- דיתעל םיעוגעג
ןויד לש הימוטנא

טפושה ןיע ,אריפש עשילא

15.1.2001,הבוט הלאש איה הבוט הבושתל יאנת יכ ,ועדי םינומדקה םיפוסוליפה רבכ
.הדחו הרורב
ישופיח ,תוטבלתהה חכונ ,םיצוביקה ירבחל ,םויה דחוימב ונל ץוחנ קיתעה ללכה
רבד הניא תופולח ןיב תיארחא הריחב .ונדיתע לע טילחהלו רוחבל ךרוצהו ךרדה
םינועט רתויה םיניינעב רבודמ רשאכ ,םייתעבש השק איה ךא ,םעפ ףא לקו טושפ
.טילחהלו רוחבל ךירצש ,ימ רובע םישיגרו
להנתמו םייקתמ וב הומתה ןפואה םע םילשהל השק ולא םירבד עקר לע אקווד
תולאש גיצהל ילבמ םדיתע לע ןוידל וסנכנ םיבר םיצוביק .וניתומוקמב ןוידה
אלו תולפרועמ תואמססכ תוחסונמ תונושה תובושתהו תולאשה רשאכ ,תורורב
.םיישממ םייחל תורורב תופולחכ

םירמאמבו הדמעה תוריינב ,תורבוחב םסרפתמה ברה רמוחה לע רבוע התאשכ
,םינצקומ םינועיטו םייוטיב לש םישרמ ףסואב ןיחבהל אלש ,לוכי ךניא תונותיעב
תשחמהל .תולחוימה תוטלחהה תלבקל תוחומהו תובבלה תא רישכהל ודעונש
םינועיטהו םייוטיבה לש ,תינייפוא ךא ,תיקלח המישר ןאכ יתאבה םירבדה
:םיקרפ השולשל ללכ ךרדב םיקלחתמ םהש יפכ ,וללה

.תירזכאה תואיצמה קרפ
תאז םישוע ךא ,םיבר םיצוביק תודירטמה תושק תויעב המכב םיעגונ הז קרפב
תויצרופורפה לש תכל קיחרמ שוביש ךות ,יטסינימרטד-יאובנ ךפונ תפסותב
:ךכ ךרעב (ארקנו) עמשנ הז .תינתמיא תואיצמ תנומת תלבקל דע
ונחנא הדובע לש תובר םינש רחאל ...םולכ ונל ןיא ...רזכא םלועב דבל ונראשנ"
ןוחטיב ןיא ,ץרחנ ונלרוג ...השדחה תואיצמב דורשל יוכיס ונל ןיא ...םיינע
.הלאב אצויכו " ...שוטנ םינקז בשומ ונחנא ...םיריעצל דיתע ןיאו םינקזל

תימצעה האקלהה קרפ
ןאכ םג ךא ,םייחה לש תויתימא תויעבב תומיוסמ תועיגנ תוללכנ הז קרפב םג
תא םישוע - םינעוטה םישמתשמ םהב ןוטהו המצועה ,תוללכהה לש ףוריצה
:ןבורב תוירקשו תונימא יתלבל תונעטה
ונייח דימת ...םיטיזרפל הממח ונחנא ...םידבוע ונניא ...םיסנרפתמ ונניא"
תידדהה תוברעה ...ונירבח תא ונתחשה ...קדצ אלל ונלביק ...רוביצה יפסכמ
ויה אל ילואו) תוחילש ןיאו הנומא ןיא ...תנוונמ תפתושמה תוירחאה ...תפיוזמ
."...(םלועמ
,ימצע לשמ דחא יוטיב וליפא יתמרת אל ןאכ דע אבומה לכב יכ ריכזהל בושח)
ילעב לש םיבתכהמ אוהש יפכ חקלנ לכה .יחור ירפ השולק תפסות אל וליפא
.(רבדה

הלודגה החטבהה קרפ

םיליחתמ הז קרפב .םימדוקה םיקרפה םינווכמ הילא תילכתה אוה הז קרפ
:רבדה ילעב לש תוהזה תדועת תגצהמ ללכ ךרדב
...ץוביקה תא םיבהואש ולא ...םיבוטה ה'רבחהמ ונחנא ...ונתוא םיריכמ םתא"
ןיבש ,ידכ) םכל םיגאוד ונחנא וישכע םגו ונל תפכא היה דימת ...בוט םיצורש ולא
." ...(תלפטמה תנומסתמ ףוס ףוס וררחתשת ,ראשה
:בוטהו רואה תוזוחמל ליבומ קרפה לש וכשמה
תא ריזחנ ...תילכלכ חילצנ ...חומצל בושנ :םכל םיעיצמ ונחנאש ךרדב וכלת םא"
ןוחטיבה תא ריזחנ ...(המוק יפוקזו) םיאג היהנ ...םירבחל םייחה תחמש
וצרי םיריעצה יבוט ...תוריח ךותמ םיארחא תויהל םירבחל םורגנ ...ישיאה
לש בוטהמ קלח לע רומשנ םגו ...תוקוניתמ ומהי וניתב ...ונילא ףרטצהל
ןווינ לומ תצלמומה ךרדב רחבנ קר םא בוט ולוכש םלוע ,רוציקב " ...ץוביקה
.הב רחבנ אל םא ןולדיחו

םהו רבסהה םה ,הלוכ הקמנהה םה - החטבהה לש םסקהו השובה ,דחפה
תא םיאור ונחנא יכ ,ונילע וכמסת" .קמנל ךרוצ ןיא ,חיכוהל ךרוצ ןיא .הריחבה
."רואה
!ריחמ לכבו ...ץוחנה בורה תא גישהל ךירצ וישכע יכ ,רבדלמ סה םינוכיסה לע
הדחפהה יפולא ותוא םיקיתשמ םינוכיסה תא ןוידל תולעהל הסנמ והשימ רשאכ
."םידחפ ערוז התא" :הנעטב
התא" :הנעטב םיחכופמה ותוא םיקיתשמ םייוכיסה יבגל לאוש והשימ רשאכ
."הנומא ןטק

הנוכנה הלאשה
לעפמה דיתעלו ונייח דיתעל עגונה יניצר הכ ןיינעב ןודל שי ךכ אל ,םירבח אל
ןפואב ,היהיש לככ באוכ ,םייקל הבוח ןוידה תא .ול םיפתוש ונאש ,ידוחייה
תבשחה ךותמ ,הפולח לכל םיברואה םינוכיסה תייאר ךותמ ,חותפ ,הנכ
ןיב הריחבב רבודמ דימתש ,הנבה ךותמ רקיעבו ,הפולח לכ תחתופש םייוכיסה
.תופולח
םיברוא ,ונתאמ דחא לכ לש הנושה ותעדל ,היוצרה הפולחל םג יכ ,רוכזל יואר
םימיוסמ םייוכיס שי םיללוש ונאש הפולחל םגש ,ךכמ םלעתהל רוסאו .םינוכיס
.החלצהל

.הבושחה הלאשה יהמ ונרמא אל ןיידעו ןוידה תוברתבו ןונגסב ונקסע ןאכ דע
איה הילע הבושתהש ,הלאש התוא .ןוידה חתפב גיצהל שי התואש ,הלאשה
.הטלחה תלבקו הריחב לש התישאר
ירה .תרכומה תישונאה תואיצמל הרזח תדרל שי הנוכנה הלאשה תא גיצהל ידכ
וניאו וכרד תא רחוב וניא שיא יכ ,ותביבס לע ותוננובתהמו ונויסינמ עדוי דחא לכ
םייוכיסה לש תקיודמו המלש האוושמ ךרוע אוהש ךכ ידי לע ,תויחל ךיא טילחמ
.תוירשפאה תופולחהמ תחא לכל םינוכיסהו

יפ לע ,ונוצר יפ לע ,רחוב אוהש הדימב ,וייח ךרד תא רחוב ונתאמ דחא לכ
ףיסוי תילנויצר הבישחב ןחינש ימ .ויכרע יפ לעו ויתווקת יפ לע ,ויתופיאש
לככ ,ןוכנ ךרעיהל ידכ ,ותריחבמ םיעבונה םייוכיסה תאו םינוכיסה תא לוקשיו
.ותריחב תמשגהל ,רשפאה
,םהיתונוצר רוריבמ ליחתהל ,וכרד תא דחיב רוחבלו ןודל הצורה רוביצ לע םג ךכ
.וירבח לש םהיכרעו םהיתופיאש
,הבחר המכסהל ליבותש ,ךרדב תאז תושעל (יהשלכ תישונא הצובק) רוביצה לע
.תויחל וירבח וצרי םהיפ לע םייזכרמה םיכרעה לעו תורטמה לע ,רשפאה לככ
שבגל הירבח וחילצי אל םא .תופתושה לש המויקל יחרכה יאנת אוה הז רבד
עיגהל הירבח וחילצי םא .תופתושה אליממ קרפתת ,היד הקומעו הבחר ,המכסה
ומרגיש ,תולועפה לכב טוקנלו המושייל ךרעיהל םהילע היהי זא וא וזכ המכסהל
.םייוכיסה קוזיחלו םינוכיסה םוצמצל
,םיכרעהו תורטמה לע המכסה שוביגב הליחתמ תיארחא תיתרבח הטלחה
התמלשהו םייוכיסהו םינוכיסה לש ,רשפאה לככ ,תחכופמ הכרעהב הכשמה
.תואצותל תוירחאה תלבקב

רסומ" ,תונווכה תא שיגדמה "הנווכה רסומ" :ןיב הנחבהה תא חסינ רבוו סקמ
"תוירחאה רסומ"ו תואצותל קר סחייתמו תונווכה תא לטבמה "האצותה
.דחי םג תואצותלו תונווכל סחייתמה

.תופולחב ןודנ האבה המישרב


םיצוביקה רתא תפמ לא
םימושייה לכ - םירודמה לכ - תוקלחמה לכ