...ינוגראה הנבמה
?הזב ןיבמ אל ימ ,בהוא אל ימ
....םימלשמו םימלשמו םימלשמ םיצעוילש קר

American Organizational Charts ןוגראמ תוינכדע תואמגוד רפסמ

:השקבב