(רוצ יקומ) !וישכע אקווד ,רואה תא קילדהל
יפותישה םרזה - יתנשה סנכה םוכיס
20.3.2002 ,ןמרב ילא :םשר
יפותישה םרזה רתאל
חורה בצמ לש ,יופצכ ,וביעהש םישקה רורטה יעוגיפ לש םלצב הנשה דמע יפותישה םרזה לש יתנשה סנכה
.קלח וב ולטנ יפותישה לגעמהו םרזה יצוביקמ םירבח 160 -כ .העונתבו ץוביקב


ררגש המ) לארשי תלשממ תא רקיב וירבד תליחתב .תוכרבב חתפ תיצוביקה העונתה ריכזמ ,ליגרב ירבג
יפרגומדהו ילכלכה בצמה תא ןייצ ירבג .(ד"הבקה ריכזמ ,יכורב םוחנ לש ,תגייתסמ ,תינטנופס הבוגתל
הכרב ירבג האור העונתב תופתושה ילגעמ קוזיחל יפותישה םרזה תוליעפב .םיבר םיצוביק ןייפאמה השקה
.הבר
השולשה המיענה ,דנקילז לארשי (הנבימ אוה םג) ןרתנספה יווילב ,הנבי 'בק תרבח ,רטביילגב לט
.ישירח םוזמזב םהילא ףרטצהל השקתה אל להקהש (יהי ולו הברעה תיב ,םינוגינ) םיריש

הביטקפסרפה תובישח תא שיגדה ץוביקב םישדח םיקפואו תונשי תוכובמ לע ותאצרהב ,רוצ יקומ
םיסחייתמה תא קליח רבעה ןמ תויצוביק תוטודקנא רוכזא ךות .העשה תויעבל תוסחייתהב תירוטסיהה
תחוורה הרימאה יכ שיגדהו ("םיצוק" לומ "תלכת") היצזילאידיאב וא היצזינומדב יצוביקה םרבעל
אל יכ ךומסל המ לע הל ןיא "יסאלקה ץוביקה תנוכתמב הנביי אל דיתעה ץוביק"ש םינתשמה םיצוביקב
.יסאלק ץוביק ללכ היה

וחלצי םהיצמאמש הבורע םוש ןיאש םגה ,םלועה תא ןקתל תומולח ימלוח םיטעמ לש םחוכב ,התע ןכ ,זאכ
.םהידיב

אקווד :תימיטפוא המינב יקומ םייס "תאזכש תעב הריש רמול ןיא" :1940 -ב רמאש יקסנולש תא וטטצב
.הריש רמול שי -וזכש תעב
.לארשיב הרבחה רובעו ורובע רואה תא קילדהל וילע ,דימתמ רתוי ,הבש ץוביקה לש ויתועשמ תחא תאז

רוצ יקומ תאמ םישדח םיקפוא תונשי תוכובמ ,ץוביקה
הבחרו תכלוה תוליעפ

השבוגש ישיא ןוחטבו הסנרפ ,הדובע יאשונב תיפותישה השיגה תא ןייצ םרזה תוליעפ תריקסב ןור ירמא
.םרזב
הימדקאל רשק ךות ,םרזה םעטמ ןויע ימיו תואנדס יוביר תעכ שי
.וחורלו םרזל םיבורקה םימרוגלו

יצוביק 27 -ב דבלמ ,תמייקתמ םרזה לש הלועפה ,םרזה םע הלועפה ףותישו יפותישה לגעמה דוסי םע
.הלימה ןבומ אולמב םייפותיש 70 -כ םכותב ,"ילאיצנרפיד"ל ורבע אלש םיצוביקה 140 -כב םג -םרזה
.תוישעמ תויפותיש תופולח תעצה ךות ילאיצנרפידה רכשל תודגנתהה תא ליבומ םרזה

.ךכב עייסי בורקב םקויש ,ץועייהו הכרדהה דיגאת
בולישב תועמשמ םישפחמש םיריעצ תואמ גציימה ,"תוצובקה לגעמ" םע םרזה לש םירשקה וקדוה הנורחאל
.תיתליהק תוליעפל ףותיש ייח ןיב
:ולש םדאה חכבו וביצקתב לבגומ םרזה
.ףקיהה ביחרהל וליפא אלא תוליעפ םוש םצמצל אל הטלחה הלבקתה -ביצקתל רשקב

תואצוהה תא ומלשי אל תיצוביקה העונתה תודסומש ררבתי םא .וז חורב הטלחה לביק ,ירמא תשקבל ,סנכה
םרזה יצוביק ושרדיי -ירפ אשי אל אוה םג םאו ,םוריח סנכ םייקתי -ןתינש םועזה ביצקתל רבעמש
.ומילשהל

לבקתהש שורדה בורה ןוקית ,גוויס) םיכלהמה םע םימילשמ ונניא יכ העונתה תודסומ םע םישתכתמ ונא"
.ירמא ןייצ ,"הלא תויטירק תודוקנ לע קבאהל ךישמנו ('וכו

יא יכ ,חצננ -ףותישה לע הלודגה הכרעמב ירה ,ונדספה םיצוביקהמ קלחב םא םג יכ ,ירמא עבק ,םויסל
.ףותישה ןויער תא סיבהל רשפא

תיצוביק תודבאתה

יכילהת לע התאצרהב ,"תויפותיש תודוגא יניד" רפסה תרבחמ ,ביבא לת 'נואמ יגנלוטוא רדמס 'פורפ
תודוגאה םשר ידרשמבו ,םיצוביקב םינוקיתה ורשוא הבש ךרדה תא תושק הרקיב םיצוביקב יונישה
.החוורהו הדובעה דרשמו תויפותישה

איה .שממ לש תיצוביק תודבאתה יגנלוטוא האור ץוביקה רדגל תודומצה (תויתליהקה תונוכשה) תובחרהב
ךוישו םיסכנ ךויש ומכ ,קושב םיצרוקהו םיצופנה תורטש עורפל ,תיטפשמ ,ןתינ םא לודג קפס הליטה
.תוריד

הז ןוקיתב םינוש םיפיעס הגיצהו 22.2.01 -מ ץוביקה ןונקת ןוקית תא תופירח יגנלוטוא הפקת םויסב
."םימ םיקיזחמ םניאש"

!ןויער הז

ונדש (םיינוריע םיצוביקו םיריעצ םיצוביק) "תוצובקה לגעמ"מ םירבח תייחנהב ,ןויד יגוח 7 -ב
,ףותיש ומכ תויצוביק תותימא קודבלו עיבהל תורשפא םירבחל הנתינ םשומימו ,ץוביקה לש דוסיה יכרעב
.'וכו יטרקומד לוהינ ,תויתמישמ ,ןויווש
.בוטל םתוא ונייצ םיגוחה יפתתשמו ינויער סנככ ןמוס הז סנכ ,רוכזכ

:םיימושיי תונויער רפסמ ועצוה ובש ישפוח ןויד ךרענ םירהצה תחורא רחאל

םיצוביקה לכב יצרא המתחה עצבמ ןגראל ועיצה ,קמעה רמשממ רימז ינדו ןנחוי תמרמ ,הל'הדוהי .1
.םויה גוהנכ ,יצוביק סיסב לע קר אלו ,ישיא סיסב לע יפותישה לגעמל תופרטצה רשפאיש
."יפותישה ןויערה דהוא" לש דמעמ רשפאל המגמב "יפותישה לגעמ"ב ןויד םייקל םכוס

.םיסכנ ךוישו ילאיצנרפידה רכשל רשקב תיטפשמ תעד תווח לבקל עיצה זר ןמחנ .2
רעונה תא ץמאל ,העונתה תודסומ לומ רתוי השוחנ תוינידמ תולגל םרזל תוארוקה תועד ועמשנ ןכ ומכ
(תעכ רבכ רוסחמב אוהש ףסונ םדא חכ סויג בייחמ הז) .הריחבה תוצובקבו ג"יבו ש.שב תרשמה אלפנה
.(…ל"נכ) ל"וחמ הלוע רעונ ץמאלו
-יתנשה ביצקתה תלדגהל היינפל רושיאה ללוכ ,סנכב הרשוא יפותישה םרזה לש תיתנשה הדובעה תינכות
.םרזה יצוביק ידיב -אלו העונתה םעטמ
םג ,תונוש תויוליעפל תוצלחיהל יפותישה לגעמהו םרזה יצוביקב ףותישב םיכמותה םירבחל ארוק סנכה
.יקלח ףקיהב

:תבג צ"גב

לש צ"גבל היינפה לע תומיתח לש תובר תורשע ופסאנ סנכה ךלהמב
.תבג תצובק

:םורתל םינינועמלו -םיצוביקה לש תומורת םישקבמ תבג 'בק יגיצנ
םיטרפב םינינועמה .092 ףינס ,יחרזמה קנבב 360637 רפסמ ן'ח חתפנ
:הדובע 'לט גלפ לג ד"וע :םיפסונ
.052-2413748 :דיינ 'לט ,04-8515131

ילאוטקא םורופ - תובוגתל
םימושייה לכ - םירודמה לכ - םיצוביקה רתא תפמ לא
ה ס פ ד ה ל