27.7.2002-ב ןויעה םויל המשרה ספוט
הדובעב היצביטומה תרבגהל םיכרד
:אשונב ןויעה םויב ףתתשהל ינוצרב
"הדובעב היצביטומה תרבגהל םיכרד"
*החפשמו םש
*ץוביק
ןופלט
ל"אוד
םיפסונ םיפתתשמ
!הדות ,יפותישה םרזה לש ל"אודל חלשי ספוטה - רושיאה תציחלב
03-5301382 'לט :םירוריבל
הנמזהל הרזח