ןוכשי ודבל אל ,ץוביקה - דיתעל םיעוגעג
2001 לירפא
טפושה ןיע ,אריפש עשילא
ךפהמה

רתויה הרבחה התויהמ הרבע הב תוריהמב קפקופמ גשיה המשר לארשי תנידמ
,םירעפה קמועב תוליבומהמ התויהל ברעמב תוישפוחה תונידמה ןיב תינויווש
.ב"הרא ירחא היינשה
תונש ןיב ,הנש םירשעמ תוחפ לש הפוקתב ללוחתה לארשיב יתרבחה ךפהמה
.םיעשתה תונשל םיעבשה

קחשמ"כ ךפהמה עצוב וב ןפואה תא ראתמ (הפיח תטיסרבינואמ) ןיווטוג ינד ר"ד
,לכל ןויווש לע רובידמ םיליחתמ ."ךופה לע ךופה"כ תיוושכע ןושלב וא "תוכסמ
.םירעפה תלדגהב םירמוגו תינוציק הטרפהב םיכישממ ,המאלהל םירבוע
,םשגה רחאל תוירטפ ומכ ,וחמצ ויתובקעבש ,יתכלממה תואירבה קוח ךכ
ודילו הבוח ךוניח קוח ךכ .סיכל םאתהב תואירב םיעיצמה םייטרפה םיחוטיבה
לע םקלחב ומקוהש ,םיקנבל הרק ךכ .לוכיש ימל ,םילשמהו רופאה ,יטרפה ךוניחה
ידכ ,םינומשה תונש תישארב ,םיקנבה רבשמ רחאל ומאלוהו םיירוביצ םימרוג ידי
.ןוה יליא המכל רכמיהל
.ונלש םילדה עבטה תורצוא יבגל םג ךכו תוימואלה תויתשתה חותיפב םג ךכ
הרבחה הדעצ הטרפהל הטרפהמו הקיקחל הקיקחמ ,המאלהל המאלהמ ,ךכ
תא ומייקש ,תוכרעמה לוסיחלו התוא םיגלפמה םירעפה לא ריהמ בצקב לארשיב
הדיחי אל ,םיקהבומה תונברוקה דחא איה תיצוביקה העונתה .הכותב תוירדילוסה
.הזה ךפהמה לש ,תירקמ אלו

?לאמשה היה ןכיה

תוביס שולשמ ברק אלל ףגינ ,וכותב תיצוביקה העונתהו ,ילארשיה לאמשה
:תוירקיע
.םיליבומ םה ןאל יולגב ורמא אל םלועמ לארשיב יתרבחה ךפהמה יליבומ - תחאה
,הילגנאב ר'צאת טרגרמ ,ב"הראב ןגייר דלנור - תורחא תוצראב םהיתימעכ אלש
ונלצא ךפהמה יליבומ םתטישל ופיטהו וריבסה ,ובצייתהש ,םירחאו ןמדירפ ןוטלימ
.ךפיהה תא ושעו לכל הגאדו ןויווש לע ורביד
תובכשהו זכרמה רבעל וענ ילארשיה לאמשה לש םייתרוסמה םיכמותה - היינשה
תא תובהלתהב וצמיא םקלחו תושדחה תומגמל ולגתסה םבור .הרבחב תורישעה
.ןימיה לש תויתרבח-תוילכלכה תורותה
השדחתה אל ,תיטרקומד-לאיצוסה הבישחה האפק תובר םינש ךשמב - תישילשה
תוינידמל ,תיטרואיתו תישעמ ,הביטנרטלאכ הגיצהל רשפאש ,תוינידמ השביג אלו
.יתרבחה ןימיה
,םינש ןתואב ושחרתהש ,םיימלועה םיכילהתה עקר לע דחוימב טלוב לדחמה
םינבומה םילשכה תפישח ,יטסינומוקה םלועה תסירק :םה םהב םיבושחהש
.החוורה תנידמ לש היתולבגמל תועדוותההו ילבולגה קושה תרבחב

יוניש לש חור בשמ

(םייתניב לק) חור בשמכ הראתל רשפאש ,השדח המגמ תנמתסמ תונורחאה םינשב
ילג לע רחבנ ,ןוטנילק ליב ,רבעשל ב"הרא אישנ .תיתרבח תושדחתהל הווקת לש
הילגנאב ריילב ינוט .דועיסו תואירב ,ךוניחל תיתרבח תוירחא רתויל ההימכה
שדח ןוזיא רוציל םיסנמ ,ברעמב תויטרקומד-לאיצוס תוגלפמ לש םיפסונ םיגיהנמו
וז חורב .םירעפ םוצמצו תיתרבח תוירחאל ילבולגה קושב תישפוחה הלכלכה ןיב
ובשחנש ,תודסומבו תע יבתכב םג ,םיילכלכ םירקחמו םירמאמ םסרפתהל ולחה
תפוקת רחאל יכ ,הארנ לארשיב ונלצא םג ךכ .תילאטוטה קושה תלכלכ יזועמל רבעב
,תחא ןושלב ואבנתה תיתלשממה תודיקפהו הימדקאה ישנא בור הב הכורא שבוי
לש ותושארב ,הדעו העבק הנורחאל .םירחא תולוק רתויו רתוי םויה םיעמשנ
התומלש לע השק רתויה םויאה םה םיילכלכה םירעפה יכ ,רחש ןב םייח רוספורפ
סחי לע הרומה רקחמ םסרפ םילשורימ יש לאומש רוספורפ .לארשיב הרבחה לש
הנומאהמ תוחכפתה לש ךילהת ללוחתמ .ןמז ךרואל החימצל ןויוושה תמר ןיב יבויח
לע החנומה תנזואמ רתוי תוינידמל ןוצר שיו ישפוחה קושה לש לבגומ יתלבה וחוכב
יתוברועמ ןיגב) ינפב ופשחנ הנורחאל .תללוכ תיתרבח תוירחא לש םילוקיש יפ
,היישעו רקחמ יזכרמ ,תובר תוצובק (ןזח םש לע יתרבח קדצל זכרמ תמקהל המזויב
לש תקתרמ הרובח ולא םיפוגב יתאצמ ,יתעתפהל .לארשיב הרבחה דיתע םניינעש
תא תונשל םיצורה חטשהמ םישנאו םינמא ,םיכנחמ ,הימדקא ישנא ,םיריעצ
תא ריאשהל ןיאש ,הנבהה תשבגתמ וללה תורובחב .לארשיב תיתרבחה תואיצמה
ביצקתהמ םירוריפב תוכזל ידכ ,םיחפוקמה לש תויונגראתהל קר תיתרבחה הריזה
תוינידמ הצוחנ תושלחה תוצובקל תידיימה הגאדל ףסונב יכ ,םיניבמ .ימואלה
,השדח הלחתה וז ילוא ךא ,דגנכש ךפהמה הז ןיא ןיידע .הנוש תילכלכו תיתרבח
יתאצמ אלו טעמכ ,הברה יתשובל .ונדיתעל תובושחו תוניינעמ תויורשפא חתפתש
.ונתוא םישפחמ אל רבכ םה ,קוחר אלה ,רבעל דוגינבו ,ללה תורובחב םיצוביק ירבח
םיצוביקהמ קלחב יכ ,העידיה ילואו תועונתה תשלוח ילוא ,ךשמתמה רבשמה ילוא
הקיחרהש איה תילארשיה הרבחב ושחרתהש ,ולאל םימוד םיכילהת םישחרתמ
םיפתושל רתוי םיבשחנ ונניאש ,איה הדבוע ,ךכ וא ךכ .תוצובק ןתואמ ונתוא
.תיתרבח תושדחתה לש ןויסינ לכל םייעבט

בוציעב תופתתשהל םימצמוצמ םיסרטניא לע ףסאמ ברק ןיב
השדח תואיצמ

תא רציש ,יתרבחה ךפהמב בלתשהל הנוצרב םאה רוחבל תיצוביקה העונתה לע
,וא תילארשיה הריזה ישרק לע םיצוביקה בור תא ךילשהו םיקומעה םירעפה
,השדח תיתרבח תואיצמ בצעל תוסנל ידכ ,תונשל םיצורה ולאל רובחל התנווכבש
הלוכ הרבחה תא םדקתש ,תוינידמ ליבוהל .תוירדילוס רתויו ןויווש רתוי הב ויהיש
.םיצוביקה תושדחתהל םג המיאתמ הביבס רוציתו

תואיצמה לע עיפשהל הרמויהו םישלחו םיטעמ ונא יכ" :הנעטה תעמשומ דגנמ
םירישיה םיסרטניאה םודיקב קפתסהל ונילע" ןויגיה ותוא יפ לע ."ונילע הלודג
ןתמ ,םימה ריחמ לע הרימש ,תועקרקב וניתויוכז ןוגיע :ומכ םיסרטניא ."ונלש
יתעדל היוגש ,הריבס הינפ לע תעמשנה ,וז הנעט .'וכו הירפירפל תומיאתמ תויופידע
לככ םיקדוצ ,ונלש םיסרטניאב קר דקמתנש לככ .םוקמ םושל ליבות אל איהו
סותא אלל ,םיפסונ םייתרבח םילגעמל יתימא רוביח אלל ,םיפתוש אלל ,ויהיש
ןמזה רובעיש לככ .תומלועה לכ תא דיספנ רבד לש ופוסבו שלחנו ךלנ ,יתרבחו ישונא
הפמהמו ירוביצה חישהמ ןיטולחל םלעינש דע תוחפ םינבומו רתוי םיטעמ היהנ
םיסרטניאה תא םדקנ אל ךכו יללכה ןיינעה תא תרשנ אל ךכ .תיטילופ-תיתרבחה
יכ ,ריכזהל יואר ותוא ררחס תוגלפמה תחא זכרמב ימעפ דח גשיהש ימל) .ונלש
תולוחכ םיינדגוב םה ,תוגלפמה ינקסע ןיב "םיליד"ב םיגשומה ,וללה תונוחצינה
תימינפה תמאה יפ לעו הירבח תלעותל ,ןוכנ השעת תיצוביקה העונתה .(םידדונ
תוהזל ידכ ,הרבחב םישדחה תוחוכה םעו תורובחה םע רשק רוציל ליכשת םא ,הלש
יונישל דחיב לועפל ידכו םיפתושמהו םיקדוצה םיסרטניאה תא םתא דחיב
.לארשיב תיתרבחה תואיצמה

לשמכ עקרקב ונתוכז לע קבאמה

תופולחה תאו ןוידה תועמשמ תא בטיה שיחממ תועקרקב ונתוכז לע קבאמה
תיללכה המרב קר תועקרקה ןיינעב ןודל יתנווכב וז המישרב .חוכיווב תונותנה
.רחא ןפואב וילע רבדל ידכ ,םיצוחנה םיברה םיטרפל סנכיהל ילבמ ,תינורקעה
וניתויוכז לע קבאמה תלבוהל ,תויפולח ,תוירקיע םיכרד יתש ןייפאל רשפא
:תועקרקב
םיסרטניאה גוצייו קבאמל תירוביצה ונתלועפ תא םצמצל ןוצרהמ תעבונ - תחאה
;ונלש םיידעלבה
ידכ ,ץוביקל ץוחמ ,םיבחר םייתרבח םילגעמב בלתשהל ןוצרהמ תעבונ - היינשהו
.ונניינע לע קבאמה תא םהב בלשלו םייללכ םייתרבח םיקבאמב ףתתשהל

תויוכזה לע םימחלנ ונא ונלש רצה סרטניאה תא שיגדמה םצמצמה ןויגיהה יפ לע
אל םנמואש תויוכז .םיצולחה םיבשייתמה וניתובא ונל ושירוהש ,הלחנב תויניינקה
הנוכנ איהש ,וז הנעט .םדבו העיזב ושכרנ ןה ךא ,םירקמה בורב ,ןוממב ושכרנ
לע ,תספתנ איה .רוביצב תטלקנ הניא ,קדצ לש הבר הדימ הב שיו תיתדבוע הניחבמ
,"רתיה תויוכז" תא המצעל רומשל "תעקושה הלוצאה" לש לאונ ןויסינכ ,בור יפ
תובשייתהה ,םעפ לש "תתרשמה הטילאה"ש לככ קזחתמ הז שוריפ .הל ויהש
הלש םיסרטניאה שומימל ץחל תצובקכ רקיעב םויה המצע תא תספות ,תדבועה
םיספתנ הז רשקהב .תורחא תויסולכוא לש תוקוצמלו םיכרצל הקיז אלל ,דבלב
,"םישדחה קחשמה יללכ" תא תובהלתהב םיצמאמש ,ימכ םיצוביקהו םיבשומה
םולח תא שממל ידכ ,תילארשיה הרבחב םיקומעה םירעפה תא ורציש םיללכה
.י"נלדנה רשועה

אלא ,י"נלדנ תורשעתה םולח אל .קדצ תיישעלו ןגוה ןורתפל תנעוט היינשה ךרדה
רבשמל ועלקנש ,םיבשומהו םיצוביקה ירבחל היסנפו הריבס הסנרפ חיטבהל ןויסינ
םינש רחאל םסנרפל הלוכי הניא רבכ תואלקחהש ,ולא םע קדצ תושעל .רומח הכ
םינכומו םיצורה ולא .לארשיב תואלקחה תא הסרהש ,תוינידמ הלהונ ןהב תובר
בטימ תא ועיקשהש רחאל ,ץראה ירוזא לכב ,םיירפכ םיבושייב תויחל ךישמהל
ינש תוחפל ומייקתי םא קר תענכשמו הנימא עמשית וז הנעט .םתיינבב םהיתונש
:םיפסונ םיאנת
תריציו ונכותב קדצ תיישע ךות ,רקובמ ןפואב השעיי תויוכזה שומימ - דחאה
ןיבל ,םיבר ם"ינלדנ םיסכנ םהלש ,םיטעמה זכרמה יבושיי ןיב ןוזיאל םינונגנמ
.ם"ינלדנ םיסכנ ילד םירוזאב םייחה םיבשומהו םיצוביקה לש םבור
םע תוהדזה ךותמ ,םירחאל םג קדצ לע קבאמב בלושי תויוכזה שומימ - ינשה
.לארשי ללכ לשו תונוש תויסולכוא לש םיכרצהו תוקוצמה

איהש ,הבחר תיתרבח המכסהל יוכיס חתפיהל יושע וללה םיאנתה ינש םושייב
הקיספ לכמ רתוי הבושחו ותונשל דימת רשפאש ,קוח לכמ רתוי הברה הבושח
.הפקועל וא הילע רערעל רשפאש ,תיטפשמ

תוחילשו םויק

רבודמ .ףדעומה הרבסהה ןפוא לע יטקט ןוידב קר רבודמה ןיא יכ ןיבי דחא לכ
אל םא םויק ול היהי םאהו ומויק םצעל רבעמ תוחילש ץוביקל היהת םאה הלאשב
.תוחילש ול היהת
תא ובצעיש ,םיקבאמב ףתתשהל ,תיצוביקה העונתל ,ונלוכל ארוקו עיצמ ינא
םלוה יוטיב תנתונה ,היואר המישמו תוחילשכ ,השדחה תיתרבחה תואיצמה
םיימויקה םיסרטניאה תא םג הכותב תללוכו ץוביקה לש ויכרעלו ודוחייל
.ונלש םיקדוצהו

רוחבל וא ונמצע ךותב רגתסהלו ונלש הבילה יכרעמ רענתהל :ונידיב הנותנ הריחבה
םיניינעל םג הנבהו תוחיתפ רוציתו תוחילש לש בושח דממ ונל ריזחתש ,ךרדב
.ונל םיבושחה


םיצוביקה רתא תפמ לא
םימושייה לכ - םירודמה לכ - תוקלחמה לכ