29.3.2001


ילאיצנרפידה סוריווה םע דדומתנ ךכ

ץוביקו (העונתה תוריכזמ לש ןוזחה) ףותיש לש םיביכרמ םע יתליהק בושיי
.תינויער הריד התואב ררוגתהל ושקתי (יפותישה-םרזה לש ןוזחה) רבד לכל
?ןושאר דרפיי ימ

ץוביקה ,ימולד ארזע

יפותישה-םרזהו העונתה תוריכזמ לש םבצמ תא תוושהל רשפא תוניחב הברהמ
בוזעל הצור אל דחא ףא לבא ,דחיב תויחל םילוכי אל רבכש ,גוז ינב לש םבצמל
.דוריפל יארחא תויהל הצור אל ,הז בלשב ,שיא ."םידליה ללגב" תיבה תא
ביצי יוסימ רוקמ םה םרזה יצוביק ."םלתשמ" אל םג הז העונתה תוריכזמל
.חוטבו

לולסמב הגרדמ תציפק תווהל יושע םרזה לש יתנשה סנכה ,תאז תורמל
םע יתליהק בושיי .םיכילהתה לש ימינפה ןויגיהה והזש ,הארנ .תוקתניהה
רבד לכל ץוביקו העונתה תוריכזמ לש ןמתסמה ןוזחה הזש ,ףותיש לש םיביכרמ
תמאה .ולש תוהזה תדועתל קוקז דחא לכ .תינויער הריד התואב ררוגתהל ושקתי
םרזה ישאר ןיב םישגפמב תמייקתמש ,לבח תכישמ לכב תררבתמו תכלוה וזה
.העונתה תוריכזמל

הכרדהל ןוכמ היהי הזה ףוגל זא לעופל ואציי יפותישה-םרזה לש תוינכותה םא
רעונה תועונת םע דחוימ רשק ,םיליעפ תרובח ,תע-בתכ וא ןואטיב ,ץועייו
םיריעצה םיצוביקה םע רקיעבו (סנכה תואישנל ורחבנ ל"עונהו צ"הושה יריכזמ)
םירשק ,םירגובה תונומוק םעו םיינוריעה םיצוביקה םע ,םרזב םירבחה ,ןהלש
םייסאלק םיביכרמ הלא .לארשיב יתרבח-ילכלכ קדצ ןעמל תולעופה תוצובק םע
תותיזחה רוציק עקר לע הפונת רובצל היושעש ,תיאמצע תוליעפ חותיפ לש
.תויתעונתה

.םרזה יצוביקמ םניאש ,םירבח לש ףקיה תבר תוחכונ התיה רבעש עובשב סנכב
קפתסהל לכויש ,הבשחמהמ דרפיהל םרזה לע :רורב היה םהלש רסמה
תחקל וילע היהי .ויצוביקב ילאיצנרפידה סוריווה לש ותעיגפ ינפמ תוננוגתהב
ךלהמ םע תורדתסמ ןניאש ,םיבר םיצוביקב תויפותיש תוצובק לש ןמויק ןובשחב
.םהלש "העונתה" תויהל ,רוציקבו .ןתיבב יחכונה םייחה

םייתנש הזש ,(התבטי) ינולא ודיע .רתוי יאמצע ןוויכ הנמיס סנכב הקירוטרה םג
אוה .תואושתל םעפה הכז ,החדנו םרזל ןיטולחל תדרפנ תרגסמ תמקהל ארוק
יתליהקה-םרזה םא יפותישה-םרזל דרפנ גוויס תעיבק ריחמב םג דרפיהל הצור
תשרא לע רמש רבעבש ,ןמלה יבוד .םייקה גוויסה תא ביחרהל שקעתמ
."תינלדב" רתוי הברה ןושלב םעפה רביד ,"תיתכלממ"

דחי .לט ןתנ תא ריהזה ,תודרפיה לע רוביד לכ החד הכ דעש ,אריפש עשילא וליפא
,ינוציק וק תטיקנמ - סנכה לש "םודאה טוטרמסה" היה אוה יסנלו הסדה םע
הזה םואנה ריכזה םירחאה םימואנה עקר לעש ,אלא .םרזה תודרפיהל איביש
תא המל" .באז ידי-לע ףרטנש ,םישבכ רדעמ הנורחא הרתונש ,השבכה רופיס תא
.הבישה איה ,"םינפבמ ותוא תונשל הצור ינא" .השבכה הלאשנ ,"?תחרוב אל
.סנכה חתפב ,ולש הכרבה ירבדב עונמל ליגרב ירבג שקיב תוקתניהה תמגמ תא
םלועה תא ונשת אל םתא" .הנחתה תא רבכ הבזע אל תבכרה םא איה הלאשה
קעצ ,"םירופיסו תוסכמ ילב ליעפ ןתיי ץוביק לכש ךירצ .םיליעפ יצחו םיינש םע
ינפל תוקד המכ ,תוירוחאה תורושהמ תינייפואה וכרדב (רמש-ןיע) עבג לטיבא
היה לבא ,םיישדוחכ דועב ,אבה סנכה בשומל התחדנ ולש העצהה .סנכה תליענ
.ןוטה תא עובקל ידכ הב

יפותישה םרזה לש ןושארה סנכה לע ימולד ארזע לש ףסונ רמאמ האר
יפותישה םרזה לש ןושארה סנכה לע "קוריה ףדה"ב רמאמ האר

"ןותיעב היה" ןוידה תוצובקב - רמאמה לע תובוגתל
המסיס אלל םינוידל חרואכ סנכיהל רשפא


םיצוביקה רתא תפמ לא
םימושייה לכ - םירודמה לכ - תוקלחמה לכ