15.2.2001


יטירק אשונב הבושח הדובע

ישיאה ןוחטיבה אשונ םע הבושח תודדומתה ןה "יפותישה םרזה" תועצה
העונתה תודסומב ןוידל ולעיו

קוריה ףדה ,ץישפיל דדוע


תידדה תוברע" םשב תרבוחב וגצוהש ,"יפותישה םרזה" לש תווצה תועצה
םיחבשל תויואר קחצי תוראבב םייעובש ינפל ןויע םויב ונודינו "טרפה ןוחטיבו
,םייטירקה םיאשונה דחאב תיניצר הדובע התשענ .ליגרב ירבג רמוא ,םיבר
ראשיי ריעצה רודהש ,יוכיסה תא םיעבוקו םיצוביקה ירבח תא םידירטמש
:רגתא בצוה תדחואמה העונתב ףותיש ילגעמ םיקהל טלחוהשכ .םיצוביקב
תויעבה םע דדומתהל ,תונוש ףותיש תומרב ,םיצוביקל ורשפאיש ,םילכ תונבל
.םהלש תויזכרמה

,םימוחתב םייפותיש םילכב תודדומתה שי ,המלש הניא ןיידעש תורמל ,תרבוחב
"תילכלכ רויד תוכז" העיצמ איה לשמל ךכ .םירחא תונורתפ םג ועצוה םהבש
םע תודדומתה םג שי .םירבחל תוריד ךוישל הביטנרטלאכ ,קתו יפ לעו ףסכב
ןוידפ תרשפאמש ,"םייח ןרק"ו השרוה תוכז תועצמאב ובזעש םינבל עויסה תיעב
הלועש ,תיזכרמה הלאשה .הביזע קנעמל תורבצנה תויוכזהמ קלח לש יפסכ
אלש ,םיצוביקב הלאכ תועצה םישמממ דציכ איה הב ןדש ןויעה םוימו תרבוחהמ
.תילכלכ תוביציל ועיגה

ןיעמ אריפש עשילא ידי לע הגצוה םגש ,תרבוחב תפסונ העצהש ,רפיס ליגרב
איה,העונתה יריכזמ ינפב ,תרבוחה תא ןיכהש תווצה שארב דמועש ,טפושה
םירבחל היסנפ חיטבהל עייסתו תועונתה יסכנב שמתשתש ,תיתעונת ןרק םיקהל
.םהירבחל היסנפ תונרק םמצעב רובצל םילגוסמ םניאש ,הקוצמ יצוביקב
המישי העצהב רבודמ םא תעדל השק לבא ,העצהב יניצר ןויד םייקת העונתה
אשונב הקוצמה יצוביקל עייסל םיצוביקה ללכ לש הבחר המכסה גשות םאו
.הזכ עויס שממל ןתינ אל הידעלבש ,המכסה - היסנפה

קודבל ההובג ףותיש תמרב םניאו יוניש יכילהת ורבעש ,םיצוביקל םג ץילמא
םג תויעב רותפל תולוכי יתכרעהלש ,"יפותישה םרזה" תועצה תא תוניצרב
.ליגרב רמוא ,הלאכ םיצוביקב

חסונ אוה ,"יפותישה םרזה" תווצ לש העצה וניאש תורמל ,תרבוחב ללכנש אשונ
ינפל יצראה ץוביקה לש תווצ ידי לע ןכוהש ,ץוביקה ןונקתב "םודר קרפ"ל
ותוא ץמאל הלא םיצוביקל ץילמה תווצה .םייפותיש םיצוביק רובע םייתנשכ
םייוניש לע טילחי ץוביקה דיתעב רשאכו םא קר םייחל ררועתיש ,ןונגנמכ הווהב
לש דוסיה תויוכזש ,חיטבי הזה ןונגנמה .קרפתי וא וייח תוחרואב םייתועמשמ
.חטבוי םמויקשו ועגפיי אל םהמ קלח לש וא ץוביקה ירבח

ץמאל יאדכ ,םייוניש ורבעש ,םיצוביקב םג םאה לוקשל םוקמ שיש ,רמוא ליגרב
ןוחטיבה תא קזחל ידכ ,םייונישל תמאתומו הנוש הסרגב הזכ "םודר קרפ"
םג ,ץוביקה קוריפמ וא םיפסונ םייונישמ עגפיהל םילולעש ,םירבחה לש ישיאה
.םישונה תמזויב יופכ קוריפ עצבתי םא םגו ןוצרמ קוריפב רבודמשכ

ןהש ידכ ,העונתה תודסומב "יפותישה םרזה" תועצהב ןויד םוזיל ןווכתמ ליגרב
.םיצוביקל עצויש ,ישיאה ןוחטיבה תיעבל םייביטנרטלאה תונורתפה לסב וללכיי


םיצוביקה רתא תפמ לא
םימושייה לכ - םירודמה לכ - תוקלחמה לכ