ןוזחב ליחתהל ךירצ יוניש לכ


11.3.99 "ץוביק"

ידי-לע החנומ תויהל ךירצ ,יוניש לכ ,יוניש
הצואת תונורחאה םינשב ספותה גשוממ תונוזינה תוריהב תורטמ
"ןוזח" :ומשו ,טרפב םיקסעה-להנימו להנימה ימוחתב המישרמרפש יכזןכלו ,תיאכרא-תינויצה הועמשמב תספתנ "ןוזח" הלימה םיצוביקה תיברמ לש םתווהל
חרוכל תויטנוולר ןיטולחל ןניאש תויניצ תובוגת ררוג ורוכזיא עבטה ךרדב
ינוגריא ןוזח לש שדוחמ חוסינב יתליהק-יקסיע-ינוגריאה

םוקמב ,םתודרשיה םשל רתוי םיליעי תויהל ךיא םמצע תא םילאוש םיצוביק
ךוראה חווטב ודרשיש תנמ-לע תושעל םהילע המ :רתוי תיטירקה הלאשב טבחתהל
תוידוחיי אוה םייזכרמה תונורתיה דחא וב ,יתורחת םלועבהמל םאתהב ורידגהל שי ,יל עודי אל תוחפל וא ,םייק וניא יצוביק ןוזחש רחאמ
ןוגריאכ ץוביקה לש ויתוקזוח תא חונזל הייטנה .עיגהל יאדכו ןתינ המלו םיצור
תילכת תרדענ אלא ,תנכוסמ קר אל ,ףתשמה לוהינה םוחתב רקיעב ,תיקסיע המריפכו
לילעב תיאדכ-יתלבו

טעמכ .ןימאמ אלו ארוק ,םיקסע-להנימב תינכדעה תורפסה בטימ תא ךידיל לטונ התא
תומריפה ידי-לע םויה ץמואמ םיצוביקה ידי-לע חנזנה יפותיש-לוהינ סופד לכ
תולודגה תורבחה 500 תמישרמ רכינ קלח .תושעותמה תונידמב רתויב תוחילצמה
תלבקב ףותיש ,תויראדילוס :ומכ תונורקע ץומיאל םיבאשמ תושידקמ ב"הראב
םירטוז םילהנמו םידבוע תמצעה ,תוטלחהםיצועיי לע ח"ש ןוילימ 300-ל בורק לש םוכס םיצוביקה ואיצוה ינרמש בושיחב
הנשל ץוביקל ח"ש 100,000-כ לש העונצ החנהב ,תונורחאה םינשב םיעובקו םינמדזמ
ששח םייק ,המריפ לכ לש הדוקפיתל םיינויח וללה םיצועייה ןמ רכינ קלחש םגה
לעופב לוהינל תיפילח תילוהינ המושת הווהמ ץועיי לע תוכמתסההש

םייצוביק םילעפמו םיצוביקש ךכמ םלעתהל ןתינ אל .קמעה-רמשמ ,ה.מ.ת לעפמ
יונישה יריבאמ רתוי קהבומ ןפואב םיחילצמ "םיינרמש" םיבשחנהיביוחמ ויה םקלחש ,םייוניש תחדקב םיצוביקה םייוצמ םינומשה תונש יהלש זאמ
תוצלחיהל יהשלכ הקיז דבלב םועז קלחל ךא ,רתויו הנש םירשע ינפל םג תואיצמה
.ךשמתמה רבשמהמ

יוכיסהש ,רבשמ יבצמל היוגש בורלו תרחואמ הבוגת אלא םניא םייונישה תיברמ
יוותומ תויהל םיבייח הלא םלוא ,םייונישב םנמא ךורכ ונממ תינפת עוציבל
ויהיש ךירצ תורטמה ,תאזמ הרתי .תורורב תורטמ ידי-לע םיחנומו תללוכ היגטרטסא
ימוחתב המישרמ הצואת תונורחאה םינשב ספותה גשוממ תונוזינ אלא תוריהב קר אל
.ןוזח ומשו ,טרפב םיקסעה-להנימו להנימה

,תיאכרא-תינויצה התועמשמב תספתנ "ןוזח" הלימה םיצוביקה תיברמ לש םתווהל
חרוכל תויטנוולר ןיטולחל ןניאש תויניצ תובוגת ררוג הרוכזיא עבטה ךרדב ןכלו
גירח ץוביקה תויה ףא לע .ינוגריא ןוזח לש שדוחמ חוסינב יתליהק-יקסיע-ינוגריאה
םא ,ןכ לע רשא .םיימויק-םייגטרטסאה ויכרצ תניחבמ ןפוד אצוי וניא אוה ,ינוגריא
:ףצרה תא םייקל ילוהינה חרוכה רחא אלממ וניא ץוביקבצמל הרהמ דע עלקיי אוה - תויגטרטסא-תורטמ--היגטרטסא--תונווכ-תרהצה--ןוזח
תוינכות םושייל ,בורל םירקע ,תונויסנב ןייפואמ הז בצמ .יגטרטסא קותיש יורקה
תינוגריא תועיקת .הרטמל והשכיא עלקת ןהמ תחאש הווקת ךותמ םינוש םיגוסמתונויסנה חווט לדג םמיעו םילדגו םיכלוה הז בצמב תומריפ לע םילעפומה םיצחלה
היתולוכי ןה המ ןוכנ לא ןוחבל םוקמב ,היינשל תחא היגטרטסאמ הציפק ךות
.םושיי-תב היגטרטסאב ןבולישל ןויסנ ךות המריפה לש תומייקה

תומריפה תיברמו ץופנ ינוגריא-ילוהינ לשכ איה ליעלד ףצרה יביכרממ דחא לש הרפה
תועיקת הנוכמה בצמל האמה יהלש לש תושעוגה תוביסנב תועיגמ תוחסופה
תא רורבל איה ןתייטנש ,רבשמב תויוצמה תורבחב םייתעבש השק הז בצמ.תינוגריא
םשלש ךכמ תומלעתה ךות ,ירבשמה רורחיסב תינמז הגופה םיררוגה םייוניש םתוא
תוקזוחה תא קזחל אסיג ךדיאמו ,השלוחה תודוקנ תא ןקתל יואר תיביטקפא תינפת
.הפיטשה ימ םע קוניתה תכיפשמ ענמיהל ,תורחא םילימב .תומייקה תוינוגריאה

תורפסב תוראותמ ןהש יפכ וא ,תומייק תוינוגריא תוקזוח לש ןכרעב טיעמהל הייטנה
אוה ץוביקהש רחאמ םלוא .םיצוביקל תידוחיי הניא ,"םיינוגריא םיבאשמ"כ תילוהינה
תיצמת תא תווהמ אלפה הברמלש ,תוקזוח ןווגימב ןייפואמ אוה ,ידוחיי ינוגריא רוצי
תונידמב תויחוור רתויהו תורפושמ רתויה תורבחב םייצועיי-םיילוהינה םיצמאמה
.תושעותמההשיג תוטקונ תומריפה תיברמש רבתסמ .הלא ללכב ןפוד אצוי וניא ץוביקה
לש םצחלמ האצותכ ,הניפל תוקחדנ ןה םהב םיבצמל וא רבשמל הבוגתכ תיביטקאיר
וא ,ןהיתוריש וא ןהירצומל םישוקיבב הדירי ,קוש יחתנ דספהמ ,םינוש ןיינע ילעב
םיצוביק לש תיביטקניטסניאה הבוגתה .ןמויקל היצמיטיגלב תיללכ הדירימ תולבוס
םינווכמ םתיברמש ,םייוניש םשייל תונויסנב םויה דע תאטבתמו האטבתה רבשמל
,(םינמוזמה םירזתב תינמז הלקהל תנווכמה תאזכ וא ,תילכלכ בורל) תוליעיב רופישל
קלח ,תורחא םילימב .רתוי הבר תויביטקפאב רבד לש ופוסב םיאטבתמ םטועימ ךא
,םתודרשיה םשל רתוי םיליעי תויהל ךיא םמצע תא םילאוש םיצוביקה ןמ רכינ
חווטב ודרשיש תנמ-לע תושעל םהילע המ :רתוי תיטירקה הלאשב טבחתהל םוקמב
,תורישב ,רצומב) תוידוחיי אוה םייזכרמה תונורתיה דחא וב ,יתורחת םלועב ךוראה
.(המודכו תינוגריאה תוברתב ,לוהינה יסופדבהנפואה יפל


,םיינוגריא םייוניש ץמאל םיצוביק םיטונ תוליעיה רופישל רופס-ןיא תונויסנב
ויהו ,הנוגי-לב חרוכ םיווהמ הלא םייונישמ רכינ קלח ,רומאכ .םייתליהקו םיילכלכ
םייוניש .םיצוביקה לש םתמקה זאמ ינוגריא דומיל לש ףצרכ עצבתהל םיכירצ
ביכרמ םיווהמ אל םייונישה םא .המצע ינפב תילכת ויה אל םלועמו םניא םיינוגריא
ועגפי ילוא ;הליפאב תוירי אלא םניא זא יכ ,תורטמ-תיחנומ תללוכ היגטרטסאב
:ש רחאמ ,תונשל רקיעה .וספספי ילואו הרטמבםינשמ םלוכ

ןגפומ ןוצרכ (םיקנב ,רדסהה תלהנימ) ןיינע-ילעב ידי-לע ספתיהל םייושע םייונישה
.ןוהה הנבמ תא רפשלו םיקיעמה תובוחהמ ץלחיהל המגמב שדחמ ןגראתהל

ירסח םינרמשכ ,ןיינע-ילעב וא םירחתמ ,םירחא םיצוביק ידי-לע ספתינ ,הנשנ אל םא
.ךרוצה תעב הכימת וא הלועפ ףותישל ונייוכיס תא ןיטקנו ,ףועמ

שודיח לכ וא ,תויגולונכט תונפוא ץומיאל המוד םיצוביקה ידי-לע םייונישה ץומיא
תאז תושוע השדחה הנפואה וא שודיחה תא תוצמאמה תומריפה .והשלכ ילכלכ ףנעב
,שודיחב םימולגה תונורסחהו תונורתיה רבדב תידוסיו הקימעמ הקידב תובקעב אל
תוינידמ .הלגעה לע רבכ וצפק םיצוביקה תיברמש ךכמ םיעבונה יוקיח יצחל לשב אלא
םירוטיפה תנפוא לשמל .תומריפה יגוס לכ תא תנייפאמ איהו השדח הניא תאז
שי ךא התוינויח לע ןיררוע ןיאש ,תושעותמה תונידמב םיפנעה תיברמב םיינומהה
תיקסיעה תורפסב תראותמ ,העוציב ןפואו היתורטמ לע םייניצר תועד יקוליח
חווטב ,הב ץוקו הילאש רבתסמ .ריחמ לכב לועיי התילכתש ,תיתנפוא היגטרטסאכ
,תויחוורבו תוינמה ךרעב ,תויתורחתב םימגופ םימוצמיצה תיברמ ךוראהו ינוניבה
ןכא םקלחש) שונא-יבאשממ רטפיהל םירהממה םינוגריאה לש תודירשה רשוכבו
.(תיתועמשמ תיקסיע-תינוגריא הסמעמ םיווהמ

תברקה :תחא תיזכרמ הדוקנב תיצמתמ הלא תוילוהינ-תוינוגריא תונפואמ הנקסמה
.תינמז תיסנניפ הלקה ןובשח לע ךוראה חווטב רבשממ תוצלחיהה ייוכיס

איה רשאכ קר םלוא ,ימויק חרוכ איה תיקסיע-תינוגריא תוליעיש ,ךכ לע ןיררוע ןיא
םיבשחתמה םילוקיש סיסב לע תחסונמה ,תללוכ תינוגריא היגטרטסאב ביכרמ הווהמ
ינונבגמ רטפיהל ךשמתמ ץמאמ ךות (תוינוגריאה תוקזוחה) םימייקה םיבאשמה ןווגימב
.םייקסיעו םיינוגריא תוליעי-יא
חצינ ינפתשה לוהינה

םירושק םניאש ,הדבועה אוה םיצוביקב יונישה יכילהתב םייתועמשמה םייוקילה דחא
תורזגנה תורטמכ םירדגומ םניא םה ,תורחא םילימב .תללוכ היגטרטסאל בורל
הרוצב ורשקתל ןתינש ,יתילכת ,ריהב ינוגריא ןוזחל ףופכב תחסונמה היגטרטסאמ
.ןוגריאה ירבח לכל הליעי

המל םאתהב ורידגהל שי ,יל עודי אל תוחפל וא ,םייק וניא יצוביק ןוזחש רחאמ
ןוגריאכ ץוביקה לש ויתוקזוח תא חונזל הייטנה .עיגהל יאדכו ןתינ המלו םיצור
תילכת תרדענ אלא ,תנכוסמ קר אל ,ףתשמה לוהינה םוחתב רקיעב ,תיקסיע המריפכו
םהיתולוכי תא םיצוביקה ומגרית וב ןפואהש קיסהל ןיא ןאכמ .לילעב תיאדכ-יתלבו
םישודיח םניא םויה םימשוימה םייונישהמ רכינ קלח ,אוה ךופהנ .ןוכנ היה הז םוחתב
לוהינ ירקיע לש יביטקפא םושיי ךות םהיקסיע תא ולהינש םיצוביק .רקיעו ללכ
ןוכנ .יקסיע רטמרפ לכב םויה םיטלוב ,ףותישב םינומטה תונורתיה לוצינו םייסיסב
החלצההש וא ,תיקסיעה החלצהל האיבה תיפותישה לוהינה תוברת םא עובקל השקש
תורגסמב ןחביהל ךירצ הז רבד ,ינפתשה לוהינה רומיש תא תרשפאמ תיקסיעה
םילעפמו םיצוביקש ךכמ םלעתהל ןתינ אל הז םע דחי .תויאנותיע אלו תוימדקא
הרתי .יונישה יריבאמ רתוי קהבומ ןפואב םיחילצמ "םיינרמש" םיבשחנה םייצוביק
יונישה תא םימיאתמ םה ?יאמ אלא .תעה לכ םינשמו וניש "םינרמש"ה םג ,תאזמ
םרוגה וא הביסה אוהש וטילחהש המל ,רקיעבו ,םהיבאשמל ,םהיתולוכיל
לש תינבומ הדימו ףותיש לש (םישימג) תונורקעל ונייה ,תופתושמה םהיתולועפל
.ןויוושתוחומ תחירב

םיצוביקהמ תוחומה תחירב וא ךשמתמה תולוכיה ןדבוא איה תיטירקו תפסונ היעב
-מ רתוי 1984-1997 ןיב הדביא תיצוביקה העונתה .תונורחאה םינשה 12-10 ךלהמב
םה ,ונייהד .קוויש ירבכ תיעוצקמה הגעב םיבשחנ םהמ רכינ קלחש ,םירבח20,000
םיבזוע לש םנורסח .תיסחי םיריעצ םיליגבו םיינויח תויונמוימ ,םירושיכ ,תולוכי ילעב
רחאמ ,תינפת לש ביתנ לע תולעל םיצוביקה לש םתלוכי תניחבמ רקיעב יטירק הלא
םא) הרגיש תותיעב רשאמ רתוי הובג הלא תולוכיב ךרוצה רבשמ לש תופוקתבש
,תונעוצקמב םילדגה םירסוחה תדלות םה םייונישה ןמ רכינ קלח .(הלאכ תומייק
ןוהמ רתוי הגשהל לק יסיפ ןוה .םיצוביקל ודבאש ,תויתליהק תויונמוימו לוהינ-תולוכי
תוטלובה ויתונוכתמ תחאש רחאמ ,םייתעבש השק ישונאה ןוהה לע הרימשהו ,ישונא
.תויונמדזהה עציהל םאתהב תודיינל הטונ אוהש הדבועה איה

ודעונ ,םמושיי םע רצוויהל רומאש המ וא םימיוסמ םייונישש ,איה רבדה תועמשמ
שומישה אוה יפרגומדה לודלידה תא ףילחמה ףסונ רבד .תודובא תולוכי ףילחהל
בורק לש םוכס םיצוביקה ואיצוה ינרמש בושיחב .ויטביה לכ לע ץועייב גיוסמ-יתלבה
לש העונצ החנהב ,תונורחאה םינשב םיעובקו םינמדזמ םיצועיי לע ח"ש ןוילימ 300
הדוקפיתל םיינויח וללה םיצועייה ןמ רכינ קלחש םגה .הנשל ץוביקל ח"ש 100,000
תיפילח תילוהינ המושת הווהמ ץועיי לע תוכמתסההש ששח םייק ,המריפ לכ לש
תא רוכשל םיטונ םהיתוסיפת תא קזחל םישקתמה םילהנמ ,רמולכ .לעופב לוהינל
וא) רידגמה הזוחב םייולת םיצעויהש רחאמ .יפיצפסה םוחתב םיצעוי לש םהיתוריש
הקופת קיפהל ופאשי םה ,תילוהינה הסיפתל ףופכב םהיתורטמ תא (רידגמ וניאש
ץועייה תמורת אוה הקידבל ןיינעמ אשונ ."םירבדה חור" תא תמאותה תיצועיי
ונחנזש רחאמ .םיצוביקה לש תיקסיעהו תינוגריאה תויביטקפאל םינוש םימוחתב
(הרושה ןמ םירבחה) םיפיפכה תא םילהנמכ םיפתשמ ונניא ,ףתשמ לוהינ לש תונורקע
תאו לעופב היתוקופת תא רקיעבו םג אלא ,ץועייה תא תנווכמה תוינידמב קר אל

.ץוביקל תילוגסה התמורתונתוא םיקחמ ב"הראב

טעמכ .ןימאמ אלו ארוק ,םיקסע-להנימב תינכדעה תורפסה בטימ תא ךידיל לטונ התא
תומריפה ידי-לע םויה ץמואמ םיצוביקה ידי-לע חנזנה יפותיש-לוהינ סופד לכ
תולודגה תורבחה 500 תמישרמ רכינ קלח .תושעותמה תונידמב רתויב תוחילצמה
תלבקב ףותיש ,תויראדילוס :ומכ תונורקע ץומיאל םיבאשמ תושידקמ ב"הראב
ירעפ םוצמיצ ,(הטלחה תויוכמס תלצאה) םירטוז םילהנמו םידבוע תמצעה ,תוטלחה
הימונוטוא ,(םיירלודומ םידרשמ ,ףתושמ לכוא רדח) םיפיפכל םילהנמ ןיב סוטטס
תרושקת ,תנגרפמ-תברועמ-תכמות תינוגריא תוברת .הדובע תוצובקל תילוהינ
תינוגריא-תילוהינ הרקב ,ןוגריאה ירבח לכל עדי תונימז ,תידדצ-בר האלמ תינוגריא
.דועו העובק

ןתינ אל םלוא ,תורחא תויקסיעו תויתוברת תוביבסב ,תונוש תורגסמ הלאש ןוכנ
תוכרעמה קוריפ ,תויכונאה ,ריחמ לכב הרומתל הדיגסהש הדבועהמ םלעתהל
יוקיחב רקע ןויסנ אלא םניא ,םיילאיצנרפיד םילומגתו שוכר תקולח ,תויראדילוסה
תוחפה םייקסיעה םיביכרמה יוקיח וא ,דחמ יקסיעה םלועה ןמ ורבעש תוכרעמ
.שעותמה םלועה יבחרב קנע ידיגאת םילשוכו ולשכ םהב ,םייביטקפא

תורשוקה תוקהבומ תוחכוהמ תועבונ אלא ,תוידארופס וא תוירקמ ןניא הלא תומגמ
.םוחתו םוחת לכב םירפושמ םייקסיע םיעוציבל וללה תונורקעה םושיי ןיבשרוחה-רפכ

תמגמבו ביבא-לת תטיסרבינואב םיקסע-להנימב םיכמסומל ס"היבב דמלמ בתוכה)
(ץוביקה רקחל ןוכמהו הפיח תטיסרבינואב ךוניחל רפסה-תיבב לוהינ