םיתורישבו ץוביקב הדובעה רוחמית

1999 - שידג בקעייללכ

עובקל םוי לש ופוסב ותנווכש דוקל ךפה הדובעה רוחמת אשונ הנורחאה תעב
תואר תדוקנמ הדובעה ךרע ןויווישב עוגפל ךכבו רבח לכל הנוש ריחמ תיוות
.ילאיצנרפיד רכשל עיגהלו תיכרע

יפותישה ומויק ךשמה לש תואר תדוקנמ הדובעה רוחמת םע דדומתהל תוסנל ידכ
.תורטמה תא רידגהל הסננ ץוביקה לש

הרבחה לש הנמאה דוסיב םהש םייסיסב תונורקע המכ לע רוזחל ונילע תישאר ךא
.(תיפותישה) תיצוביקה

ץוביקה ירבחש היצקנופה םצעל בל םיש ילב הווש אוה ץוביקה ירבח תדובע ךרע
וא/ו הדובעה ןיגב לעופב תולבקתמה תורומתל בל םיש ילב םגו לעופב םיאלממ
.הדובעה םוקמ

:םה ויתורטמ תיצוביקה היווהב ןושאר לכשומ השעמל אוהש הז בושח ןורקע

ידי לע םישרוד םייצוביקה קשמהו הרבחהש תויצקנופה לכ יולימ רשפאל
.ץוביקל שיש הדובעה חוכ לאיצנטופ

תוחפש הלא ןיבל הברה "םיחיוורמה" םירבחה ןיב ןיע תיארמל ולו דוביר רוציל אל
."םידיספמ"ש הלא ףא ילואו

,םייעוצקמהו םיירוביצה םידיקפתה ילעב ןיב הפולחת ןברדל ידכ םג בושח רבדה
.ןוגרא לכל בושחה רבד

.םיפנעה לכבו תוקוסעתה לכב ץוביק ירבח ינפ לע םיריכש לש הפדעה עונמל .בםוימ יצוביקה םויה רדסמ דרויו הלוע ץוביקב םירבחה תדובע רוחמית ,השעמל
.ודסווה

הנמכ ,"הרומתב הדובעה ימי" תא בשחל ץוביקב גוהנ היה יתרוסמ ןפואב
ינב לע וירבח לש ףטושה ינכרצה םויקל ץוביקה לש תואצוהה ךסמ תלבקתמה
םניגב םילבקתמש םיפנעב םיקסועש ורדגוהש הדובע ימי רפסמל קלוחמ ,םתיב
.(תוכמותה תוכרעמה ללוכ) גשומה לש רתויב בחרה ןבומב תורומת

,רוציקבו

הדובע כ"הס יקלח םויק תואצוה ה"ס = "הדובע םוי ריחמ"
.הרומתב

ונקתל יוצר ךא ,םויה םג םינוש םיכרצל ונל ץוחנ "הדובעה םוי" ריחמ .2
:םיינבמ םיתוויעמ

גשומהש הרטמ שיגדנו רוזחנ הטישב םינוקית המכ עיצהל שגינש ינפל
תוסנכהה תמר יפ לע וייח תמר תא הנבי ץוביקהש איהו תרשל אב
תריציל םרותה ירקיעה רוציה םרוגו ,רצייל לוכי אוהש תויונפה
ראשנו זא ןוכנ היה הז רבד .ץוביקה ירבח תדובע אוה וזה הסנכהה
.םויה םג ןוכנו בושח

וא םיפנע לוסיח וא תמקה לע תוטלחה תלבקל יטנבלר אל ומצע גשומה
יכ .המודכו ריכשב ימוקמ א"כ לש הפולחת יבגל ןכו תורחא תוילכלכ תויוליעפ
רצקה חווטב איה םירבחה לש הדובע תולעש אוה ןושאר לכשומ

םילוקישב בשחתמ אלש הז אשונב ןויד לכו העובק האצוה ינוניבהו
400 אוה "הדובע םוי ריחמ"ש חיננ םא אמגודל .תוקפנ ול ןיא םייביטנרטלא
םויל ח"ש 400 סינכמ וניאש ףנעש הרמא תיתרוסמה תילכלכה תועמשמה ח"ש
ריכש אצמנ םאש תשקבתמה "תילכלכה" הכלשהה ."דספהל" םרוג רבחל הדובע
ותדובע םוקממ רבחה תא איצוהל ךירצ הדובע םויל ח"ש 200 -ב חיננ ,לוז רתוי
ןבומ תוויעה .יולג וא יומס לטבומ תויהל וא ,תרחא הדובע שפחל ותוא חולשלו
יביטנרטלאה ךרעה םאו ,םויל ח"ש 200 דיספי ץוביקה ,לטבוי רבחה םא :וילאמ
,ח"ש 100 קר היהי (ץוח תדובע ללוכ) שדחה הדובעה םוקמב רבחה תדובע לש
ריחמ לש הז גשומ ןיאש ונדמל .ח"ש 100 "קר" וטנ דיספי ץוביקה הז הרקמב
שומיש תוכירצמה תוילכלכ תוטלחה תלבק יכרצל םיאתמ הדובע םוי
.םייביטנרטלא םינחבמב

םירבחה תדובע תולע לש יביטמרונ ריחמב ךרוצ שי ונתטיש יפל תאז לכב
.וזל וז ןתאוושהלו יצוביקה קשמב תוילכלכה תויוליעפה לש ףטוש רוחמיתל
הז ךרוצל .ץוביקב םיינרציה םיפנעל ינקת "הדובע םוי ריחמב" שמתשהל ץלמומ
ןהו (םויקל האצוהה תרדגה) הנומה לע םינמנה םיפיעסה תא ןה שדחמ רידגהל שי
."תושימג" תורדגהל תונתינ ןלוכ יכ ,הרומתב הדובעכ תונמנה תויוליעפה תא:הנכמה תרדגהל 2.2.1

וא תרכמנ םתקופתש םיפנעב םירבחה לש הדובעה ימי לכ תא םכסל עצומ
וא ,ץוחהמ ףסכ םילבקמ םתדובע תרומתש :רמולכ ,רכש םתדובע ןיגב לבקתמ
לכ ןבומכ הז ללכב .תרכמנ הקופת ןיגב ףיקע ןפואב וא ץוח תדובע ןיגב תורישי
,תויחא ,תוננג ,םירומ ללוכ ץוחה ידבוע לכ ,רוציה יפנעב םידבועה םירבחה
וא םיתוריש םירכומה רזע יפנע םתוא ןכו םיאולימ ימי ,םיירוזא םילעפמב םידבוע
.המודכו רוציה יפנעל םירישי םיתוריש םינתונה:הנומה תרדגהל 2.2.2

"תוילפיצינומ" םדא תקזחא םיללוכה וטורב םויקה תואצוה ה"ס תא םכסל שי
םירושקה םיפיעסה לכ תא ףוסאל ,רוציקב ,הגיהנ דומיל ,תומלתשה ,תוירוביצ
תא םויקה תואצוהמ תוכנל שי הז ללכב .ץוביקה לש תופטושה היחמה תואצוהל
הדובע ימי רפסמב קלחל שי ףסאיש המ תא .ימואל חוטיב ןיגב םייוכיזה
-ל 320 ןיב עוני ללכ ךרדבש "הדובע םוי ריחמ" לבקתמ ךכ י"עו הסנכה םיללוחמה
.רוציב הז .ח"ש 450

םויקה יכרצמ רזגנה הדובע םוי לש יביטמרונ ריחמב שמתשהל לכונש ןכ םא םכסנ
םג לכונ דימת .תוילכלכה תויוליעפה לש ןרוחמית ךרוצל ,ץוביקה לש ףטושה
רוסחמב אצמנ הז רוצי םרוג םאו הדובעה םויל תוליעפה תמורת לש חותינ עצבל
ידכ תונושה תויוליעפה לש הדובע םויל המורתה תא תוושהל םג לכונ ינורכ
.םירבח לש םדא חוכ תאצקהל רזע ילכ שמשישםיתורישה יפנעב הדובעה תולע רוחמית .3

:תוביס המכמ עובנל הלוכי םיתורישב הדובעה ריחמ רוחמית לש תובישחה

יחופת" וא "זרוא") ימצע רוצי ןיבל וקלח וא תוריש תיינק ןיב הפולחת 3.1
.("המדא

.הדובע תמושת לש רכינ ביכרמ שי םהב םיתוריש רוכמל םיצור רשאכ 3.2

.ימצע תוריש תולע בשחל םיצור רשאכ 3.3הפולחת 3.1

,ימצע ןפואב םיתורישה רוצי ןיבל ץוחב םיתוריש תיינק ןיב הפולחתה אשונ
.אקווד תיצוביק היעב הווהמ ונניאו םלועבו ץראב הלכלכה ימרוג תא קיסעמ
ןכומ ןוזמ תונקל וא חבטמ קיזחהל לש תוביטנרטלא םינחוב םיבר םילעפמ
.דועו ןויקנ ,ןוחטב ,הרימש ,הסיבכ לש אשונב ל"נכ ,םלעפמל

.יפותישה םרזב ףא ילואו םיצוביקב תויוליעפ רפסמב םג יטנבלר אשונה

הנשי םיתורישב לודג לקשמ לעב ללכ ךרדב וניה הדובעה תולע ביכרמו תויה

.הז ךרוצל הדובעה רוחמית תטיש תעיבקב תובישח

חוכ לש תויביטנרטלאה תוקוסעתה תא תינטרפ ןוחבל עיצהל ןתינ ינטשפ ןפואב
םוי ריחמ תא עובקל הז יפלו םיטלוקה םיפנעה תמורתל םאתהב הנפתמה םדאה
.הדובעה

םיפנעב טלקיהל םילוכי םלוכ רשא תורבח שולשו םירבח ינש םינפתמ םא ,לשמל
םא ךא .ליעל .2 ףיעסב בשוחש הדובע םוי לש רוחמיתב שמתשהל שי יזא םיינרצי
םוי ריחמ בשחל ןתינ רתיה יבגל יזא ,הלא םיפנעב טלקיהל םילוכי םקלח קר
יפנע ןה תוביטנרטלאה םא .רוציל םילוכי םה רשא תוביטנרטלאל םאתהב הדובע
תיזכרמה הכשלה לש יפנעה "עצוממ רכש דדמ"ב רזעהל ןתינ םירחא םיתוריש
.(ס.מ.ל) הקיטסיטטסל

םג איה ,ימצע רוציל םיתוריש תיינק ןיב הפולחת תקידבל קר אל הפי וז הטיש
תויוליעפ רקיעב תילכלכ תוליעפ תקספה בשחל םיצור םהבש םיבצמב הנוכנ
.הקוסעת תומרותםיתוריש תריכמ ךרוצל בושיח 3.2

עבונ ןויערה .ץוביק תרבח תעייסו ריכש אפור הקיסעמה םייניש תאפרמ :אמגודל
רובע תועש תסכמ אלמל ףא ילואו עדיה ,דויצה ,האפרמה תא לצנל םיצורש ךכמ
:האבה ךרדב בשחל ןתינ הזכ הרקמב .אפורה

תורישהמ תלבקתמה הרומתה ה"ס

ץוחהמ תומושת תיינק תולע תוחפ

אפורה תדובע תולע תוחפ

('וכו רזע יפנע ,םימ ,למשח) םיימוקמה םיתורישה תולע תוחפ

רשפא יזא (וזכ היהת דימתש ןוחטב לכ ןיא) תיבויח הרתיה םא .הרתי לבקתת
המכ תוארלו ,תיעייסה וז היהת ונלש אמגודב ,םירבחה תדובע תוכזל התוא ףוקזל
.הדובע ןיגב לבקתת המורת

רוחמתב סינכהל ןתינ הליחתכלמ רוחמיתו בושיחל .דבעידב בושיח ןבומכ והז
םידבועל ס.מ.לה לש עצוממה רכשה תא תיעייסה הרבחה לש הדובעה
.םייאופר-אראפימצע תוריש תולע בושיח 3.3

ידי לע תעל תעמ םסרופמש יפכ ,ריכש תרשמל עצוממה רכשב שמתשהל ץלמומ
.רתויב וילא בורקה וא יפיצפסה קוסיעה לש ,ס.מ.להםיינוציח םימרוג םע תפתושמ תוליעפ ךרוצל הדובע רוחמית .4

:םיגוס ינשל םיקלחתמה םירז םימרוג םע תויופתוש םישוע םיבר םיצוביק

.ףתוש רוביצה זאו הסרובב הקפנה י"ע 4.1

.םייוסמ ףתוש שי זאו תיטרפ הקפנה י"ע 4.2הקפנה י"ע רוביצה םע תופתוש 4.1

ירבח לש םתדובע תולעש ףיקשתב עובקל איה תשקבתמה תיפותישה הצלמהה
םכסומ דדמל הדומצ היהתו וילע םכסויש דיחא סיסב לע בשוחת םיצוביקה
תדעו לש רושיאה תא ןה לבקל ךרטצי יוניש לכ .תעל תעמ שדחמ הניחבל הנותנו
.תילכלכה הפיסאה לש ןהו ןיינע ילעב םיפוג םע תואקסעל ןוירוטקרידה

ידי לע תוטלשנ תוירוביצה תורבחה תיברמ יכ ,רתויב לארשיב הצופנ וז הקיטקרפ
םמצעל םיעבוקה םהו תורבחב הטילשה תא םמצעל םירמושה םייטרפ םילעב
.םרכש תא ליעל הנייוצש ךרדבתיטרפ הקפנה 4.2

ריבס - תמייוסמ הרבח וא יטרפ ףתוש היהי ףתושה םא רמולכ תיטרפ הקפנהב
תוארל ןתינ הזכ הרקמב .םיפתושל םוסקת אל דיחא רכש לש הטישהש חינהל
עבקיי רשאכ ,םידבוע תפתושמה תוליעפל קפסת רשא "םדא חוכ תרבח" ץוביקב
היפל הטישה עבקת תופתושה םכסהב .לעפמב תורשמהמ דחא לכל ינקת רכש

יווש לש הלפכמכ היהיש ,וירבח תדובע ןיגב הרומתה תא ץוביקל לעפמה םלשי
לעפמל בויח ושדוחב שדוח ידימ איצוי ץוביקה .הב םיקסועה רפסמב הרשמה
עובנל תולוכיש תויעבה תא רותפל םג ןתינ וז ךרדבש ןכתי .וירבח תדובע ןיגב
.דיבעמ דבוע יסחימ

רמשית ץוביקלו םייוסמ שיאל אלו הרשמל היהי םכוסמה רכשהש שיגדהל בושח
.הלא תורשמל םימיאתמ םישנא (ףתושה תמכסהב) תונמל תוכזה

םוכיסב

שמתשהל שי ןכלו תרשל אב אוה ותוא ךרוצה לש היצקנופ וניה הדובעה רוחמית
הבישח ךרדכ רתוי שמשל תואב ליעלד תועצהה .ול םיאתמה ילכב ךרוצ לכל
.יפיצפס ךירדמ רשאמשידג בקעי