םניח תוחורא ןיא - תוריד ךויש

ירא ןב דדלא

22.10.2000


איה תורידה ךוישב קוסעל הטלחה וליאכ ם"קתה זכרמב םשורה רצונ
ךוישה לש תועפשהל עגרכ סחייתהל ילבמ ."קיזי אל ליעוי אל םא" תניחבב
תויולעלו םתרסהב םיישקהו םינושה םימסחה ,ץוביקה לש ותומד לע
םיצוביקה רתאב רמוח אוצמל ןתינ ולא םיאשונ לע) ךילהתב תוכורכה
הבשחמל תודוקנ ןלהל ,(הטמ םותחה לצא וא www.kba.org.il טנרטניאב
.אשונב יתעונתה קוסיעה םצע לע םלשנש םיריחמה לע,סמה תונוטלש תמגודכ ןוטלש ימרוגל תונפל ךירצ תוריד ךויש רשפאל ידכ *
עגפייש ילב ךוישה ורשפאיש ,תנמ לע םיקנבלו לארשי יעקרקמ להנימ ,םשרה
תנמ לע ,תונפל ךירצ םהילא םיפוג םתוא קוידב הלא םלוא .רבחהו ץוביקה
יבושייל תובוח תקיחמ ,תועקרק יאשונ תמגוד םירחא םיגשיהל עיגהל
.'וכו הקוצמ יצוביקב יתדוקנ לופיט ,םיצוביקל בוחה הנבמב לופיט ,ןופצה
ךוישה גצוי םא .ומצע ינפב דמוע תורידה ךוישש ,בושחל איה תומימת
תורחא תושקבמ ירמגל תגסל ףא וא רתוול ךרטצנ יצוביקה םויקה תילכתכ
.תורידה ךוישמ רתוי בר טרפה ןוחטיבל םתובישחש ,ליעל טרופמכ

קספנ (תופסונ 49-ל היצפוא םע ,הנש 49) "תורודל הריכח"ה ךלהמ *
.םיידיתע םייונישל להנימה לש תונדשח ךותמ ,השעמל

,רמוחו לק ,הנחמה ךותב וליפא היינב ירושיא לבקל םישקתמ םיצוביק *
חטש תבחרהל תושקב יבגל ל"נכ .תונדשח ללגב בוש .דועיי יוניש שרדנשכ
.הדוקנה

י"ע רכינ ןמז שדקוי בכרומו ךובס אשונה יכ םלוכ לע םכסומש ,רחאמ *
םיאשונ םודיקל םתסה ןמ שדקוי אלש ןמז אשונה דומילל ןהכמה דסממה
.םירחא

םולכ דוע הרקש ילבו הנתמה תדמעל םיצוביק סינכת זכרמה תטלחה *
,היינב לכ ,ץופיש לכ (יתעונתה תווצה תעד לע םג ,הרקי אלש תויהל לוכישו)
האנ תפסות ."ךויש"ה אוביש דע בכועת - ןסחמ וא ןוגג לש םג ולו תפסות לכ
.םיירבשמה םיצוביקב ךכ םג תרערועמה תיתרבחה תודיכלל

קלח עובתל םויה רבכ םישרויהו םיבזועה ואובי הנתמה תדמע התואמ *
."ריצק לת ןיד קספ" ךרע ןייע .הגועב

תאזו .הכ דע רבכ הקספנ אל םא ןיטולחל קספית הטילקהש ,חינהל שי *
.(הז הרקמב ,תורידה) םיסכנב םיפסונ םע קלחתהל ששחה םושמ

םיעדוי ירשפאו בושח ךוישהש ,םירובסה םג - ןמזה דממ יוארכ רהבוה אל *
ןיתמהל םילוכי םניא םיטעמ אל םיצוביק .םינש ךראייש ,לופיטב רבודמ יכ
רחאמ וסרקי םהו "הלואגה" אוב דע (ימיטפוא שיחרתב) שולש םייתנש
."ךויש" ה תרשכהב קוסיעה םצעל ריחמ שי םימדוקה םיפיעסב רבסומכו


םיצוביקה רתא תפמ לא
םימושייה לכ - םירודמה לכ - תוקלחמה לכ