הווש םגו הנוש

טפושה ןיע ,אריפש עשילא

17.1.2001
,ההומת הנעט ןעוטו רזוח ינא יכ ,םש רמאנ .והשלכ םוקמב יתטטוצ רבעש עובשב
ירחא ,איהש ,יתייער לש התדובעל לעפמה להנמכ יתדובע ןיב לדבה ןיא וליאכ
הדח העיבקל אובמה קר היה טוטיצה .לעפמב (הטושפ תלייח) תיש"פח קר ,לכה
."ךכ רבדה ןיא יכ" ,תעד רב לכל היולגו העודיה ,הרורבו

דלי לכש ,תונעט ןעוט יניאו השבתשה אל ןיידע יתעד ,עגריהל םילוכי םתא ,ןכבו
ךא ,םילבוקמ תועטו שוביש םנמוא .תועט טושפ היה טוטיצה .תויוגש ןה יכ עדוי
.הדובעה ןיינעל םיעגונה םיגשומ בוברעמ תעבונ תועטה .תועט תאז לכב
ךא ,הדובעל םירשקתמ םלוכ ,הרומתו תלעות ,תוירחא ,ץמאמ ,הבוח :םיגשומה
.הלש רחא ןפב קסוע םהמ דחא לכ

יתייער יכ ,הזב ןימאמ םג ינאו ,םעפ ידמ רמול גהונ ןכא ינא הבוחה יבגל - הבוח
אלממ ינאש יפכמ תוחפ אל ,רוצייב התדובע תועשב ,התבוח תא תאלממ (לשמכ)
,תופסונה תובוחה תא ריכזהל ילבמ ,תאז .לוהינ לש תובר תועשב יתבוח תא
.םיפסונ םיניינע המכבו הדכנה לודיגב ,תיבב :ינממ רתוי תסמוע איהש

רוצייה םלואב רויסל גזוממה ידרשממ ,םעפ ידמ ,חיגמ ינא רשאכ - ץמאמ
םיזגרא לש תולודג תומירע תענשמ ,העיז תפטונ ,הנטק השיא שגופ ינאש ,הרוק
ינאשכ .יתייער איה וזה השיאהש ,ןיחבהל רשפא בטיה םיננובתמ םא .םידבכ
םגש ,ןימאהלו רוזחל ידכ ,ילש עונכשה חוכ לכב רזענ ינא גזוממה ידרשמל רזוח
.(לשמכ בוש) יתייערמ תוחפ אל ץמאתמ ינא

תוקלחמה ילהנמ .ותדובע תא עצבל יארחא לעפמב דבוע לכ - תוירחא
ילהנמלש ,חיטבהל םיארחא הלהנהה ירבח .עצבתת הדובעה לכש ,םיארחא
להנמה .םתדובע תא עצבל ידכ ,םהל ץוחנש המ לכ היהי םידבועלו תוקלחמה
הלוכי וזה תוירחאהש ,םישנא שי .יארחא אוה המ לע דחא לכל דיגהל יארחא
.הז םע רדתסמ ינא .םתוא עגשל

םיכירצ ונחנא .םיליעומ דאמ ונחנאש ,םישיגרמ ,"םיריכבה" ,ונחנא - תלעות
תודובעה תא עצביש ימ היהי אל םא יהשלכ תלעות ונב היהת אלש ,רוכזל
.תוטלחה לבקלו תוינידמ שבגל ,בושחל המ לע ונל היהיש ידכ ,תורחאה
םיליעומו םיבושח םירבד םישוע ונחנאש ןמזב יכ ,םימעפל םיחכוש םג ונחנא
יונה תא חפיט והשימו אבה גחה תא ןיכה והשימו ונידלי תא ךניח רחא והשימ
םישנא רתוי הברה םואתפ האור ינא ימצעל הז תא רמוא ינאשכ .וניתב ביבס
.יביבסמ םיליעומ
?ץוחנכ ותוא הכירעמו ול הקוקז הרבחש ,רבד השועש ימ לכ אוה ליעומ ילוא

ינממ תוכז תודוקנ תוחפ אל הרבצ (לשמכ) יתייער וישכע דעש תורמל - הרומת
ינא ,טילחמ ינא ,ותושעל בהוא ינאש רבד השוע ינא .רתוי הנהנ תאז לכב ינא
ןיא ...םיניינעמ םישנא שגופ ינא ,דיינ ינא ,תונויער שמממ ינא ,רצוי ינא ,עיפשמ
ונניא הז ןיינעב .עגר לכמ טעמכ הנהנ ינא - יולגב תודוהל םיענ אל .לד עגר יל
.םיווש

,בשוח תמאב ינא הז ןיינעב .ירמוחה לומגה אוהו דחא ןיינע ראשנ ,לכה ירחא
יתדמע תא בוש לוקשל ןבומכ ןכומ היהא ינא .יתייער לש התוכזל הווש יתוכזש
לש םידליל עיגמש הממ רתוי עיגמ ילש םידליל המל יל ריבסי והשימ םא ,וז
.יתייער

.הדובעב ןויווש ארוק ינא הזל


םיצוביקה רתא תפמ לא
םימושייה לכ - םירודמה לכ - תוקלחמה לכ