לגעמל םרזה ןיב
זכרמ - (םיקיז) קיניובח יגד םע החיש
תיצוביקה העונתב יפותישה לגעמה
2.2002 - ןמרב ילא
יפותישה םרזה רתאל
.תיצוביקה העונתה ירבח ינפב גיצהל ךרוצ ןיא יפותישה םרזה תא
תונותיעב םידהלו תורתוכל םיכוז צ"קתה תגהנהב םרזה לש ויקבאמ
.תיצוביקה
?םרזהמ הנוש אוה המב ?יפותישה לגעמה והימ לבא
רכזל ול ןתינ דחוימה םשה) קיניובח יגד סייוג 2000 רבמבונ שדוחב
יקלח ןפואב (גד=שיפו ותדיל ינפל םימי שדוח רטפנש ,לשיפ ,ויבא
אלמ ליעפ אוה 2002 ראוני זאמו ,יפותישה לגעמה תא זכרל
.ןופצ תונרג רוזא לש ילכלכ זכרכ שמיש ,ףסונבו הז אשונב
ותוזח .לגדל יגד תא ארקש ,העונתה ריכזמ ,ליגרב ירבג הז היה
קשמה זכרכ ןהיכ רבעב .קקר גד לש יומידמ הקוחר יגד לש הלודגה
היהו (ץראב תולודגה תחא) תפרה תא םיקה ,םיקיזב לעפמה זכרו
."וישכע םולש"ב רבחו לאמשה תועונת ימיקממ
תונשדחל תונוכנ םע ,"תיתרוסמ" תיצוביק הפקשה לעב ץוביק רבח יגד
,תיפותיש
.םידכנ השימחל בסו ,4 +יושנ

?יפותישה לגעמב םיצוביק המכ :ש
םחותה םודאה וקה אוה ילאיצנרפידה רכשה .120 םירמוא שיו ,םיצוביק 100 -מ הלעמל יתעידי יפל :יגד
.לגעמב ומוקמ -קשמבו הכירצב ףותיש לע רמוש ץוביקש ןמז לכ .הז לגעמ
תומיוסמ תוטרפה ומכ םילודג םייוניש וגיהנה םא םג ,הלאה םיצוביקה לכל תבותכ ימצע האור ינא
.תויונרותו תופסונ תועשב הדובע רובע ינויווש לומגת וליפאו
םאה איה הלאשה ךא םינתשמ ונבור .ןוכנ יל הארנ וניא -חרכהב ןרמשכ יתרוסמה ץוביקה לש יומידה
.םירמשנ -םיירקיעה הבילה יכרע
תובייחמו ,ןיידע תובשנמו ,זא ובשנש תוחורה אלמלא םק היה אל ילואו עירכמה עגרב םק יפותישה םרזה
עיגהלו לגעמה תא ביחרהל ךירצ תעכו ,הפונת ול קינעהו לגעמל םדק םרזה .יפותישה לגעמהו םרזה םויק
.םייפותישה םיצוביקה םומיסקמל
תורמל) תידדה תוברע םע בלושמה לדומה לעופ םהבש םיצוביק םע םג רשק רומשי לגעמהש רמואו שיגדא
.(ךורא חווטל ינויווש דיתע םהל הפוצ יניאש
.תידדה תוברע לש תמיוסמ הדימ וב שיש תורמל ,יתעדל ,הכורא םייח תלחות ןיא ןוחטב תשר גשומל

?הכ דע יפותישה לגעמה השע המ :ש
ןמיסש ,סנכב ופתתשה םיצוביקמ םיגיצנ 30 .הנש יצח ינפל העונתה תיבב לגעמה לש בחר סנכ היה :יגד
ובל בל תא האור ינא ובש ,םרזה םע לגעמה לש רשקה תא דסמל ךירצ וישכע .לגעמה לש ךרדל האיצי
םייפותיש ןויע ימי םימייקתמ .יפותישה םרזה םע אלמ הלועפ ףותיש םייקתמ .לגעמה לש ינמיה ןמסכו
.תופסונ תולועפ תוננכותמו םרזה יצוביק םע םישגפמ םימייקתמ ,םינינועמה לכל
ןיא ,ץוביק-אל תויהל ידכ .ומצעמ םייקתהל לוכי וניאו דימתמ קוזיחל קוקז ,היטרקומדה ומכ ,ףותישה
םניד -םודאה וקה תא ורבעש םיצוביק םתואש בשוח ינא "ןוירה יצח"ב ןימאמ יניאו תויהו קוזחתב ךרוצ
.ץרחנ םיצוביקכ
רוסאו תועטהל רוסא לבא ,ךכב ורחב םירבחה לש קיפסמ בור םא ,ץוביק תויהלמ לודחל ןוסא הז ןיא
.תואיצמה תא שטשטל
וא םירצח ,לאומש ןג ,יראב לש בצמב םניאו ער יכב ילכלכה םבצמש םיצוביק םתואב אוה לודגה ישוקה
.הנבי

…הבושתה תא עבק רבכ הסנרפהו הדובעה בצמש הארנ תילכלכ םישלח םיצוביק הברהב :ש
לוהינ םשל תורשמ רוחמת םייקש יל עירפמ אל .הנוגי אל -הדובע תלכלכ לש גשומה :יגד
-ץוביקה תלכלכ תקלחתמ דציכ איה הלאשה .םייק אליממ הז ץוח תדובעב ירהש ,הליהקה ביצקת
!אל וא תינויווש
תישיא תוירחא רסוח לש הז בצמו םיטיזרפ לע םשו הפ םיעמוש ונא םייפותישה םיצוביקב םג
לוגדת ץוביקה לש תיתימאה הגהנההש הצור ינא ךדיאמ לבא ,ילע לבוקמ וניא רבחה תסנרפל
.(םירהצב םימקה) םי"צבמקה קר אלו ףותישב
ומכ והשמ) תיפותיש היצטניירואב ץועיי תרבח לש התמקהב דאמ הבר תובישח האור ינא
.םייפותישה םיצוביקה תוקוצמל תובושת ןתיש ,(תיפותיש ךרע-ךרד

?זא דע םישוע המו :ש
םייתעונתה םיזכרה תייחנהב םייפותיש םיצוביק לש םישגפמ םימייקתמ םורדבו ןופצב :יגד
.תויפותישה תוסיפתה קזחלו ינשהמ דחא דומלל םיסנמ .(תויפותיש ןניא םהיתועד םא םג)
לגהש ,שיגרמ םגו ,הווקמ ינא .תוימיטפואה ,ילש הלחמ שממ וזש רמול רשפאו ,ימיטפוא ינא
ריחמ תא יתיאר .בוט רתוי קר תויהל ךירצ וישכעו ,ומצע תא הצימ ץוביקה קוריפ לש
.ימעטל ידמ דבכ אוהו םייונישה

ילאוטקא םורופ - תובוגתל
םימושייה לכ - םירודמה לכ - םיצוביקה רתא תפמ לא
ה ס פ ד ה ל