?ןיינעמ ללכב הז ימ תא - םלועב ףותיש
13.9.2001 ,םערב ,(הצצ) בגר והילא
:תונוש תודמע שולש
תיפותישה היסקלגב רייתל ךירדמ (25/1/2001 ,"ץוביקה") רחש ןרע .1
!םתבזכא - (15/2/2001 ,קוריה ףדה") רתלא ןתנוי .2
תכרעמה תנווכ התייה תאז אל - (22/2/2001 "קוריה ףדה") בגר והילא .3
יפותישה םרזה רתא
םרזל לאוד
"תרחא ףותיש" םורופ תובוגתל
תונומוקה ןחלוש רתא
רייתל ךירדמ - (25/1/2001 ,"ץוביקה") רחש ןרע .1
תיפותישה היסקלגב


ליפהל"ו ללותשהל ךישממ ףותישה "קדייח" :השיערמ השדח
...םלועה יבחר לכב "תונברוק
"ןיקנבט די" וידחי ופשח תאזה השיערמה תילגתה תא
דועיתה תודסומ ינש ."ימואלניבה תונומוקה ןחלוש"ו
תרבוחה תא רואל ואיצוה הלאה רקחמהו
(עברא ךותמ) הנושארה
לש בצמה תנומתב תקסועה ,"םלועב ףותיש תוליהק" לש
והילא ךרועו בתכ תורבוחה תא .הקירמא תשביב תונומוקה
:ינושל ךרוע ,דבוע בקעי רוספורפ :יעדמ ץועי) בגר
לפאלפ לש ריחמב תחא לכ שוכרל ןתינו ,(רתס בקעי
.םישדח םילקש 15 :ירק ,הייתשו

תא םדיל וחקייש ימל תנמוזמה רתויב הלודגה העתפהה
אל .השיגבו בוציעב איה (ןבומכ הב וציצי םגו) תרבוחה
אלא ,םייגולואידיא םיחוסינב תולבותמ תוכורא תוסמ דוע
ירואיתו תופמב הוולמ ,בצועמ ,ריואמ ,עלוק ,רצק ךירדמ
ןייעל רשפא .שפנ לכל הווש הפשבו רומוהב בותכו ,םוקמ
רשפאו ,עדי תשיכר םשל (הככ םתס ,ןכ) הככ םתס וב
ומכ (ויפד ןיב גילפהל :תיטויפ הפשב ,וא) וב אורקל
ראוד תובותכ םג תרבוחב .ץראל ץוחל תועיסנ ךירדמב
תוינפהו ,תונושה תונומוקה לש (ינורטקלאו ליגר)
.עדיה תא קימעהל ץופחיש ימל םירמאמו םירפסל

קוסעת האבה תרבוחהש םיחיטבמ תרבוחה לש םיל"ומה
דוע .הנושארהמ תקתרמ תוחפ אל היהתו הפוריאב תונומוקב
תרבוחו ,הינאיקואבו ןאפיב תונומוק לע תרבוח תננכותמ
תועונת ,םייגולוקא םיבושיי ,ףותיש ינוכיש :אשונב
.דועו ,ףקיה יבחר ףותיש ימזימ ,תויביטרפואוק
תונומוקה ןחלוש רתא
!םתבזכא - (15/2/2001 ,קוריה ףדה") רתלא ןתנוי .2

,תונקל יתצר ."םלועב ףותיש תוליהק" תרבוחל "ץוביקה" ןותיע שידקה םלש עבצ דומע
:תונומוקהמ קלח לש רואת ןלהל .ייניע הארמל יתנמאה אלו תרבוחה תא אורקל יתרהימ

ןיב .םירבח 71 הב םירבח םויכ .-1967ב הדסונ ,היני'גריו תנידמב הנומוק - סקוא ןיווט
.ףסכנה ןויוושה תשגרה תא הנורחאל םילקלקמ "םייטרפ ץוח תורוקמ" :םש בותכ ראשה
לבא ,"השפוח ןמזב" רכשב תינוציח הדובע ידי-לע םייטרפ םיפסכ רובצל וריתה םג הנורחאל
.השפוח תעבש םיכרצל קר
...םידלי -4ו םירבח 1993. 20 הדסונ .היני'גריוב איה םג - ןרוקא
.1978 זאמ ,קרוי-וינב שיא 75 - סנג
.-1966ב הדסונ ,הנאידניא תנידמב םירבח 100 - םרא-ןדפ
-1972מ לחה ,ןוגרוא תנידמב הנומוקב שיא 20 - אפלא
.ריעב לודג תיבב ףותישב הנש 20 רבכ םייח םירבח 34 - רבוקנו
.םינש 27 רבכ ףותישב םירבח 30 ,וקיסכמ ,סנוקרוה סול
...האלה ןכו
:ייניע הארמל יתנמאה אלש תמאב
?הדימלל רוקמ ונל תווהל הלוכי םיכנחמ 30 לש הצובק םאה .וקיסקמב םירג שיא ןוילימ 60
?ונלש "רוא"ה םה ףתושמ תיבב םייחה םירבחה 34 אקוודו הדנקב םיבשות ןוילימ 25
?תופתושב םש םייח םישנא 75 םא המ זא .קרוי-וינ ריעב קר םיבשות ןוילימ 12

תוליהק" המשש הבוצעה החידבל ןותיעב ינועבצ דומע תשדקהש לע ,רחש ןרע ,יתוא תבזכא
."םלועב ףותיש
ךכ-לכו יתיפיצ ךכ-לכ ינאו !הרושב םכל ןיא :"ימואלניבה תונומוקה ןחלוש" ,יתוא םתענכש
.יתיוויק
תכרעמה תנווכ התייה תאז אל - (22/2/2001 "קוריה ףדה") בגר והילא .3

."םלועב ףותיש תוליהק" השדחה תורבוחה תרדסב ול התלגתנש "תילגתה" תא גגוח רחש ןרע
.םיצוביקב הטרפהה ירחוש לכ תא חגנל רשפא םלועב תונומוק לע םינותנה תרזעבש רובס ןרע
.ךכ בושחל האלמה ותוכז ,ןבומכ
תימלוע העבצה ךורעל ךירצ ,ותעדל .רתוי תיטרקומד השיגב טקונ רתלא ןתנוי ,תאז תמועל
ולש ותוכז םג ,ןבומכ .היטרקומדב גוהנ ךכ ןכש ,בורה תעד תא לבקלו ףותיש דגנו דעב
.ךכ בושחל
("ןיקנבט די"ו "ימואלניבה תונומוקה ןחלוש") תכרעמה תנווכ התייה תאז אלו תאז אל לבא
תויפותיש תוליהק םע רשק םייקמ "תונומוקה ןחלוש" תווצ .תאזה הרדסה תא איצוהל האובב
עדימה תא תירבעב ץיפהלו םכסל "ןחלושה" תווצ טילחה הנהו .העדו עדימ ןתא ףילחמו םלועב
ףותיש לש הלא תוהומת תועפותב םיניינעתמה לכ תעידיל - תאזו .התע דע ולצא רבצנש
.םלועב
?ןיינעתהל המל
םה ךא ,םלועה ןמ תושר שקבל ילבמ ,תויחל םנוצרב ךיא רבכ וטילחהש הלאכ שי :ואלפתת
המ ,םיבר וא םיטעמ .םלועב םיילאיצנטופ חיש-ינב לש הלא םע ןהיתוסיפת תא תמעל םיצור
?ונלש ונכרד לע שדחמ בושחל ונל רוזעי ,םתיא אקוודו ,םתיא תומיעה ילוא ?הנשמ הז
.דימת ץלמומ הז ירה ,שדחמ בושחל
ררבתמ .םהילע ובשח אל ללכב םיצוביקבש ףותיש תוחרוא םיראותמ הנושארה תרבוחב רבכ ,ןכא
םויה םינבואמה הלא םה םיצוביקה ילואו ,לארשי יצוביקב תמלגתמ ףותישה תמכוח לכ אלש
...םינש תבר תואשנתהו תורגתסה בורמ ,םתבשחמב
תוליהק לא םלועב גילפהל םיננכתמש שיו ,אדירג תונרקס ךותמ הזה עדימל םיכשמנש םג שי
ששוגתהל ידכ עדימב שמתשהל םיווקמש הלאכ םג שי ,ןכו ,תינורטקלא ןהילא רשקתהל וא הלאכ
.ןתנויו ןרע תאז ושעש םשכ ,םייגולואידיא םיבירי םע
תוליהק תא םינפ אושמ אלל ראתל המצע לע הלביק "םלועב ףותיש תוליהק" לש תכרעמה לבא
ןהש האירקה ינמיסו הלאשה ינמיס לע ,ןהיתונולשיכו ןהיתוחלצה לע ,תונושה ףותישה
ךכו ,םלועב םישוע המ ואר" :םיארוקל עיצהל ,זמרב םג ולו ,הנווכתה אל איה .תוביצמ
."תיבב םכלצא ושעת
.רואל ואצי רבכ ("הפוריאב תונומוק"-ו "הקירמאב תונומוק") הרדסב תונושאר תורבוח יתש
:לצא ןלבקל רשפא

האצוהה רודמ
ןיקנבט די
52960 דוקימ ,לעפא תמר
03-5346078 :ןופלט
תונומוקה ןחלוש רתא
יפותישה םרזה רתא
"תרחא ףותיש" םורופ תובוגתל
םימושייה לכ- םירודמה לכ - םיצוביקה רתא תפמל