יוגיה תווצ תבישי לוקוטורפ

2.9.99 ,ט"נשת לולא א"כ,תיזג יסוי ,ןור ירמיא ,שידג בקעי ,קלפ ברימ ,ביבר ליג ,ירא-ןב דדלא :םיחכונ
.ויאמ הזילע ,אריפש עשילא ,הרומ ןב ןיטרמםוי רדס

.(תווצל םש ללוכ) תווצה לש הדובעה ןפוא תעיבק (1

.ףטוש חוויד (2

.הדובעה יתווצ (3

.תונוש (4."יוגה תווצ" - םשה רחבנ (1

תועובש 3-ל תחא - תושיגפה תורידתתוליעפ ח"וד (2

:שידג בקעי

םאה העבצה היהת ופוסב .םירבח תפיסאב רעוס ןויד ,שגפנ - יכדרמ-דיב

.םרזל תופרטצהה לע יפלקב עיבצהל

יתרבח רבש ,בוט ילכלכ בצמ :דעומה ירחא רבכ ונחנאש הארנ - ןנחוי-תמרב
.תיפותישה ךרדב הנומאה תניחבמ

לש םירבח י"ע תוליעפ שי ןוילעה לילגב .םירבח תפיסא - ריצק-לת
.תויפותישב עיקשהלב "ןמזה לע לבח" ,הטרפהלו קוריפל ריעצה-רמושה

הארנ .תוקומע אל ןיידע ,תוטרפה ןוויכל תוינכט תועצהב םיטבלתמ - ןושחנ
.םרזל תופרטצה ןיינעב רבדל ימ םע שיש

.תויפותישב ןיינע שי ,ץוביק - רקוב-הדש

.אשונה תא ררועלמ םיששוח - הדש-יבאשמ

ונחנא ךיא .םרזב תכמות אל תוריכזמה .תועדה תוקולח וב ץוביק - רוצח
ךא ,ףותישב םיצורש ,םירבח םתואל ,רמולכ ?הלאכ םיקשמל רוזעל םילוכי
.השק ילכלכ בצמ .םתיא אל תוגיהנמה:עשילא

.םרזל תילמרופ ףרטצהלמ םיענמנ לבא ,םייפותיש םיצוביק - רמס ,רוטנ

.הרזע תשקבמו ףותיש הצורש ,ץוביקב הצובק - יאקרב ,ליפעמה ,ןוליא

.תוריכזמה לש תימשר הנמזה רחאל קר םשל יתעגה .ל"נכ - היבחרמ

לע םג עומשל ידכ יתוא ונימזהו הדובעב םייוניש אשונב תווצ שי - שרוחה-ןיע
.םייפותיש תונויער

תאז לכבו ,הרומתל הדובע ןיב רשק ןוויכב םייוניש םיליבומ - קירסמ-רפכ
.ונתיאמ םייפותיש תונויער עומשל םיצור

.ףחסה תא רוצעל חילצנ ילוא ,ונל רוזעל ואובת םא - ןוליא

.הרזע םג שקבמ .השק בצמב ץוביק - רועסי:ןיטרמ
:םירוא קשמ זכרמ תועצה ןיב וקית םש שי .םימעפ 3 רבכ יתייה - היבחרמב
קרו יל םיאתיש המ ץמאא כ"חאו םירציימ םרזב םתאש רמוח לכ אורקל הצור ינא
.םכתא ןימזא זא.תועונתה תא גלפנ ונחנאש ששח שי (3

.ולש תויפותישל ותלוכיכ לעפי ץוביק לכ ,"םרז"ל תועמשמ ןיא (4

תא םירי ימ ומכ ,ןוגרא :ומכ ,ונלש תויעבל תובושת םרזל ןיא (5
דימת הנניא םרזל תופרטצה דעב העבצה םג (6 .ומצע לע םידיקפתה
.תיפותישה ןיינעל הליהקה לש תוביוחמ תאטבמ

?ונלש תלוכיה טעמ תא םיעיקשמ ימב -

?עיקשהל ןכיהו םיצוביקה 270 תא גווסל ןוכנ היהי םאה -עיצהל יטרקנוק רבד ונל היהיש ידכ םיתווצה תוליעפב לפטל עגרכ רקיעה :ןיטרמ
.רקיעה עגרכ הז .םיקשמלךרוצ שיו ,ומקוה םהש עדוי רוביצה יכ ,יטירק עגרכ הז םיתווצה ,ןכא :תיזג יסוי
רוביצל תתל המ עגרכ יל ןיאש ,רבודכ שח ינא ."רופיס ןאכ שי" ןכאש תוארהל
.(הנידמהו םיצוביקה)םיתווצה תדובע (3

:הטילק ,םיריעצ אשונב תווצ - ןיטרמ

,רעונה ל"כזמ ,היכלמ - חספ =
,והילא הדש ,ןורוד =

תורדשב (ינוריע) ןווגמ ץוביק ריכזמ ,יאתנ =

לטירפ הנוי =

.יאקוב באוי =

.יפותישה םרזה לש תונויערה סיסב לע תיצרא םיריעצ תעונת :הדובע ריינ

.םיריעצ לולסמ :הדובע ריינ

.םיצוביקל ועיצהל רשפאש ,תונורקע ךמסמ שבגל הצור ינא םיישדח ךותב


:שידג בקעי

.תויופידע-רדס תושעל (2

:ןיטרמ

.ןויע-ימיל הנמזה (2

.ונינפל וגצויש תויעבל םייפיצפס תונורתפ (3הרבח ימוחת ,תיפותיש הרבח לוהינ תווצ - רזנלפ קחצי - דדלא
:םיתורישו

ףרטצי ןמרב ילא ילוא .(ןיינעה ןמ שרפ ירמת ינד) םיתווצה תמקהב השקתה קחצי
ונל ןיא ןיידע ןאכ ,רמולכ - יצראה ץובקה ןמו ם'קתה ןמ םיפתוש שפחמ אוהו
.ןיטרמ לצא ומכ ,תוריינ:"הסנרפו הדובע" תווצ - שידג בקעי

.תווצל םיפסונ תומש םישפחמ .םערבמ ןירפלה יסוי ןכו םירינמ רביירש הירא

.תוליעפה ךותב שממ היהנ האבה הבישיב:"ףתושמ לוהינו הלכלכ" - ןור ירמא.םולכ יתישע אל ןיידע - "טרפה ןוחטב ,תידדה תוברע" - עשילא

.םיחמומ - ןורוד תימרכ ,גלפ בד

.ילארשי ילא ,םימולעמ ןמצרוק לימש :דוע םיעיצמ

.הנכומ הדובע גיצהל םישדוח 2-3 ךותב הווקמ ינא .רבוטקוא - םיגחה ירחא ליחתנ
תורשפא ןכו היצמרופניא לש בבש לכ ובו טנרטניאב רתא חותפל עיצמ ינא -
.טנרטניאב ןויד -יגוחל:הזילע
:ז"ול ,ונממ ןכומ רמוח תלבק לע ,ותוליעפ לע ז"ול תווצ לכמ לבקל שי

.תווצ שוביג (א

.הנושאר הבישי (ב

.תשבוגמ הדובע תינכת (ג:תונוש (4

:תרושקת - תיזג יסוי

,ותוא בותכל ןכומ ינא .ףד לש ףקיהב - 'רטייל-זוינ' - עובק ןולע ץיפהל שי .א
.הקפה תויולע קודבי דדלא .שדוח לכב דחא אצי .םרזה יצוביק ירבח לכל הצופתב

.הלועפ ףתשל םינכומ םה .רשקה תא דסמנ "ץוביק"בו "קוריה ףד"ב .ב

עיגהל םכרדו םייצראה םינותעה םע רשק רוציל ,תיגטרטסיאה המרב ,הצור ינא .ג
.ץוביקה ירבח לא

.םרזה יצוביק לש יעובשה ןולעה ךותל ונלש עדימה ףד תא ףרצל יאדכ .ד:לע ןולאש וכרעיש ץוביקה יריכזמל תונפל תושר שקבמ - דדלא

."ץוביק ץומיא" לש ןויערה לע םירבחה תעד המ

.(המל רורב אל - שערב םידגנתמ םלוכ).קלפ ברימ :המשר