26.7.2001


לגעמב םרז ונל שי

:םיזירכמ ויליעפו טילחמו סמלפתמ ,הוולמו ץעיימ ,טעובו יח "יפותישה םרזה"
םירצח סנכמ בחרנ חוויד ."הליחנהל ךירצו רשפאש ,הרות ונל שי"

ץוביקה ,גנל זרת


בשומב 17.7.2001.-ב ופתתשה ,יפותישה-םרזה יצוביק יגיצנ ,םירבח 100-ל בורק
וחסונש ,תוצלמהה תא רשאל התיה סנכה תרטמ .םירצחב ,יתנשה סנכה לש ינשה
ושבגתהש ,הטלחה תועצה לע עיבצהל ,(22.3.01 הביבח-תעבג) ןושארה בשומב
רוחבל ידכ ןכו םרזה יצוביק לכב טעמכ ומייקתהש ,םיניכמה םינוידבו וכלהמב
.םרזה תודסומב

דבוע יפותישה ץועייה

לע חוויד רסמנ .םרזב השענה תא רקס ,יפותישה םרזה זכרמ ,(עבג) ירא-ןב דדלא
הלועפה ףותיש לעו תויצוביקה תועונתב יפותישה לגעמה תמקהל םיכלהמה
םידיקפת יאלממ לש םישגפמ ןוגראב יוטיבל אבש ,םיירוזאה םיזכרה םע הווהתמה
םיפסונ םיאשונ .("םרז"המ אקווד ואל) תיפותיש היצטניירוא ילעב םיצוביקמ
ויצוביק לש םיסרטניאה לע הרימש ךרוצל םרזה יליעפ םילהנמש םיעגמה :וחוודש
לע תיצוביקה העונתה תצעומ תטלחהל תוסחייתה ;המודכו יוסימ ,גוויס יאשונב
הכרדהו ץועיי ןתייש ,יעוצקמ ףוג תמקהל תונגראתה ;העונתה יליעפל גרודמ לומגת
רחאל" .םיינויווש-םייפותיש תונורתפ םישפחמה םיצוביקל תיתרבח-תילכלכ
תונויסינ טעמ אל ורבטצה ,םיצוביק 14-ב יווילו ץועייב םילעופ ונא תוליעפ םייתנשכ
רמא ,"הליחנהל ךירצו רשפאש ,הרות ונל שיש ,רמול ןתינו םיישעמ תונויערו
.יווילהו ץועייה אשונל רסמתהל תנמ-לע זכרמכ ודיקפת תא םייסל שקיבש ,ירא-ןב

תווצ תמקה לע רסמו ךוניחה יאשונב תוטלחהה תובישח תא שיגדה ליגרב ירבג
םלש דדלא לש ותושארב ,העונתה תצעומ תטלחהל םאתהב ,ילאיצוס ןוחטיבל
לשו - יפותישהו יתליהקה - םילגעמה תובישח תא שיגדהל שקיב ירבג .(תורבעמ)
,תומעזנ ןקלח ,םייניב תואירקל וכז וירבד .יתרבח-ילכלכ ץועייל ףוגה תמקה
,יכורב םוחנ .םיליעפל גרודמ רכש רבדב הטלחהה תלבק ןפוא לע החמש ,להקהמ
יכ ףיסוה ,ויכרצ יפל ץוביק לכל גואדל הכירצ העונתה יכ ,עבק ,יתדה-ץוביקה ריכזמ
םילגעמה ןיב רושיגל ארקו העונתה יפוגב לועפל םייפותיש םיליעפל םג רשפאל שי
.תועונתב גוליפ תעינמלו

הדרחב ברועמ ןוחטיב

הרזג תולובג םוש העונתב ןיאש לע (םירצח) ןילדי ןורהא לבק חתפתהש ןוידב
סויג אוה םרזה תחלצהל יאנתה" .קוריפל םיליבומ הישארו היכלהמו םייכרע
יטנוולר תויהל םרזהמ עבת (לאומש-ןג) ןוויס ידיג .ןילדי עבק ,"הלודג םיליעפ תרובח
הקיטילופב קוסיעה תא רימהל שקיב (קחצי-רינ) דלפ ינדו הקוצמב םיצוביקל
םמצע םרזה יצוביק יכ ,רמא (קמעה-רמשמ) רימז ינד .תויטנוולר רתויב תיתעונת
םג שי ,ןוחטיב הברה םהב שיש ,וניצוביקב" .תיפותישה שאה יובילל םיקוקז
.רימז םייס ,"הדרח

וכפהיי אלש יאנתב ,םייבויח םניה הדרחהו קפסה םצע יכ ,רמא (הנבי) שידג בקעי
עשילא .םרזב תעד-תוחיחז לש הריווא ררתשת אלש ,םיחיטבמ םה יכ ,שואייל
תא ףקתו ףדרנ טועימ לש תוילטנמ חתפל םרזל ול לאש ,ןייצ (טפושה-ןיע) אריפש
רקס תא ריכזה אריפש .תויטנוולר לש הטעמב תוקסרתהל הליבומה העונתה תגהנה
םיצוביקה תונגראתה םויקב 80% וכמת וב ץוביקה רקחל ןוכמה םסרפש ,תודמעה
העצה תרדוסמ הרוצב גיצה אל םרזהש לע לבק (התבטי) ינולא ודיע .םייפותישה
תויה יכ ,רמא ,ןמלה יבוד ,התבטימ ףסונ רבח .ילאיצנרפידה םיליעפה רכשל תידגנ
םישקה םיאנתה תורמל" .תוליעיב לועפל ותלוכימ תיחפמ וניא העונתב טועימ םרזה
,(םיבשותב אלו) םירבחב לודיג :תויזכרמ תולאש עבראב דקמתהל בייח ץוביקה
םייקי םרזהש ,עיצהו ןמלה רמא ,"יטרקומד לוהינו ךוניח ,הדובע תלכלכל רבעמ
הקמינ ,םירחא םירבוד ומכ ,(קמעה-רמשמ) ןור הנליא .הלא םיאשונב תואנדס
.העונתב ראשיהל ךירצ םרזה םיישקהו תויוגייתסהה לכ תורמל ,עודמ

םיקיו לעפי םרזה

:תוטלחהה ולבקתה ןוידה םויסב
תרגסמב ,יפותישה לגעמה לש ליבומה ןיערגה אוה ויצוביקו יפותישה םרזה .1
תויוריכזמל הנופ םרזה .(יתדה-ץוביקהו תיצוביקה-העונתה) תויצוביקה תועונתה
תופתושה תדימ יפ-לע ,םינוש םילגעמ םויק לע תוטלחהה תא שממל תועונתה
;םיצוביקב
תועונתה ידי-לע םיביצקת םתוליעפל וצקוי םילגעמה תלועפ תא רשפאל ידכ .2
;לגעמ לכל םיליעפ וסיוגיו
הנורחאה הצעומה תטלחה תא םדקהב עצבל תיצוביקה-העונתה לא הנופ םרזה .3
תורידה ךוישל תויפולח תוצלמה שבגיש ,הטמ םיקהלו (2001 ראורבפ ,הביבח-תעבג)
;טרפה ןוחטיבלו
םייקה גוויסב ץוביקה תרדגה לע רומשל תויצוביקה תועונתה יגיצנמ שרוד םרזה .4
םיאתמ ונניא יחכונה גוויסהש ,םיצוביקל גוויס תפסותל לועפלו ךכב םיצורה הלאל
;םהל
;םיישקב םיאצמנה םיצוביקל עייסל ידכ ,םיצוביקה ןיב ץומיא/רשק .5
ןויערה םע םיהדזמה תועונתה יצוביקב םירבחהו םיצוביקה לכל תבותכ תווהל .6
;ותוליעפב םתוא בלשלו יפותישה
;יפותישה ןויערה חורב - תויכוניח/תויתרבח/תוילכלכ הכרדה תוכרעמ תמקה .7
תועצמאב ,ול הצוחמו ץוביקב ,ילמרופ-יתלבהו ילמרופה ךוניחה תוכרעמ םע רשק.8
תקמעהל ,(הלאב-אצויכו םיס"נתמ) תורחא תומילשמ תורגסמו רעונה תועונת
הרבחב העונתה לש תידוחייה התוחילשכ ,תיצוביקה תופתושה יכרע חורב ךוניחה
;תילארשיה
םימרז םע תורבדיהו םירשק תומייקמה תועונתב םירבח יפותישה םרזה יצוביק .9
םיפוגו תוצובק םע תפתושמ תוליעפ םוזיי יפותישה םרזה .תילארשיה הרבחב םינוש
.תיתרבחה תוירדילוסה תא שדחתש ,השדח תינויצ הסיפת שוביגל םינוש

יוגיהה תווצ םהב תודסומ ורחבנו םרזה לש ינוגראה הנבמה רשוא ,ןכ ומכ
ןצינ ,ירא-ןב דדלא ,אריפש עשילא ,שידג בקעי ,(זכרמ) ןור ירמא :םצמוצמה
ןור ירמא .קרב הנדריו זר ירוא ,ויאמ הזילע ,רפורט םירמ ,ןמרב ילא ,ןמדלפ-ןילביר
ץועייה ףוג תמקהל לעופה ירא-ןב דדלא תא ףילחיו םרזה זכרכ (תינמז) רחבנ
.תיתרבח-תילכלכה הכרדההו

םלוע קבוח ףותיש
תוליהק םלועב תוגשגשמו תומק ,לארשיב הצואת םיספות יונישה יכילהת דועב
?ליחתמ קר אוה םת אל רישה .ףותיש

תחלשמ םע ףתתשה ,"ימואלניבה תונומוקה ןחלוש" ריכזמ ,הערצ ,ינויצע לוס
הדוגאה סנכ םהבו ZEGG תינמרגה הנומוקב םיעוריא תרדסב לארשימ םירקוח
הנומוק) תוידוחיי תונומוק שולשב רויסו תונומוקה ירקוח לש תימואלניבה
תליהקו םירג םיחאה לש הרייעב "ינוריע ץוביק" ,ןילרב בלב תיתונמאו תילרטאית
ייח הנש 17 רבכ םימייקמה םירבח 70-כ שי ZEGG-ב .(הריעצ "הקורי" ףותיש
.אלמ ילאיצנרפיד רכש הב גוהנש תורמל ,רבד לכל ףותיש

ףותישה תוליהק םע םירשקה תא קזחלו ביחרהל" ידכ קר אל סנכל עיגה ינויצע
הנידמה לע ןגהל םג אלא ,וירבדכ ,"הז קתרמ םוחתב םיטלובה םירקוחה תא שוגפלו
תא גיצמה רמוח יתאבה ךכ םשלו םייתימא שפנ-יפי לש תויופצ תופקתה" לומ
."תיצוביקה העונתהמ קלח ידי-לע תושענה ונידוד-ינב םע תובבל בוריקל תויוליעפה
תיצוביקה העונתב תוניינעתההו דהוא דואמ היה יללכה סחיה ,םילארשיה תעתפהל
תוברל ,תונוש תוצרא 20-מ תונומוק ירבחו םיאמדקא 170 ועיגה סנכל .הבר התיה
.תיאקירמאה םירטוהה תנומוקמ םירבח ינש

?הז לכמ דומלל ,םיקינצוביקה ,ונל שי המ
תוינוציק תונומוקמ לחה ,תויפותיש תוליהק לש םוצע ןווגמ םלועב שי" :ינויצע
םיאנתב םג הנומוק םייקל ןתינש רבתסמ .'םיפתושמ םיתב' דעו הינתיבל תומודה
הרטמ םמצעל םידימעמ םה םאו ךכב םיצור םירבחה םא ,אלמ ילאיצנרפיד רכש לש
."הליהקה םויקל רבעמ רגתא וא/ו

,תונומוקה ירקוח לש תימואלניבה הדוגאה ר"וי ,םיחמלפ ,דבוע בקעי רוספורפ
יכילהתו ןשיה ץוביקה לש ותסירק תורמל" :ףיסומ ,סנכב אוה ףא ףתתשהש
תויחל םיכרד םישפחמ ישפוחה םלועב םיחלצומו םייניצר םישנא טעמ אל ,יונישה
וא ףותישה תוליהקל םיפרטצמה רפסמו ףותיש לש תונוש תוגרדב ,תרחא הרוצב
."הנשל הנשמ ךלוהו לדג ,תושדח תוליהק םידסיימ

"ןותיעב היה" ןוידה תוצובקב - רמאמה לע תובוגתל
המסיס אלל םינוידל חרואכ סנכיהל רשפא

ora-ar@yedtik.co.il :תובתכ חולשמלו תובוגתל


םיצוביקה רתא תפמ לא
םימושייה לכ - םירודמה לכ - תוקלחמה לכ