?םיכישממה ויהי ימ - דיתעל םיעוגעג
2001 לירפא
טפושה ןיע ,אריפש עשילא
,םהידומיל ךלהמב ,םהידומיל ינפל םיריעצ םע חחושל יתיברה תונורחאה םינשב
.ץוביקבו לעפמב םתובלתשה רחאלו (דבוע ינא וב) לעפמבו ץוביקב םתטילק תארקל
קלחכ םתא חחושמ ינא .ץוביקב תויחל תוסנל אלש ורחבש ,ולא םע םג יתחחוש
ולאמ דחא לכ .הבר תונרקסו ןיינע ךותמו ,ותוא ןיבמ ינאש יפכ ,לעפמב ידיקפתמ
תויווחב ,תולוכיב ,תווקתב ,תופיאשב הזמ הז םינוש םהו ואולמו םלוע אוה יתשגפש
המכב םג ןיחבהל יתדמלש ,יל המדנ הברה תונושה ךותמ ךא .ורבצש תובזכאבו
.הב םישחרתמה םיכילהתהו הפוקתה ירפ יאדווב םה םקלחבש ,םיפתושמ םיווק

םירבדמ םה ךכ

לע םירבדמ םניא םה םהייחל םישולשה תונש תליחתב וא םירשעה תונש ףוסב
חותפ בחרמ םיריאשמ םה .(יליג ינב) םהירוה תא הנייפאש ,ןוחטיבה תדימב םדיתע
השולש-םיינש רבכ ויה ונבורלש ,ליגב "הרבחה" וא "רבחה" לש הטלחהלו ןוצרל
.םידלי
,םינימאמ םה םהירוהמ הנושב ךא ,תיעוצקמה םתוחתפתה תא דואמ םיבישחמ םה
.וב ורחבי םא ץוביקב םג המישגהל ולכויש ,ללכ ךרדב
תוצראב תויחל םג םימעפלו וב לייטל וקיפסה םבורו לודגה םלועה יחרזא םישח םה
.תוקוחר
םה םיבר םירקמבו ץוביקל ץוחמ םיגשיהל עיגהלו חילצהל םתלוכיב םינימאמ םה
.םיידיימ םיירמוח םיגשיה לע םיוסמ רותיו הווהמ ץוביקב הריחבהש ,םישיגרמ

היהי ץוביקהש ,םיחוטב םה דימת אלו םכרד יפ לע םהייח תא בצעל םיצור םה
.םרובע חותפ קיפסמ
תא םישח םהו םיבר םיצוביקב עגפש ,יתרבחהו ילכלכה רבשמל םיעדומ םבור
.(םהירוהמ קלח םג םהיניב) םיצוביקב םיבר לש חורה תוכימנו ןוחטיבה ןדבוא
.ףויז םוש םינוק אל םהו ץוביקב םייחה ולא לש תמאל דואמ םיבושק םה
.וב וסאמ וירבחש ,ץוביקל ףרטצהל ידכ ,רייארפ אל םהמ דחא ףא
םהו תינרמוח םלוע תפקשה םהל סחיימ םהירוה רוד תא עומשל םיבהוא אל םה
."םתוא תונקל" רשפאש ,בשוח והשימש ,ךכמ םיבלענ
םתריחבל עירכמ םרוגכ ,"םירבחל תוריד ךויש" וא "בלושמ ביצקת" לע םירובידה
ולא ,םתעדל .ץוביקל ץוחמש עציהה עקר לע ,םייטתאפ םהמ םיברל םיעמשנ ,ץוביקב
.יתוכאלמ ןפואב םהילע תושבלומ ןהו םהירוה תא רקיעב תוקיסעמה תולאש

םקלחל .םרובע יתוכיא ףסומ ךרע ילעבכ ויכרעו ץוביקה ייח תא םיכירעמ םקלח
.םלועל םיחותפ תונולח דואמ הברה םע ,ץוביקב תויחל תוסנל ןוצר וליפאו תונוכנ
ץוביקהש ,ילכלכה ןוחטיבה תדימל םירע ץוביקה ייח תא תוסנל םיצורש ,ולא םג
טעמ יוצר ,הריבס םייח תמר חיטבהל ץוביקה לש ותלוכי םהל הבושחו וירבחל ןתיי
המר לעב ,יתוכיא ץוביק תוסנל םיצור םה .ותביבסב וא ילארשיה עצוממה לעמ
םישנאש םוקמ .הבר תידדה תוברע וב שישו היגולונכטו הלכשה ,תוברת לש ההובג
.וילא ךייתשהל םיאגו ותוא םיבהוא

םניא םה םיבר םירקמב .ץוביקב ונתא םניא םהו האלה וכלה יחיש ינבמ םידחא
.ליח םישוע םבורו לעפמבו ץוביקב ובלתשה םירחא .תיפוס הדירפ םתטלחהב םיאור
.הל םיכוז םהש ,ןומאה תדימ תאו םהינפב וחתפנש תויונמדזהה תא םיכירעמ םה
.םיאלמ םיפתושכ םיגהנתמו םייתועמשמ םידיקפת םיאלממ םבור

הריחב" לע בייחתמ וניא םהמ שיאו תונולחה תא םיפיגמ םניא םה ,תאז םע דחי
."םייחה לכל
דחא דצמש ,תופתוש לש שדח סופד בצעתמ ילוא ךכו םתוא לבקל דומלל ךירצ ךכ
וליאכ ,עגר לכב תיתועמשמו תיניצר איה ינש דצמו שדחמ דימת תלקשנו תנחבנ איה
.דימתל איה

ותוא םיבזועש םוקמ אוה תיב

שחרתמ אוהש יפכ ,ץוביקה םע ,ץוביק ינב םניאשו ץוביקה ינב ,םיריעצה לש שגפמה
.תוטלחומה תורימאהמ תחא ףאל םיאתמ וניא (ללכ שחרתמ וניא םיתעלש יפכו)
,תאז תורמלו .תרחא םייח תואיצמ לכמו רבעהמ תרכומ הנולבש לכמ גרוח אוה
לע ,עפשומ אוה .הפוקתה חורמו הפוקתה תוביסנמ דואמ עפשומ ץוביקה םע שגפמה
ןוחטיבה ןדבואמ ,םיבר םיצוביקב ךשמתמה רבשמהמ ,םמשב יתאבהש םירבדה יפ
,תונורחאה תובתכה תמגוד) ץוחבמ הערה חורהמו תיבמ חורה תוכימנמ ,ילכלכה
.(ץראה ןותיעב ומסרפתהש
םלועב תיבהו החפשמה יגשומ תא ונישש ,םייללכה םיכילהתהמ םג עפשומ שגפמה
.ינרדומה

םיבזועש ,םוקמ אוה תיב" ינרדומה ונמלועב יכ ,רלפוט רמוא "דיתעה םלה" ורפסב
,םוקמ אוה תיב ןהב תורוגסה תורבחה וא ןשיה םלועהמ לידבהל ,"ותוא
.וב םיכישממש

תורבחל ותוא תוושהל תועט וז היהת ןכלו החותפ הרבחכ קר םייקתהל לכוי ץוביקה
"יעבטה" בצמה איה תיבה תביזע יכ ,ןיבהל ךירצ .םיכישממ םינבה בור ןהב ,תורוגס
םג םימייקה םידדובה םיזוחאל לעמ ,וב ךישמהל הריחבה וליאו ונמלועב ןבומהו
םיעינמ הל ויהיש ךירצו הילאמ תנבומ הניא ,ונביבסמש ינרדומה םלועב
.םייתועמשמ

עקר לעו ץוביקב םהייח יבגל םויה םיטבלתמה ולאמ קלח םע יתורכיה עקר לע
תרמייתמה הנעט לכ תוחדל ךירצ ,דבלב ןאכ זמורמה ,תבבוסה תואיצמה רואית
תא רצויש ימו "עדוי" אוהש ,ןעוטש ימ .םיריעצה וטילחי המ ןוחטיבב תעדל
יפותישה ץוביקל ףרטצהל םיריעצה ינומה תא איבהל "םסקה הטמ" ודיבש ,םשורה
.םינטלרש םה ,יתליהקה וא
תיחפמ ,וללה םיריעצהמ קלח םע הרופו יניצר גולאיד םייקל יוכיסהמ שאונש ימ
.םכרעמ

דימתמ גולאיד
גולאיד םייקל אוה ,תוסנל הצורש ימל הבר תוריהזב ,עיצהל עדויו לוכי ינאש לכ
.ןח אוצמל ידכ ,תודמע שטשטל ןויסינ לכ אללו תידדה הבשקה ךותמ ,חותפו יניצר
,ידוחייה ףסומה ךרעה תאו ץוביקל םידחוימה םיכרעה תא ןוחבל יואר גולאידב
אוצמל ידכ ,תכל קיחרהל תונוכנ ךותמ תאז לכ .וירבחל עיצהל לוכי ץוביקהש
.םיריעצ םתוא לש תופסונה תופיאשהו םיכרצה קופיסל םיינשדח תונורתפ
תודמלמ ןהש ןכתיש ,תוחלצה .וז ךרדב תויתועמשמ תוחלצה המכ לע עיבצהל רשפא
לאכ ולא םירבדל סחייתהלמ הלילח ךא , הז בולישב םולגה לאיצנטופה לע והשמ
.החלצהל חוטבו טושפ םשרמכ

.ץוביקה לש הבילה יכרעל בושא האבה המישרב


םיצוביקה רתא תפמ לא
םימושייה לכ - םירודמה לכ - תוקלחמה לכ