.ונהתו וסנת ,וב העיפומה תומדה םע חחושל רשפא !םיהדמ רתא