תוגיהנמל אלא ,םיקוקז ונא לוהינל אל ,ןכא
(?הזיא איה הלאשהו)
4.9.2001 ,לאערזי - ןמדלפ-ןילביר ןצינ
ועיפוה ,(9.8) תועובש רפסמ ינפלמ ץוביקה ןותיעב
3 ,םידומצ םידומע ינש לש חטשה ¾ ינפ לע ,דחא ץבקמב
הסדה ,יול רימע :םישלחה תנגהל וצלחנש ימ לש תומישר
.יבבל בחרו יניע ורואו ,דעלג ירואו יסנלוו
"?םילוכי םיגיהנמ קר" :יול רימע לש רמאמה תא האר
יפותישה םרזה רתא
ילאוטקא םורופ - תובוגתל
,תישאר
דצל בציתהל המכח אל .הנגהה ירסח ,םיפקתומהו םישלחה דצל בציתהל ,תאזכ השלוח יל שי
ישאר לע ןסר תחולש תולפנתהל םידע ונייה םימדוק תועובשבש ירחא זא .םיחילצמהו םיחצנמה
וזיא ללגב םתס ,םדיצמ תורגתה לכ אללו ,םפכב לווע אל לע תאזו ,עשיה ירסח העונתה
,םיילאיול רתוי םישנאל המוקמ תא תונפלו עירפהל קיספהל תברסמש ,תינרתח תוראב תליערמ
,ךרפהו למעה ישנא לש םהיפמ ,שממ חטשהמ הלוע ותעוושו ררועתמ קדצה שוח תא תוארל יתחמש
.רצחה תוכרדממו םירבחה ירדחמ ,הדשהמו הנדסהמ

תאצל םינכומו םהל םינמאנ הכ םתברקב םידבועה םישנאהש םיגיהנמה ירשא :יל יתבשח דועו
תחא וזיאמ שושחל המ םהל ןיא תמאב ,הרוצב הכ המוח םביבסמ רשאכ .םתנגהלו ברקל תע לכב
גיצהל םהל הצילממ יתייה .(דעלג ירוא לש ורמאמ האר) םירחא תולוקו תודמעל רפוש תשמשמה
הזיאב קסעתהל אלו ,תרחא בשוחש ימל םג הפ ןוחתפ םינתונה הלא לש ,הרואנו החותפ השיג
המ םעפ אלש רוכזל יאדכ ,ןכ ומכ ...ןבצעמו םזמזמ אוה םימעפל םא וליפא ,ןטק שותי
תוטלחה תלבקל איבהל ילואו ,ןוידהו הבשחמה תיירפהל םורתל אקוד לוכי הערפהכ הארנש
.תולוקש רתוי

תודסומ לכב ךכ לכ יביסמ בור םויכ שי העונתה תוגיהנמל - לבלבתנ אל ואוב ,לכה ירחאו
.ימצע ןוחטבמ תעבונה ,תובידנו תוחיתפ ןיגפהל המצעל תושרהל הלוכי איהש ,העונתה
,תינש
ףוס ."תוגיהנמל אלא ,םיקוקז ונא לוהינל אל" :יול רימע לש הזרכהה םע יתיהדזה דאמ
,ונתוא ךנחל הביבסהו ןמזה חורל המאתההו יונישה תרושב יאשונ םיסנמ םינש הזמ !ףוס
לש ץוביקה לש םיטסינורכרנאה םיגשומהמ דרפהל ןמזה עיגהו ,םיבוט םילהנמל קוקז ץוביקהש
להנמ"ב לעפמה זכרמ תאו "תוירחא/חוור זכרמ להנמ"ב ףנעה זכרמ תא ונפלחה ךכ .םעפ
ץוביקה ריכזמ תא – ןבומכו ,"םיפסכ להנמ"ב רבזגה תא ,"תבולשתה/הרבחה/לעפמה
."הליהקה להנמ"ב ונרמה
,ב"ויכו ,הדעו ,לעפמ ,ףנע - "זכרמ" גשומה :הסיפתב יוניש םג ומע איבה ,םשה יוניש
,והומכ םיבוט דוע שי ,םיוש ןיב ןושאר ,היכראריה לוטנ טעמכ ,"חוטש" הנבמ לע עיבצמ
,םניאש ,םילהונמ ויתחת ויהיש ךירצ – להנמ .היצטורב - ףלחתהל רשפא םעפ ידימו
ונל ירהו ,רתוי לבקיש יוארו ,רתוי הווש אוהש ןבוי םג ןכ לעש .ול םיוש ,םירבדה עבטמ
.דמעמה םע תואבה תובטה ראשו ילאיצנרפידה רכשל תובבלהו עקרקה תרשכה

ונעידומו ,הסרפ בוביס יול רימע השוע ,וניתומוקמב הזיחא וספת ולא לכש ירחא ,הנהו
(המוא וא הליהק ייחב בלש אוהש הזיאב וא/ו) ,הכ דע וליאכ .םיגיהנמה ןמז עיגהש תיגיגח
.תוגיהנמל ונקקזנ שממ אל
,ןויעב טסקטה תא יתארק
:חתופה טפשמה לש אפייסה לשמל ומכ ,םייתייעב תצק יל וארנ םיטפשמ המכ ,יתונוועבו
טועימ לש הפירחה תרוקיבה םג ומכ ,העונתה ריכזמ לש ומוקמו ודיקפת יבגל ...חוכיוה"
םישחרתמה םיכילהתה לע ימדקאו קחורמ רתוי טבמ בייחמ ,ריכזמה לש ודוקפת לע ,יביטקא
יביטקא טועימ לש איה תרוקיבהש עבוקה אוה ימדקאהו קחורמה טבמה םאה ."וניניע דגנל
?(ללהל קפואמ וליפאו ימדקאו קחורמ ןכא ,"ינקעצ טועימ" בתכ אלו ויתולימב ררבש הפי)
רבכ םא ?העונתה ישנא ברקמ םירקבמה זוחא תא דומאל לוכיש יעדמ רקס וא רקחמ ךרענ םאה
ץועייל ןוכמה) לעופ אוה ותרגסמבש ףוגה תא ,ותמיתח דיל ,ריכזהל חכש אלש ,בתוכה חרט
יהשוזיאב וירבד ששאל וילע היה – טועימב רבודמש "הדבוע"ה תא ןייצל ,(ינוגרא
תא רורגל המ םשל ?ל"נה ןוכמה םשב וא/ו םעטמ רמאמה בתכנ םאה ,בגא .תיעדמ אתכמסא
?חוכיול ,םהיתועד תשקו וב םידבועה םישנאה ןווגמ לע ,ןוכמה
טועימה "ברקב אל יאדוב) והשימש תרכוז ינניא – העונתב להנתמה חוכיול רשאו
לע ונניא חוכיוה .לוהינ לש םיגשומב העונתה ריכזממ ויתויפיצ תא רידגה ("יביטקאה
,תויגולואידיא ,תויכרע תוסיפת לע אוה חוכיוה .גיהנמל וא להנמל םיקוקז ונא םא הלאשה
העד עימשהלו בושחל תוכזה לע ,ראשה ןיב ,אוה חוכיוה .תוגיהנמה תרוצ לע ,ךרדה לע םגו
ןווגמו תועדה תשק תא גציימו םלוכ לש גיהנמ אוה ריכזמה םאה הלאשה לע םג אוהו תרחא
.אל וא ,תולאשמהו תונוצרה ,םיסרטניאה

:תיללכ הרעה – תישאר ,הפי הכ תוחסונמו תורודסה ,תודמולמה תועיבקה םצעלו
"תמייק" ."םילהנמ לש... תמועל םיגיהנמ לש םדוקפתו םדיקפת ןיב הרורב הנחבא תמייק"
ילוכ לע םויכ תלבוקמ איהו ,התוא הגה והשימ ,אנד תמדקמ – רמול הצור –
?הרודס הנשמכ ונינפב איבמ יול רימעש הרורבה הנחבאה החוקל ,ןכ םא ,ןכיהמ .אמלע
הלואג איבמ – םרמוא םשב םירבד איבמה" :רמאנ תורוקמב רבכ) ?םעה דחאמ ?ך"נתהמ
תאז ןייציש יוארה ןמ – הנחבה התוא איה בתוכה לש ותוגה ירפ םאו .(םלועל
.שוריפב
:תופסונ תורעהו
"'םינוכנה םירבדה תא תושעל'ב וא תמייקה תואיצמה יונישב םיקוסע םיגיהנמ" :ומכ טפשמ -
תרוקיבה תא רבוע היה אלו תימדקאה הנילפיצסידה תושירדב ,יתכרעהל ,דמוע אל –
דעיה אוה ,ומצעלשכ ,תואיצמה יוניש םאהו ?םידדמ וליא יפ לע ?םינוכנה םירבדה םהמ .הלש
ףקתו םיאתמ המ תקדוב ,הלש ןוזחה תא ,לכ םדוק ,הרידגמ תיתימא תוגיהנמ ,ימעטל ?הרטמהו
?םידעיהו ןוזחה תרדגה יפ לע ,םיאתמה יונישה תא תררוב ךכ רחאו ,יוניש ןועט המו

,עגר "...תמייק ןוצר תועיבש םירגתאמ םה ,תוביציה רוערעב םיקסוע םיגיהנמ" :ךשמהבו -
ןוצר תועיבשו תוביצי ידמ רתוי שיש איה םויכ העונתה תוגיהנמ לש היעבה :יתנבה אל
…ירמגל רחא והשמ וניגיהנמ ימואנב תעמוש ינא המ םושמ ?העונתבו םיצוביקב

לע התיא םידדומתמו תמייק תואיצמל םיביגמ םילהנמ" :יול רמוא ,ןיינע ותואב דועו -
םכשה םיעמוש ונא ירהו "...השדח תואיצמ םירצוי םיגיהנמ ,תויעב ןורתפ יכילהת ידי
םניא םב םיכמות וא העונתה יגיהנמ םיליבומש םייונישהש ,הירבדו העונתה ישארמ ,ברעהו
םע דדומתהל ,םתסיפתל ,הדיחיהו הנוכנה ךרדה ,ילוא, וזו ,תואיצמה חרוכ אלא שפנ תאשמ
.ביגהל םיבייח הילעש השקה תואיצמה

לכ אל .רתוי בוט דיתע רוציל ץמאמבו דיתעב דקמתהל םיכירצ םיגיהנמש ךכ לע קלוח ןיא -
,אנא "ורמשל םילעופו רבעה ןוזח לע םינעשנ םילהנמ"ש העיבקה תא יול חקל ןכיהמ רורב ךכ
תא ךכ קלחל החילצמ אל ,לשמל ,ינא יכ ,ןזואה תא רבסל ידכ תואמגודו תודבוע ונל ןת
.םלועה

םאה ."...תושדח תותימאל םירבחתמ וא םירצויו םינשי םיקוחו תונקת םירבוש םיגיהנמ" -
דועו ?היטרקומדה לש קחשמה יללכל בייוחמ וניא ,קוחה לעמ אוה גיהנמהש רבדה שורפ
וליא ?ןהילא תרבחתמ וא תיחכונה העונתה תוגיהנמ הגיצמ תושדח תותימא וליא :הישוק
ןיידע וילע ונעמש אלש והשמ ?השדחה הרושבה יהמ ?ונל םיעיצמ תוירוקמו תושדח תומגידרפ
?ונביבסמש םלועב הכ דע וניאר אלש ?הירוטסהה ירפסב ונארק אלו
,ההות קר ינא .העיריה רצקת לבא ,רמאמב העיבק לכ לע תושקהלו חתנל ,ךישמהל היה רשפא
תוקחורמה) יול רימע לש ויתופקשה יפ לע לעופ ונניאש העונת ריכזמ לכ רדגוי התעמ םאה
– תויואר ול תוארנה תורטמה תא םדקיש ימו ,ןלציל אנמחר ,להנמכ (תוימדקאהו
?תוגיהנמה ראותב רתכוי

"רופתל" תוסנמ ,והשמ תויתורירש יל תוארנ יול רימע לש ויתועיבק ךא ,רמול םיענ אל
וליפא ,יתעד תוינעלש ףא ,ץפח אוה ורקיבש ,םייוסמ גיהנמ לש ויתודימ יפ לע תורדגה
לש וזל רשאמ (ומצעלשכ ,ער לכ וב ןיאש) להנמה תרדגהל רתוי הנוע ,םיפיעסהמ קלחב ,אוה
.גיהנמה
,םיזעונו םישדח תוזוחמ רבעל ומע ונפחסנו ,הימדקאה שיא לש ותובהלתהב ונקבדנש ירחא זא
,ונידיב תוכשומה תא עגרל ונחקל ,חיטבמה ,חותפה קפואה לא ונרהדו ,רדהו דוה יטוע
וילגר יתש לע תחאב ףקדזהל ונלש סוסל ,הלילח ,םורגל אלש) רוחאל תונידעב ונכשמ
,ןזואב ותוא ונלאשו וצורמ תא תצק ונטאה (...ןאל בושח אל – ונפיעהלו תוירוחאה
תיפצת םוקמ הזיאל תולעל עגר רשפא ?רהוד התא ןאל עדוי התאש חוטב התא ,רקי סוס :טקשב
?םיכישממש ינפל ךרדה יאוות תא ןוחבלו הינש בכעתהל ילוא ,תחטבומה ץראה לע ףיקשהלו
?הריחבל םיביתנ המכ שי ילוא ?הריבע איה םאה

תא גיצמש ימ םאה :הלאשה ,הפוצחו תירזממ ,האבו הבנגתה ,המישנה תצק ונילא הרזחשכו
?קדוצ חרכהב אוהו קחורמו ימדקא ןכא וטבמ "קחורמו ימדקא" טבמכ ותנשמ
.קודבל הווש
ילאוטקא םורופ - תובוגתל
םימושייה לכ - םירודמה לכ - םיצוביקה רתא תפמ לא