ןויווש - דיתעל םיעוגעג
2001 לירפא
טפושה ןיע ,אריפש עשילא
:ןויווש ךרעה תא תופדגמ וא תוכבמה תורימאב הסומע ונלש הרפסומטאה
."ץוביקה" ןותיעב חווידה יפ לע ,יתליהקה ץוביקה יליבומ םיזירכמ "הספ ןויוושה"
.לט ןתנ - העונתה ריכזמ עבוק "הדובא המחלמ וז ( ץוביקב) םירעפ תעינמ"
.רינשב וירבח םע דחי "ררחתשהש" רחאל ןרפש דעלג ונתוא הנכמ "ןויוושה יריסא"
.רבעשל הינטירב תלשממ שאר ,ר'צאת טרגרמ הסרג "הלכלכה תא םיעינמ םירעפה"

:ומכ םירחא תולוק םג םיעמשנ םתמועל
ח"וד עבוק ,"תילארשיה הרבחה תבשוי הילע ץפנה רמוח תיבח םה םירעפה"
.רחש ןב 'פורפ תושארב הדעווה
,יש לאומש 'פורפ קיסמ "ןמז ךרואל החימצ רתויל האיבה ןויווש לש תוינידמ"
,הוושמ רקחמ תובקעב ,ןזח בקעי ש"ע יתרבח קדצל זכרמה לש ימדקאה להנמה
.הנורחאל םייסש
?תקולחמב יונש המו םכסומ המ ?םינווכתמ םה המל ?םירבדמ םה המ לע

ללכב םיכרע לע ןוידב חוורה יגשומה לובלבה עקר לעו תולאשהו תורימאה עקר לע
תולובגב ,הז עטקב ןוידה תא טעמ ביחרהל יואר ,טרפב ץוביקה לש הבילה יכרע לעו
.הרצק המישר תרגסמב ,רשפאה

םינוש ןיב ןויווש

,תוינפוגה וניתונוכתב םינוש ונא .הזמ הז םינוש םדאה ינב יכ ,עדוי דלי לכ
תועינמה תווקתבו וניתומולחב ,וניתופדעהב ,םיילכשה ונירושיכב ,וניתושגרב
הרבחה תא ןויוושה ןוזח הוולמ (וניגב םיוסמ ןבומבו) ינושה תורמל .ונתוא
וטבלתה םיכנחמו םיגוה ,תד ינהוכ ,םיאיבנ .הירוטסיהה תישארמ תישונאה
םילבוקמ ,תיתפרצה הכפהמה זאמ ,תינרדומה הרבחב .ןויוושהו קדצה תולאשב
תוכזה :םה םהיניב םיטלובה .ןכ ינפל םילבוקמ ויה אלש ,ןויווש לש םידממ המכ
תודחאב .(הווש לוק לכ) העדה ןויוושו קוחה ינפב ןויוושה ,םייחל הוושה
,ךוניחה ימוחתל םג ןויוושה ידממ תא וביחרה תוחתופמ רתויה תונידמהמ
.דועיסהו תואירבה ,הלכשהה

ידכ ,"תיעבטה" הנותנה תואיצמה תא תונשל םייתרבח תונויסינ םה ולא לכ
.ברעמב תילרבילה הרבחב םילבוקמה םיכרעה תא םולהתש
לש האצות הניא ןויווש תוחפ ינפ לע ןויווש רתוי ףידעהל ונתריחב יכ ,ןיבהל בושח
ןיב םילדבהה ומלעיי וב םלועל אווש תווקתמ תעבונ הניאו תואיצמה תנבהב תועט
,הנומאהמ תעבונ ונתריחב .ירשפא היה םא םג ימעטל יוצר וניאש רבד ,םדאל םדא
.הזמ הז םינושה שונאה ינב תרבחב םייחה תא בצעל םיצור ונא ךכו יואר ךכש
רתוי הרטמ הביצה ,דחוימב ץוביקב התומלגתהבו ,הללכב תיטסילאיצוסה הבישחה
.ךשמהב ררבתיש יפכ ,תזעונ

הדובעה ךרע ןויווש

םינפ יתש שי הז גשומל .יצוביקה ןויוושה לש ובל בל יתעדל אוה הדובעה ךרע ןויווש
,רחא ךרעל הליחת שרדינ וריבסהל ידכ .ישעמה ןפהו יתוסחייתהה ןפה .תובושח
תנתינ וניגב ךרעה .העדה ןויווש ךרעל ,יטרקומדה םלועב דואמ לבוקמל בשחנה
.חרזא לכל הווש העבצה תוכז תויטרקומד תונידמב
עקרל ,תועדב ינושל םיעדומ ונאש תורמל ,ונילע לבוקמ יטרקומדה ןורקיעה
שבגלו םיבצמ חתנל תונושה תולוכילו עדיה ירעפל ,חרזאל חרזאמ הנושה יתוברתה
םדא לכ לש הנושה ותעדל ךרע ןויוושב סחייתהל ,תונושה תא דבכל ונרחב .העד
.הוושה העבצהה תוכזב ישעמ יוטיב ךכל תתלו
הדובע לכל הווש ךרע ןתמ .הדובעה ךרע ןויווש גשומל םג סחייתהל ןתינ המוד ןפואב
םתועמשמ ןיאו הדובעל הדובע ןיב ברה ינושהמ תומלעתה םתועמשמ ןיא דבוע לכלו
לש רחא דממ לכמ וא לוהינה ירושיכב ,תויתריציב ,תלוכיב םירעפהמ תומלעתה
םתמורתל הווש ךרע לש דממ סחייל תעדומ תיכרע הריחב וז .תישונאה המורתה
.םדאה ינב לש הנושה

תויונמדזה ןויווש

תועמשמה .הדובעה רובע הרומתה ןויווש אוה הדובעה ךרע ןויווש לש ישעמה ןפה
.חרכהב ונממ תעבונ הניא איה ךא ,תוסחייתהה ןפואמ הבר הדימב תעבונ תישעמה
הערכה הצוחנ (םינושה םיכרצל סחייתהב) הדובעהמ הרומתה לש ןויווש םייקל ידכ
ןויווש לע רובידל .תויונמדזהה ןויווש לש יברמ שומימ לע הערכה .תפסונ תיכרע
דואמ הקוחר איהש ,תורמל ,תילרבילה הרבחב ןיוצמ גניטייר שי תויונמדזהה
.ותמשגהמ

המרב ,תויונמדזה ןויווש חיטבהל הארנכ ןתינ אלש ,הדבועב ץוענ ילרבילה ןולשיכה
תיתועמשמ רתויה החכוהה תא .םיילכלכ םירעפ לע תתשומה הרבחב ,הריבס
יפ לע .לארשיב הלכשההו ךוניחה לע ומסרפתהש ,םיאצממה ונל םיקפסמ וז החנהל
םייסל דלי לכ לש ויוכיס תא ,ההובג תורבתסהב ,אבנל רשפא םיאצממה םתוא
תעדל ילבמ ,הטיסרבינואה תא החלצהב םייסלו םיינוכיתה וידומיל תא החלצהב
לש ימונוקא-ויצוסה ואצומ תא תעדל יד .ולש יטנגה ןעטמה לעו וילע רבד יצחו רבד
המ תא רשאמה) רקחמהמ .ותחלצה ייוכיס תא הבר תואדווב תעדל ידכ ,דליה
תא םייסל עבש -ראבב 'ד הנוכשב דלונש ,דלי לש וייוכיס (ונשח ונלוכש
עשת םה ץוביקב וא ןופשרב דלי לש וייוכיס וליאו רשעל דחא םה הטיסרבינואה
.רשעל

,קוחד ילכלכה םבצמ רשאכ םג ,םיצוביקבו וירוה לש עקרהו ףסכה ללגב ןופשרב
םינותנ .ושומימל תפתושמה תיתרבחה תוירחאהו םכסומה תויופידעה רדס ללגב
םתוכשמיהו םירעפה תחצנהל םרוגה יתועמשמ רתויה ןונגנמה תא םיריבסמ ולא
םיכלהמ אלל ,לכל הווש תונמדזה לע רובידה יכ ,בוש ונל ררבתמ ךכ .רודל רודמ
ןיאש ,המישרמ החלצה םשר ץוביקה .קיר רוביד ראשנ ,םתעינמו םירעפ םוצמצל
ץוביק .הלכשהבו ךוניחב תויונמדזה ןויווש ןתמב ,תגשמ יתעידיש המכ דע הל המוד
ויהיש לככ םינותמ ,םירעפ לע תתתשומה רכש תכרעמ וכותב גיהנהל רחביש
וכותב ומייקתיש ופוסו וידלילו וירבחל תויונמדזהה ןויוושב חרכהב עגפי ,הליחתב
.רודל רודמ םירעפה תא םיריבעמה םינונגנמה םתוא

קוחה תא עובקל םיבנגל רשפאל רוסא

לכמ ,הייפיצה הלולכ ,וינפ יתש לע ,הדובעה ךרע ןויווש תא םייקל ונתריחבב
םינהנהמ קלח רשאכ .תונמאנב התושעלו םתדובע תא ךכ ךירעהל ועדייש ,םיפתושה
תעגפנו תמסרכתמ ,ריבס ןפואב ,םתבוח תא םיאלממ םניא הדובעה ךרע ןויוושמ
םיקיזמ םה ,ןימאמ ינאש יפכ ,םידדובב קר רבודמ םא םג .ומייקל ךישמהל תלוכיה
וירבחמ שורדל ךירצ ,האירב הרבח לכ ומכ ,ץוביקה .שבד לש תיבחב תפז לש הפיטכ
וניליג הז עטקב .ןהמ הגירח םע םילשהל אלו תומכסומה תומרונה תא םייקל
ונעבקש תומרונה תא ףוכאל םוקמב .ידמ בר ןמז ךרואל ,תקדצומ יתלב השלוח
ןתונוכנ יבגל הלאש ןמיס םשוה וב בצמל דע ,ןשבשל תומרונהמ םיגרוחל ונרשפא
.ןתומישיו

תומרונה םויק לע דדומתהל ןוצר וא תלוכי רסוחמ ,םיפדעומה םיכרעה לע רותיו
יפ לע םיקוחה תא תונשל טלחוי הב הנידמל המוד ,םיכרעה םתוא יפ לע תובייחתמה
.םיניירבעה לש תומרונה

תא עובקל םיבנגל רשפאל" ץלמומ הז ןיא לבא ,םיתעל םירוק ולאכ םירבד םנמוא
יריפמ םע דדומתהל םיכרד אוצמל עיצמ ינא בכרומו השק רבדהש לככ ."םיקוחה
בושח .ונתריחב יפ לע ,ונל םייוצרה םיכרעהו תומרונה לע רומשל ידכ ,תומרונה
ורפיש ,ולא דימת ואצמיי ,ויהי רשא ויהי ,ללכ לכלו עבקיתש המרונ לכל יכ ,רוכזל
בייחי ,דואמ הנוש היהת םא םג ,הריבס תיתרבח תכרעמ לכ לש המויק .םתוא
רכשה ןונגנמש ,ןימאמש ימ) הב וגהנויש ,תומרונהו םיללכה לש םמויק לע דדומתהל
וניא ,הדובעב תושרדנה תומרונה לש ןמויק לע דדומתהל ימוי םויה ךרוצהמ ררחשמ
.(תואיצמה תא הארנכ ריכמ

קיפסמה יאנתהו יחרכהה יאנתה

םיבושח רתויה תודוסיה דחא אוה הרובע תלבקתמה הרומתהו הדובעה ךרע ןויווש
.ץוביקה תושדחתהל סיסבכ דואמ ינויח אוהו ץוביקה לש םיכרעה תבילב
םיכרעה תביל לע הרימש ,תומדוקה ייתומישרב ריהבהל יתיסינש יפכ ,יתנבה יפ לע
בורה דוע לכ תירשפא איהו תונשדחו המדקל הריתסב תדמוע הניא ץוביקה לש
תא גיהנהל לכויש ,(הגהנה) קיפסמ ישונא ןיערג ץוביקב אצמיי דוע לכו הב םיצור
.וז ךרדב ץוביקה

םייקתמה ןוידה לשו ונלש רשקל שדקות וז הרדסב הנורחאהו האבה המישרה
.תילארשיה הרבחל ונלצא


םיצוביקה רתא תפמ לא
םימושייה לכ - םירודמה לכ - תוקלחמה לכ