2.3.2000

םילילא תדובע - הדובעה רוחמתהבוגתב .יפותישה םרזה םייקש ,ןויע םויב אריפש עשילא ןעט ךכ
,הרתי תוניצרב ףוקישהו רוחמתה תא תחקל אל שידג בקעי עיצה
ץוביקה לרוג תא ועבקי םה אל יכןריש היחתםילעופה םיתווצ השימחמ דחא ,יפותישה םרזה לש "הסנרפו הדובע תווצ
.הרדסב ןושאר ןויע םוי ,לעפאב ,עובשה םייק - יביטרפואו ינויער עצמ שוביגל
ירואו שידג בקעי .םירחא םיצוביקו םרזה יצוביקמ םירבח (!) 90-כ וב ופתתשה
הדובעב היצביטומ :םינושארה םיאשונה ינש תא וגיצה תווצה תא וגצייש ,ןתיול
.םיתורישבו ץוביקב הדובעה רוחמתוהיצביטומ היפל ,םיבר םיצוביקב םויכ תלבוקמה החנהה יכ ןייצ ןתיול ירוא
תומדקתמה תושיגל תדגונמ - תויתורחתו ירמוח לומגת לע היונב הדובעב
םיכרצה קופיסב אקווד היצביטומה היולת" ,הרות התוא יפל .לוהינה תרותב
יתווצב הלועפ ףותיש ךות ,םהיכרע תמשגהבו םידבועה לש םייגולוכיספה
."הדובע

ןיב המילה רוציל ידכ ,שדחמ הדובעה ןוגראב םידקמתמ תווצה תוצלמה ירקיע
ןיבל םדאה יכרע ןיב ,(ירמוח לומגתב שומיש ידי לע אל) וקופיס ןיבל םדאה יכרוצ
ןיבל םדאה לש ימצעה יומידה ןיבו רבח אוה וב ןוגראה לש םידעיהו תורטמה
.ןוגראב ול םיעצומה םידיקפתהללכל חלשיי בותכ רמוח :םינוויכ המכב תיתרשכה הלועפל תאצל ןווכתמ תווצה
ןויע ימי ומייקתי ,יצוביקה טנרטניאה רתאב ץפויו םיצוביקב םיריכבה םילהנמה
יאשונ לש תוצובקלו םיצוביקל תישיא הכרדה עצותו םידיקפתה יאשונל
.ךכב םיניינועמ ויהיש ,םיילוהינ םידיקפת

ינפלש ,לאערזי ץוביקמ אמגוד האבוה םהיניב ,םירבדה לע וביגה םיחכונהמ המכ
תשעתהל חילצה ךא ,"19-ה תצובק" םע הנמנו "הנקת רסח"כ רדגוה הנש15
,סותימה תא ונכרפה" .תידדהה תוברעהו תופתושה תא קרפל ילב בצייתהלו
.ותגיצנ הרמא ,"תויפותיש םמצעל תושרהל םילוכי םירישע םיצוביק קרשהדובעה רוחמת לע תווצה תועצה תא שידג בקעי רקס ,סנכה לש ינשה וקלחב
תיינק ןיב הפולחה תקידבל" ,שידג רמא ,"בושח רוחמתה" .םיתורישבו ץוביקב
תומושת לש רכינ ביכרמ םהב שיש םיתוריש תריכמל ,ימצע תוריש ןיבל תוריש
תא שידג טריפ אשונ לכל ."םיינוציח םימרוג םע תפתושמ תוליעפלו הדובע
יכ אריפש עשילא ןעט ,תועצהל וביגהש םירבודה ןיב .תווצה לש תישעמה העצהה
,ףוקישה ."הפשה תיינזה" ותועמשמ - יתימא רבד לעכ "הדובע ריחמ" לע רוביד
.הלכלכל רשק םוש ול ןיאו "םילילא תדובע לש גוס" ,וירבדל ,אוה ,תמא-תפישחכ

אוה הדובעה רוחמת יכ שידג רמא ,םיפסונ םירבחו אריפש ירבדל הבוגתב
אוה") ,הרתי תוניצרב ותוא תחקל אל עיצהו תרשל אב אוהש ךרוצה לש היצקנופ
תועצהה" .הדובע ילכ לאכ קר וילא סחייתהל אלא ,("ץוביקה לרוג תא עבוק ונניא
."הבישח ךרדכ אלא" ,ריהבה ,"יפיצפס ךירדמכ שמשל תואב ןניא ונלשהלועפב םרזה

לכמ םיגיצנ םירבח וב ,יפותישה םרזה לש בחרה םורופה סנכתה ןויעה םוי םותב
ץוביקה לש תיפותישהו תיצוביקה ותסיפת תא גיצה ןווגמ ץוביק גיצנ .ויצוביק
םייואר זומתו ןווגמש ,םכוס רצק ןויד רחאל .םרזל ףרטצהל ונוצר תא עיבהו
.תילמרופ ךכ לע וטילחיש רחאל ופרוציו ףרטצהל

,םירגובה תעונת לש הפקיהו התוליעפ תא גיצה ,ל"עונה ל"כזמ ,רטפסואה חספ
תונבל ךירצש ,ןעטו תוינוריע תונומוק 20-ב ןכו לבשאבו דיברב םיבשוי הירבחש
.תיצוביקה העונתל םירגובה תועונת ןיב רשקה תא םרזה תרזעב

םכוס ןכ .םיצוביק תווללו ךירדהל בורקב וליחתי ןמלה יבודו ןור ירמאש םכוס
יזנכשא לואש ,םיפטנ ל"כנמ (םירצח) ויתס לאגי :םיפסונ םירבחל תונפל
.הכרדהב ועייסיש - לטירפ הנויו (קמעה-רמשמ) אריפש רינ ,(לאכימ-ןגעמ)

:םיפסונ םיתווצ לש הדובעה תוריינב ונודיש ,םיסנכ לש הרדיס תננכותמ בורקב
.דועו ילאיצוס ןוחטיב ,םיריעצל ךוניח

[םימושייה לכ - םירודמה לכ - תוקלחמה לכ :םיצוביקה רתא תפמ לא]