םיילכלכה םיעצמאש המכ דע עיגהל לדתשהל שי תודיינ
תודיינה .הדובעב ןוויג םויקל יחרכה יאנת םימיוסמ םירקמב איהש ההובג תודיינל
(תיקלח וא אלמ) ץוביקל ץוחמ םג דובעל םירבחל רשפאתיש תנמ לע הבושח
םירבח תדידנ תעינמל הבושח תודיינ ןכ ומכ :הרעה) שרדנ רבדה םהבש םירקמב
אל תודיינ ןיגב תישיא הקוצמ ללגב תואיצמה תביוחמ יתלב ץוח תדובעל
.(תקפסמךות) ןמז ךרואלו ההובג תיעוצקמ המרב תיתקוסעתו תיעוצקמ הנווכה
םירבחל עייסל תנמ לע (םיינוציח םייעוצקמ םימרוגב ךרוצה תדימב תורזעיה
תילכלכה םתמורת היהת םג םהבשו םהל םימיאתמה הקוסעתה ינוויכ תא רתאל
ענמיהל יוצר ,םיינוציח הכרדהו ץועיי ימרוג בוריע ןיינעב .תיתועמשמ
יניינע לוהינב יזכרמ ביכרמל ותוא ךופהלו דחא םרוגל רשקתהלמ
לולע תויעב ןורתפ ךלהמבו "ולשמ םוי רדס" תויהל לולע ינוציח םרוגל .ץוביקה
םרוג םע רשקתהל ףידע .(…ךשמהב ותקסעה תא וחיטביש) תושדח תויעב רוציל
ץועייו הנווכה יכילהתב ."ילבולג" ןפואב אלו םירדגומ םיאשונ ביבס ץעיימ/ךירדמ
ץועייה תא דקמלו ,ותוחתפתה ינוויכ םהמו ץוביקב םייקה עציהה והמ רידגהל שי
ירשפאה ןיבל ץועייה ינוויכ ןיב המאתהל עיגהל תנמ לע ,הלא תויורשפאל
.ץוביקה תרגסמבתיתימא תכשמתמ תוליעפ תמייקתמ דחא דצמ הבש תבייחמ המרונ תריצי
תואנ ןורתפ אצמנ םא רשק אלל םלוא ,םירבחה לכל המיאתמ הקוסעת תאיצמל
הדובעה תבוח אולמ תא םייקל םירבחה לע ,וירחא שופיחב םיקוסע ןיידעש וא
יאנת אוה הדובעה תבוח אולמ םויק .םיקסעומ םה םהבש תומוקמב םהלש
קוסיע רחא שופיחו הכימת םייקל תלוכיל טרפבו הלוכ תכרעמה םויקל יחרכה
.רבחל םלוה


[םימושייה לכ - םירודמה לכ - תוקלחמה לכ :םיצוביקה רתא תפמ לא]