םוצמצ ליבוהל יושע ןאל
תיצוביקה הליהקה ידיקפת

ןויצע בקעי

"רוגי יפד" ךותמךרוצה .םיזיזפ-םיזירז יוניש יכילהתל תילכלכה הקוצמה המרג םיצוביק טעמ אלב
םיתורישה ךרעמ םוצמצ םעו ןטקומ ביצקת םע תישיא רדתסהל ידכב ךרד אוצמל
ללכ אילפמ אל ."המורת יפל הרומת" הנוכמה ןורתפה לא ףחדש אוה ,ירוביצה
תלדגהל םיקוקז םתחפשמו םמצעל ןוכסח וא הסנכה אוצמל םיצלאנה םירבחש
ידיקפת םוצמצ לא עיגהל ףחדה .הנשיה ותנוכתמב ץוביקל תוחפ םיקקזנו ביצקת
.וילאמ רבוגו ךלוה הארנ ,יטסיאוגאה בטוקה תורבגתה ךות ,הליהקה

תורדגהה יכ ,ץוביקה ירבח רוביצ לע תומכסומה תורדגהה לש ןתובישח הבר ,ךכ םא
טפשמ" ותואמ .םירבחל יוצרה ץוביקה םויק תורשפאו ףותישה תמר תא תואטבמ
תשולש םתוא םירזגנ ונממו ץוביק תויהל הצרנ םהיפ לעש תונורקעה םירזגנ "יגטרטסא
.ץוביק תויהל ךישמהל ונל םירשפאמה םייחרכהה םיאנתהתילאיצנרפיד תורכתשהל המזויה לכ תא ,ילאיצנרפיד רכש תמייקמה הליהקב
םיפתושמ רוצי יעצמאב שומיש ךות םיתעל ,תוהובגה תוסנכהה ילבקמ םיליבומ
תויהל תויביצקת תוינבמ תוטלחה ילבקמ םייושע ץוביקל ץוחמ ,בגא) .ץוביקה לש
הבטהה ייוניש יליבומ" םע הרוק אלש המ ,תויטרקומד תוריחבב םיפלחומ
(…ץוביקב - "םיקזחלהמצע תא תמייקמ ,תוחפ תיפותיש וא רתוי תיפותיש תנוכתמב ,תיתליהק תכרעמ לכ
תוליעפמ ,םיינוציח םיביצקתמ ןכו ,תקפסמ איהש םיתורישו םירצומ לש הריכממ
.הליהקה ישנא לש ("תורבח ימד") הרגא ימולשתמ ןבומכו .התולעבבש תיקסע תילכלכ

לכמו הדובעב חיוורמ אוהש הממ יח םדאה - תידדהה תוברעה תא הניטקמה הליהקב
לכ לע םלשל וילע .ןוה יחוור…ו םייתכלממ הרבעה ימולשת תוברל ,תורחאה ויתוסנכה
הרזעל םכסומ םולשת ףיסוהל שרדנ אוהו ,לבקמ אוהש םידסבוסמ יתלבה םיתורישה
ןוגכ ,חתפמ ידיקפתב וססבתהש תוצובקל תובטה ןתמב תכל קיחרהש ץוביקב .תידדה
לש םיידוחיי םיכרצב התכימת התיחפמה תכרעמל םיעיגמ ,'וכו ץוח תדובע ,לוהינ
תוידיסבוסו םיביצקת םיניטקמו (םידלי יבורמ ,םילוח ,םינקזל ןוגכ) תוקקזנ תוצובק
.(למשח ,םימ ,דוגיב ,הסיבכ ,ןוזמל ןוגכ) תפטושה הכירצל

.הליהקב םייקתמה "הדובעה רודיס" תייעב הלוע ןאכ

ינוציח המשה םרוג לש ותעיבק תשרדנ "האנש האנק" לש םיתומיע רוציל אל ידכב
םייביטקיבוא םיילכלכ םילוקיש יפל (…הסנכה יהובג) םידיקפת קלחיו םירושיכ דודמיש
.דבלב,הליהקבו םיקסעב םיבר לוהינ ידיקפתו תכל קיחרה רבכ הזה ךילהתהש םיאור םויה
םינלבקל םירבעומ הסנכהו דמעמ יתוחנ םידיקפת - ךדיאמ .םיריכש ידי לע םיספתנ
ומצעל גואדל וילעו בושייה רצחב הדובעה לגעממ קחדנ רבחה ,הזכ ץוביקב .םהיריכשו
ץוחמ ךכל עיגהל לק רתוי ללכ ךרדב .תומלתשהלו םודיקל ןכו (?לוהינב) הסנרפל
.ץוביקל

המכ הבר הדימב ביתכתש איה ,הליהקל םימולשת ריבעהל םירבחה לש םתונוכנ
.קפסל הליהקה לכות םיתוריש הזיאו

ראשיי ביצקת המכ ,לעופב וטילחיש םהו רבגיו ךלי ץוחה ידבוע לש םנורתי ןכ לע
םילולע ץוביקב דובעל םירתונה טועימ .ץוביקה רצח ךותבש תורישה ינתונ םירבחל
.םייאמצעה םיסנרפתמה םהירבח לש "הבורע ינב" םמצע תא אוצמל

םירבחה תא םיתורישב אצמנ ופוסבש םירבשמ ברו ינמז בצמ והז יתכרעהל
םידקמתמש

.בושיה רצחב םיתוריש םינתונה ,םינלבקו םיריכש םידבוע לע חוקיפ ידיקפתבתידדה תוברע תמר םע תיפותיש הדוגאכ תוליעפ םייקל הלוכי הליהקה ,תאז לכבו
םיפתושמ םיסכנ יד התושרב םייוצמ םא ,ץוביקכ םייקתהל הלוגי וליפא איה .ההבג
תרשפאמ ,םיפתושמה םיסכנה תקולח תא הניטקמה הדוגא-הליהק .הסנכה יבינמ
.תיפותיש הליהק תרגסמב תידדה תוברע לש תולועפ רתויל תילכלכ תואמצע

,ידיינ אלד יסכנמ וא הישעת לעפמו ףנע תוליעפמ ,יסנניפ שוכרמ תועבונה תוסנכהה לכ
לש המויקו ללכה יכרצ ןיב חרכהב תוקלוחמ ,הדוגאה לש תפתושמ תולעבב םייוצמה
.רבחה לש ישיאה וביצקתלו טרפה יכרצ ןיבל ,תפתושמה הליהק-הדוגאה

,םילדגו םיכלוה םימוכסל םירבחה לש םהיתושירדו "תוטלחההמ םיקזח םייחה"ש אלא
התוליעפל םירבעומה םימוכסה תתחפהל וא (…הטרפה) םיסכנ לע תולעב תקולחל ואיבי
.תיפותישה הדוגאה לש

םיעובק םיזוחאב (םייתפוקת םייונישל תנתינ הניאש) הקולחל תומכסומ ועבקי םא קר
.ץוביקכ הדוקפתב םוסרכ לוחי אל ,םיישיאה םיביצקתה ןיבל הליהקה ןיב

ןיא םהידעלב ,םייחרכה לוהינ יללכ המכ ושרדי תיצוביק תרגסמ תרימשל :ךכמ רתוי ףא
.איהש הנוכש לכמ הנוש בושיה