דיתעל םיעוגעג
?ונינפ ןאל

טפושה ןיע ,אריפש עשילא

16.1.2001


.תופולח ןיב רוחבל ךרוצב ונמייסו ןוידה לש הימוטנאב ונקסע הנושארה המישרב
.ונינפב תוחותפה תוירקיעה תופולחה ןיב רוחבל ונילע התע

ךרוצל .הריחבל תונווגמו תובר תופולח דימת ונינפב תוחותפ םיישממה םייחב
תוכלוהה תוירקיעה תומגמה תא תוגציימה שולשל סחייתנו ןמצמצנ ןוידה
.תיצוביקה תואיצמה יבחרמב תושבגתמויסאלקה ץוביקה

ןיא יכ ,ןעוט ,תיצוביקה העונתה לש יטנתוא רתויה ןוירוטסיהה ,רוצ יקומ ידידי
ידסייממ דחא לע יקומ רפסמ וירבד תשחמהל ."יסאלק ץוביק" היה אל םלועמו
,רזח רשאכ .הינגד תמקהל הנושארה הנשב הכורא הפוקתל עוסנל ץלאנש ,הינגד
טיבה ,ץוביקה רצחב דמע ,םיצוביקהו תוצובקה םא לש התמקה רחאל יצחו הנש
."היהש המ אל רבכ ץוביקה" :רמאו הבזכאב וביבס

םינווכמ םה יכ ,םימעפל םיעדומ םניא יסאלקה ץוביקה לע םיעוגעגב םירבדמה
ץוביקה" יכ ,הארנ .םיצוביקה ייחב תושק רתויו תובאוכ רתויה תופוקתל
רבעש המ לכ לע םיעוגעגב םיננובתמה ולא לש תפתושמה םתריצי אוה "יסאלקה
.שאב ותולעהל היהי רשפאש שק לילחדל םיקוקזה ולא םע דחי

יתשמ םייחל הפולח הניא וז .דיתעב םייחל תירשפא הפולח וז ןיא ,ךכ וא ךכ
:לכל תונבומו תועודי תוביס
.רוחאל ןמזה לגלג תא בבוסל ןתינ אל - תחאה
.ירשפא היה רבדה םא םג ,תמאב ךכב הצורה שיא ןיא - היינשה
ןוויכה תא רוחבל שי ןהיניב ,דיתעל תונווכתמה תופולחה קר וראשנ לעופבש ךכמ
.יוצרה

גוסנה ץוביקה

,םיימינפה םיכילהתהו תינוציחה הביבסב םייונישה .םיבר םיצוביקב םיישקה
יוגש וא ידמ זעונ ישונא ןויסינ הארנכ היה ץוביקה יכ ,הנקסמל םיבר ואיבה
תומרונה ,םייחה תוחרואב בלתשהלו ונממ רוזחל שי ,ולא לש םתעדל .ודוסימ
ילואו ,ןויסינה לע רותיו איה וז הפולח .ונתוא תבבוסה הרבחב םיחוורה םיכרעהו
.הירבח ןיב םינוש םיסחי לע תתשותש ,תרחא הרבח ןנוכל ,הרמויה

הב ןיאש ,התמשגהל ךרדב םיברה םיישקה תורמל ,תירשפאו הריבס הפולח וז
ךלהמ" ,העונתבו וצוביקב ,היליבוממ דחא התוא הניכ קדצב .ללכ תונשדח
רוחאל הכפהמה יליבוממ קלח .רוחאל הכפהמ :רמול הצור ."יטסינויזיבר
הנובתב םירחוב םהו דחא לודג דעצב רבעמה תא עצבל ןתינ אלש ,םיניבמ
יצח דע קר תכלל ןתינש ,םינימאמ םירחא .םידודמו םיריהז םידעצב םדקתהל
...תומלועה ינש לש בוטה וב םייקתיש ,והשלכ םוקמב ראשיהלו ךרדה
םא םג ,קושה יללכ יפ לע ,ילאיצנרפידה רכשה יכ ,םיעדויו םיניבמ םלוכ ךא
אוה ,םינושמו םינוש תומש תחת רתתסי םא םגו ךומנ ןונימב הליחתב עצובי
.ץוביק אלל ץוביק ןיב לידבמה "ןוקיבור"ה

,ענכנש ימו ענכתשהש ימ ,וירבחל התוא עיצמש ימ ,וזה הגיסנה תא ךילומש ימ
תישונא התושעל תוירחאה םהילעו םתריחב תועמשמ תא ןיבהל םירומא ולא לכ
תוריהזב ונחביש ,בושחו םייוכיסה תא בטיה וכירעיש יואר .רשפאה לככ ,הריבסו
תופתושה תא םייקל ךישמהל םהל הלילח ךא ,םתריחבמ םיעבונה םינוכיסה תא
.הב וסאמ הירבח בור יכ ,ררבתי רשאכו םא תיצוביקה

שדחתמה ץוביקה

אוהש יפכ ץוביקהמ דואמ הנוש היהי ,וילע ץילממ ינאש הז ,שדחתמה ץוביקה
.בר יוניש ונתשי הדובעה תביבסו הדובעה יפוא ,וירבח יקוסיע ,קשמה יפנע .םויה
ינפואו יאנפה ןמז ,םוי םויה ייח ןוגרא ,תויתרבחה תוכרעמה ,הכירצה יפנע םג ךכ
- הקוחרהו הבורקה הביבסה םע םירשקהו תודיינה ,אתווצה תודסומ ,יוליבה
"ותודלי ףונ" אוה היהש ץוביקה ורובעש ימ .שדחמ בצעתהלו ןחביהל ךירצ לכה
רצח" התייהש המ לכב ,תוחירבו םיעבצב ,תוארמב :בר יונישל ןכומ היהיש ךירצ
םייונישהו םיכילהתה ועצובי דוע לכ ץוביק תויהל ךישמי ץוביקה ךא ."ץוביקה
הבילה יכרע" - ץוביקל םייתוהמה םיכרעהו תודוסיה סיסב לע וללה םיקומעה
בצעל :שדחתמה ץוביקב רחובש ימ ינפל דמועה לודגה רגתאה והז ."ץוביקה לש
.יצוביקה יכרעה ןפצמה לע רתוול ילבמ השדח תיצוביק תואיצמ

:םיכבוסמו םישק םקלח ,םיבר םירבעמ עצבל ונילע היהי תושדחתהה ךילהתב
תריתע הרבחל ,תויעוצקמ יתלב תודובעמ הסנרפ לע התתשוהש הרבחמ רובעל
.הירבח ןיב ןויוושה תרימש ךותו תינבומ היכרריה אלל עדי
הב תואיצמל ,ורצויש םירצומה תומכ יפ לע הדדמנ המורתה הב תואיצממ רובעל
ךות ,עדימ קיפהל ןתינש המ לכו הריציה חוכ ,חורה תמורת :רקיעב ושרדיי
.הדובע לכ לש הדובכו הכרע תרימש

יחנומב) תוכומנה רכשה תומרב םיאצמנ םיסנרפמה בור הב הליהקמ רובעל
םלשל ילבמ ,תוהובגה רכשה תומרב ואצמיי םיסנרפמה בור הב הליהקל (הביבסה
.הירבח ןיב םיילכלכ םירעפ רוציל ילבמו רבחל רישי רכש
שולגל ילבמ ,זכרמב הירבחמ דחא לכ לש ישונאהו יעוצקמה ושומימ תא םישל
.לכב לכה לש תורחתלו םזיאוגאל
לש ויתופיאש תמשגהל לובגה יכ ,חוכשל אלו דחא לכ לש תיברמ החלצהל רותחל
.ורבח לש םיימיטיגלה ויכרצ םה דחאה

.אתווצה תייווח לע רתוול ילבמ ,תיתונמאהו תיתוברתה הריציה תא קימעהל
ותלוכי תא תוצמל הירבח-הינבמ דחא לכל רשפאלו הלכשההו ךוניחה תא םדקל
.תיתרבחה תוירחאה חופיטו יכרעה ךוניחה תקמעה ידכ ךות ,ויתופיאשו
.הפיקמה תידדהה תוברעה לע רתוול ילבמ ,ישיא ןוחטיבל םינונגנמ תונבל
.יחרכהו הנבומ ימינפ חתמ םכותבו םהיניב שיש ,םידעיו םיכרע םה ולא לכ
םע דדומתהל התלוכי אוה ,ץוביקה הז ללכבו ,תישונא הרבח לכל םינחבמה דחא
לע לקהל ידכ ,םיבטקה דחא לע רותיווה .הב םימייקה םיימינפה םיחתמה
.הרבחה לש הדודירל םורגיו ליעוי אל ,חתמה

החלצהלו תיגולונכטה המדקל םורתי אל ץוביקה לש הבילה יכרע לע רותיווה
.ץוביקהמ דוחייה תאו הרתיה המשנה תא איצוי אוה ךא ,תילכלכ
גושגש ענמי אוה ךא ,םיכרעה םויקל םורתי אל המדקהו תונשדחה לע רותיווה
.ללכ םויק רשפאי אל םימיוסמ םירקמבו ילכלכו יתרבח

קוקז אוה .דיתעב ומויקל םייחרכה םיאנתכ ,םהינש תא ךירצ שדחתמה ץוביקה
קוקז אוהו (םיפסונו) ונינמש םינבומה לכב החלצה ייוכיסלו תונשדחלו המדקל
.וירבח תא דכלתש ,תמכסומו הרורב םיכרע תבילל

.תרחבנה הפולחה םושייב ןודנ האבה המישרב


םיצוביקה רתא תפמ לא
םימושייה לכ - םירודמה לכ - תוקלחמה לכ