2000 יאמ שדוח תוליעפ חווד

:הדובע יתווצ
םייקל ןינועמ ,ןושארה ויתושיגפ בבס םייס הסנרפו הדובע תווצ
.הליהקו קשמ יסחי אשונב ןויע םוי
תויוכז תנמא אשונ םכיס איבלב השיגפ םייק יתרבח תווצ
אשונבו ץוביקב היטרקומדה אשונב הדמע ריינ שבגמ רבחה תובוחו
"יתקולח קדצ"
.יאמב סנכתה אל ךוניחו םיריעצ תווצ
עיפוהל וירבח לש תונוכנ שי ךא יאמב סנכתה אל ילכלכ תווצ
.הכרדההו יווילה לש תוליעפב ובלושי םהו םיצוביקב
תגצהלו םוכיסל ברקתמו יאמב שגפנ טרפה ןוחטיב תווצ
.קסוע אוה םהב םיאשונהמ קלחב םירצות

:םיצוביקב תושיגפ
רשק לע רומשל ןוצר שי הרדסב תחא ןושחנ תריכזמ םע השיגפ
.םרזה םע
תוליעפב םבוליש קודבל ימשר םורופ אל םישנא םע רוגיב השיגפ
.יפותישה םרזה אשונב רוגי תפיסאב ןויד ךרעיי רשק ילב .םרזה
.רשקה ךשמה לע םכוס התינחב תוריכזמ רבחו ריכזמ םע השיגפ
.רשקה ךשמה לע םכוס למרכ ןיע ץוביק ריכזמ םע השיגפ
.יפותישה םרזהמ ץעוי / הוולמב ןיינועמ אסאס ץוביק
.יראבב לנפב תופתתשה
.ימינפ תווצ םע דוד רינב תושיגפ
התייהש השיגפל ךשמהב) תודג ץוביקב םירבח םע השיגפ
.(לירפאב
רזעיהל תורשפא תקידבו תורכהל םירוא קשמ זכרמ םע השיגפ
.ונלש יווילה ךרעמב
טלחוה .יפותישה םרזל תופרטצה לע ןוידב דעלגב הפיסא
.יפותישה םרזל דעלג תופרטצה לע לאשמב
םתופרטצה לע ןוידב (תורדשב ינוריעה ץוביקה) ןווגמב הפיסא
.םרזל

:הכרדהו יוויל ךרעמ
יווילה ךרעמ תא זכרל ומצע לע חקלש ןור ירמא לש וסויג רדסוה
.הכרדההו
תווצ ינפב אביו יוגיהה תווצ י"ע רשוא הדובע ףד ירמא י"ע שבוג
.בחרה יוגיהה
.ונב רזעיהל םיצורש םיצוביק רפסמ םע םינושאר םירשק ורצונ
תואנדסו ןויע ימי קיפהל תנמ לע יתעונת ףוג םע םינויד םיכרענ
.תיפותיש היצטנירואב
ךרעמב םבוליש ךרוצל תור/םירבח לש תומש רגאמ תמקהב לחוה
.יווילה

:תויוליעפו םימורופ
עסופה ץוביקב תיפותיש הצובק םויק לש תונכתיי תקידבל םורופ
.הנושאר השיגפ המייקתה יתליהק בושיי ןוויכל
"יתקולח קדצ" לש הדותמ חתיפ ריל ןו ןוכממ יש לאומש רוספורפ
ונלש יתרבחה תווצב םירבח .םיבאשמ לש תנגוה הקולחב תקסועה
.םיצוביקב ותדובע לש םושייל תורשפא ותיא םיקדוב
תרבגהל תוליעפ שבגל הרטמב ינוגרא גולוכיספ םע השיגפ הכרענ
קוזיחו םצוביקב םיישקה םע דדומתהל םתלוכיב םירבח לש ןוחטיבה
היצביטומב ביכרמכ וצוביק לע ץוביקה רבח לש תולעבה תשוחת
.םורתל
היצביטומ אשונב שיא 20 כ תופתתשהב םירצחב אנדס המייקתה
.ץוביקב
םיכרעל ךוניח אשונב שיא 26 תופתתשהב איבלב השיגפ המייקתה
.םירוענה ליגב

:תרושקת
.םיצוביקל ץפוהו ןושאר ואדיו ןיזגמ קפוה
םינולע יכרוע 70 ל תועובש רפסמל תחא תצפומ םירמאמ תפוסא
.םוסרפל


יפותישה םרזה זכר - ירא ןב דדלא
052-3226230 :דיינ
06-6535285:סקפ
ben_ka@kvgeva.org.il :לאוד
18915 עובלג .נ.ד עבג תצובק

:םיצוביקה רתא תפמ לא]
[םימושייה לכ - םירודמה לכ - תוקלחמה לכ