רכשב ,ץמחוה המו גשוה המ :ןויע םוי םוכיס
ץוביקב ילאיצנרפידה
ןמרב ילא :םכיס

ךרענש ,ץוביקב ילאיצנרפידה רכשה לש םייניב םוכיס אשונב קסעש ןויע םויב
ןופצו ןדריה קמע יצוביקמ םירבח 100 -כ ופתתשה 26.4.02 -ב תרנכ תצובקב
.ץראה

יפותישה םרזה רתאל
5.2.2002 ,תיצוביקה העונתב ןויע םוי םוכיס - םייניב ןזאמ
תרנכ ריכזמ ,שיל בינ
ץוביק ,תושימגו םזילאודיבידניא דצל ףותיש שי הב ,תרנכ 'בק ומכ ןיא יכ ןייצו םיאבה תא ךריב
-ו ,תופסונ תובצחמ 2 שי -קוספ ףוס הניא הבצחמה תריגס םע תרנכ הגפסש הכמה .הזכש ןוידל םיאתמ
.םיימיטפוא וראשנ םינבה לולסמב םיריעצ 120 םמעו םירבח 383

רנזור םחנמ 'פורפ
יונישל ומרג ץוביקל קוש יכרע תסנכה .םיצוביקב ילאיצנרפידה רכשה ירחא בקעש רקחמ תואצות גיצה
ימינפ דוביר רצונ ,ןוחטבה תשרל יצראה ץוביקה יצוביק לש הבר תופרטצה התיה 2001 תנשב .יתוכיא
ביצקתה לדומ ומכ ,םייניב יבלשבו תוגצמב קפתסמ וניא ןמתסמה ןוויכהו "םירישע"ל "םיינע" ןיב רורב
.הנידמב םירחא םייביטרפואוק םיפוגל הרק ןכאש ומכ -ולוכ ףותישה קוריפ רשבמ אלא ,בלושמה

ילארשי הדירפ תדעו רבח ,לג לאכימ
יוניש רשיב ילאיצנרפיד רכשל רבעמה יכ אוה ףא רשיב [םיצוביקה יוסימ אשונ תא הקדבש הדעו]
.ץוביקה לש ,יסחי אל ,ילאטוט
םהירבחש םיילאיצנרפיד םיצוביק רבכ םנשי הז אשונב הקיקחה יוניש ינפל רבכש ךכ לע חוויד םג לג
.יתרוסמה ץוביקב גוהנכ ,עצוממ ןפואב אלו ,יאמצע ןפואב םיסוממ

,דוחיא בקעי תודשא לש אבה הליהקה להנמ ,רתלא ןתנוי
םיצוביק םגו ,בקעי תודשא הרבעש יונישה תא רקסו "?םייח ץפחה שיאה ימ" תחלוק הרישב ותאצרה חתפ
,ילאיצנרפידה רכשלו םייונישל ללה רומזמ ןתנוי רש ,תיצוביקה תונותיעהמ טטצמ אוהש ךות ,םירחא
זכרמ ,ןתנוי לאשנשכ .ילאיצנרפידה רכשל ורבעש םיצוביקה לש םוקישהו הארבהה ךילהת תא ןייצו
םוש האור וניא יכ ןייצ ,הז ךילהתב ץמחוה םג והשמ םאה ,תיצוביקה העונתב תובשייתהל הקלחמה
תודרשיהה בלשמ רובעל אוה תושעל ראשנש המ" שממ ןדע ןגכ האור אוה ותוא ,שדחה ץוביקב תונורסח
.ןתנוי םכיס "הפקתהל רובעל ונילע המילבמ .תיפרגומדו תילכלכ החימצ לש בלשל ,ונישעש המילבהו
.תובר תובושק םיינזואל וכז אל וירבד

(השימחה הלעמ) לטירפ הנוי
איבה ,ריכהל הביטימ איה ותוא ,ךוניחה םוחתב תוחפל יכ הנייצ ,הצוביקמ תחלשמ םע סנכל העיגהש
.הגיסנלו תורדרדיהל ילאיצנרפידה רכשה

,(יפותישה םרזה זכרמ ,קמעה רמשמ) ןור ירמא
שי אלא ןותיעב םירמאמל קר סחייתהל ןיא םייונישה אשונב יכ רמא רתלא ןתנוי ירבדל וסחייתהב
םירבחל אלא ,םייביטקייבוא דימת םניאש ,םידיקפתה ילעבל קר אל תונפומש תולאשלו םירקחמל סחייתהל
.הרושהמ
.תושדחתה ןיא -הז ילב .הדוליל רקיעבו ץוביקב תורבחל םיריעצ םירבח תופרטצהב תדדמנ תושדחתה

ויסכנמ קרפתמש ץוביק םאה .ןויוושו ףותיש ןוויכל השירד אצומ אוה רעונה תועונתב יכ ןייצ ירמא
?תושדחתה רבוע יתליהק בושיל ךפוהו םיינויערה
ילאיצנרפיד רכשב חרכה לכ ןיא .תשרב םימייקש םירוחה תא דחאל דחא הנמו ןוחטבה תשר תא ףקת ןור
.רבשמהמ וצלחנ ,יפותיש ןורתפב ורחבו ,םידובא ובשחנש םיבר םיצוביקו ,תולעייתה חיטבהל

:אשונב ךמסמ ואר
ןור ירמא - "ןוחטבה תשר"ב םירוח 8
,(ןולייא) זר ירמוע
ינפל ,תאז תעדל ץוביקב םירבחה לעו ,ילאיצנרפידה רכשב תורושקה תושק יאוול תועפות ןנשי יכ עבק
.ץוביקה יאולחתל ןורתפכ גצומש ילאיצנרפידה רכשה תגהנה
תונויסינ ,תיקשמה תומזיה םוצמצ ,הנגה תכרעמ ילב ,וצוביקב ריכשל רבחה תכיפה ,ףתושמה קשמה םוצמצ
קר םיריעצ תופרטצהו םיינוציח םילהנמל לוהינה תרבעה ,הליהקה סממ טמתשהל ידכ ץוביקה תא "ןמחתל"
.זר עבק ,ןולייא 'בק לש ונויסינ ךמס לע ,ילאיצנרפידה ץוביקל םיחטבומ הלא לכ -םיבשותכ
יוניש תגהנה ךות ,תואיצמה חרוככ קר ושענ הדסמב םייונישה יכ ןייצ (הדסמ ריכזמ) ינועבג ארויג
.םירבחה ןוצרל םאתהב רתוי דוע קמעויש ,בלושמ ביצקת לש ירונימ

,(צ"קתב יתרבח הוולמ ,ןיפור רפכ) רינל לקיימ
הנוש יונישה ריחמו ,יונישל תכלל אלא הרירב התיה אל דורשל וצלאנש םיצוביקב יכ ןייצ אוה םג
.ץוביקל ץוביקמ

'בקב ףסונ ןויע םוי יופצ ויתובקעבו יפותישה לגעמה םעטמ ךרענ הז ןויע םוי
.לעפמ -ץוביק יסחיב קוסעי אוהו 13.6 -ב טפושה ןיע

ילאוטקא םורופ - תובוגתל
םימושייה לכ - םירודמה לכ - םיצוביקה רתא תפמ לא
ה ס פ ד ה ל
םדוקה ךסמל הרזח