ןיינקה תויוכזו ץוביקה ,רבחה ןיב הקיזה

ןירפלה לאירא ר"ד

(1999 - ןיקנבט דיב האצרה ךותמ)


לקשמ יוויש והשזיא רורשל חרכומ - תינידמ ,תילכלכ ,תיתרבח תכרעמ לכב
יוויש ילב .הלוכ תכרעמה ןיבל תכרעמה תא םיביכרמש ,םיטרפה ןיב יסיסב
םייח ךרד תויהל הלוכי אלו תכרעמל םויק תויהל לוכי אל ריבס לקשמ
.הב םיאצמנש םיטרפל

םיטרפה ןיבש הקיזב יתוהמ דואמ יוניש לח ,רבש לח ץוביקה לש תכרעמב
.הליהקה וא ץוביקה לש תכרעמה ןיבל

השיפתב ,םויהש ,תויוכז ילוטנ םה הרבחה וא יסופיטה ץוביקה רבח
ןוחטיב ,השרוה תוכז ,תיניינק תוכז :םדאה לש דוסי תויוכז ןה ,תיברעמה
ץוביק רבחל .הטלחהה שפוחו הריחבה שפוחב תורושקש תויוריח ,ילאיצוס
םשוכר אל םה ץוביקה ירבח םישבולש םידגבה וליפא .ןיינק םוש ןיא
גוסמ יטרפ שוכר םוש ול ןיא ,ןילטלטימ ול ןיא ,תיב ול ןיא (!!!תמאב !ונ)
.והשלכ

תא םהל הקינעמ הניאש ,םייח ךרד רוחבל םיצוביקה ירבח ומיכסה דציכ
?רחא ןוגרא לכב ,הרבח לכב םייסיסב םהש ,םירבדה
םניא םישנא .היגולואידיאב קר שפחל רשפא יא תאזה הלאשל הבושתה תא
יכ ,םתוא העינמש היגולואידיא וזיא יפ לע קרו ךא ,יטמוטוא ןפואב םילעופ
.וכלי אל םה - םייח ךרד ןיא ןויערה דצל םא
תטלחומה ,תילטוטה תובייחתהה :תויוכזל ףילחת הנתנ תיצוביקה הרבחה
םכל ןיאו,תיניינק תוכז םכל ןיאש ןוכנ :רמא ץוביקה .וירבחל ץוביקה לש
,ךתא תכלל םיבייחתמ ונחנא לבא ,ילאיצוס ןוחטיב םכל ןיאו השרוה תוכז
הלחמ תעב ךתוא חיטבנ ,ךינב תא ,ךתנקז תא חיטבנ .ערבו בוטב ,רבחה
ץוביקה לש תילטוט החטבה וז .םיישקל עלקית רשאכ ךל רוזענ ,רוסחמו
םיאור תוינוציחה תוכרעמב םישנאש ,םירבדל ףילחת התוויהש ,וירבח יפלכ
,תיתימא התיה איה יכ ,תאזה החטבהל ונימאה ץוביקה ירבח .דוסי תויוכזכ
דומעל תלוכי ול התיהו תורוקמ ול ויה .רמא אוהש המל ןווכתה ץוביקה יכ
.תאזה החטבהבתא ףטעש ,ףסונ לגעממ ואב ןה .דדובה ץוביקהמ ואב אל תלוכיהו תורוקמה
.רבחה דמוע הזכרמבש ,םילגעמ לש תכרעמל תאז תומדל רשפא .םיצוביקה
המ קוידב ץוביק לכל הרמאש ,העונתה ינשה לגעמב .ץוביקה ןושארה לגעמב
החטבהל ונימאה םיצוביקהו .ערבו בוטב םכתא ונחנא :רבחל ץוביקה רמאש
תכרעמה ודמע ישילשה לגעמבש םושמ .תיתימא התייה איה יכ ,תאזה
ןרקה ,דוסיה ןרק ,תונכוסה ,םיבשיימה תודסומה :םייטילופה דסממהו
,יכבתסת םא .ךתא ונחנא :העונתל ורמאש - םיילכלכה םידסממה ,תמייקה
.הפ ונחנא - הרזע יכרטצת ,םיישקל יעלקית

.ףקות תרב החטבהל רבחה יפלכ החטבהה תא הכפהש ,תכרעמ הרצונ ךכ

םילגעמה ולחה וכלהמבש ,ךילהת חתפנ .םינש 12-10 ינפל רבשנ הזה סיסבה
םידסממה - ינוציחה לגעמה לפקתה ןושאר .ינשה ירחא דחא לפקתהל
תילארשיה הרבחה .םיבשיימה תודסומה ,לארשי לש םייטילופהו םיילכלכה
- תיניינע םיגוש םה םא וליפא .הזה לעפמב ךומתלו ךישמהל תניינועמ הניא
תועונתה .יתעונתה לגעמה סרק - הזה לגעמה לפקתה רשאכ .הדבוע תאז
ץוביק לכ ראשנ יתעונתה לגעמה סרק רשאכ .לגר תטישפ לש בצמל ועיגה
ןיאש ,םיעדויו םישיגרמ םירבחה לבא .החטבה התוא םע ,וירבח לומ ץוביקו
,תילכלכ חילצמ ץוביקה ובש םוקמב .רבעב הל היהש ,ףקותה ותוא החטבהל
לכב בצמל םיביגמו רתוי םינימאמ םניא םירבח .רתוי בר החטבהה ףקות
םירשפאמש ,שגרה וא הנומאה םע םיראשנו,ךרדב םיקבדש שי .תורוצ ינימ
,הצוחה םכרד תא םישפחמש שי .השדחה הריוואב םייקתהלו ךישמהל םהל
םניא םה ."תימינפ הביזע" ידי לע הצוחה םכרד תא םיאצומש שיו .םיבזוע
תניחבמ ותוא םיבזוע םה לבא ,תיזיפ ,תילמרופ ץוביקה תא םיבזוע
םוקמ םישפחמ םה ;תכרעמב עיקשהל םהלש תונוכנה ,םהלש תוברועמה
.'וכו ינוציח הדובע

ומיכסי םאה ?םייח ךרד תויהל ץוביקה לוכי םאה - יחכונה םיניינעה בצמב
ןיא ,השרוה תויוכז ןיא ,תויניינק תויוכז הב ןיאש ,הרבחב תויחל םישנא
,החותפ הלאשה ?תלבגומ םידליל רוזעל םהלש תלוכיהו ילאיצוס ןוחטיב
אוה תיצוביקה העונתב םיאור ונחנאש רבשה .התוא לואשל םיחרכומ לבא
יוניש ,םיינוציחה םיאנתב יוניש לש ,תענמנ יתלב טעמכ ,האצות לכ םדוק
.טעמכ תירשפא יתלבל ,םדוק התיהש יפכ ,הטישה תא ךפוהש

,םיצוביקה ירבח תייסולכואב שממ לש תוטעמתה התיה 90-ה תונש ךלהמב
.תיפרגומד היצנגטס ןייפאמש המ - הייסולכואה לש תונקדזהב הוולמ
רדסה" לש םיבלשה תא ורבע ,םכותב ןטק טועימ דבלמ ,םיצוביקה
,ערפנ וקלח ,רדסוה םבוח ,תוידדהה תויוברעהמ וררחתשה :"םיצוביקה
םיצוביק םנשי .הרוק אל - רדסהה ירחא תוארל וניפיצש המ ךא .קחמנ וקלח
.הנכשה חותיפה תרייעב רצותהמ ,תיתועמשמ ,רתוי ךומנ שפנל רצותה םהב
םירבח לש תיביסמ האיצי שי .הדובעה ךרעמ לש הסירק שי םיצוביק הברהב
ץוחה תדובעמ הרומתהו .הריכש הדובע לש תיביסמ הסינכו ץוח תדובעל
הרבחה ןיבל רבחה ןיב קתנ רצונ .הריכשה הדובעב לודיגה תא הסכמ הנניא
.הליהקהו
תא ריזחהל ,לכ םדוק ,םיחרכומ הזה רבשמה ןמ אצומ אוצמל תנמ לע
.ץוביק היהי אל - ץוביקל םירבחה ורזחי אל םא יכ ,ץוביקה לא םירבחה

תויוכז לש היינקה :איה הבושתה ?ץוביקה לא םירבחה תא םיריזחמ דציכ
הדימבש םושמ ,ןורתפ לש ןוויכ הזב שי .ביטקלוקב תויולת ןניאש ,תויניינק
לוטנ אוהש שיגרמ םקלחש ,םירבחה תקוצמ תא ךכשל לוכי הז תמיוסמ
תיחרכה תיתשת הווהמ תויניינק תויוכז תיינקה ,ךכל ףסונ .יבול וא תויוכז
,ץוביקה הנבמב םייוניש ולוחיש הרקמל ,תרדוסמ תידיתע תכרעמ תחטבהל
.יתרבחו ילכלכ קדצ הב היהיש תכרעמ
.היעבה תא תרתופ הניא תיצוביקה תכרעמה ךותל רכש ינונגנמ תסנכה

:םינונגנמו תויורשפא לש הבחר תשק םצעב הז "רבחל תויניינק תויוכז ןתמ"

ידי לע רקיעב םילעפומש ,םינונגנמ םייוצמ הזה םוחתה לש ילאמשה דצב
,השרוהל תונרק תומקומ ,םירבחל היסנפ תויוכז תונתינ :םיחילצמ םיצוביק
,אוה דוחייה .םיסכנ ךויש השעמל םה הלאה םירבדה לכ .'וכו םינבל עויסל
לע הדוגאה יסכנמ קלח םימשורש תורמל ,לבא .םיליזנ םיסכנב קר רבודמש
.ץוביקה לש ידיגאתה הנבמה תא יוניש אלל םיריתומ ןיידע ,רבחה םש

ןגעמ ,דחא ץוביק תוחפל ,םיצוביק םיאצומ הנימי עונל םיליחתמ םא
לש הרקמל הדעונ הבותכ .םהלש "הבותכ"ה תרדסה םשל םילעופש ,לאכימ
.קוריפ תעל םיסכנה תקולח רבדב המכסהל עיגהל איה הנווכה .ןישוריג
ידכ ,לבא .ץוביק תויהל םיצור םויה ונחנא :לאכימ ןגעמ ירבח םירמוא
הרקי המ םויה רידגנ דיתעב רבשממ וששחי אלש ידכו חונב ושיגרי םירבחש
רכשל הסינכ :לשמל ."קוריפ" הז המ רידגהל ךירצ) קוריפ הרקי םא
יפ לע הקולח ורידגה םה .(ץוביקה קוריפכ רדגומ תויהל לוכי ילאיצנרפיד
ץירמת תווהל הזה רדסהה דעונ ,רתיה ןיב .תיראיניל תויוכז תריבצ ,קתווה
םישנאה םה יוניש ךרוצל םיליעפ רתויה תודוסיה ,ללכ ךרדב .קוריפל ילילש
תויוכז םהל ןתית ,קרופת איה םא ,תכרעמהש םיעדוי םה זא לבא ,םיריעצה
.יונישב םיצור תוחפ םה ,םינקדזמ םה רשאכ .וכחי םה ןכ לע ,תוטעמ
ןיידע םהש ,םיצוביקל םיאתמ הז ןיעמ ןורתפ .םיסכנ ךויש לש גוס והז
.תיפותישה תכרעמה ךותב םיערק וא םיחתמ ורצונ אלש ,בצמב

דע ולישבה אלש ,תונויסינ םיאצומ ונחנא הנימי עונל םיכישממ ונחנא םא
תוריד לשמל .םירבחה םש לע םימיוסמ םיסכנ םושירל ,ןיידע ףוסה
.תוהמ התוא איה תוהמה לבא .יתייעב דאמ אשונ .םירוגמה

ץוביקב םשוי םויה דעש ,ןונגנמ אוה ,םוחתה הצקב םיאצומש המ ,ףוסבל
ךותב ,דיגאתה ךותב תוקזחה םירבחל תוצקומ ובש ,ןיפור רפכ ,דבלב דחא
לש םיינרציה םיסכנה לכ ךס ובש ןונגנמ ,תרחא ןושל .תיקסעה תכרעמה
יפל םירבחל תוצקומ ולש תוינמהש ,"תוקזחה דיגאת"ל םירבעומ הדוגאה
אוה .לעופ אוה וללה תוינמה םעו תוינמ לעבל ךפוה רבח לכ .םיוסמ חתפמ
הדימב .(םתוא רוכמל) םתוא שממל לוכי אוה בזוע אוה םא .םתוא שירומ
קלח שממל לוכי אוה,םייפסכ תורוקמ ,הביס איהש וזיאמ ,הצור אוהש
.תוינמהמ
םיסכנ םהל ןיאש ,םיצוביק םירבחל תתל םילוכיש ,הבושת אוה הזה רבדה
.םיליזנ

לש הבחר המכסה אלל םהינימל םיסכנ ךויש לש םיכלהמל תשגל רשפא יא
ךרדה .טושפה ישונאה טביההמ ןהו יטפשמה טביההמ ןה ,רוביצה תובכש לכ
הדימה לע דיעמ רבדהו דובכ לש הדועת אוה ןיפור רפכב רבדה השענ הבש
.ןיפור רפכב תררוש דועש ,תויצוביק לש הברה

יוניש לש םיכלהמ תויהל םילוכי םאה ?הזה יונישה לש תועמשמה המ
םצעב איה תועמשמהש וא תיצוביק איהש ,תכרעמ םיריאשמ ןיידעש ,םיסחי
לע ןגהל הדעונש ,הרימא איה עצמאב רבד םוש ןיאש ,הרימאה םאה ?קוריפ
תואיצמ תאטבמ איהש וא םייונישה ינפמ ריהזהלו םייקה הנבמה
?"תיביטקייבוא"

וזיא שיש ,םיאור ונחנא םדוק יתראיתש ,יברעמה םלועב םיכילהתה תורמל
תאזה ההימכה .ףותיש ייח לש המר איהש וזיאל םיבחר םירוביצ לש ההימכ
םינשה תואמ לש םג ,הירוטסיהה תא הוולמ איה .ןמזה לכ תמייק
,תונומוק תוצצש ,םיאור ונחנא ,תעל תעמ .תרחא וא וז ךרדב ,תונורחאה
,העפותה םג .ףותיש לש םינוש םינבמ םירצונ ,םיביטרפואוק םימקומ
,םייתליהק םיבושיי תמקה לש ,ןורחאה רודה לש לארשיב םיאור ונחנאש
.םייח לש רחא גוסל ןוצרה לע הדיעמ

תאו םייחה ךרד תא חיטבהל ידכו הרבחכו הליהקכ רמשיהל ידכ ,ץוביקה
םגו םינב םג) םיפסונ םירוביצ וילא ךושמל תלוכיה תאו וירבח לש דובכה
איצוהל ,תאזה תיתרבחה-תילכלכה הטישה .יוניש רובעל חרכומ (םירחא
הביטנרטלאה ,ןכל .קיזחת אל ,תילכלכ םיחילצמש ,םיצוביק תורשע המכ
.תמייק הניא טושפ ,םיבר םיצוביק יבגל ,םייקה בצמב תוראשיה לש
ךרד שופיח ןיבל ןוצרמ אלש תוקרפתה וא ןווינו הכיעד ןיב איה הריחבה
תויוכז שי הבש ,ףותיש לש םייח ךרד עודמ העינמ האור ינניא .תרחא
,יצוביקה סותאה לש םייסיסב םיקלח םירמשמ םה לבא ,םירבחל תויניינק
תאזכ םייח ךרד עודמ ,תידדהה תוברעב ,תיתרבחה תוביוחמב ,הליהקה ייחב
.םייקתהל הלוכי אל


םיצוביקה רתא תפמ לא
םימושייה לכ - םירודמה לכ - תוקלחמה לכ