ץוביקב לוורוא

םחנמ רפכ ,רוש םוחנ
1999 רבמצד


לוכי היה ,"1984"ו "תויחה תווח" םירפסה רבחמ ,לוורוא 'גרו'ג עדונה רפוסה
ונושלב ,תיצוביקה העונתה ךותב ,םויכ םישמתשמל "דאמ בוט" ןויצ קינעהל
קוריפל הריתחה ,לשמל ,ךכ .רוחשל ןבלו ןבלל רוחש םיכפוהו ,תינאילוורואה
םייקל ץמאמה וליאו ,"םייוניש" :דוקה תלימ תא םלצא הלביק ץוביקב תופתושה
,םידימתמה םייונישה ךותב םג ,תיצוביקה תופתושה לש הבילה תונורקע תא
."תויאכרא"ו "תונרמש" :דוקה תולימ תא הלביק

םיטעמה תטילשל וריבעהלו ץוביקה שוכר תא ,ועמשמכ וטושפ ,דודשל ןויסינה
,"ילאיצנרפיד רכש"ו "ץורמית" ,"םלוה לומגית" :דוקה תולימ תא לביק ,םיקזחהו
,תידמעמ הרבח ןוניכ אוה ולא םילימ לש יתימאה ןשוריפש דועב ,ךה ונייה םהש
םיטעמהשכ ,ץוביקה ךותב ,19-ה האמה לש ןשוימה חסונב ,העורפו תינשוכר
.םירבחה ללכ ידי לע םינש לש למעב רבצנש ,ףתושמה ןיינקה לע םיטלתשמ

:םלצא ארקנ הזה סגהו ינלצנה דובירה תא עונמל ןויסינה ,אסיג ךדיאמ
."יסאלקה ץוביקה" וא ,"ןשיה ץוביקה"וא "הלועפ תינכות" תינאילוורואה ןושלב םיארוק וללה תויולגהו תופוקשה תונווכל
ךות ץוביקב םייוניש ללוחל דימתמה ןויסנה תאו ."תושדחתהל םיילארטינ םילכ"
םינכמ ,וכותב תינלצנ תידמעמ הרבח תורצווה ענמיתש ךכ םנווכל ץמאמ
,זרפומ ימצע ןוחטיבב םיחיטמו ,"היהיש אוה היהש המ" ונלש "םינאילוורוא"ה
רשפא יא ךכ"ש הרמיאה תא ,ער ןופצמ לע תופחל ,הארנה לככ ,אבה
.םילימ ,םילימ ,םילימ …"ךישמהלךירצ ץוביקהש רובס ,תיצוביקה העונתה לכב ,דחא וליפא ,והשימש וליאכ ,ונ
םאה אוה יתימאה חוכיוה .דימתמ ןפואב תונתשהל אלו וירמש לע לוכיבכ אופקל
.ץוביק תויהלמ לודחלו הליהקל תונתשהל וא ,ץוביקכ תונתשהל

ץוביק" ישנא ,םהינימל "םישדחמ"ה םיעיצמש הדיחיה תינכותהש איה תמאה
איה ,םמצעל וארקיש רחא םש לכ וא )"לומתאה ישנא" יתעדל םהש( "דיתע
םה םיבר םירקמבשכ ,ויסכנ בור לע תוטלתשהו ,ץוביקה קוריפ לש תינכות
ןכאש יפכ ,קוריפה רחאל םילגתמה היימרו היעטה יסיסכטב םישמתשמ
.םיצוביק תורשעב שחרתה

אל ובשו תקדוצ הרוצב ץוביק וקריפ ובש ,דחא הרקמ וליפא וניאר אל הכ דע
.תימשר הרוצב םג םאו לעופב םא ,םיברה יסכנ לע וטלתשהחסנל רשפא יטרואית ןפואב םא םגו ,ןגוה קוריפ תארקנה תאזכ היח ןיא
רבטצמה ןויסנהו חטשב תודבועה תוחפל ירה ,וזכ תונכתיה לש הרעשה
קוריפ לכ :ןרקיעש ,)ללכה לא טרפהמ( היצקודניאה ךרד לע תונקסמל םיליבומ
תיתרבח ,תילכלכ הניחבמ םילבסנ יתלב ,םיתוויעו תולווע תריציב ךורכ ץוביק לש
.תירסומוםחנמ רפכ ,רוש םוחנ