?האלה המו - ץוביקב םייוניש
םודא הרש ר"ד םע ןויאר ךותמ
2002 ראוני ,ערז תיב ץוביק ,ינוגרא ץועייל ןוכמה
ינוגרא ץועייל ןוכמה לש רתאל
יפותישה םרזה רתאל
את תולצפתה לש ךילהתל המודה ,בוטיק ךילהתב ןיחבהל ןתינ ,לודגב ,תיצוביקה העונתב
אל ןוויכל םירחא ,יפותיש סיסב לע שדחתמ ץוביק ןוויכל ענ םיצוביקהמ קלח .יגולויב
– 70 (עבג) ירא-ןב דדלא ירבדכ ויהי םינש רפסמ ךראיש ,ךילהת לש ופוסב .ץוביק
בושי ןוויכל ךרדה לע הלועה ץוביק .םייצוביק אל םיבושייל ויהי םירחאה לכו םיצוביק 50
.ךיפה יתלב ןוויכה ,"דחא ןוויכל סיטרכ" ריאמ רינ ירבדכ חקול יצוביק אל

ץוביקהו ותדובע חוכ לכ תא םרות רבחהש היה ץוביקל רבחה ןיב יסיסבה יגולוכיספה הזוחה
הזוחה תא השעמל םינשמ "ץוביק אל"ל רבעמב .ץוביקה תלוכיל םאתהב ויכרצ לכ תא ול קפסמ
.ץוביקל רבחה ןיב הזוחה יונישב םיכורכה םימוחתל סחייתהל שי ,ןכל ,הזה

ןוגראב וא לעפמב םיריכש ומכ ודבע םירבחה תיברמש (תואיצמל דואמ הבורק איהש) החנהה
– תוחפ םיחלצומ םירחאב ,רתוי םיחלצומ םירקמהמ קלחב) םילהנמ ויה םטועימו רחא
ירבחכ ,הרואכל .(ילוהינ לשכ איה םיצוביקה רבשמל תיזכרמ הביסש הבחר המכסה רבכ שי
,אלא ,הפיסאב םתופתתשה תועצמאב ולבקתהש תוילכלכ תוטלחהל םיפתוש םירבחה ויה ץוביק
ךותמ הטלחה לבקל ולכויש ידכ קיפסמ היה אל ,םירקמהמ קלחב תוחפל ,םירבחל ןתינש עדימהש
.ריבס תעד לוקיש

היה ,(םוימויב השע השעמלש המ) ריכשכ וייח בור דבוע היה עצוממ ץוביק רבח םא ,ךכיפל
רכש לעמ ללכ ךרדב היסנפ ,עצוממ לדוגב הריד :לארשיב עצוממ ריכשל המודב םיסכנ רבוצ
.('ודכו הדובעב קתו תויוכז , םידבוע דעו יגשיה) םומינימה

םה ,תיסיסב תונגוה לע םירמוש ץוביק אלל יונישב םיצוביק םא ,טושפ יד ןיינעה ,ןאכמ
םירקמ הברהב) "ץוביק אל"ב הליחתכלמ יח היה וליא רבוצ היהש המ תא רבחל תתל םיכירצ
תינהנ םירבח לש הנטק הצובק קר ץוביק אלל ץוביקמ יונישבו ףתושמב ורבצנ ולאה םיסכנה
תעצוממ היסנפו (יפסכ וא יסיפ סכנב הכרע) תעצוממ הריד :(םיקיתוה תצובק אל וזו םהמ
.ץוביק אלל יונישה ירחא םג דובכב וייח תא םייסל לכויש ידכ ,הנקז תעל

לש םיבלשה תא ןנכתל ךירצ תונגוה לע רמושו "ץוביק אל" ןוויכל ביתנה לע הלועש ץוביק
.רויד סכנבו הנקז תעל היסנפב תוחפל וירבחל םירבחה תויוכז ךויש

?ץוביקה רמג והזש ,רבד לש ושוריפ םאה
.ץוביק אלב ,םלועב םישנא בור ומכ תויחל רבעמהו ,היהש יצוביקה קרפה םויס והז
?ץוביק לש הרדגהה יהמ
,"הינתהה יא" ןורקע אוה ץוביקה לש ריצה ןורקעש ,תרמוא תיעדמה ,תיגולויצוסה הרדגה
ףתושמה רבדכ םירקחמב אצמנ הז ןורקיע ,הרומתל המורת ןיב (הינתה) רשק ןיאש ושוריפש
םדאה ךרע ןויווש :ץוביקה יכרעב הזל וארקש יפכ וא ,םלועב תויפותישה תוליהקה לכל
ןיב ןיחבמ הינתהה יא ןורקע לש םויק יא תיעדמה הרדגהה ןושלב .הדובעה ךרע ןויוושו
.ץוביק אלל ץוביק

לע הרימש ךות תרדוסמ הרוצב ןנכתל םיכירצ "ץוביק אל"ל ךרדב תכלל םירחובה םיצוביק
אל םישענ ךיא ,םימוחתה לכב תינמז וב הזמ הז םירבחה לש תודרפה םיעצבמ ךיא תונגוהה
לכב םושייו הנכהב ישוק שי .םירבחה תוצובק לכ לש תורובצ תויוכז לע הרימש ךות ץוביק
םהש) םיקיתוה םירבחב העיגפ יאלו תונגוהה תרימשל יחרכה יאנת והז ךא ,דחי םג םימוחתה
.(םיצוביק ושעש םייונישב םירקיעה םיעגפנה

?תוטישה יתש לש בוליש תויהל לוכי םאה
רבצנה ןויסינהמ .דבוע אל הז ןמז ךרואל
אל תוטיש יתשש עודי םינוגרא רקח םוחתב
יצח ןיא ,תחא תכרעמב ןמז ךרואל תומייקתמ
שי ,ןמז ךרואל ,ץוביקה לש הרקמב .ןוירה
יא ןורקע לע הרימש ,תחא :תויורשפא יתש
,"יפותיש סיסב לע שדחתמ ץובק" ,הינתהה
תא תוביחרמה תוטרפה םיכרועו ץוביק םיראשנ
אל ,םינושה םימוחתב רבחה לש הימונוטואה
םירבוע הינשהו .ילאיצנרפיד רכשל םירבוע
,ילאיצנרפידה רכשל ,םלועה לכב םייחה ךרדל
םייונישה תליבח לכ תא עצבל ךירצ זאו
.תינמז וב ,ליבקמב

,הדובעה םוחתב םדוק וכלה םיבר םיצוביק
דיקפתה ןיבל ישיא יפסכ לומגת ןיב רשקב
.(דיקפתה עוציב תוכיאל רשק אלל) הדובעב
םירבחה תבכש רתויב תינהנ הז ביתנב הכילההמ
לוהינה תוכיאל רשק אלל ,רומאכ) םילהנמה
םג .םירגובמה תבכש רתויב תעגפנו (םהלש
ןיגב רבחה תא תוכזל ,השעמל ,רשפא םויה
,(םירשוגה ,הרנמ תמגוד) ולש היסנפה תויוכז
שי הזל םגו) רוידה סכנ ךוישב איה היעבה
לש לדומב ורחב םיצוביקהמ קלחב .(ןורתפ
דיקפתל םאתהב) רבחה תוסנכהב היצאיצנרפיד
וימולשתב ,רבחה תואצוהב ןוימדו (קוש רכשלו
םירבחה ידיב איה לדומב הריחבה .הליהקל
.("שדקו האר הזכ" ןיא)

שי (ימואלה חוטיבה תבוצקמ קר םימייקתמ םיצוביקהמ קלחב רשא) םיקיתוב העיגפה דבלמ
:תופסונ תויעב "קוש רכש" לדומב

המריפה תוסנכהל םיאתת (רכש) הדובע תולעש אוה לומגת תכרעמ ןונכתב בושח ןורקע .1
קשמה ,עצוממ קוש רכשב ורחבש םיצוביקהמ קלחב .המריפה תוסנכהב יונישל םאתהב הנתשתו
ץוביקה לבא ,תנזואמ הליהקה :האצותה .(רכשה) הדובעה תולע תא תאשל לוכי אל יצוביקה
ותוא ריבגה אלא ,ילכלכה רבשמה תא רתפ אל יונישה ולא םירקמב .ןוערגב המלש תכרעמכ
התיהש היעבה לע הנע אל רכשל רבעמה ,("ןטשה לגעמ" הנוכמ ךילהתה תיעוצקמה ןושלב)
.ול הביסה

הובגה רכשה ילעב ,("םירייארפ אל" הטושפ הלימב) םיטסיאורטלא אל םישנא ןמז ךרואל .2
ךכל תואמגוד) תודרוי הדובע רכשמ הליהקה תוסנכהו םיבזוע םצוביקל ץוחמ םידבועה
.("ץוביקה תא בזוע 17 חוכ"ש חיכומה ריאמ רינ לש תואצרהב

הנוכשבמ רתוי לוז עקרק דומצ תיב ולבקיש יוכיס שי םא ,אלא) םיפרטצמ אל םיריעצ .3
.(ץוביקל הדומצה

:ןאכמ
.יונישה תובקעב אלמתה אל ץוביק אלל יונישב ולתש תויפיצהמ לודג קלח .א

וחיווריש החנהב ,ךכב םיצור םירבחהמ קלחש איה ץוביק אלל רבעמל תירקיעה הביסה .ב
.(ספא םוכס קחשמ) יונישהמ

םהל שי רמולכ ,םירבחל םלשל הממ "םהל שי"ש םיצובקל ןורתפ אוה "ץוביק אל"ל רבעמ .ג
הנהי אל םיסכנה תא וחיבשה רשא ולאש הביס ןיא ,קלחל המ םהל שי םא .קלחל םירובצ םיסכנ
,ולהינ םטועימ ,ץוביקב תונמאנב ודבע םירבחה בור ,רומאכ) םהייח לכ ךשמ םתדובע ירפמ
.(החלצהב אל םיתעלו החלצהב םיתעל

יא רצונ .םירגובמה םירבחב םיעגופו הדובעה ליגבש םהינימל םילהנמה םינהנ וז ךרדב
ךוניחה םוחתב טעמל) םלוכל דיחא אלא הסנכהל סחיב ונניא הליהקל םולשתהש ןויווש
?הז המל םצעב .(תואירבהו

ןיינועמ חיורמש ימו ,הזמ דיספמש ימ שי ,זאו הזמ חיוורמש ימ שי יוניש לדומ לכב
.חוורומ אצוי אוה ונממ הזכ יוניש לדומל ליבומו

?ךכל ומיכסי םירבחהש המל זא
חווטל םיישיאה םהייח לע יונישה לש תויועמשמהמ קלחל םיעדומ אל םירבחש תויהל לוכי יכ
לבא ,"דיתע ץוביק" "שדח" ץוביקב תויחל וצרי םיריעצש םיבשוח יכ ילוא .רתוי ךוראה
ררבתמ ,השוע ינאש םירקסב .םייוניש ושעש םיצוביקל םיפרטצמ אל םיריעצהש איה הדבועה
ץוביק ןיבש םייאלכה תורוצ תא אל ןפוא לכב ,יתליהק בושי וא ץוביק וא םיצור םיריעצהש
.םתוא תוכשומ אל ולא ,ץוביק אלל

יטסיביטקלוקה סופדב םיבשוח ןידע ,םיקיתוה רקיעב ,םירבחש ילוא איה הבושתהמ קלח
לכ םיליגר ויה ול ('ודכו םעה ,העונתה ,ץוביקה תבוטל םמצעמ תתל םינוכנ) יטסיאורטלא
וב ,ךוראה חווטל תישיאה יתבוט ,יטסילאודיוידניאה שדחה סופדב בושחל םהל השקו םהייח
.רתוי םיריעצה םיבשוח

.וז הלאשל העודיו הקודב הבושת עגרכ ןיא .רקחמל ןיינעמ אשונ
הניחבמ רדתסי אוה ךיאל הבשחמ שידקהל ךירצ ץוביק אלל הנתשמה ץוביקב רבח ,םינפ לכ לע
.םדאה לככ בושחל ליחתהל ,םאתהב ותטלחה לבקלו יונישה ירחא תילכלכ

?םיריעצה ליבשב ,ץוביק אלל תונשל המל ,הלאשה תלאשנ
ןחבמב תדמוע אל וז הנעט ,ץוביקל םיריעצ ךושמי ץוביק אלל יונישהש הנעטה םירקמה בורב
הצעומה) הנידמה תויושר לש היעב אוה םיצוביקה לש יפרגומדה בצמה ,ףסונב .תואיצמה
בושייב תנינועמה הלשממהו ,המוחתב הנונרא ימלשמ םיבשות רתוי הצורש תירוזאה
התוהמב איהש המישמ םישגהל םדיקפתמ םיאורו תוירחא וחקל םיצוביקה תולהנה .(הירפירפה
רבח) בושייה בשות לש היעבה אל יאדוב אוה יפרגומדה בצמה ,ץוביק ןיא םא .תימואלה המרב
הביס אל תאז ןכלו ,הדימ התואב םירבח אלו םיבשות ץוביקב רוגל םילוכי .(רבעשל ץוביקה
רתוי םיצור אל םירבחהש איה ץוביק אלל ץוביקה יונישל תיטנוולרה הביסה .ץוביקה יונישל
ןמז ךרואל ,םדוק יתראתש ומכ .תרחא הביס לכ ,תיעוצקמ הניחבמ ,האור אל ינא .ץוביק
לש הטישה אלו לוהינה תוכיא איה היעבה .יפרגומדהו ילכלכה רבשמה תא רתופ אל יונישה
.ץוביקה

.תיצוביקה הרבחב יוניש לש תונוש תויוז לע דואמ רוציקבו ,גלזמה הצק לע הז
ילאוטקא םורופ - תובוגתל
םימושייה לכ - םירודמה לכ - םיצוביקה רתא תפמ לא
ה ס פ ד ה ל