םישדח םיקפוא ,תונשי תוכובמ - ץוביקה
12.3.2002 - רוצ יקומ

.יפותישה םרזה סנכב ארקוה
12.3.2002 לעפא

יפותישה םרזה רתאל
"הביטקפסרפה הבושח - שיש המ בושח אל"
םולכ ןיאשכש ובשח זא .ץוביקה לש םינושארה וימיב רמאנ "הביטקפסרפה הבושח - שיש המ בושח אל"
.הביטקפסרפה יהוזו -לכה לע םולחל רשפא
רבדה ןיא ךא .ונינפל דועש תוברה ולאלו .ופלחש םינשה 90 -ל םג ךירצ הביטקפסרפ :םיעדוי ונא םויה
תשוחתב הוולמ איה ןיא םא תקפסמ הביטקפסרפה ןיא םג .רבעה לע תוננובתה ךותמ רזגיהל תנתינ דיתעל
.הקזח הווה
ונא ןיא םנמא .ונינפלש םישדחה םיקפואה תארקל ךובמה תא ריתהל החוכב ןיא הנשי הכובמ תונש 90
םיכירצ ונייה םא םלוא תוציפק ,תורירב ,תוליפנ םג ונא םיעדוי יכ תיחרכהה המדיקה תנומתב םייובש
הילעה ימיב םיגוהנ ויהש ,הווקתהו ךפנכ תחת יניסינכה ,העובשה ,הנקזחת םינונמהה ןיב םיה רוחבל
דיתעל בייחמ "ןורקיע איה הווקתה" ןקזה הגוהה לש ונושלב םירמוא ונייה ,ץוביקה תישארו הינשה
.ךבסב ותוא תולגל אלא וילא תווקל קר אל ךירצש

חצנה םעטמ םיפוצ אל
תונפואו חווט יכורא םיכילהת ,םייטמרד תוערואמ םלועה לע ורבע ץוביקה לע ורבעש םינשה םיעשתב
דוע ,יטסינומוק רטשמב םלועה הסנתה אל ןיידע ותדיל תעב ,תובר תוילאוטקלטניא
המק ולש היפרגויבב ,המישוריהו ץיבשוא תא ,םלועה תומחלמ תא רבע ץוביקה ,החוורה תנידמ הדסונ אל
.םיטילפל ויה םינוילימו המיהדמ הכפהמ רבע עדמה ,תושדח תובשייתה תורוצ וחתפתה ,םידוהיה תנידמ
התיה אל ,הנשב תוחיש 4000 ומייקש םיירוביצ םינופלט העשת י"אב ויה ץוביקה תמקה ירחא םינש רשעכ
יגיהנמ ןיב שגפמה םוקמ ויהש תוינואב םיעסונ ויה םיינויצ םיסרגנוקלו ,תחא תיגולוכיספ הנחת
.תובירי תוגלפמ
.חצנה םעטמ הפוצכ וללה תורומתה לע ףיקשמה רזנמכ חתפתה אל ץוביקה
סומסוקורקימב תויתרבחהו תויגולוכיספה ןתכלשה קדב ,ברועמכ תורומתל רבוחמ היה ,ומצע תא ןחב אוה
לש הירוטסיהה ,הלודגה הירוטסיההמ קלחכ ומצע האר אוהוחתפנש תוריזש רתועמ היה אוה .רצי אוהש
ןישוריגמ ,רבחה לש ותולצעמ תעפשומה ,תירמאקה ,הנטקה הירוטסיההמ קלחכו ןוקיתל םדאה תווקת
לש ותדיל לע ןומעפב לצלצל דיפקהש ץוביק ותוא ומכ .תוומה לע לבאמ ,תודשב ועגפש םיקיזממ ,החפשמב
.קונית לכ
ןיבל המאתה ןיב עגר לכב רוחבל ךירצ ץוביקה היה דמעמבו החפשמב ,תורומתבו תרוסמב תברועמה הריציכ
.ןהל העינכ ןיבל תונמדזהב שומיש ןיב .ירמל תולגתסה ןיב .הביטנרטלא
םיכרד לש תיעטומ הכרעה ינפמ וא .תוסג תויועט תושעל הלוכי הברה ךכ לכ התיחש תירוטסיה הריצי
דגנ תומחלמה וא תופנרקתהב אוטחל הלוכי איה .תובזכאו תורושבמ תועטומ תונקסמ ינפמ וא םישנאו
.תוינוימיד חור תונחט
דעב היה אוה .תואטל לש תונלגתסבו ,םיסיקרנ לש םזיאוגאב הריפכ :תבכרומ התיה ץוביקה ךלה הב ךרדה
ידוהיה תא ריכהלו םדאה תא תעדל רמייתה אל אוה .תעדל ותוהז דבאמ אוה ןומהב יכ עדי ךא הרבח
.םדאה לש ירסומה לאיצנטופה הצומ אל דוע יכ החנה ךותמ וייח ךרד תאו ותביבס תא בציע תאז לכבו
יוויצו ךרד שיו שקיב אלה ,םדאה תא םיעדוי ונניא יכ דמל אוהש תורמל .ןוקית ינפב קפואה לעננ אל
לש תישונאה הקיטמלבורפה תאש רתיב הלגתמ לארשי ץראבש תורמל .תולגה ןמ תאצל ,לרוגה דגנ דרמתהל
.םדאב יובחה לאיצנטופה תא תוריח רתיב אטביש אצומ שפיח ץוביקה ,הלוגה

לארשי תנידמב
.הלפהה לובג לע התיה הנש 50 -מ הלעמל ינפל תילארשיה תונובירה תדילש ררבתמ תיביטקפסרפ היארב
הרבחל תננוכמ תרגסמ ווהיש תורטמו םירורב םיללכ קינעמה יתרבח הזוח לע םכסוה אל המחלמה םרטב
םינומהה תרבחל תקפסמ תיתשת הנתינ אל ,היתולבגמו תידדהה תוברעה הרדסוה אל .רצוויתש תילארשיה
הקקחנ אל הב םייחה םיברעלו םידוהיל ,הלוג םעלו היטרקומדל תונובירה לש התונווכתה .רצוויתש
םירתוס םיירוטסיה םיעצפ ,תוטעמ אל תוננוכמ תומוארט הרגא הרבחה הזוח םוקמב יביטקפא ןפואב
תא תושונא העצפ תואמצעה תמחלמ .ףתושמ עצמ תויהל וקיפסה אלש םיעצפ ךא תרוקיבו הלועפל םיררועמה
הלפיט ךא ,תינומה היילעל הירעש החתפ םנמא איה .םיברעל תשדוחמ תולג הרצי ,םידדצה ינשמ םימחולה
,תונורכיז ,תוברת תורצוא .תוליהק הררופ ךא םיתב התנב ,הילא םירגהמה יכרצב קפסמ יתלב ןפואב
הקחרתה איה הנממ החוור תנידמו םישיבכ הללסו תודש ,תשורח יתב םנמא המיקה תושדחו תונשי תושיפת
ץוביקב םיבר ואר ןיידע הנידמל תונושארה םינשב .וריתסהו תיב ודביאש הלא לכל .תונורחאה םינשב
םנמא ,תוריתס תאלמו השק התיה ץוביקב הילאירה םנמא .םתחנ אלש יתרבחה הזוחה תא תנווכמה תומד
תוירחא תבלשמה המק םרטש הרבח לש התומדל למס םיבר וב ואר תאז לכבו תואלתו םיגוליפ רבע ץוביקה
התהד אוהה יתרבחה הזוחה תטויט .תיחרזא תויצולח תאטבמו יאבצ רפסב הבישי ,עבטל הקיז ,תלוזל
לש שדחמ יוליג ,ורתסוהש תוינתא תויוברת לש סנסנרל קר אל איבה ותסירקב ךותיהה רוכ םולח .הכלהו
עזעוזש יתרבחה הזוחה .הלוכ הגועל תולעבה לע תמחול תוילאירוטקס תחימצ קידצה אוה .ובזענש םיתב
לודג ןוה אובי .םיילכלכ םירעפל דגסש הזוחל היה ,תינומה הלטבאו היצלפניא לכ םע ,המחלמ לכ םע
גוצייב םיקדס תשגדהב יתרבח לווע תריציב אלא ,הרבחה ןמ קלח לש םייחה תמרב הילעב קר אל ךורכ היה
השעמכ הנידמה לש תונובירהש שיגדה ,תונשי הקיטילופ יכרדו תושדחה תויגולונכטה אובי .יתרבחה
תונוביר היהת תונובירש םלועה תומחלמ רחאל החפוטש הילשאה .םיבר םישקומ לעב ןיינע אוה ילאטוט
.ימואלניב ןוהו תוידמעמ תורבחב ,תולודג תומצעמ לש תוברועמב ,ימלועה קשמב הלקתנ תררחשמ תימואל
.תולובג תצרופ תיטסילטנמדנופ תויטנטילימב ,קנע תוריגהב ,תולודגו תונטק תומחלמב הלקתנ תוימואלה
.ולא תוכמב םגפנ תידוהי תויטנטואו תוימואל אטבמכ ץוביקה
ויהו האלמ הרכהב תאז ושעש ויה .יטילופה החוכמ רכינ קלח לע תיצוביקה הרבחה הרתיו םינשה ךשמב
.ריהב םויב םערכ םהילע לפנ רבדהש הלאכ
ימ דימת אל ךא ,ךרובמ היה אוה ,הקיטילופל םיבר םיחרזא לש תכרובמה םתצירפ ךותמ עבנ רותיווהשכ
קדצל םיפאושה ולא תא גציי אוה דימת אלו ,םדוק וגצוי אלש ולא תא גציי ,רותיווה תוריפ תא רצקש
ידי לע יטילופה חוכה לש שדוחמ זוכיר שחרתה .יטרקומד ןפואב רזפתה חוכה דימת אל .תוירחא תקולחו
םיזרא תחמצהל יונישה איבה דימת אל .ןיד יכרועלו םיהובג םידיקפל ,יאבצה דסממל ,ןוהל םיברוקמ
.דמעמו תוינחוכ לש ימצע שומימל םעפ אל הכפה ,יתמישמ םזיאורטלאל תוביוחמ .םיבוזא לש שטופל אלא
ןגטנר םוליצ קר אל היהיש תילארשיה הרבחה תא הווליש שדוחמ יתרבח הזוח תריציב ךרוצה לדג םויה
תורשפאה תא םיברל ןתיו הדימ ינק הל עבקי ,הרבחה לש םיירסומה היוואמ תא שממי אלא חוכה תקולח לש
תריציל ותמורת םורתל ךירצ םיידיתעה וישעמבו ותיווהב ידיתעה ץוביקה ,םינווגמ תומולח הב םוקרל
קוזיחלו ,חוכה לש יטרקומד רוזיפל איבהל ךירצ הז ךילהת .תילארשיה הרבחב שדוחמ יתרבח הזוח
.הרבחב תיטילופהו תירסומה תרוקיבה
הרבחה תא רתוי תוחנהל םיכירצ ץוביקה תא וחנהש תוריחו ןויווש לש ,רוציבו תופתוש לש תונויער
תוצובק לש תוירחא לש ,תוליהק לש רשק לע תססובמש ,םיפתוש לש תוחרזא .לארשי תנידמב תיחרזאה
רוקמ םהל תויהל לוכי ותוחתפתהב ץוביקהו ךרוצ םה תיתרבח תרוקיב לע תססובמה תיטילופ הריצי .םיער
.הארשה

תוללוכ תורות םע
תאו לגד ףינמ סכרמ תא ךרדב שגפ אוה .ןידו דסח תורותו תובהא הברה ץוביקל ויה הכוראה וכרדב
הנוממה דיקפ ןגס לכ לש לכ לש ויתופטה עמשו תיתצובק הדובעל תואנדסל סנכנ אוה .סקנפב םשור דיורפ
ךכל ןווכתהל ילב םירתופ םהש ונעטש הלא לכו ויתודיח תא רותפל ונווכתהש הלא לכ .קנבב יארשא לע
:ונלוכ תא ודמיל םה .תונשי תודיחו תושדח תויפיצ לש םילימרת וילע וסימעה
תנבה .תרגסוממו הדיחא תיתרבח ךרד ונל קינעיש םוקיל הנמזה ,ןמזל לע תחסונ ,שפנל םיבנג חתפמ ןיא
.ךרדב תורטמ תעיבקו קימעמ רוריב ,תואדוו-יא ךרד םירבוע דימת ,ונתיישעל רורב רגתאו ונמצע
וגלפתה וז הרות יצירעמ וליפא ךא .תיחרכהה המדיקה תרות תא סואכה תרות הפילחה תונורחאה םינשב
איה סואכה לש ותוהמ לכ יכ תנעוטה וזו הלגתמה רדסל תרתסנה תינבתה תא התליגש תנעוטה וז :תועיסל
ןתונש אוה יחרכהה רדסה יא קר .הלואגל ונתוא איבתש איה וזה רבשה תעדות קרש .רדסהו תינבתה תריבש
אוה ול עדמכ הלגתהש והובו והותה ידי לע קחרוהש "רדס"ל המאתה קרש םיבשוח םירחא .םוקמ תוריחל
סואכה תינבת וליפא ונתוא הריזחמ ןוכנ שומיש ידי לעש ,ירסומל תוירחא ונמצעמ עובתל רשפאמש
.ינוציחהו ימינפה ןוקיתל םירדסהו םירדס דגנ תממוקתמה
ךרד ןורתפה תא ריבעהל ךרוצב םירפוכ םניא ,ימלוע רדסל תוכחל ונל לא יכ םינימאמה ,ולא םג ולא
תכפהמ ברחו תויאדו לש ןדע ןגמ ונשרוגש ירחא םג םא .תורחא תוינבתב החנזוהש תישונאה תוריחה
הפוסל איבהל לולע תחא תשביב חרפש חרפ קר אל יכ תולגל היהי ןתינ תאז לכב ילוא ךאלמה םע תדמוע
.ינשה ודיצב םיחרפ חירפהלו טיבנהל םייושע םלועה לש דצב םישחרתמה םיקרבו הפוסש אלא תרחא תשביב
לע תואתשהל ,תואדוו-יא לש םינבמ תפישחב םעט שי .ירשפא הז ןיינע תישונאה הערכהה םוחתב תוחפל
.רוצילו דרמתהל זעהלו םדאה לע והשמ דומלל ידכ ,תוירחאה תא ריבגהל ידכ תררושה תואדוו-יא
םולחל היהש תיבב המחלמ תעבו ,ןדבואה תרעס לומ לא תששוחה הריפכ ימיב אקווד ,תירוטסיהש ןיינעמ
המיא לש השק תואדוושכ ,םיסומעה םיצעל תחתמ רתתסה אל ףושחה סואכה לע רבוד אל זא אקווד קוחר
הרבחל תינומא -תינושחנ הציפקב ץוביקה טלב תומחלמו םזיצאנ ,םזישאפ ימיב םלועה לע השורפ התיה
.תינוציק תיביטנרטלא
.םויה ץוביקה םלשמ םיעבראהו םישולשה תונשב השק תולדב תברועמה תאזה תוינוציקה לש ריחמה תא ךא
תויהל שקיב םהל םלועה תולחמב ןחבאל קיספה אוה ינושאר ינוע לש הקוצמה ןמ וצלחהבו ותורגבתהב
ןורכשה לא הנממ גורחל שקיב אוה ךא .תיעבטכ התארנש תינגרובה םויקה תולקב בהאתהו הביטנרטלא
ץוביקה ונתחמשל .ישונא רגתאכ אלו יריית רויצכ הלגתמה קוחרה לא וידודנב ,ינכרצ -יגולותימה
תדעו תמסיס תורמל ץוחל שח אוה ,יממעה ןואכיזה תא אלא ןורתפ אצמ אלו ומצע לע תרוקיב ליעפה
.לודגה ךרכל ושרוג םיצוחלה יכ החיטבמה הטילקה

ןורכיזה םע קבאמב תודלי
.הליהתהו םוקמה ,םשה לע ירגלוו קבאמל ךפוה אוה םיתעל .ןורכיזה לע קבאמ םייקתמ ונימיב
הפוריאב הילגנא ילייח לש תובצמה לכ :תובישח תבר הטלחה הילגנאב הלפנ הנושארה םלועה תמחלמ ירחא
,םילטבומ ןיבל םירצוי ןיב הנחבאה הדבא ,יתרבחה גרדמה לש ומלוע ךשח ,תוליצאה הדבא .תודיחא ויהי
לודגה רערעמה היה תוומה .םיווש ויה לכה תוומה ינפב .יתרבחה םלוסב םיספטמו הרגשב םיעוקש ןיב
.היכרריהבו תובא תוכזב
.ןורכיזה לע קבאמה תוישרפב תומסרופמה ןמ התיה וז הטלחה
תא המבל ףוחדל ןוצרה ,קתשש ימל עומשל תונוכנהו תופתתשהה לע ,תוברתב גוצייה לע היה הז קבאמ
םאה איה הלאשה .אקווד דיתעל רושקה והשמ דימת שי ןורכיזב .ללוכ יתרבח ןוקית לש טקא אוה ןשייבה
.םולח תניחבב אוהש קוחר דיתעה לש ותיינבמ דרפנ יתלב קלחכ רבעב םקרנש יתוברת לעפמ רכזיי דציכו
רופיס התיה ןורכיזה תוברת תונושארה םינשב .ןורכיזה לע הז ברק תפקשמ תיצוביקה ןורכיזה תורפס
דרמ לש השקה ינויצה רופיסה היה םרופיס .תורגבתה לש םינשל תודע .תולעל םידסיימה לש םתערכה
תונורכז תורפס .דיסח אל םג ,םליא רתונ אל ינשה רודה .חצרנ לודגה וקלחבש םלועל תוירחאו הצירפ
.תונורחאה םינשב הצרפ ,וריחמו יצוביקה ךוניחה לע חוכיווב הלוהמ םייצוביק
ודי רצוק תא הפשח איה .ןושארה רודה לש תיצוביקה הקיטגולופאה לע חוכיוו ןומט היה וז תורפסב
ריחמה תא ,םירצקה תאו םילדבהה תא ופשח ,ץוביקה ינב ,ריעצה רודה .וכרדו ויתויווח תא לפכשל
ראשיהל תלוכיה יא תא ,היווחה תמצוע תא םג ורציש םה ךא .םידסיימה רודמ תוחפ אל ינשה רודה םלישש
.םהב העגפ םיתעלש םינושארה ךרד לש החוכ חכונ םישידא
ץוביקה לש תורגבתהה ,ףתושמה ןורכיזה לש ירפ איה ץוביקב תודליה לש היצזילאידיאהו היצזינומדה
םיצוקל תלכתה ןיב ,ץוביקה ךוניח לע חוכיווה .הלש םיערקהו תינויצה הכפהמה לש ןמסמל ותכיפהו
תופוקתב תיצוביקה תודליב .ןורחאה השוממל העיבת וא ,תרוסמה חצנ םשב הכפהמה לע רוערעל ךפוה
תלוכיהו םכרד תקדיצ יבגל םירוהה לש תודרחהו תויפיצה ולגתה הלוכ לארשי ץראב תודליבכ ,תישארה
.הב דימתהל
םינת לש תולוקלו ןויער לש תוצירע ימיל ,השק תיצוביק תודלי לש םידחפל הביטנרטלאכ דמועש המ
םידלי לע הפוכה םזילסרבינואל ינועלו הקחדהל ,הקוחירו הנובתה רוקל הביטנרטלאכ דמועש המ ,תויריו
הביטנרטלאכ דמועש המ ,םהירוה לש לכואה רדחו םלועה יבער םע תוהדזהל ידכ תחלצהמ םות דע לוכאל
דחפו םידרמתמ עבט ידלי ינפב תלפטמה דחפל ,םירוהה לש לדה רדחל ,החפשמהו הבהאה לש המוקמ תענצהל
לא הבישה ונניא טרפה ייחל ללכה לש תונרדוחלו רתיה תפישחל הביטנרטלאכ דמועש המ .התוצירעמ םידלי
החפשמה אל םג .םידליה יובירו הרוזנצה ,ךודישה ,םיריעצה ייח לע רתיה חוקיפ ,תיתרוסמה החפשמה
רגתאה אוה לומ דמועש המ .תוירחאהו הרגשה ןדבא לש ,ןואכדהו קוריפה לש םישיטאפה תפקתמל הנותנה
לדגל הזעהה תא החוכב תאצומה .הינקזב לופיטו הידלי ךוניחל הארשהו הרזע הליהקב תאצומה החפשמ לש
,השאה ,היחרזאל תוריח תחתפמה החפשמ .הב םילשומ םניאש הליהקה ינקזב םינש ךרואל לפטלו םידלי
.םיבר םיעוזעז םע דדומתהל תלגוסמה תוברת םהל הקינעמו תותבסהו םיאבסה ,םידליה ,רבגה
ךותמ ,דומילו תומזי ייח ךותמ היתורודל החפשמה יכרצ תא הוולמה תופתוש איה הביטנרטלאכ דמועש המ
.דיתעה תארקל תילכלכ תוירחא

ץוביקה תמגידרפ
,המדאה תודיערב ,םתושממתהב םיארנ םיכילהת וב חווטה ךורא ירוטסה חותינל תודעה תפוקתמ ונרבע
.םואתפ תודילב ,תיטיא תורגבתהב
.הפלחש תודלי לע םיירויצ תונורכיז אלו הדעה יקיתו ידי לע ומשרנש תואווצ לש ףסוא וניא הז חותינ
ללוכ םיירקש םיסותימ לש םהילבכמ רורחשכ ,תרוקיבכ הירוטסיה ךרד הלגתמש תא חתנל ךרטצי אוה
.תורגבל הליבומה תוחכפתהו םיסותימ תריבש לש םיסותימ
החוכבש םושמ החונ תורשפא ,המגידרפה תשיפת םג הדלונ היפרגוירוטסיהה לש תויורשפאה עפש ךותב
דודיש םיפקשמה םייטסרד םייוניש לע תרבדמ וז השיפת .תינללוכ תכסמל םידדובמ םיעוריא ךופהל
יטרפ לכ לע םינירקמה םייוניש .תירסומה הפקשהבו ןוגרא יכרדב תונווכתהבו השיפתב ללוכ תוכרעמ
ךא םינוירוטסיהה ןיב רעוס חוכיוול הנותנ םנמא ןוק לש שרדמה תיבמ האבש וז השיג .דחי םייחה
."יסאלקה ץוביקה" לש השיפתה יהוז .םיאנשו םינרמש לצא הילאמ תנבומכ טעמכ הלבקתה
םייחלב שדחמ םתוא ועבצ םיאקיטנמורהו םיכושחה םייניבה ימי לש היצקורטסנוק ושע םיטסילנויצרש םשכ
םינשה לש הנתשמה ץוביקה לש ויתונוכת יפ לע ועבקנ יסאלקה ץוביקה לש ויתונוכת ךכ ,םיינועבצ
תרשל ןמזה לכ ןווכמו ינויווש ,יטילופו ץירע .דחאכ יתמישמו רוגס ץוביקכ ראותמ אוה .תונורחאה
יטסיביטקלוק אוה .וירגוב לש םזינומוקלו וידלי לש הלילה יטויסל יארחא אוה .תואידיאו ביטקלוק
.שגרה ןמ ןיע םילעמו םירציהו םיכרדה תא אכדמו טעומב קפתסמ .ויתושגר תא הלגמ אל .ןמואלו
תונוכת ריכזמ אוהש תורמל תפיוזמו תרחואמ היצקורטסנוק אוה הז ץוביק יכ חיכוהלמ קפאתהל יל השק
תועפותמ תנווכמ תומלעתה ךותמ םיטקולמ םירוריפ לע ןעשנו ץוביקה ייח לש תונוש תופוקתב ולגתהש
לש םיבוטרה ויתומולח ידיב יובש יסאלקה ץוביקל הזתיטנאכ יונבה ץוביקה אקווד .תורתוס תופקשהו
זוחאו בכרמ רתוי הברה יתעדל היה ,ןווגמה ,יחה ץוביקה .יסאלקה ץוביקה ודי לע הנוכמה ץוביקה
אוהש תונוכתל בטיה דומצ ולועמ רטפיהל שקבמה ץוביקה ךא .ודיתעל תנווכמה היצקורטסנוקהמ תוריתס
.וב תולגל שקיב
.יצוביקה הליכאה רדח תא חתנל הסנא אמגודל

הליכאה רדח
,לשבל ולכי אלש םיבער םילעופל ףתושמ חבטמ .ץוביקה ינפל דוע תיפותישה הרבחה תא הוול הליכאה רדח
תוכזב .תונחלוש אלמלו העברא תבשל םיכירצ םהילע םילספס ,םימחפ רונת לע םייקנע םיריסו םילהא
םיקיניובלכ .תראפת יטלס תנכהב המלגתהש םילכואה לש תימצע תוחבט הגהנוה תימצעה הדובעה ןויער
םע דחי החוראה ינפל םידקפמו החוראל ארוקה ןומעפ .םחלו םישדע זובזב לע חוכיוו םיקירו םיאלמ
ןמזב ועקפתיש דע הליכאה תבוח התיה םידליה ןיב .רקובב תבשב םירבחה תטימל תוגועו וקוש תקולח
ויה תילמרופ אל הליכאל תוביחסו דבלב םילוחל ויה תופסותה .השק בער םירגובה לש הליכאה רדחבש
,ץוח תודובעבו הדשב הליכאל תולודג תכתמ תואספוקב תוחורא ןגרא חבטמה .םייוצמ םינמרבח תלחנ
םיבנע לוכשא אלא ולביק אלש ץוח ידבוע תתיבש התיה םיצוביקה דחאב .תודחוימ תוגיגחל וכפה םיתעלש
.הרוסא התיה םילהאבו תורצחב לכוא תכירצ .תימויה םתדובעל
וויה םירוענו םיקינחמלפ תורובח לש לולהמ תובנג .םילהאל הפקה תשילפ הלחה םיקיה תיילע םע
לע ,הפוסו ןיסמח ימיב ירפה יפדוע לע ,ימוקמה קריה ןג לע ןעשנ הליכאה רדח .ןכוסמ םוטפמיס
ץמאמ הליכאה רדחב םייקתה ןמזה לכ .חספ רדס לילב םילכ תחדה לש תולילב היה ואישו לולב תונוסא
ינב ואצמנ טאל טאל ךא ,םהלשמ תיב םיקהל וצרו קוחרה םתיב לא ועגעגתהש םישנאל לכוא םיאתהל
אל םה .לוכאל המ ןיא :םירמואו םימנוד ינש לש תימצע השגה תולגע ינפב ףעיב םירבועה ץוביקה
לע ,הרגיש ינפמ דחפ לע ,םומעש לע אלא ,ול ןיאש ימ לש בער לע ,הנטקה םינימטיוה תומכ לע םירבדמ
.חותפ םלועב הקופיס לע האב אלש תירנילוק היזטנפ
תודעסמה םלוע .לכואה חטשב הכפהמ םלועה לש םינוש םיקלחב התיה םויה דע םינושארה לכואה ירדחמ
חבטמל ועגעגתהש הלא לכלו בוחרב שגומה םיבשו םירבועלו םיקקזנל יתיב לכואמ יונב היה הנושארבש
איבמה םלועה לכמ לכוא ,הלודגה םימעה תריגהל יוטיבל ויה תודעסמה :הנתשה הז ןיינע ךא יתיבה
.יתפרצ םויו יקלטיא ינא םוי ,היזנודניאב םויו ןיסב ינא םוי :תירנילוק תוריית לש תורשפא בוחרל
דציכ התיה הדלונש הלאשה .ותדחאהו לכואה שועית תכפהמל ינש דצ התיה תחלצל םיקחרמה םוצמצ ןחלופ
ןמא לש לכוא ,יגולוקאה דרומל ינועבט לכוא ,דרשמה דבועל זופח לכוא שיגהל דציכ ,לשבל ילב לוכאל
הלגתה .ינבלא לכואו תיניס האופרמ לבקתתש תיביטמטלוא הטאידו שועית לומ לכואה לש ןקיטנמורל
.יחרכה קולדתל ינחלופ חבזמ הדועסה תכיפהו הנכהה ןמז םוצמצ לש חרכה
.תיחרכה הנוזתלו יתוברת יוליבל הליכאה תא תקלחמה תוברת הרצונ
ושקיב םה וללה תוכפהמה לכ תא ןובשחב וחקל אל יצוביקה הליכאה רדחב ןורחאה ןמזב ושענש םייונישה
ילב .לכואה זובזב תעינמ תא עונמל ושקיב םה םיצוביקה םגש הליכאה רדח לש תמיוסמ הסרגב לפטל
שעותמה חבטמה דויצ לע בושחל ילב ,םילשובמה םיכרצמה תיינק לע ,יוליב יכרצל תודעסמה לע בושחל
.יתיבהו
קלח ,ולש םוי םיה ייח לש ןורכיזה תמצועב .ןשיה לכואה רדח לש הקיטמלבורפב םייובש םירבחה
לש םייזכרמה הירזיבא ינשב ותוא םידייצמ דימתו הדעסמל היהיש לכוא רדח לע םירבדמ םירבחהמ
,יטרפה חבטמהו ירייתה לכואה תא גיצהל לכוי אל לכואה רדחש תורמל .ןחלושה תפמו בשחמה :הדעסמה
לכל םאתומה לכוא בצעל לכואה רדח לכוי םאה .תדבוע החפשמ לש ןוזמה תלאש לע תונעל ךרטצי ץוביקה
םג תויהל ךירצש הכירצ זכרמל ותוא וכפהי הפמהו בשחמה םאה ?הליהקל תוסנכתה םוקמ תויהלו תיבה ינב
?תויטרפל החירב זכרמ
רדח .וזכ תודגנתה יל ןיא .טרפומה לכואה רדחל תינלבק תודגנתה ךותמ אל לכואה רדח תמגוד תא יתאבה
המ םע יחטש סומלופ לע הנבנ אוה םא ךא תיביטנרטלא הברה אוצמל לוכי הליהקה ייחל זכרמכ לכואה
.םירגתאהו תויונמדזהה םע דדומתהל לכוי אל אוה היהש
אוהש ,םירבחה לכ לש לכואה תואצוהב יטמרד רוקייל איבי םגו זובזב ענמי שדחה לכואה רדח יכ ןכתי
יתליהק ןודעומכ חתפתי אוה יכ ןכתי .םיתבב םישעותמ םיחבטמ תיינבל איביו יוחמתה דחפ תא ריבגי
.הליהקה קוריפל םילודגה תוששחל תחצינה תודעה היהי אוה יכ ןכתיו

תוברתכ ץוביקה
וב וראשנ תורודה לכ אל .תורוד השימח העבראכ וב םייח .תוברתל ץוביקה היה הנש םיעשת םותב
ופונמ לילכ רענתי ץוביקה יכ תילאוטקא הערכה .וב וראשנש ולא ברקב קוקח רתונ אל ץוביקהו
תא ובזעש וידסיימ םג .וישרוי לע תוקומע עיפשי אוה ,ותוא ובזעי םא םג םלוא .תירשפא ותוברתמו
.הנטק אל הדימב םילובכ ול ורתונ םהירוה תיב
תא ,וניבאכ לכ תא םיליטמ וילע תולילעו תומולח לש ץברמ םוקמ ,הברוח ןיעמל ץוביקה ךופהי םאה
ילואו ?ונחנז ןתוא תויפוטואה תדיל לש ןורכיז רתאל ךופהי םאה ?ןברוחהו לבאה תושוחת תא ,ונימומ
היהי םאה ?שמומ אל דועש המל םיעוגעגל ,תולחתהל ,םינוש םיסנסנרל חתפ ,הארשה דקומל אוה ךופהי
?םידדונל רבדמ תואנל ,םיסנתמל תיבל תכפוהה תכשמתמ הדבעמל
זובה יאשונל ויהש תיתפרצה הלוצאה לש תונומראה יכירדמכ תומולח יניסחל ץוביקה ישנא ויהי םאה
תעדל םישקבמה ואובי ונילא םאה ?הלוצאה יטיהר תא ףורשל וזיעה הידרומש םושמ תיאקילבופרה הכפהמב
דמימב תויחל הסנמו הסינש ימכ הארשה ץוביקהמ בואשל ושקבי וא ?היתונכסו המדיקה יעצפ לע אקווד
דבאמ אל שומימ אלל רתונש םולח קר .ןבומ םסקה ןדבא תא המע האיבמ םולחה תמשגה וב ךילהתה ?ןוקיתה
ןיינבהו תודסמתמ תומזירכ ןהב תולובגב תוטטושל ונתוא ליבומ שומימה .ונדבאמ ןיסח אוהו ומסקמ
ינושאר .םשג םוי רחאלש הטיבנה תחמש םוקמב חוטיב תורבח לש הריהז הכימתל בייחמ קודסהו שרוגמה
עדי ותריציב ץוביקה .ןוויכ דבאל תועדוי םיכרד םג םלוא ךרדל ץצחו ץצחל עלס ךופהל ועדי ץוביקה
,קפואה תאיצמ תושיחנ תא םג ריכה אוה ךא .הביזעה דחפו ךרדה ןדבוא תא ,םוי-םויה תוכובמ תא
תא םג אלא ידוקפת קוסיע ידי לע יופיר קר אל עדי אוה ותחימצ ךילהתב .תימצעה תרוקיבהו הנומתה
.תינושארה ותונווכתה רואל שדחמ טוונתהל תלוכיה
ךא .הרובחהו םדאה ,ףונה ןיב גולאידב ןוויכה תא אוצמל ץמאמב לוכי ץוביקה םויה םג יכ ןימאמ ינא
הרגשה לש תוניצרב הנתומ רבדה .רגתאו החטבה םע דדומתהל רשפאמו ינושאר והשמ ףשוחה גולאיד ותוא
רפכה יכ העידיב .ןורתפ -תואדוו אלל תולאש ינפב הדימעב .תירפכ העיקש ינפמ תוריהזב ,תרצונה
וילע לטומ .תיאלקח הליהק לע היופכ המדיק אל םג .תרכונמה ריעה ןמ תיטנמור הרזח וניא ירבעה
לכ לע ליטמ היה םימעה בשומ ידסייממ שרב דוד .תוליהק םיקרפמה המצוע יבר תוחוכ לומ דומעל
תודמועה תונכסה תא ןמזה לכ םינפהל ידכ הניטנגראב תידוהיה תיאלקחה תובשייתהה לע דומלל וידימלת
.בשומה ומכ תידוהי הרבח םויק ינפב
תומישמל םתרהל ןוצרה ,םירגובל רעונ תעונת תריציל ץוביקה תארשהב ודלונש םישדחה תונויסינה
תימצע הריציבו תיטילופ תרוקיבב םייכוניחה השעמה תא תוולל שקבמו היפורתנליפמ גרוחה תויתרבח
.ברועמ תויהל ךירצ ץוביקה םהב םישדח םיקרפ םנה םיינידמו םיילכלכ םיבצמל תירסומה תורעה
עבטמ לש םידדצ ינש םה ולש ןכותבו ךילהתב תוביטנרטלא תריציו ךוניחב קדוצ םיבאשמ תקולחל קבאמה
לש ,יכוניחה השעמה לש יגולאידה ןוזחהמ קלח איה תידמעמ -תידובירה הרבחה לש ןידה תלבק יא .דחא
.תוישונאו תודהי לש שדוחמ יוליג
דיחיה לע שגד ידכ ךות תוומהו הלחמה ,תודידבה תצירפל ליבומהו ,תוערב הוולמה רסומל העיבתה
וחורל יוטיבה ןה .ץראה יבחרב תוריעצו תונטק תוטבנמב התע םירצונה םיאבה םימיל רגתא איה ומלועו
,ררועיו הרפי ץוביקב ןשרשש תוליהקהו תויצוביקה תורבחה ןיבל הלא ןיב שגפמה .ינושארה ץוביקה לש
.הלוכ תילארשיה הרבחה תא ,הווקמ ינא ךכ

תונויגל המכ
.ןילאטס לאש ,ןקיתאול ,ול תונויגל המכ
?ונוקית תא םישפחמה םלועב וב שי םישנא המכ
?תוינמו םיסוטמ המכ ,םהל ףסכ המכ
תוירוביצ תורפסב םיבשויה םידיחי יכ םחנל וא ריהזהל שי םילאגנ לש הקיטסיטססל םיאמצה הלא תא
םינמא ,םולח יפוחס םיריעצו םיטעמ םיזוה ,םידיחי םירה יסכמו םיטטושמ ,סכרמ לראקו ןימינב רטלוכ
.םלוע ינפ וניש םינעדמו
ימיב םלוע ידיסח רתוי תצק ויה ול .םינפ רתסה לש תופוקתב דחוימב הלודג הלאש יהוז ?ויה םה המכ
ויה תונויגל רתוי תצק ירסומ -יתרבחה ןוקיתה ךרדל הל ויה ול ,רתוי םידרומ המכ ויה ול ,הליפא
.תרחא םיארנ יאדווב םיניינע הברה
םע דדומתהל םהיתואקתפרהבו םרופיסב חכ ונתנ ןוסאה תא רוצעל וחילצה אל םנמאש םידיחיה הלא םג ךא
.םיקוקז ונא ולא תונויגללו הווקת לש תונויגל ורצי םה :םהינבל ושירוה םרוד ינבש תומוארטה
תובנזה ילפקמ ,תולזמהו םיבכוכה ידבוע ,תלד תוקירטב םישאונהו םישידאה ,םימדרנהו םיקהפמה ינומה
הנומאה ,ןקתל םחוכב ןיא םיילכלכו םייגולויצוס ,םייגולוכיספ םירבסה םיעבותו ונמלוע תא םיאלממה
הקינעמ תוסנתהל םתלוכיבו באכב םתוחכפתה ,ןוצרמ םתוררועתה חכב
.רוערעה תוכזל ךופהת המלשהה תונמאש הנומאה תא םילחיימה םיטעמה ידיב
רנרב ארק ותוא ןכ יפ לע ףאה והז
.רמגנ אל דועש ןובשחה הז

.םימסאה לש םכרע דרי יכ םיעדוי ונאו רישה ארק רב ונימסא ואלמ
בל ישחר אלא בלה תא תופירטמ םירוענ תויזה קר אל .דועיסה יתב םג אלא םיסומע תוקוניתה יתב קר אל
.םהישעמל רזוחה דהה תמצועמ םילבלובמה הדעה ינקז לש
בשקהו תוירייארפב םשאומ בדנתמשכ .תלוכי יאל םוטפמיסל טעומב תוקפתסההו הירפירפל םנמא היה רפסה
תויורכה םינזאל ,םוילוו ינפב תושרחתהל היה םיבותכה יכובמב שופיחלו ביהלמה םואנל הרושב ירבדל
תיתימאה תוריחה תא אוצמל ךירצ ,תונשל ,רקבל ,ןיבהל ןויסנמ תשרופה היצמרופניא לש שירחמ רשועל
.תיתרבח תוירחאל
םינשב תודבאתהה םע תודדומתהה םירוביגה תצרעהב םג ךורכ היה םינושאר םימי לש םירישה ריש
הברהו םיליהת תא קיתשהש הפה .םינורחא תורוד לש תלהקל םג בויאל םג חתפ תתל היה חרכומ תונושארה
החוד שפנ חוקיפ" 40 -ה תונשב יקסנולש .א ירבדכ תומחלמ לא סייגתהל ךרוצה תא שחש הכיא לע בואדל
.הרוצנ ריעב רוא קילדהל רוסאש םשכ .לבא לש ותיבב ןגנל רוסאש םשכ .תאזכ תעל הריש רמול ןיא .תבש
תורמל ,תילארשיה הרבחה ינפב ,ץוביקה ינפב םויכ דמוע הלפאה וצ אל ."הלפאהה אוה תוננוגתהה וצ יכ
ילוא .סייגתהל תבהוא אל הרישה ילוא .ונתאמ םיבר לש החוור ייחב השפחתהש הברה הכישחה ללגבו
.הווקתה ןורקע לש ותלחה תא קיספהל ןיא תאז לכבו בוצע תויהל ךפוה הבצקו םילשורמ הידמש םיאור
ךילהת לש יתרבחה קותישה לש רוקלו תואנקל ענכייש רוסא תלוכיה רצוק לש רומוההו םיריהזה תמכח
.תיכרריהו הצירע תעדל יקלחה עדיה תא ךופהל אבש החמומה
רואל ןכא .יטרקנוקה קפואלו לע לא הינפ ידי לע ,םיפוחו םיבכוכ ידי לע טוונל ארק ןודרוג .ד.א
םישממו םיחמוצה ,ךכ לכ יל םירכומה םדאה ינב ןיב וישכעו ןאכ הרוקה תא קודבל שי תיכרעה תרוקיבה
לש ןדיס תחירב ,העיקש לש םימוטפמיס םג םיארוקה ךא שדח -ביבאל םנולח תא םיחתופה ,םהירושיכ תא
תפסכב םתליענבו תומולחה תחירבב הכורכה תדמתמ תומדרה הלאשה באכו יוליגה תחמש ןדבוא ,תומולח
.םימיה תדלפ
.םילבאה קשב אלו דיאל החמשב רצבתהל אל .רואה תא קילדהל רתומ הרוצנה ריעב

ילאוטקא םורופ - תובוגתל
םימושייה לכ - םירודמה לכ - םיצוביקה רתא תפמ לא
ה ס פ ד ה ל