םייניב ןזאמ - ץוביקב ילאיצנרפידה רכשה
יפותישה םרזה רתאל
תיפותיש הבישחל ינופצה םורופה - יפותישה לגעמה
26.4.2002-ב ,4 'סמ שגפמל הנמזה
םייניב ןזאמ - ץוביקב ילאיצנרפידה רכשה :אשונה
.12:30 דע 07:30-מ 26/4/02 ב"סשת רייא ד"י ,ישש םוי - תרנכ תצובקב

.ץוביקב םידיקפת יאלממל ,שונא יבאשמ ישנאל ,קשמ יזכרמל ,םיריכזמל :דעוימ

:שגפמל םויה רדס

.המשרהו דוביכ 07:30-08:00
.תרנכ תצובק ריכזמ ,שיל בינ :תוכרב 08:00-08:15
תואצות :(הפיח תטיסרבינואב ץוביקה רקחל ןוכמה ,םיפשר) רנזור םחנמ 'פורפ
.םיצוביקב ילאיצנרפיד רכש תגהנה ירחא בקעמ
08:15-09:00
הדירפ תדעו רבחו הסנכה סמ תוביצנב יאלקחה רזגמה לע הנוממה) לג לאכימ
.םיצוביקה יוסימ תניחבל הדעווה ח"וד :(ילארשי
09:00-10:00
.הפק תקספה 10:00-10:15
המ - ילאיצנרפידה רכשה :(תיצוביקה העונתב תושדחתהל הקלחמה) רתלא ןתנוי
.ץמחוה המו גשוה
10:15-10:45
.ןוחטיבה תשרב םירוחה :(יפותישה םרזה זכר ,קמעה רמשמ) ןור ירמא 10:45-11:15
רכשה תובקעב ,הפורתה לש יאוולה תועפות - (ןוליא) זר ירמוע :חטשהמ םיחוויד
.הדסמ ץוביקב בלושמה לדומה - (הדסמ) ינועבג ארויג .ןוליא ץוביקב גרודמה
11:15-12:00
.תובוגתו ןויד 12:00-12:30

:לכימ לצא המשרהו םיטרפ
.03-5301387 :סקפ ,03-5301382 ןופלט
:םיירוזאה םיזכרה - הכרבב
052-2463347 ץ"כ השמ ,052-2463336 רינל לקיימ ,050-7677924 - קיניובח יגד
ילאוטקא םורופ - תובוגתל
םימושייה לכ - םירודמה לכ - םיצוביקה רתא תפמ לא
ה ס פ ד ה ל