לש הלועפ תוצלמהל םיקרפ ישאר

"יצוביק יפותיש לוהינ חורב היצביטומ תווצ"7/11/1999היצביטומ תרבגהל תויזכרמ םיכרד יכ תדמלמ תירקחמה תורפסה
הביבסה ןיבל (דבועה) טרפה ןיב המילהה קוזיח תועצמאב ןניה הדובעב
יתאצרה האר) .(רבח אוה וב הדובעה ןוגריא) יוצמ אוה הב תינוגריאה
.("ץוביקב הדובעל היצביטומ" אשונב

ידיל אובת רבח אוה וב ןוגריאל טרפה ןיב המילהה םא רבגת היצביטומה
:ןכות ידמימ השולש ךותמ רתוי וא דחאב יוטיב

הדובעה ןוגריא ידי לע ולא םיכרצ קופיס תמר ןיבל םדאה יכרצ ןיב המילה
.(םקופיס/םיכרצ ןיב המילה)

המאתה) רבח אוה וב ןוגריאה ידעיו תורטמ ןיבל םדאה יכרע ןיב המילה
.(םידעי/םיכרע ןיב

ול םיעצומה םידיקפתה ןיבל םדאל שיש ימצעה יומידה ןיב המילה
.(םידיקפת תרדגה/ימצע יומד ןיב תויבקע) רבח אוה וב ןוגריאבםא (א) :(תיטרואת) תירשפא ולאה םידמימהמ דחא לכב המילהה תרדגה
תדוקנמ םא (ב) ,(ולש ימצעה יומידהו ויכרע ,ויכרצ) טרפה תואר תדוקנמ
תמאתהל ,םיכרצה קופיסל עיצמ אוהש המ) הדובעה ןוגריא תואר
יומידל ומיאתיש ךכ םידיקפתה תרדגהל ,םיכרעל םידעיהו תורטמה
.תחאכ תוארה תודוקנ יתשמ םא ,(ימצעההקוזיחל תפסונ המורת איבת ולאה םידמימהמ דחא לכב המילהה תרבגה
תעבונה היצביטומל המורתב הייולת יתלב הניהש המורת .היצביטומה לש
תרבגהש יאנתה םייקתהל ךירצ ,לבא .השולשהמ רחא המילה רוקממ
.םמע רשק אלל וא םדגנכ אלו ןוגריאה ידעי ןוויכב הניה המילהה.םידמימהמ דחא לכב תושעהל ןתינ רבדה דציכ תונויער ןלהל

יא לשב ןכו ללכב תיסחיה ותוליעי יא לשב עצומ ונניא ףסכב שומיש
ךכל םירבסה האר) טרפב תיצוביקה תונורקעה תכרעמל ותמאתה
םולשתל הלש רשקהו הדובעב (היצביטומ) הענה" -1990מ ירמאמב
יוניש ץוביקב הדובע תרומת ףסכ" רנזור םחנמ לש ורמאמ ןכו "ףסכלו
תחא תרבוחב םיעיפומ ולא םירמאמ ינש) "?תוהז יוניש וא ינוגריא
.](-1991מ 98 רפסמ ץוביקה רקחל ןוכמה םעטמ

וקופיסל/ךרוצ ןיב המילה תרבגה .1

החנהה לע תססבתמ (וקופיס/ךרוצ תמילה) הז רוקממ תעבונה היצביטומ
םייוסמ ךרוצ קופיסב ךסח לש ומויק ןכ לעו ויכרצ קפסל ףאוש םדא יכ
לבקי הזכ קופיס עיצמה ןוגריא .וקופיס רחא שופיחה תרבגהל איבי
ייוטיב "הרומתב"

םהלש עבושה ףסש םיכרצ (1) :ןאכמ .תינוגריא תובייוחמו היצביטומ
,הובג

תושעל היהי ןתינ יכ) ךומנ םהלש עבושה ףסש ולאמ רתוי םיליעי ויהי
םצעל (יסנירטניא) ימינפ םקופיסש םיכרצ (2) ;(ךשמתמ שומיש םהב
אלו ("דיקפתה תולטמ עוציב ידכ ךות" יוטיב ידיל אב ,רמולכ) דיקפתה
תולטמ עוציב ןיגב" יוטיב ידיל אב ,רמולכ) ול (יסנירטסקא) ינוציח
דיקפתה תולטמ תא עצבל ףאשי םדאה יכ) .רתוי םיליעי ויהי ("דיקפתה
רישי רשקב םגו ידימ םג וניה הז קופיס .(קופיס ול תואיבמ ןמצע ןהש
ודיקפת עוציבב רתוי עיקשמ םדאש לככ ,רמולכ דיקפתה עוציב תמר םע
ולא םינוירטירקל םינועה םיכרצ .רתוי הובג ולא ויכרצ קופיס היהי ןכ
,תוירחא ,גשיה ,הימונוטוא ,העפשה :םיאבה םיגוסהמ םיכרצ םניה
,הדהא לש גוסהמ םייתרבח םיכרצ .ישיא לאיצנטופ חותיפו ימצע שומימ
ירחא םתוליעיב םירגפמ ,םודיקב ךרוצה ןכו יתרבח דוכיל ,הכרעה
םג יוטיב ידיל אובי םקופיסש ןכתי ךכ) "םיימינפ" םניאש ןוויכ םימדוקה
ךומנ םהלש עבושה ףס םגו (ןוגראה ידעיל םרות ונניא הלטמה עוציב םא
לעו) תיתרבח הדימל לע םיססובמ םהש ךכב ןורתי םהל םג לבא .תיסחי
םתמורת ןוגריאה ידעי תגשהל ןווכמ םקופיס םאו (םחפטל רשפא ןכ
.הבר תירשפאהוניה םקופיסש -- םקופיסל תויפיצו םיכרצ חופיט.א
שיש םייתרבח םיכרצ ןכו הובג עבוש ףס ילעבו יסנירטניא
:ןוגריאה ידעיל תירשפא המורת םהב

לאיצנטופה חופיטב ,הימונוטואב ,העפשהב ,גשיהב ךרוצ ןוגכ םיכרצ
דוכילו ,הכרעה ,הדהא ןוגכ םיכרצ ןכו (םייזנירטנא) ושומימבו ישיאה
:חתפל ןתינ יתרבח

.הידעי םה ולאש ךוניח תכרעמ ידי לע

.םידבוע לש הרשכהה ךילהתב ולא םיאשונב שגד ידי לע

םירבחב ןיינועמ ןוגריאה יכ המיאתמ תונמדזה לכב סנ לע האלעה ידי לע
.םייזכרמה םהיכרוצ םה ולאשםיכרצ םיקפסמה ןוגריאב תולטמו םידיקפת תרדגה.ב
.הובג עבוש ףס ילעב םניה רשאו יסנירטניא םקופיסש

;קוסיעה "קמוע"ל הרשעה :םיאבה םימוחתב (לשמל) םיקוסיע תרשעה
תבחרה ידי לע הרשעה ;םיילוהינו םיינונכית םידיקפת ידי לע הרשעה
;םידיחי םידבוע םוקמב "תווצ" לש הנחת תריצי ידי לע הדובעה רוזחמ
הרשעה ;וקוסיעל רתוי בחרה עקרה לע דבועל עדי תפסות ידי לע הרשעה
.דומיל םע הדובע בלשמה עובק הרשכהו םידומיל לולסמ דוסימ ידי לע

ףותיש םיבייחמה םידעיו הנבמ ידי לע םינייפואמה הדובע יתווצ תריצי
.(תורחת אלו תווצ תדובע) םידבועה ןיב הלועפ

םייטננמיא םיביכרמ םניה ליעל םיביכרמה רשא םיקוסיע הנבמ חופיט
.(עדי יריתע םיקוסיע ,לשמל) םכותב

ותדובעב םירושקה םיאשונב תוטלחהב דבוע לכ לש ופותיש דוסימ
תיינב ,רוציי םוצמצ וא חותיפ ,דויצב תועקשה ,הנונכיתו הדובע תוטיש)
תווצ תרגסמב םינויד תועצמאב השעי הז ףותיש .ולש לוהינ יכרדו תווצ
.ולוכ ןוגריאה תרגסמב ןכו הדובעה

םימוחתב םיריבס םודיק ייוכיס חיטבמ רשא ינוגריא הנבמ דוסימ
.םיילהנמהו םייעוצקמהןוגריאה ידעיו תורטמו טרפה יכרע ןיב המילה תרבגה .2
(תורטמ/ךרע)

םינוגריאה תורטמל םימיאתמש םיכרע חופיט.א

,תוירדילוס לש ,תויביטקלוק לש םיכרע תחפטמה ךוניח תכרעמ ידי לע
.םדאה ךרע ןויווש לש ,תוברועמו המורת לש ,ףותיש לש

הריחבה יכילהתב ןהו הרשכה ילולסמב ןה ולא םיכרע לע שגד ידי לע
.םיילהנמ םידיקפתל

םירבחב ןיינועמ ןוגריאה יכ המיאתמ תונמדזה לכב סנ לע האלעה ידי לע
.םייזכרמה םהיכרע םה ולאשתשגדהו ולש םירבחה יכרעל ןוגריאה תוכרעמ תמאתה.ב
.(ץוביקל הצוחמ םינוגריאל האוושהב) ךכב ודוחיי

וידעייו ץוביקהמ קלח וניה הדובעה םוקמ יכ תוחיכומה תולועפ ידי לע
.ץוביקה לש ולא םה

תאצקהב תופידע ירדסו תוטלחה ,תוינידמ תועצמאב החכוה ידי לע
םיכרע םישגהל הפיאשה לע םיססובמ הדובעה םוקמ ידעיי יכ םיבאשמ
ץוביקה לש םידחוימה םיכרצל הבושת ,היטרקומד ,םדאה ךרע ןויווש ןוגכ
וא ושכרש םירבח יכרוצל תומיאתמה תוקוסעת חופיט ,לשמל) וירבחו
.(ב"ויכו םירבח לש תויולבגומל הבושת ,ההובג הלכשה ושכרי

.ץוביקל הצוחמ ןוגריא לכל האוושהב ולא םיכרע תמשגהב ודוחי תשגדה

ןיבל ןוגריאה ירבח לש ימצעה יומידה ןיב המילה תרבגה.3
.ןוגריאה ךותב םהל םיעצומה םידיקפתה

.ןוגריאל המורת םהב שיש יקפתל םיאתמה ימצע יומיד חופיט.א

הפיאש לעב" ,"תווצ שיא" ,"יאמצע" ,"לודג שאר" לש יומיד חופיט
תומוקמב םרות דבוע תונייפאמה תונוכת ב"ויכו ,"םזיי" ,"דומלל תידימת
הדובעה םוקמ תורשכהב ןה ,ךוניחה ךילהתב ןה תאז .םייצוביק הדובע
תוטלוב ילעב םיילהנמ םידיקפתל הריחבה ךילהתב ןהו

ןכ לעו) " X ץוביק רבח"ו "ץוביק רבח" לש ימצע יומיד חופיט
.(טרפב וירבחו X ץוביק ידעילו ללכב ץוביקה ידעיל תויובייוחמןוגריא תרדגהו םהלש ימצעה יומידל ונעיש ךכ םירבחל םידיקפת תרדגה
.וירבח לש ימצעה יומידל יוטיבו ךשמה וב היהיש ךכ הדובעה

,"לודג שאר" לש יומיד שרודה יזכרמ ביכרמ היהי םידיקפתה תרדגהב
ב"ויכו ,"םזי" ,"דומלל תידימת הפיאש לעב" ,"תווצ שיא" ,"יאמצע"
.םייצוביק הדובע תומוקמב םרות דבוע תונייפאמה תונוכת

םוקמ לש תולועפה יביכרמו םידעיה תרדגה רקיעבו םידיקפתה תרדגה
לש וכשמה" םתויה רקיעבו "ץוביקה"מ קלח םתויה תא ושיגדי הדובעה
." X ץוביק"ב אטובמה "תיבהתויטרקנוק תואמגוד ןהל ףיסוהלו ולא תוצלמהב ןויד םייקל עיצמ ינא
ץיפנ התוא הקופתה היהת ןאכ בותכה סיסב לע ןוידה רצות .תופסונ
:תואבה םיכרדבו םייטנוולרה םירוביצבםיצוביקב םיריכבה םילהנמה ללכל חלשי רשא בותכ רמוח תועצמאב
.שונא יבאשמ ישנא ,םיריכזמ ,םילעפמ ילהנמ ,קשמ יזכר :ןוגכ

יצראה ץוביקה לש טנרטניאה רתאב הצפה תועצמאב

ןכ לעו) םישנא םילהנמה םידיקפתה יאשונל השענש ןויע ימי תועצמאב
ןעמל לצננ םג ולא ןויע ימי תא .(הדובעל היצביטומה תיינב םתוירחאב
הדובע תומוקמב ןנשיש תוידוחיי תויעבל םייטרקנוק תונורתפ תאלעה
תוצובקל ןויעה םוי ןמזמ קלח תשדקה ידי לע השענ תאז .םיפתתשמה לש
םיוטיבל רתוי תויללכה תועצהה םגרתל ןדיקפתש תומצמוצמ ןויד
.םייטרקנוק

.ךכב םיניינועמל תישיא הכרדהו הייחנה תועצמאב2 ףיעס לש םיכרדב םה םג וצפויו ומכוסי 'דו 'ג םיפיעסב תולועפה ירצות
.ליעל