ץוביקב םיקיתוה דמעמ

6.4.2000 גלפ בדךכ לע תוינויער תוביסמ ץוביקב תויפותישב םיכמות םיקיתוה בור
יפכ םייתצובקו םיישיא םיסרטניאב םויה זכרתנ .םויה ןודנ אל
.התע רתוי לבוקמש

הסנכהל ומצעל גואדל לכוי אל הבש הפוקתל ישיא ןוחטב שפחמ םדא לכ
תלחות תיילע בקע .(ימואלה חוטיבהו) היסנפה תכרעמ הדעונ הזל ותדובעמ
השק התשענ הייואר היסנפ תחטבה ,ץוביקב םג ךכו ,תוחתופמה תורבחב םייחה
30-40 שידקהל ךרוצ היהיש (היבנידנקס ,ןפי) תוצרא שי .תילכלכ הניחבמ דואמ
ינויגה ונניאש רבד תמלוה היסנפ חיטבתש ןרק רוציל ידכב רכשהמ זוחא
יתש וגשוי ךכב ;תיקלח הדובעל בורל הדובעמ השירפה תייחד ןורתפה .ןיטולחל
שרדת ,היסנפה תנכהל תורוקמ רתוי ןתת םייחב הדובע רתוי :תחא-תבב תורטמ
.היסנפ ולבקי םינש תוחפ יכ רתוי הנטק ןרקשארמ ןיכהל שי :ןוגכ ,תובר תוביסמ תאז עצבל דואמ השק ליגר הדובע קושב
הדובעה םדקתמ ליגב ? הלאב עיקשי ימ ,הדובע תומוקמ ןיכהל שי ,דבועה תא
תילוהינו תיטפשמ תיתשת רוציל דואמ השק תיקלח היסנפב םילשהל שי ,תיקלח
םילהונו םיקוח שבגל םינש רשעכ רבכ תוסנמ הפוריא תוצרא .תיקלח היסנפל
הלטבאה אלש התארה הקידב) דואמ ןטק עוציבהו תיקלח היסנפו תיקלח הדובעל
.(תאז תענומ הפוריאבהזמ ונלצא גוהנ אוה ןכלו הזכ ךלהמ תחלצהל םיאנתה לכ שי יפותישה ץוביקב
ןיא יכ ורובע הדובע םוקמבו קיתו דבועב עיקשהל יאדכ ץוביקל .םינשב תורשע
לע רבח לכל ביצקת תנתונ תיפותישה תכרעמה .רחא קיסעמל חרביש הנכס
הרעקה' ןמ יטמוטוא ןפואב קיתוה דבועל תנתינ תיקלחה היסנפה ינויווש סיסב
תדובע ,היסנפה הפוקתל םג ןתיא ילכלכ סיסבמ הנהנ דבועה .'תפתושמה
,בור וא ,לכ תא הסכמ הנקיזה תבציק םע דחיב תיסחי הובג ליג דע םיקיתוה
ול תרצוי ,טרפל קופיס תנתונ םג הדובעה .וז הבכיש לש תינכרצה האצוהה
סרטניא םג שי ותואירב תא תרפשמ ףאו םייתרבח םירשקל תרגסמ
.תיפותישה תרגסמב יגולוכיספ-ישיא

םהב התלע םיצוביק המכב ילאיצנרפיד רכשל רבעמה םע דחיבש אוה הרקמ אל
קושב םיישקל תומודה תוביסמ 65 ליגב הדובעהמ תכתוח השירפל העצהה
היסנפ ןתנת םאה .תיקלח היסנפ םע תיקלח הדובע למגתלו רחמתל הדובעה
? סיסב הזיא לע ןכ םא ? תילאיצנרפיד תיקלח.ץוביקב תופתושה ךשמהב ישיאו יתצובק סרטניא שי םיקיתול הנקסמה
דחא לכ ,דואמ םדקתמ ליג דע הדובעב ךישמהל םהל רשפאמ יפותישה הנבימה
תביבס תא רפשמו ישיאו ילכלכ ןוחטב ןתונ הדובעה ךשמה .ונוצרו ותלוכי יפל
.רגובמה םדאה לש םייחה


אשונב קומעו בחר רקחמב לחה הפיח תטיסרבינואב ץוביקה רקחל ןוכמה
םדקתמ ליגב הדובעה תויעבל ןכדועמ ירקחמ סיסב תתל לכונ הנש ךות הז
.השירפה ירדסלו ץוביקב


[םימושייה לכ - םירודמה לכ - תוקלחמה לכ :םיצוביקה רתא תפמ לא]