רבשממ םיאצוי ךיא

םרימע םחנמ
1999 רבמצדהעונתה ימי ירבדב והשמ ןפוד אצוי רופיס אוה ןותחתה לילגבש איבל ץוביק
.תיצוביקה

ןפוד אצוי היהו לופנל טמ תונושארה הנשה 20 ךשמבו 1949 תנשב דסונ
ךפה םישימחה ותנשב 90 ה תונש ףוסב םויה .ובש הברה תוילרבילב העונתב
.ןתיא ילכלכ קסעלו םויה יגשומב ינרמש ץוביקל

רשפא המו תונורחאה םינשה 10 ל קר ןוכנ ילכלכה בצמה לש ל"נה רואיתה
?הארבהה תטיש וא ךרד לע רמול

.רתיה לכ ינפל תאזו ונרזעב היה םיהולא תישאר

הלועפ ופתישש םימרוג המכו המכ תונמל ןתינש ינמוד ?דוע המ תאז לכבו
.הארבהה ךילהתב


.רבשמהמ האיציה ידכ ךות איבלב וללוחתה הטרפה יכילהת דאמ טעמ


דואמ םידיפקמ .איבלב וררש שממ לש היטרקומדו היצטור םינשה לכב
תואסיכה" תעפות !הריחבל םידמעומ 2 מ תוחפ ויהי אל תוריחב תעבש
.איבלב תרכינ אל טעמכ העודיה "םיילקיסומה


שי ,טרפב הארבהה ךילהתבש תועירכמה םינשבו ,ללכב איבל תודלותב
הבר תופיקש .שחרתמב רוביצה לש בר ףותישו היצמרופניא לש תרוסמ
.םיללוחתמה םיכילהתב


תודסומל ורשפא ,תירוביצ תעמשמ לשו הקזח תוירדילוס לש השוחת
בור לש הלועפ ףותישל וכזש םייטסרד םידעצ תומיוסמ תודוקנב ץוביקה
.םהיגוסל הרוגח קודיהו םיצוציק רוביצה


תואיבמ ,םינש ךרואל תוישעתבו םיפנעב םירבח לש תועצקמתהו הדמתה
.םיילכלכ םג םאתהבו ,םייעוצקמה םיגשיהב רופישלהברהב לודג דחיה חוכש הנומאה איבלב תמיק ןיידע לכה ךסב
.ותוא םיביכרמה םידיחיה םוכסמםרימע םחנמ

איבל ץוביק רבח