.8.5.98 - מ"קת-יתרבחו ינוגריא ץועיל ןוכמה - ערז-תיב ןולע :ךותמהחילצמ תיפותיש הליהק תויהל
הירבח יניעב הבוט הביטנרטלאו

ןורבע ץוביק ריכזמ - תמא-רב רשאהסנמו לאוש ,וצוביק בצמ תא חתנמ ,1998 ביצקת תארקל ,ןורבע ריכזמ

תולאשה ךא ,ערז-תיבמ הנוש ןורבע .םייונישהו םיכילהתה תא ריבסהל

.ונלש ןוצרהו תואיצמה יפל תתל ךרטצנ תובושתה תאו ,ונל םג תויטנוולר

!בושחו - אורקל הווש ,הרקמ לכב- ויכרצ יפל דחא לכל ,ותלוכי יפל דחא לכמ

ףידעו תגסל ונילע הממ רמשנש יואר המ ?םלענ המו וז ונייח תמסיסמ ונל ראשנ המ
תחסונ תא התיתשה ףאו הלגד לע הטרחש ,הרבח דוע ונמלועב ןיא ,ןכבו ?רהמ
החפשמה םג ,ןוכנ .עובקו עובט דוסיו סיסבכ ,וזה המסיסה לע םיימינפה הירדסה
לכמ" תירב התוא תא תמייקמ ,תואמצעה ליג דע םהידליו אמא ,אבא :תיניערגה
.ויכרצו ותלוכי ןיב רשק אללו "ויכרצ יפל דחא לכל ,ותלוכי יפל דחא

רמשל ,םינש תברו תפעוסמו תבכרומ ,תוחפשמ תבר תישונא הרבח הלוכי םאה
דוע לכ תאז תושעל לכות איהש ,עדוי ינא .עדוי ינניא ?הייחל סיסבכ וז םייח תחסונ
:םייחרכה םיביכרמ המכ הב ורמשיי

םיגוהנה םירדסההמ רתוי קדוצו ןוגה הזכ רדסהש ,ובשחי הירבח תיברמש .1
.הבורקה התביבסב


םהירבח ראש םע לרוגו הריחב ירשקב קיפסמ םיבורק ושוחי הירבח תיברמש .2
.וזה תופתושהמ קתניהל הליפת וא ןוצר אללו ןוגראב

,הטישבש תונורסחה תא םג ומכ ,תונורתיה תא ןוכנ-לא וניבי הירבח תיברמש .3
.היתונורסח םע םילשהלו םלשל םינוכנו םינכומ ויהיו היתונורתימ ונהיו ונימאי

ףא) ריקות התביבס םגש ךכ ,םינש ךרואל החילצמ היהת וזה הרבחהש - רקיעהו .4
םהינבו הב םירבחהש ,ךכמ רתוי .םינושה הירדסהו היתונורתי תא (לבקת אל םא
.התביבסמ הנושה םייחה ןויגהל הבוט הביטנרטלא הב וארי

םאה) 1998 תנשב ,םויה םג ,ונלש ןורבע ץוביקב םימייקתמ ולא םיאנת העברא
,אלש ןכתייו ןכש ןכתיי ?םינש ךרואל ומייקתי םאה .(?ערז-תיבב םג םימייקתמ
המסיסכ אל ,םויה ונלש ץוביקה ,ןפוא לכב .ונב םייולת םרקיעב םירבדה םלוא
יפל דחא לכמ" לע .וז הרדגה סיסב לע םייקתמו םייקמ ,שממ לעופב אלא ,דבלב
תא ,וירושיכ תא ,ותדובע חוכ תא ןתונ םירבחהמ דחא לכש ,ךכ לע - "ותלוכי
םיבשוח ונתיאמ םיבר יכ-םא) קלוח ןיאו טעמכ - ונוצרו ותלוכי יפ-לע ותמזוי
.םעפה קוסעא וב אל ןכלו (רתוי ונלוכיש.אלו ןכ - הרדגהב - ?ויכרצ יפ לע לבקמ דחא לכ םאה

ויכרצ רשאמ תוחפ דחא לכ לבקמ דימת ןכלו םייפוס םניא וניכרצש םושמ - אל
רוסחמב אלש אצמנש המ לכ יכ ,רוסחמב קוסיע הלוכ איהש ,הלכלכה םע הז הככ)
.(הלכלכה לש הקוסיעמ ונניא - המישנל ריווא ומכ -

תלבקמ ביצקתב .םיכרצ לש חתפמ יפ-לע תנתינ ץוביקב שיה תקולחש םושמ - ןכ
'וכו החפשמב טרפמ שילשב לודגה ביצקת לבקמ דדובה .הידלי רפסמ יפ-לע החפשמ
.םינושה םיכרצה יפ-לע - 'וכו

ךא .םיירוביצה םירושימב המכו המכ תחא לעו ,וטרפוהש םירושימב ןוכנ הז לכ
ומכ ,םידליה םע תוחפשמה ךרוצל ןה ץוביקה לש ךוניחה תואצוהש ,אוה יעבט
תודעוימ דועיסה תואצוהש ומכ ,םילוחה יכרוצל ןה תואירב לע ץוביקה תואצוהש
.ןהל םיקוקזל

,םעפ ומכ ,ךרוצ יפל הקולח לע תתשומו יונב םויה לש ןורבע ץוביק - רמואו םכסא
.הנויגהו היתונורקע תא תוקבדב םייקמו?היעבה המ ,בוט ךכ לכ םא ,ונ

,ונייחו ונתלכלכ תא םיססבמ ונא הילעש ,וז הטיש .בישהל הסנאו ,םתלאש זא
לבקמ רתוי ךרצנש ימ) םידחוימ םיכרצ ילעבל ףידע הנעמ תתל הנויגהב תנווכמ
....רחמ וא םויה ,הזכש ךרצנ תויהל לוכי ונתיאמ דחא לכו ,(רתוי

,ונביבסש תורבחב תמייקה וז ,ונב הרחתמה הטישה ,קדצ תיישעל תונווכתהב
דובעלו ץמאתהל םינכומש ולאל ,תונורשכהו םירושיכה ילעבל ףדעומ לומגת תרצוי
יהוזש םינעוט םה) םיחילצמו םייתורחת ,םיליעי תויהל תונווכתהב הז לכו ,רתוי
.(תונגוה

גשיה יפ-לע ילכלכ בצמ ,רמולכ ,"דוביכ" רצונש יעבט ,תונגוהה תטיש יפ-לע
.ללכב םיכרצל רשק אללו האצותו

לומ ילכלכ/יללכה קושב םירחתמ ,תיפותיש תיתליהק תיצוביק הרבחכ ,ונחנא
לומ הטיש - דוביכו תורחתו תוליעי לש סיסב לע הלוכש ,תונגוה לש הטיש התוא
.הטיש?חצנל ,דדומתהל ,דורשל יוכיס ונל שי םאה

,ונילעש הייגוסה וז .תעדה תא הילע תתל ונילעש ,תיזכרמה הלאשה קוידב וז
.הב קוסעל - ונלש תחצנמה תופתושה ךשמהב םיצורש ולאככו ץוביקה ירבחכ

,הטושפה הדבועה תא הקמועל ןיבהל ונילע ,תחלצומו תיפותיש הרבח םייקל ידכ
ונילע .ונביבסש םלועה םע שממ לש תורחתב םיאצמנ (ונחנא םג ,ןכ) ונחנאש
תחלצומ הנניאש ,הרבחל םיפתוש תויהל וצרי אל םיחלצומ םישנאש ,ןיכסהל
הטישה לע םייסחי תונורתי םג ויהי ונלש תופתושלש ,אוה חרכה ,ןכל .החילצמו
.הינשה

?םה המ - שי םאה.תויטגרנס

,דחוימ ינובשח בצמ תרצוי תחלצומ תופתושש ,סרוגה גשומ וניה "תויטגרנס"ה
:רמואה

םיפתוש םישנא רשאכ :תוחפ תינובשחו רתוי תינושל הרוצב וא .5 = 2 + 2
םתסנכה תא לידגהלו םהיתואצוה תא ןיטקהל דחי םיחילצמ םה ,תמא לש תופתושב
.ינשב דחאה םתוקבדו םתבהא ,םנוצרמ האצותכ

החפשמכ םידדוב ינש לש םייחה .הזכ ירשפא בצמל תמייק החכוה איה החפשמה
בצמ תמועל - הלכלכ לע ,טוהיר לע ,בכר לע ,רויד לע םהיתואצוה תמר תא םיליזומ
.םייח-תמר התוא תא םייקמ היה דרפנב םהמ דחא לכ וב?תויטגרנס התוא וב םייקתתש לוכי ןורבע ץוביק םאה

ונניא הז לכ םלוא .הדבוע - רמואו ןכתסמ יתייה וליפא .ןכש ןימאמו בשוח ינא
הזיאב תדמתמ הקידב ךות ,וניתואצוה לש ןוכנ ןובשח תושעלמ ונתוא ררחשמ
םייקלו קזחל שי םיחטש םתוא תא .וזכ תויטגרנס תמייקתמ ונייח-יחטשמ
- 3 = 2 + 2 :רמולכ ,ילילש ריחמ ונשי תופתושל םהב ,ונייחב םיחטש .ףתושמב
.םיטרפל קלחל שי הלא םיחטש


סיסב-לע ,הצוחה הבוטו הנימז םינופלט תכרעמ םייקל ץוביקה לוכי דוע לכ :לשמל
תופתושה ירה ,ונלש תרושקתה תלוכי עגפיתש ילבמו ,"ץוח ירפסמ" 10-15
.תמלתשמ


רבח לכ םא ,םלוא .(ץוביקל בכר ילכ לש ןוכנה רפסמל עיגנשכ) בכר יבגל ל"נכ
לכ רבח לכל קלחל :רמולכ ,בכרה תא טירפהל ךרטצנ אליממ ,ומצעל בכר הצרי
תונקל ול יאדכ םא ומצעל עבקי רבחהו ,בכר תולע לש 15 קלח וא 10 קלח הנש
םיבושח ורובעש םירבד שי יכ - בכר ללושמ תויהל וא ,ולשמ יטרפ בכר קיזחהלו
.ופסכ איצוי םהילעו ,םיוסמ ןמזב רתויימ ,םיפתושה םירבחה לש םינושה תונוצרה ןיב היצאיצנרפידה תרבוגש לככ
- תיבל תפסותב ימו דיתעה תחטבהל ןוכסחב ימ ,שדח טוהירב ימ ,ל"וחב השפוחב
ינשה תא דחא ענכשל לכונ אל יכ ,ביצקתה לש טרפומה קלחה תא לידגהל ךרטצנ
םייחה תמרב האלעהל איביש רבד) לכה םלוכל תתל לכונ אל םגו רתוי בושח המ
.(ונתלוכיל רבעמ

עירכהל םהלש שפוחהו םירבחה לש ןוצרה-תועיבש תמר תא תולעהל תנמ-לע ,ןכל
םירבדה תא ונמצעל ררבל ןמזה לכ היהנ םיבייח ,םהלש ישיאה תויופידעה רדס לע
םירבדה לכ תא טירפהלו ,ףתושמב רמשל םתואו תיבויח תויטרגנס תמייקתמ םהב
.תילילש תויטרגנס תמייקתמ םהבתא םירחאלו ומצעל חיכוהל ונילע ,הרבחכ ונלש דוחייה יביכרמ תא רמשל תנמ-לע
םיחילצמ תויהל ונילע תבבוסה הרבחה םע תורחתב .תפתושמה היישעה תונורתי
4 לע היונב תאז תושעל תלוכיה .(ךשמהל יאנתו תואיצמה חרוכ) םיחלצומו
המ ןוכנ-לא ןמזה לכ תוארל תלוכיה לע ןכו ,רמאמה תא יתחתפ ןהב תודוקנה
.החפשמהו טרפה תוטלחה םוחת תא ביחרהל המבו ףתושמב רמשלתוליעיל ףונמכו ,המורתבו היישעב תפסונ העקשה לש היצביטומל ףונמכ תאז לכ
ןיידע ונחנאו) םיזובזב תעינמו םירבחה ןוצר תועיבשל ,תואצוהב תילמיסקמ
.(ךכב ידמ "םיבוט"היישע ,הניתנה תבהאמ הניתנ לש גשומ ותוא - "תוירייארפ"הש ,רוכזל ונילע
היהי אל "םירייארפ" ויהי אלשכ .ץוביקה םויקל חתפמה איה - היישעה תבהאמ
.םירייארפה יחי .ץוביק