18.1.2001


- דיתעל םיעוגעג
עדי תריתע הרבחכ שדחתמה ץוביקה

טפושה תמר ,אריפש עשילאןיאש תורמל ,םיבכרומ רתויה םירבעמה דחא אוה עדיה ןדיעל ץוביקה תסינכ
םש) "ישונא ןוה ריתע" תויהל ךירצ שדחתמה ץוביקה .וב ךרוצה לע תקולחמ
.בר עדי םישרודה םימוחתב היהת וירבח תסנרפ רקיעו (ןוכנ רבדל ארונ
:ןה ןהיניב תוירקיעהש ,תובושח תוביס המכמ ץוחנ רבדה

לכ ומכ ,ץוביקה לש ותסנרפ רקיע דיתעב םגו תויה :הדובעמ הסנרפ - הנושארה
הליהקה לש תללוכה םייחה תמר עפשות הדובעמ היהת ,םוקמ לכב הליהק
בור תא ןייפאמה ,יתקוסעתה ליפורפה .הדובעמ הסנכהה תמרמ תיצוביקה
םירבחה בור .רצ השארו בחר הסיסבש ,הדימריפכ הארנ ,םויה דע םיצוביקה
יחנומב) ילארשיה עצומהמ הכומנ ןהמ הסנכההש ,תודובעבו תועוצקמב םיקסוע
םנמוא .הסנכה תוהובג תודובעב םיקסוע ץוביקה ירבח ןיבמ טועימ קרו (רכש
ונניא ךא ,רבדמ ינא םהילעו םהילא םיצוביקב ,ינויווש ונלש "ימינפה רכשה"
.םירחתמ ונא ותא יללכה קשמב תלבוקמה הדובעה תולעמ םלעתהל םילוכי
השאר לע הדימריפה תא בוש ךופהל רומא עדי יריתע קשמו הרבחל רבעמה
לש הובגה םוחתב ואצמיי ונירבח בורש ידכ ,(בוכורוב לש ותרימא לע הזרפרפב)
.הסנרפה

רתויו תויתריצי רתוי ,עדי רתוי תשרוד הדובעהש לככ :ימצע שומימ - היינשה
תוישונאה תולוכיה שומימל הפיאשה רתוי תשממתמ ךכ ,תוירחאו המזוי
הפיאשה .הישוע תא תמדקמו הרישעמה היישעל דבעשמ חרוכמ הנתשמ הדובעהו
הלוכי איהש יפכ ,יתורחת םזיאוגאל לגלגתהל הלוכי ימצע שומימל תישונאה
ושומימל תיתרבחה תוירחאה .הלוכ הרבחה תא הלעתש ,תפתושמ הרטמ תויהל
לש םיבושחה וינייפאממ דחא תויהל הרומא וירבחמ דחא לכ לש יברמה ימצעה
.ץוביקה

לכוי אל הב רוחבל שיש ,תידוחיי םייח ךרדכ ץוביקה :הרבחה תוכיא - תישילשה
תויתלכשהה ,תויתוברתה ,תויתרבחה תויושחרתהה ילושב חדינ רפככ םייקתהל
וילע םיריעצ םישנא לש םתריחבל יוארו ךשומ היהי ץוביקהש ידכ .תויגולונכטהו
םדדועלו וישנאב עיקשהל וילע ךכ םשל .וללה תויושחרתהה תיזחב בלתשהל
.ולא םימוחתב םדקתהלו לועפל קוסעל

םה ,ץוביקה לש הבילה יכרע םע דחי תיתוברתו תיתרבח תוכיא לש בולישה
ידכ ,םהייחל ףסונ םעטו תועמשמ םישפחמה םיריעצ םישנאל םוסקל םירומאש
.ץוביקב ורחביש

רבעמה תלבוה

תועוצקמל,םויה לש ץוביקב םיחוורה םיקוסיעהו תועוצקמהמ רבעמה תא
וז הנבהו העידי ךותמ .ריהמו דח ךפהמב תושעל ןתינ אל עדיה יריתע םיקוסיעלו
לע .םויה שחרתמ אוהש יפכ ,יטיאה ינויצולובאה ךילהתל םריאשהל ונל לא
ראש לכ לשו םייצוביקה היישעתה ילעפמ לש ,םיצוביקה לש תולהנההו תוגהנהה
,תונווגמו תובר םיכרדב ,ךלהמה לש וסוסיבלו ומודיקל תושיחנב לועפל תוכרעמה
קיתו יצוביק לעפמ לכ לוכי :המגודל .הבחר תיזחב ךאתוריהזב םדקתהל ידכ
:תוחפל םינוויכ ינשב לועפל
רובעל ידכ ,שרדנש המ לכ תושעלו תמייקה ותוליעפ תא תוצמל - דחאה
.וקוסיע םוחתב תיתוכיא הדובע תביבס תריצילו תומדקתמ תויגולונכטל
םימוחתבו וקוסיע ימוחתב פ"ומלו תושדח תומזויל הממח שמשל - ינשה
.תיתרוסמה ותוליעפ םע םיקישמ וא םיפפוח םניאש ,םיפסונ
רבדהש ילבמו ,ריבס ץמאמב ,תאז תושעל םילוכי םיקיתווה םילעפמה לש םבור
,הרוקתה תואצוה ילושב ןגפוסל ןתינש תואצוה .תפטושה םתוליעפ לע דיבכי
לושכמ" תניחבב םימעפל תויהל תויושע ,ינוניב לעפמ לכ לש קווישהו לוהינה
.השדח המזוי רובע ,ותוא רובעל ןתינ אלש ,"הובג
.(ךכב הצריש ימ לכ תא וב ףתשל חמשנו םיוסמ ןויסינ ונרבצ הז ןיינעב)

ןמזה ותואב םא םמצע םילעפמל רבעמ העפשהו תועמשמ היהת ולא םיכלהמל
תיתשת רוציל ידכ ,םהלש תוילכלכה תולהנההו םיצוביקה תוגהנה הנלעפת
םיכרד רפסמב הלועפ תבייחמה המישמ וז םג .ולא םיכילהתל םיעייסמ םיאנתו
ורפאיש ,הדובע תומוקמב םיריעצ םיטנדוטס בוליש :ןוגכ ,וז תא וז תומילשמה
תוינכות שוביג ,םהידומיל ךלהמב רבכ ,תיעוצקמ תוחתפתהו הטילק םהל
תובלתשה ךות ,םימדקתמ םיראתלו תיעוצקמ תומדקתהל ,םידומיל ךשמהל
םעו םיצוביק םע עדיה ימוחתב הלועפ יפותיש חותיפ ,םידיקפת תלבקו הדובעב
תלבקו עדי תשיכר לש ךרדב תוימינפה תולוכיה תמלשה ,םייצוביק אל םיפוג
…דועו תיבב ולאכ ונל ןיא רשאכ ,ץוחבמ םייעוצקמ םידבוע

ןיינע השדח המזוי לכב תוארלו תוחיתפ לש הריווא רוציל - לכמ בושחה ךא
תואיצמל רבעמה חילצהלו רשפאתהל יושע ךכ .ודדועל שיש ,ינויחו בושח
.השדחה

םייוכיסו םינוכיס

לש יתייעבה םלצ תחת עצבתהל רומא עדי יריתע קשמו הרבחל ינויחה רבעמה
,"קט-ייה" גשומה .תישארה ךרדהמ וטיסהל םימייאמה םייתנפוא םיגשומ המכ
רשקתמ "ימלועה דנרט"ב .תמצמוצמ דואמ תועמשמ לביק ,יתנפואה ושומישב
עדי ימוחתל רשקתמ וניאו טנרטניאו םיבשחמ םע רקיעב "קט-ייה" גשומה
תואלקח חותיפ ,תויתיישעת תויגולונכט ,האופר :ומכ ,תוחפ אל םיבושח
גשומה יכ ,הדבועה ךכמ העורג .םהיגוסל םדאה תועוצקמו ךוניח ,תינשדח
ןיעמ .הלודגהו הריהמה תורשעתהה םולח םע תינומהה העדותב רשקתמ קט-ייה
."בהזל הלהבה" לש תינרדומ הרודהמ

המרגו השק תומילאב הנייפאתה ,םיבר הששור בהזל הלהבה ,ערל רוכזכ
תורשעתהה םולח .החוורו רשועל האיבהש יפכמ רתוי הברה תוישונא תוידגרטל
אלל ,"תינרדומ תודבע" לש םיאנתב הדובעל םדא ינב תובבר עינמ ינרדומה
לע) םיכומנה החלצהה יזוחא תא ףיסוהל שי ךכל .םיילמינימ םיאנת אללו תויוכז
המל אלו "ימלוע וניזק" ןיעמל ןיינעה לכ תא השועה (1:100 - הקיטסיטטסה יפ
.תירוד ברו תנווגמ הליהקל ריבס הסנרפ רוקמכ ,בשחיהל לוכיש

ינא ןוכנו בושח רבדל ער םש תושועה תויתנפואה תויועמשמהמ קחרתהל ידכ
.ונל היוצרה תואיצמה רואיתל קיודמו ןוכנ גשומכ "עדי תוריתע" לע רבדל דיפקמ
םייושעש םיבושח םייוכיס םיחתפנ ,דבלב זמרב יתראית םתוא ,םינוכיסה דיל
וינייפאממ םיעבונה םייוכיס .הליחתב יתבצהש תורטמה תא גישהל עייסל
ףילחת ול אצומ ינניאש ,ארונה חונימה בוש) "ישונאה ןוהה" לש םידחוימה
:ןאכ הנמא םקלח תאש ,(חלצומ
יבגל שחרתמ רבדהש יפכ ,םידיחי ידי לע הריבצל ןתינ וניא (עדיה) ישונאה ןוהה
.('וכו ן"לדנ) יסיפה ןוההו יסנניפה ןוהה
.ינרדומה םלועב ללכה תושרב אצמנ עדיה
םידבועל .יכראריה ןפואב להנל ןתינ אל ,עדיה ילעב םישנאה ,ישונאה ןוהה תא
לכב בר לקשמ םתעדלו םתא ץעייתהל םילהנמה תא בייחמה ינויח עדי םיבר
.הטלחה
.תווצ תדובע אלל עדיה יריתע םימוחתב חילצהל ןתינ אל
.דובעישל ןתינ וניאו (םיילגר שי וילעבל) דימת ישפוח ישונאה ןוהה
יכ ,םהל םימלשמש רכשה ךרד עדיה ילעב לש םתונמאנ תא חיטבהל רשפא יא
םיפתוש תויהל ןהידבועל תורבחה תועיצמ ןכל .רתוי םלשיש ימ אצמיי דימת
.תולעבב
םושייל ןשיה קשמהמ רתוי םימיאתמ ישונא ןוהו עדי יריתע תועוצקמה
םיתעל שחרתמ רבדהש יפכ ,תולעבו לוהינ ,הדובע ןיב הפיפח לש יצוביקה ןויערה
ןיד יכרוע ,הנכות יתב ,תוירחסמ תואפרמב ,ןונכת תורבחב ,ץוביקל ץוחמ תובורק
.'וכו

תויהל עדיה תוריתע תוליהקה תאו תומריפה תא חרכהב ואיבי אל ולא לכ
תונמדזה .םיצוביקה רובע המיאתמו תניינעמ תונמדזה םהב שי ךא ,םיצוביק
הבילה יכרע םויק ךות ,עדיה תוריתע תורבחה תיזחב בצייתהלו םמצע םע ביטיהל
.ץוביקל םייתוהמה

.שדחתמה ץוביקב םתטילקלו םיריעצל סחייתא האבה המישרב

"ןותיעב היה" ןוידה תוצובקב - רמאמה לע תובוגתל


םיצוביקה רתא תפמ לא
םימושייה לכ - םירודמה לכ - תוקלחמה לכ